החיפוש הניב 27 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
03 ספטמבר 2017, 14:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש דרך להגיע לראשי עוז והדר

אם אתה כבר מגיע אליהם - תבקש בשמי שיחזרו להדפיס את הש"ס כמו שעשו בעבר, בלי הדגשות ופסיקים בתוך רש"י ותוס'.
על ידי הפקדתי שומרים
03 יוני 2018, 20:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקווה ישראל ה'

אולי אפשר להסביר שהמילה מקוה היא מלשון קיבוץ מים, וכך גם תקות החוט, הוא חוט השזור ומקובץ מכל מיני חוטים קטנים, וכמו שביאר הרד"ק (יהושע ב, יח) בזה"ל -את תקות חוט השני - פי' קו שזור ועשוי מחוטי שני ורש"י שם כתב קו וחבל. חבל עשוי ממספר חוטים. לפי זה גם נפרש "תקות אנוש רמה" שגוף האדם בסוף ימיו מתקבץ אל ...
על ידי סלע
03 יוני 2018, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקווה ישראל ה'

well כתב:תסביר את הקשר בין "תקוה" שאתה מתכוון, לפסוק :את תקות חוט השני.
א. ראיתי שהמהר"ל שהביאו כאן מסביר היטב והדברים יסתדרו לפי מה שכתבתי.
ב. אני לא עשיתי חיבור בין מקוה לתקוה. כך כל שלא מצאנו מפורש קשר לדברים, אין קושיא על דברי אם פירשת כך במקוה איך תפרש תקוה.
על ידי יעבץ
03 יולי 2018, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

חשבתי פעם על ענין זה (בעיקר הפריע לי איך אנחנו עושים מדברי האנשים המוזכרים בתורה - דברי תורה, למשל אם עשו אמר "כי עיף אנכי" בודאי שהוא התכוון לומר שהוא רעב, אז איך אפשר לדייק מהמילים שלו שהוא עבר כמה עבירות באותו יום וכן על זה הדרך) ותירצתי לעצמי על פי דברי האבן עזרא פרשת יתרו וז"ל: "משפט אנשי לה"ק...
על ידי יעבץ
05 יולי 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה לשון דברו בלק ובלעם?

אין מחלוקת שיש מחלוקת, ועצם ההסבר שכתבת הגון ויפה, רק הערתי שא"א לחשוב שהאב"ע התכוון להסבר זה, אלא שאפשר לפרש שלא כדעתו.
וכמו שאין להביא ראיה למהר"ל מדברי אברבנאל או רד"ק...
על ידי ענבשהל
20 אוגוסט 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

לענ"ד יש לומר על דרך שאמרו רבותינו "אלא, ע"י שהיו בהם דלטורין היו נופלין" - כלומר, מצד האמת לא היה צריך להיפקד מישראל אף לא אדם אחד במלחמה, שהרי ה' נלחם להם לישראל. אך מכיוון שעמ"י חוטא, כן נופלים במלחמה ואפילו במלחמת מצווה. ולכן הכהן המייצג את הקשר בין עמ'"י לקב"ה אומר להם שלא יפול מהם אף לא אחד, ו...
על ידי אלימלך
20 אוגוסט 2018, 14:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

נראה שאין המדובר בהבטחה ממש אפ' אם יחטאו וראיה מהעי, רק שאומר להם שעל דרך כלל ה' יעזרם אבל זה תלוי בזכויותיהם. וכונת הרמב"ן שהכהן אחראי על ההשתדלות הרוחנית והשוטרים על ההשתדלות הטבעית
על ידי ראובן
20 אוגוסט 2018, 16:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

על לשון הרמב"ן קשה. אבל על פי דברי רש"י יש ליישב שאמרו השוטרים ישוב פן ימות שאם לא ישמע ראוי הוא שימות. ולפי זה כל היירא ורך הלבב וכן שאר החוזרים חייבים לחזור שאם לא יחזרו הם בסכנה למות ואילו הכהן מבטיח אם יקיימו את דיני המלחמה כראוי. ועדיין קשה שני דברים א. שלפי זה לא היה לרמב"ן לומר שהשוטרים מדברי...
על ידי ענבשהל
20 אוגוסט 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שופטים - פשט בדברי הרמב"ן

הכהן לא מדבר על השתדלות רוחנית, אם הכהן היה אומר ועתה בטחו בה' אלקיכם ושובו אליו בכל לבבכם כי הוא המושיע אתכם מכל אויבכם... - ניחא. אבל שהכהן אומר "אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלקיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם אוביכם להושיע אתכם" ולא תלה את זה במעשים שלהם ולא בתשובה , איך אפש...
על ידי אור זרוע
21 אוגוסט 2018, 19:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן המקור לדברי הגר"ח מבריסק שאפיקרוס מסכן הוא גם אפיקורס

לכאורה המשמעות ברמב"ם היא שאדם כזה נחשב אפיקורס לכל מילי כגון שמורידין אותו לבור וכו' וכאן נשאלת השאלה , איפה הצדק? איך אפשר להאשים אדם במשהו שאין לו כל שליטה עליו ולתת עליו תוית שחורה שכזו? (כמובן שלא מדובר באחד שהטעה את עצמו או שלא למד מספיק כי אז הוא לא "נעבעך" אלא קרוב למזיד). "מורידין ולא מעלי...
על ידי נפתולי
24 אוגוסט 2018, 11:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהי מידת ה"גבורה"

שאלה שנתקשתי בה כבר זמן רב. מידת הגבורה של הקב"ה מה עניינה? מצד אחד גבורה היא מיעוט השפעת הטוב של הקב"ה , גבורה הולכת יחד עם דינים, יד שמאל היא כנגד גבורה בגלל חולשתה, וגבורה נמצאת בכל מקום כדבר ההפוך למידת החסד, ועוד הרבה מקורות המראים כיוון כזה. מצד שני , ברכת מחיה המתים היא מכונה "גבורות" ושם יש...
על ידי יוסף יוסף
24 אוגוסט 2018, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהי מידת ה"גבורה"

אנכי רק בא להוסיף ביאור על/ב דברי נפתולי רוב השפע הוא קלקול לדוגמא: באם אדם ישפוך מים לכוס אך לא יפסיק הוא מקלקל גם את המים שנשפכים על הרצפה וגם מלכלך את הריצפה וכו' וכו' וכדי שהשפע לא יהיה לריק ומקולקל נצרך שיהיה מעצור לשפע ואז הוא נהיה שפע אמיתי מתוקן ונאה כך שהגבורות הם בעצם צמצום ודינים - אולם ה...
על ידי הפקדתי שומרים
27 אוגוסט 2018, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בן סורר לא היה

אגב אני נזכר בקושיא שהיתה לי על דברי הגמ' שם גבי בית המנוגע שהרי כתבו כל הראשונים שכל ענין נגעי בתים הוא ענין ניסי לגמרי שכל עניינו לעורר את האדם, וא"כ וכי לגבי הקב"ה יש חילוק בין סתם נגע לנגע שתי גריסין על שתי אבנים בשתי כתלים, הרי אם רצונו לעורר את האדם פשוט שיעשה נס באופן שהבית יטמא משום נגעי בת...
על ידי רוצה לדעת
05 נובמבר 2018, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

איני יודע רק אציין שבדברי הגמ' על יעקב שם הלשון "מקרא אני דורש" ביאר בפחד יצחק שיש עולם של "פשט" ושם יעקב מת, אך יש עולם של "דרש" ושם יעקב לא מת, ואעתיק חלק מלשונו פסח מאמר נ"ב: וכוונת דברי קדשו של המהר"ל כי מכיון דהסתכל באורייתא וברא עלמא ממילא כל השבעים פנים לתורה יש להם פנים מקבילות בעולמות, וכל ...
על ידי דרומאי
06 נובמבר 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

למשל , אני אביא דוגמא חריפה, בתחילת פרשת ויגש , כל מי שלומד מבין מיד את הסיטואציה שהיתה שם - יהודה ניגש בתחנונים ליוסף שיסכים לשחרר את בנימין בשביל לא לצער את יעקב וכך מבואר ברמב"ן שם , ואילו בחז"ל כידוע דרשו באופן הפוך לגמרי שיהודה איים על יוסף והחריב את מצרים (ורש"י מביא את זה בקצרה - אם תקניטני ...
על ידי האחד בא לגור
06 נובמבר 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

לדעתי השאלה כבר נוגעת במושג אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שנחלקו על משהו במציאות. אלא מבארים (עפ"י דרכך) שהעסק של חז"ל הוא בתורה, ומה גילתה התורה, וא"כ בתורה יש ב' גילויים עולם של פשט, ועולם של דרש, וכן במחלו' במציאות בתורה מונח ב' הגילויים, והשוו את זה לצייר תמונה, שאחד רואה את התמונה כך ואחד רואה כך...
על ידי מבקש אמת
06 נובמבר 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

בדרך כלל כל אלה שתולים בדורינו בסודות וגיבוב של רעיונות והעיקר לא להאמין לעובדות שחז"ל מציגים בא מחוסר אמונה ולא מתוספת אמונה תרשה לי לחלוק על המשפט הזה. על אף שמקובל להגיד דברים ברוח זו אני חושב שזה בדיוק להיפך. כאשר מתייחסים לדברי חז"ל כאיזה משהו תיארוטי לא מחייב אז אין שום בעייה לומר שהכל כפשוטו...
על ידי אברך
09 נובמבר 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

well כתב:האם אוכל לקבל תוס' שאנץ ב"ב דף עה עמוד א.
תודה מראש.
ספר כזה בפני עצמו לא מצאתי. אולי זה נדפס בתוך ספר אחר.
על ידי יהודה1
22 נובמבר 2018, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטבע כפוף לתורה

אלא דצ"ע בפירש"י שכתב כל מדות חכמים כן הוא העמידוה יתד ולא תמוט עכ"ל ולכאורה כונתו דהוא מטעם לא פלוג ויותר נראה כן מדברי הרשב"א ר"פ חזקת הבתים דכ"ט הובא שם בשיטה מקובצת וז"ל הא דאקשי ליה אביי לרבא אלא מעתה הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא ה"נ דלאלתר הוי חזקה וכ"ת ה"נ א"כ נתת דבריך לש...
על ידי מבקש אמת
22 נובמבר 2018, 23:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטבע כפוף לתורה

צ"ע וכי בא הגרא"ו להכחיש את המציאות הידועה לכל שחוקי הטבע אינם חתוכים וברורים והינם משתנים לפי הענין, והרי אף גודל אדם בינוני אינו מוגדר ומשתנה לפי הדורות והזמנים והמקומות כפי שרואים במציאות, וכן הזכרון והמידות וטבע ההתנהגות של אנשים משתנה מאדם לאדם וממקרה למקרה והאומר שיש בזה כללים חתוכים מכחיש את ...
על ידי האחד בא לגור
04 דצמבר 2018, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

מה פתאום להמציא כזה חילוק? אם לנביא יש כח להכריע מציאות מה זה משנה אם זה משהו שהתורה מספרת עליו? חסר לך רק עוד קצת בשביל להגיע למה שכתבתי בהתחלה: אותנו לא מעניין בכלל מתי נברא העולם ולכן גם אם נביא יכול להכריע מתי הוא נברא ואנחנו מאמינים לו זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין מה התורה אומרת שהיה ובזה ...
על ידי מבקש אמת
09 ינואר 2019, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התב...
על ידי davd
27 ינואר 2019, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת

לאחר שיחה עם אחד ממנהלי חברת ימות המשיח הצלחתי להשיג קשר עם אחד מהנהלת חברת ימות המשיח (בדרך אגב, זה לא היה כ"כ קשה להשיג אותו, ומצד שני לפני כשבוע הפכתי עולמות בכדי להשיג את אחד מחברי הוועדה, ולא הצלחתי עד עכשיו....), היה לי שיחה ארוכה וגלויה איתו, ואני רוצה לשתף אתכם עם כמה תגליות (לפחות בשבילי)....
על ידי מבקש אמת
10 יולי 2019, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השמש וכדור הארץ מי מקיף את מי

הנידון כאן תמוה לי מאד. מה שייך נידון של כפירה על שאלות מציאותיות? אם יש נידון ערכי מה רצון ה' ומה נגד רצונו, הרי נצטוינו בתורה לא לסור מדברי החכמים ימין ושמאל אפילו נראה שטועים, אבל מה שייך לומר כך על נידון במציאות? מי שלא בטוח בזה, אביא כאן כמה לשונות מהראשונים ואחרונים בזה: - הרמב"ם (מורה נבוכים ...
על ידי ספר וסופר
11 אוקטובר 2019, 10:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר יונה - כמה תמיהות

גם אני התקשתי בשאלות הנ"ל ביום הקדוש, והסברתי לעצמי בפשטות, אולי זה יניח דעת גם לאחרים. הנביא כשאומר נבואתו, הוא לא 'קריין', אלא זה כמו הולדה של מציאות חדשה, הנביא גם עושה דוגמאות, וכמו שהרמב"ן קורא לזה - 'פועל דמיוני', דהיינו הוא 'עושה' שהדיבורים ייצאו למציאות ויתחילו לקרות. [כך גם הפירוש לכאורה בס...
על ידי אליחא
20 אפריל 2020, 16:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלמת קריאת התורה בשבת הקרובה

מהבאור הלכה סי' קלה ד"ה קריאת הפרשה לכאו' מבואר שלא צריך שיהיו הז' קרואים מהפרשה של השבוע דוקא.