החיפוש הניב 362 תוצאות

חזור

על ידי יצחק
18 מאי 2018, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

הברקה מענינת לפרשת שבוע

אני מעתיק ממה שכתבתי בחידושים לבכורות דף ה. שמעתי דבר חריף בשם מרדכי קרליץ (מי שהיה ראש העיר ב"ב) שאמר בילדותו, (אשר באמת זה נוגע ליסוד הסוגיא דבן לוי), דהנה יש תימא דהבכורות של הלווים היו ביחס של בכור אחד על כל 74 פשוטים ואילו הבכורות של ישראל היו אחד על כל 26 פשוטים, ותמוה שיהיו כ"כ מעט בכורות לוו...
על ידי אבקשה טוב לך
18 מאי 2018, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

הגמרא לומדת דיני מנודה מבני ישראל במדבר שהיו מנודים לשמים, וכולם חיו ביחד,
כתוב שאשתו של מנודה לא צריכה להרחיק ממנו כי אשתו כגופו, ואכמ"ל
על ידי שואל ומשיב
18 מאי 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

אבקשה טוב לך כתב:גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק
הרמב''ן (במדבר ג,יד) כתב, שלוי לא ילדו ששה בכרס אחת.
וזכורני שכ''כ במהר''ל צינץ בהגש''פ.
ועי' עוד באוה''ח שם.
על ידי אלימלך
18 מאי 2018, 15:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

אני מעתיק ממה שכתבתי בחידושים לבכורות דף ה. שמעתי דבר חריף בשם מרדכי קרליץ (מי שהיה ראש העיר ב"ב) שאמר בילדותו, (אשר באמת זה נוגע ליסוד הסוגיא דבן לוי), דהנה יש תימא דהבכורות של הלווים היו ביחס של בכור אחד על כל 74 פשוטים ואילו הבכורות של ישראל היו אחד על כל 26 פשוטים, ותמוה שיהיו כ"כ מעט בכורות לו...
על ידי לומד טוב
20 מאי 2018, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרי קלי לא משתמעי

הכהן כתב:
לומד טוב כתב:מישהו יודע מה החזו"א פסק לגבי יתום קטן
כשנדע מה המקורות של ההלכה ברורה נוכל אולי לדעת
מה ענין שמיטה להר סיני?
על ידי הפקדתי שומרים
20 מאי 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

אם כבר מנתבים את השאלה הנ"ל לשבת..
ידוע מה שאמר הרב דסלר על הנידון "האם מותר לשחק שחמט בשבת"?
אלא שכאן כונת השואל גם ביום חול..
על ידי סבא
20 מאי 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

ההערה נמצאת בדף ט"ו. וז"ל שם מנודה מהו בתשמיש וכו'. מקשים הראשונים הא אסור לעמוד בד' אמותיו. ומתרצים דכל בני ביתו מותרים ובזה י"א דוקא בניו ובנותיו, וי"א אפילו מי שרגיל בתוך ביתו בקביעות כגון משרתיו. ועוד מתרצים דאשתו כגופו, ולכך לאשתו מותר. [ויש להסתפק בב' מנודים אם אסורים זה בזה לעמוד כל אחד בד' א...
על ידי הפקדתי שומרים
20 מאי 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

לכאורה, יש לחלק בין אשתו וב"ב לחבירו המנודה. ייתכן שעצם הנידוי שהוחל על האיש, לא כולל את ב"ב, משא"כ לגבי חבירו. והסברא בדבר, שעיקר הנידוי הוא אך בשביל "להרחיק" לא בשביל "להפריד". אבל זו רק סתם סברא בלי מקור.
על ידי זרייר-קטן
20 מאי 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

יש הערה כללית על מליצה שנטתה ומתוך כך הרבה מפרשים גם את הפשט כך (אני יודע שזה יכול לעורר פה דיון אבל זו האמת). המדובר הוא במליצה "מעשה רב" הפירוש הידוע הוא שמעשה רב היינו מעשה שרב עשה כך. אך לפי האמת הפירוש הוא מעשה שהוא רב דהיינו שהמעשה הוא גדול, וכיון שכך עשו מעשה ע"פ זה אנו פוסקים כך וכו'. יש לז...
על ידי סבא
21 מאי 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

עוד חומר בעניין
איחור התפילה_עמוד_1.jpg
איחור התפילה_עמוד_2.jpg
איחור התפילה_עמוד_3.jpg
איחור התפילה_עמוד_4.jpg
על ידי מכל מלמדי השכלתי
21 מאי 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

כתבתי באריכות ומשום מה נמחק לי. אז אשוב בקצרה. א. הרמב"ם כותב (על משחק בקוביא) שכל מעשה שאינו לצורך עבודת ד'. וגם אינו לצורך קיום העולם הוא שלילי. כאן לכאורה הדברים מתקיימים. אם לא שעושה כן לצורך מנוחת הנפש וכיוצ"ב. ב. גם אם נאמר שהצורות הללו הם של ע"ז (דבר שלא שמעתי עליו כלל) עדיין מותר להשתמש בו....
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

קצת מוזר, מה שהובא שם בשם "מי השילוח", שהיהודי הקדוש ראה ברוח קודשו שכך רצון ה' באיחור זמן התפילה..
ד' השו"ע המפורשים אינם רצון השם.?..קשה מאד.
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

הרמב"ם פוסק כך. היכן? "אלו החגים הנזכרים היו מפורסמים באותו הזמן אצל הנוצרים והנלוים אליהם. וכן כל חג אצל כל האומות בכל גלילות הארץ, אם היו עובדי עבודה זרה, יחויב בהם מה שזכר. ודע, שזאת האומה הנוצרית העומדת בטענת המשיח, על חילוף כיתותיה, כולם עובדי עבודה זרה, ואידיהן כולם אסורים, ונוהגים עמהם בכל ה...
על ידי חכם באשי
21 מאי 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משחק הג'וקר

כ"ז מועתק מקונטרס "עטרת יעקב" שנדפס בעילום שם לפני כמה שנים בירושלים, וקיבלתי במייל, ואני מעתיק כל השייך לעני"ז. במקור יש קטעים מודגשים יותר. בגמרא (ברכות כח:) שנינו, תנו רבנן כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר לו רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להו הזהרו בכבוד חבריכם, ו...
על ידי י.א.ל
21 מאי 2018, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

לא זכו הלומדים להבין האם יש מקור הלכתי שמתיר לאחר זמן תפילה או לא ?? נראה שאף אחד לא הביא מקור אמין הלכתי ולא מעשיות כאלה ואחרות [בלי קשר לגדולת המסופרים ] בשוע כתוב שאסור לאחר יותר מחצות היום מי שנוהג כך לא אין לא שום היתר נקודה [בלי רגשיות כמובן] ועד הזמן שאחרי ד' שעות גם אסור לאחר ומבואר שם שאין ...
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

בפסקי תשובות נח, יב כתב וז"ל: סעי' ו', שו"ע: ואם עברה שעה ד' ולא קראה, קוראה בלא ברכותיה כל היום. ועיין משנ"ב וביה"ל. ונהוג [94] עלמא להקל בדיעבד ולקראה בברכותיה עד חצות היום, כשם שהקילו לענין תפילה בדיעבד להתפלל עד חצות היום וכדאיתא בשו"ע (סימן פ"ט סעי' א'), ובהערה 94 כתב וז"ל: כ"כ בקצוה"ש סי' י"ט...
על ידי popo
21 מאי 2018, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

בספר ישראל והזמנים יותר מעשרה עמודים מלוקט מכל הסה"ק על איחור התפילה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=155
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

הפסקי תשובות כותב "נהוג עלמא" כי זו המציאות למי שהתפלל פעם בשטיבלאך שבכל מושבות ישראל בארץ ובחו"ל. וכן כתב הקצות השולחן: "וכן עמא דבר". אם המקורות שלו מדויקים מה טעם להתווכח עם הוכחות שאינן מן העניין. לא "עלמא דהפסקי תשובות" כעלמא דהמ"ב. וכ"ג הגאון ר' חיים נאה בעל הקצוה"ש חסיד חב"ד, ולכך נקט "עמא ד...
על ידי אבקשה טוב לך
21 מאי 2018, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ישבתי בבית כנסת בירושלים בשעה 2 בצהרים האדמור נכנס התחיל לנגן כמה ניגונים ואח"כ ברכות השחר פסוקי דזמרה בנחת ברכות ק"ש ותפלה הכל על הסדר עם מנין חסידיו, וצ"ב לדעתם שהיו פטורין מתפילה של שחרית בגלל שלא יכלו לכוון, אבל כשרוצים להשלים יש דין שצריך קודם את התפלה של זמנה ואח"כ את התשלומין, דהיינו שהתפללו ...
על ידי מצפה לישועה
21 מאי 2018, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

בעבר פתחתי, את מה שהיה אקטואלי לשעתו [ועוד אקטואלי], האם ישנה התייחסות בחז"ל לגבי הכרת הטוב כלפי מדינת ישראל. מרבית השוללים בפורום את הצד הזה, טענו בתוקף שכיון שישראלים הם, הרי שהם מחוייבים בהלכות הנוגעות למעמד תלמידי חכמים, למימונם וכדו', ולכן גרועים הן מהרומאים עליהם דיבר רבי יהודה במסכת שבת. בנוס...
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

נ.ב מצינו לא תחנם על נתינת חן כד' רש"י ולא תחנם - לא תתן להם חן אסור לו לאדם לומר כמה נאה הכנעני הזה. דהוי מתנת חינם, אולם בנידו"ז כמו שחרור רובשקין וכדו' אי"ז נתינת חינם. לשון השולחן ערוך יו"ד סי' קנא אָסוּר לְסַפֵּר בְּשִׁבְחָן, אֲפִלּוּ לוֹמַר: כַּמָּה נָאֶה עוֹבֵד כּוֹכָבִים זֶה בְּצוּרָתוֹ, קַ...
על ידי ברית מלח
21 מאי 2018, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הברקה מענינת לפרשת שבוע

גם הלויים ילדו ששה בכרס אחד, שהרי לוי היה מהדור שירדו למצרים, בנו קהת, נכדו עמרם ונינו משה כבר יצא ממצרים, ובארבע דורות אי אפשר לגדול מאחד ל22,000 בלי שילדו ששה בכרס אחד, ודו"ק משך חכמה: (סב) ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף, כל זכר מבן חודש ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כי לא נתן להם נחלה בתוך...
על ידי הפקדתי שומרים
21 מאי 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

ר' ראובן מבקש תשובה..

הגאון ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל כתב בזה"ל "שמתי לב לדבר מעניין, שבתורה פרשת סוטה (פ"ה) באה לפני פרשת נזיר (פ"ו) ואילו בסדר הגמרות בש"ס הסדר הפוך: מסכת נזיר באה לפני מסכת סוטה. באמת איני יודע למה, אם יש למישהו תשובה -אשמח לשמוע..." עכ"ל. ואם כי ר' ראובן הקדוש והזך כבר לא עמנו, אבל חשבתי להציע תשובה לש...
על ידי אברך
21 מאי 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרופות פסיכיאטריות בשבת

שאר לעמו כתב:כבוד הבריות דוחה דרבנן.
ואין עצה ואין תבונה נגד ה' זה רק בדאורייתא.
יש מחלות נפש שאם לא לוקחים תרופות החולה עלול להשתולל וכדו', אבל יש מחלות נפש כמו דכאונות וכדו' ל"ע, שאין חשש כבוד הבריות אם לא יטול תרופה (כמדומני).
על ידי ישי בן ישראל
21 מאי 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

ראיתי ספיר לבעל 'קשר של תפילין' אינני זוכר את שם הספר, הוא חסיד - כמדומה רחמסטריוקא. והוא כותב שם לפרש את דרך רבותיו - שבאמת הצדיקים הקדמונים היו פטורים מן התפילה, משום שבזמנה לא היו יכולים לכוין, ואיתא בעירובין פרק הדר שהבא מן הדרך ג' ימים פטור להתפלל - מפני שאין יכול ליישב את דעתו, וגם אותם צדיקי...
על ידי סבא
21 מאי 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

קראתי פעם, ואיני זוכר היכן, אולי בעלי הזיכרון בפורום שלנו יזכירוני [וממילא פרטי המעשה יהיו יותר ברורים], שכאשר היה מדובר על מינוי האדמו"ר מסאטמר לרב של העדה החרדית בירושלים, היו כמה מן הפרושים בירושלים שחרה להם הדבר מאוד, הייתכן מי שמתפלל שחרית אחר חצות, יורה לנו הלכה, ובאו משלחת לרב מבריסק שיפעיל ה...
על ידי משה הלוי-שחור
22 מאי 2018, 07:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר חדש

הספר הוא על תבנית הבית השלישי שבספר יחזקאל
על ידי בן ישיבה
22 מאי 2018, 10:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לגבי שם לתינוק

סבא אריה כפי שהבנו חי וקיים ב"ה, גם סבא י'הודה חי וקיים? אלא"כ נשתנה משהו בנוגע להשם ברגע האחרון. או שסבא אריה אינו אלא משל. סליחה על החפירה.. שוב מזל טוב לרך הנולד המכונה י'הודה או אריה.. סבא ר' י'הודה לא חי נפטר כבר לפני הרבה שנים לא זכיתי להכירו, סבא ר' ארי'ה חי לאורך ימים ושנים טובות, יש שאומרי...
על ידי הפקדתי שומרים
22 מאי 2018, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה.
על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת.
על ידי הפקדתי שומרים
22 מאי 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרופות פסיכיאטריות בשבת

לא כל כך הבנתי את השאלה. אם מחלה נפשית איננה מחלה ממילא תרופות פסיכיאטריות הם מאכל בריאים, לא כך? הגדרה של תרופה/מאכל בריאים לגבי שבת, אינה בהכרח לפי הגדרה של מחלה. עיין ערך ויטמניים בשבת, מה שאסרו חלק גדול מהפוסקים אף לחזק גופו של בריא. יש חילוק ברור בין ויטמינים לנידו"ד: לחזק גופו זה רפואה וכן למ...