הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי נתן10
21 מאי 2018, 19:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

יש עלון בשם משננים הלכות שיש שם כל שבוע מדור של חידודי הלכה
על ידי נתן10
12 דצמבר 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש רעיון לשיעור

איזה סוג שיעור
למדנות - ניתנו רעיונות יפים אפשר להוסיף , אבני מילואים, קצות , שב שמעתתא ,
מוסר - חובת הלבבות
חסידות - יושר דברי אמת, סידורו של שבת - תניא
מחשבה - ספרי מהר"ל, דרך ה' לרמח"ל
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי, שכל את ידיו, הטעם שלא החליף את מקומם, ביאור ממרנא הגר"ח מוואלזי'ן זיע"א

נפלאים דברי בעל הנועם אלימלך בענין שיכול הידים וז"ל הק' שכל את ידיו כי מנשה הבכור ולכאורה הטעם הוא ההיפך של עשיה אלא למדה תורה דרך ארץ שינהוג אדם כבוד בחבירו לפי הראוי לו ואף על פי שהיה יכול יעקב אבינו עליו השלום לחזור ולהעמידם כרצונו זה לימינו וזה לשמאלו. אלא שכוונתו היה שלא לבייש את מנשה ולכך שכל ...
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי, שכל את ידיו, הטעם שלא החליף את מקומם, ביאור ממרנא הגר"ח מוואלזי'ן זיע"א

ועוד אוסיף דברים נפלאים מהמלבים וז"ל המלבים פרק מח פסוק יד (יד) וישלח ישראל את ימינו. ר"ל הנה בברכת כהנים כתיב וישא את ידיו והכתיב ידו דצריך לארמא ימינו על שמאלו כמ"ש בזהר, וא"כ אחר שהגיעו ידי יעקב זו תחת זו היה צריך שיניח תחלה את שמאלו על ראש מנשה ואח"כ את ימינו על ראש אפרים, והיתה יד הימין על יד ה...
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בראשית פ' ויחי שכל את ידיו

עיין באור החיים על הפסוק ותמצא שם דברים מתוקים מדבש ונופת צופים
על ידי נתן10
06 ינואר 2019, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "יארצייט" אשכול מיוחד לנושא יארצייט במעגל השנה

היום היה היארצייט של המהרי"ל דיסקין בתאריך ב' בשבט יארצייט של הרבי ר' זושא מאנפולי זצוק"ל בתאריך ד' בשבט יארצייטים של ר' משה לייב מסאסוב זצוק"ל הידוע כפודה שבויים כמו"כ של ר' אברהם קאליסקער זצוק"ל קבור בטבריה ובשנת תשמ"ד יארצייט של הבאבא סאלי זצוק"ל ובדרך חזור מהלוייה נספו בתאונת דרכים מחרידה 4 אברכ...
על ידי נתן10
07 ינואר 2019, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לנהוג כמנהגי בית שמאי בר"ח שבט

מקובל מהאר"י הק' שלעתיד לבוא ההלכה תהיה כבית שמאי
והדברים מרומזים "לא איש דברים אנכי" ס"ת שמאי
"הוא יהיה לך לפה ר"ת הילל
והרמז בזה שבסופי תיבות = לעתיד לבוא תהיה ההלכה כב"ש
ובר"ת ההלכה כבית הלל
ויפה ציטט "אור זרוע" את דברי ספר הזכות שיש שם עוד דברים מתוקים על יום גדול זה כהנה וכהנה
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 19:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

כתב החיד"א בספרו חומת אנך על הפסוק לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת וז"ל יובן במ"ש פ' כל כתבי אין הדליקה מצויה אלא בבית שמחללין בה שבת וז"ש לא תהיו סיבה להבעיר אש בכל מושבותיכם אם תחללוהו. ובזהר דהרשעים בגיהנם ביום שבת נחים לבד ממחללי שבתות וז"ש לא תהיו סיבה בחילול שבת להבעיר אש במושבותיכם בקבר. ה...
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

2 ווערטער נפלאים מהחתם סופר על הפסוק לא תבערו וגו' 1. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי מהראוי שבכל השבוע תהיה אש האהבה ודביקות בה' בוער בלבו ע"י המצאת חוץ עסק התורה ועבודת ה' עד שבהגיע תור שבת קדש תהי' שלהבת עולה מאלי' רשפי' רשפי אש שלהבת יה ועל זאת המלאכה מלאכת הקדש ציוה פה שנעשה ששת ימים, ב...
על ידי נתן10
28 פברואר 2019, 20:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

אימרא נפלאה מובאת בספר פרדס יוסף על הפסוק וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את אשר צוה השם (ל"ה, י). החכמה הגדולה מכל הוא שלא יהיה חכם יותר מדאי, רק שיעשה מה שציוה ה', עיין ספר דבש השדה (אות נ"ה):
על ידי נתן10
07 אפריל 2019, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

מחבר ההגדה

מיהו מחבר נוסח ההגדה שאנו אומרים!
כפי הידוע לי יש 3 דיעות
1. אליהו הנביא
2. אנשי כנסת הגדולה
3. נוסח שמשה רבינו אמרו
ונוסף על כך דברי הרוקח שיחתום שמו בראש ספרו הא לחמא עניא לגורסים הא ר"ת אליהו הנביא לגורסים כהא לחמא ר"ת אנשי כנסת הגדולה, נרצה בגימ' משה.

היודע להחכים מוזמן !
על ידי נתן10
15 אפריל 2019, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

רוצה לדעת כתב:
14 אפריל 2019, 15:17
ולמה תקנו ברכת התורה כאן?
מובא בחתם סופר בהרחבה גדולה אני מתמצת לענין שאלתך
כל ליל הסדר מורה שגם מי שבדרגת מתחילה "עובדי עבודה זרה" יכול להגיע ל "ועשכיו" קרבנו, ולכן כנגד ארבעה בנים דברה תורה כולל הרשע, והרשע כמובן לא בירך ברכת התורה, ולכן מברכים כאן ברכת התורה.
על ידי נתן10
08 מאי 2019, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיף ציפור אחת ביד ממאה על העץ...

אמר אביי בוצינא טבא מקרא
מסכת סוכה נו: ועי"ש מחלוקת רשי ותוס'
על ידי נתן10
11 ספטמבר 2020, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

כח התפילה

לדוגמא חידושי המאירי  מסכת בבא קמא דף פ/ב אף על פי שמשפטי האדם מצד תולדתו ומערכת מזלו מבא גדול בעניניו ובהצלחתו ובמקריו עד שדלת הנועלת לא במהרה היא נפתחת, מ"מ אין בזה עכוב מכל וכל אלא הדבר מסור לתפלה ולמעשים ולעולם שערי תפלה או מעשים טובים לא ננעלו אלא מגינין בעדו ומשנין עליו סדרי בראשית שלו וזה דבר...