החיפוש הניב 362 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
22 מאי 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

דרך ארוכה שהיא ארוכה..

א. ראובן קשר אופניו למעקה. בא שמעון וקשר אופניו לאופני ראובן, וכשבא ראובן להתיר אופניו ומצאם נעולים במנעולו של שמעון- השאירם למחר (אחר שהתיר את אופניו מהמעקה, כך ששני האופנים מחוברות אחת לשניה, ולא למעקה) אך למחרת גילה שנגנבו, שני האופנים שלו ושל שמעון. יל"ע אי חייב ראובן מדין שואל . ב. עובדא שאירעה...
על ידי יושבי יעבץ
22 מאי 2018, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

תובנה פשוטה. על דרך כלל, כשמנסים ליישב דברים הנוגדים להלכה כמו בנידו"ז -אלו המתפללים אחר חצות (ולשו"ע ורוב האחרונים אחר ד' שעות) וכן בשאר הנידונים..ככל שמנסים ליישב את הדברים הם נעשים רק יותר דחוקים עד אבסורדיים. כמו התי' שמביא הס' הנ"ל ודוחה לדבריהם אחת לאחת. תובנה עוד יותר פשוטה: מעשי הצדיקים שהי...
על ידי יאיר
22 מאי 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

"אחר כן חלק המאמר שיש בסדר נשים והתחיל במסכת יבמות והטעם שהצריכוהו להתחיל ביבמות ולא התחיל במסכת כתובות ועיון השכל נותן שהיתה ראויה להקדים. אבל נעשה זה מפני שהנשואין הוא דבר עומד ברשות אדם ורצונו ואין לב"ד לכוף אדם עד שישא אשה אבל היבום הוא מוכרח לעשותו ולומר לו או חלוץ או יבם וההתחלה בדברים המוכרחי...
על ידי מצפה לישועה
23 מאי 2018, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לנשיא טרמאפ. האמנם?!

הנה רואה אני שדעת כולם ללא יוצא מן הכלל שיש לו שבח ע"ז, ואף יש חיוב הכרת הטוב לגוי בדברים חיוביים יש להעיר לכאורה, שבדברים בהם אין מזה תועלת, רק כוונתו לטובה, לכאו' עפ"י מה שאמרו בקדושין שמחשבה טובה אין הקב"ה מצרף למעשה אצל גויים, אין בזה כלום. אולם הסתפקתי אם הכוונה היא שאינו כ"מעשה" ומ"מ שכר מחשבה...
על ידי הפקדתי שומרים
23 מאי 2018, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

לא מצינו שאפשר לו לברך ב"ל כמו בנידו"ד. מה ענית על תפילת נדבה ? ראשית משאלתך אני מבין שקבלת מענה לשאלתך הראשונה. ז"א את שלילת הדמוי בין "בא בדרך" ובין נידו"ז. תפילת נדבה כשמה כן היא. בניגוד לאלה שעוזבים את "המקור" ונוהגים כך כל ימי חייהם. ובכלל על ברכות ק"ש עם הזכרת השם אחר חצות זו תפילת נדבה? אם א...
על ידי פעלעד
23 מאי 2018, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות יום הדין להשגות בתורה? המקור מהשל"ה -"טעות"!?

בתורת החסידות ובכל ספרי החסידות מלא על גודל האימה והיראה בר"ה, שמשולב בבטחון, ולא יאומן שצריך בכלל לומר זאת. ואין באף אחד מהם [באחריות] שום אמירה על שבועות שזה יום דין, גם לא את האמירה שזה יום דין על רוחניות. האמירה המיוחסת לרבי ר' ברוך ממז'יבוז', וכן בקרלין וברוז'ין אומרים את אותה אמירה בשם הבית א...
על ידי הפקדתי שומרים
23 מאי 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

מן הסתם הרבה מחו"ר הפורום נחשפו למכתב ששגרו שמונת האדמורי"ם לבית ויז'ניץ מונסי לאחרונה אל מערכות העיתונים והתפרסם בכמה מקומות וזה לשון המכתב- לכבוד מערכות כתבי העת הן ידוע שכ'"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ הקפיד מאוד שלא יעשו שום תמונות ממנו וגם צווה לכתוב למערכות כתבי העת שזה למורת רוחו ונגד רצונו, ושאינו ...
על ידי יעקב. ב
23 מאי 2018, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וידוי

מצאתי שכבר בנו של הרמב''ם בספרו המספיק לעובדי ה' בפרק על הענווה כתב כן בשם הרמב''ם אך בקיצור ולא כפי שמביא החיד''א בהרחבה.
על ידי חמד ילד
23 מאי 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 25

שני אנשים, אחד לבוש בחליפה ואחד לא, שואלים את הרב האם צריכים לברך ברכת הנהנים על מאכל מסוים בסיטואציה מסוימת, הרב פוסק שהלבוש בחליפה אינו צריך לברך ואילו שאינו לבוש צריך לברך. ב. במקרה הנ"ל הרב פוסק ללבוש בחליפה לברך ברכה פלונית, ולשאינו לבוש ברכה אחרת. כיוונים נפסדים..לפתרון החידה.. אכל פרי חדש ול...
על ידי בנציון
23 מאי 2018, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

הנה הציטוט המלא מהספר "מכתב מאליהו" ח"ד עמ' 355, שם מביא עורך הספר הרב אריה כרמל את הדברים הבאים בשם רבו: כשנשאל [הרב דסלר] על אודות דינים אחדים שהטעמים שניתנו להם אינם לפי המציאות שנתגלה במחקר הטבעי בדורות האחרונים, והרי הם עתה בגדר מה שהגמרא שואלת בכמה מקומות "והא קחזינן דלאו הכי הוא". שלוש דוגמא...
על ידי סבא
23 מאי 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

ש: למה שלא נעשה בת-מצווה לילדה, באופן דומה שנעשה בר-מצווה לבן? ת: אומר לך אחת הסיבות. וזו סיבה חשובה... דרך התורה היא לשמור על הנשים "תחת כיסוי". הרעיון כי נשים יצטרכו לצאת בפומבי יותר מהנדרש, ויוצגו לראוה – אפילו כשמדובר בנערה צעירה - הוא לא דרך התורה. אין מה לעשות. איננו צריכים להיות טיפשים ולא לה...
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

וגם בזה אשיב לך בקיצור. אילו בטעמי הנוהגים להתפלל באיחור, היה אפילו מקצת מן האמת, כל שרשרת האדמורי"ם שהזכרתי, לא היו מתבטאים בחומרה כזו גדולה. מזה אתה למד שרובם ככולם לא ראו מקום לתת משקל כלל לטעמים הנז' עד שהעדיפו לתלות בסיבות כמו רוח הקודש ושאר דברים שאין ידנו ויד ההלכה משגת. ושוב אשמח לשמוע על הש...
על ידי ירושלמי
24 מאי 2018, 07:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

אני לא זכיתי להבין נקודה אחרת. מה המסר מהחידוש של ר' חיים שבן אדם לחברו זה אש? אם אנחנו מדברים למישהו שחושב שכעת הדרך הנכונה לעשות רצון הקב"ה היה לפגוע במישהו, בשביל מה אנחנו צריכים לומר לו שזה אש? כדי שימנע מלעשות את הדרך הנכונה? מה נקודת החידוש? וכי החידוש הוא במדעי העולם שכשם שאש שורפת כך בן אדם ...
על ידי שאר לעמו
24 מאי 2018, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזאה על הפרוכת

הרי כתוב במשנה שלהי שקלים שהטבילו הפרוכת, ואפשר גם אחר המועד הטבילוה אם כהנים עמי הארץ נגעו בה (כבחגיגה כו.), ומאידך מאן יימר שכתמי הדם ירדו ממנה.
וזו מח' אם הזו כנגדה או עליה. ועכ"פ היו כתמי דם ברומי שהעיד עליהם רבי אליעזר כדאיתא ביומא נז.
על ידי פרלמן משה
24 מאי 2018, 14:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזאה על הפרוכת

ראוי לציין: רש"י עה"ת ויקרא ד, ו את פני פרכת הקדש. כנגד מקום קדשתה, מכון כנגד בין הבדים, ולא היו נוגעים דמים בפרכת, ואם נגעו נגעו:
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

יש הערה כללית על מליצה שנטתה ומתוך כך הרבה מפרשים גם את הפשט כך (אני יודע שזה יכול לעורר פה דיון אבל זו האמת). המדובר הוא במליצה "מעשה רב" הפירוש הידוע הוא שמעשה רב היינו מעשה שרב עשה כך. אך לפי האמת הפירוש הוא מעשה שהוא רב דהיינו שהמעשה הוא גדול, וכיון שכך עשו מעשה ע"פ זה אנו פוסקים כך וכו'. יש לז...
על ידי חכ''א
24 מאי 2018, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין חידוש הגר"ח שמואלביץ שבין אדם לחברו זה אש

הרב גולדווסר דחה את ראיות הגרח"ש, בספרו צרופה אמרתך. יש להוכיח מדברי הרמב"ם והמלבי"ם כיסוד הגר"ח שמואלביץ ממה שכתבו דברים דומים ליסוד זה: במס' אבות פ"ב משנה ו' מסופר על הלל הזקן שראה גולגולת אחת שצפה על פני המים ואמר 'על דאטפת אטפוך, וכתב שם הרמב"ם בפיה"מ "ומאמר החכמים: "במידה שאדם מודד בה מודדין ל...
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 16:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרים על פרשת שבוע מאת חברי הפורום

מאמר שהתפרסם בעיתון מקומי (דתי מסורתי, והדברים נכתבו בגישה רכה בהתאם)
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

לא מדוייק לכתוב רבים.
אני לעומת זו לא ראיתי כלל אנשים חרדים ששותים משקאות סחוטים שיוצר במפעל הגוי בלי השגחה, לא בטיסות ולא במרכולים בחו"ל.
קולה כן. משקאות תפוזים וכדו' לא. על כן ראוי לסייג שיש הטועים כמו שראית, אבל הם מיעוט.
על ידי שלום רב
24 מאי 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

לפי מה שפירסמה העדה"ח כל השנים, כי החלב תחת כשרותה נלקח מרפתות של שומרי שבת בלבד (מעניין אם עומדים בזה לאחר שנותנים כשרות גם על טרה), לכאורה אין צריך לא מצלמות ואף לא משגיח כדי להציל מדין חלב עכו"ם, משום שלפי המבואר ברמ"א יו"ד קטו, א באופנים המבוארים שם מותר לשתות לכתחילה מחלב שנחלב על ידי פועלים גו...
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרך ארוכה שהיא ארוכה..

לגבי הנידון השני, בנוסע שקצץ תוספת תשלום עבור הארכת נסיעה ולבסוף הוברר שבלא"ה הוכרחו להאריכה. -לכאורה יש חילוק אם הקציצה היתה בתחילת הנסיעה או רק באמצע. אם היתה הקציצה בתחילת הנסיעה הרי שזו הקציצה באה על כלל פעולה זו, היינו על הסעה מירושלים לב"ב עד מקום היעד, וא"כ מה לו לנוסע להתעניין במניעיו האחרי...
על ידי יהודי
25 מאי 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

לגבי קוקה קולה וזירו זה באמת מעניין, הרי יש בקולה גליצרין שבעבר היה מן החי, ותחת כשרות הרב לנדא הוא אינו מופק מהחי. ולכך הרב לנדא טוען שכל הקולה שלא בהשגחתו בחשש מחמת כן, מעניין לשמוע דעות של מומחים [בהדגשה] אחרים בענין, זכור לי שיש כאלה שאף התירו את הגליצרין, ואם כך יתכן שבארה"ב הOU התירוהו מחמת כן.
על ידי הפקדתי שומרים
25 מאי 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

יתרונו של פושט יד , שאינו פושט רגל.
[בשם העולם]
על ידי מכל מלמדי השכלתי
25 מאי 2018, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מוצרי עלית

זה גם לא מובן מכיון שאין ספק שזה גורם ירידות במכירות. זה בדרך כלל נובע ממחסור בחומרי גלם בכשרות מהודרת. שמעתי עוד שבבד"ץ העה"ח מקפידים שכל חומרי הגלם יהיו בהשגחה שלהם בלבד. דהיינו שאם אחד מחומאי הגלם יהיה בכשרות אחרת הם לא יתנו הכשר כלל. בכשרויות אחרות יש מדיניות מסויימת של אמון בין הכשר להכשר. ולפ...
על ידי הפקדתי שומרים
26 מאי 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות מיצים 100% טבעי באירופה ללא השגחה

הראה לי את השיטה האוסרת בבליעות. העלת את הדברים באשכול זה, ראוי גם להתיחס באשכול זה. גם החת"ס והחסידים שציינו שם הקפידו בחלב ממש, לגבי בליעות זה חידוש שלך בלבד אשמח להתיחסות ענינית, למצוא את השיטה שהזכרת, ז"א של המחמירים בבליעות, ולא קישורים בעלמא. עדיין לא הבתני למה נעשתי ערב להראות שיש שיטה כזו, ...
על ידי סבא
27 מאי 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

הליטאים לא שמים נעגל וואסער ליד המיטה משום שבוולוז'ין ר' רפאל שפירא טען שהיום, אין כ"כ רוח הטומאה שולטת, ואף שהמשנ"ב לא קיבל זאת, יש הרבה דברים שעוברים במסורת מדור דור, ואנו נוהגים כמסורת ולא כהכרעת המשנ"ב. ובזה שייך הפתגם האומר "אינני גר, ולא בעל תשובה" ... גם ייתכן שמה שאמר החפץ חיים ש"כולא ביתא כ...
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

נ.ב גם אחר ד' שעות, רוב המתפללים, הם קשורים למגזר שאני דווקא לא נמנה עליו...
ז"א הליטאים שהזכרת עם מיעוט דמיעוט בשטייבל' אחר ד'...אילו למשל הנציגות החרדית תקבע על פי זה בירושלים...
7-1 "הראשון" לנציגות הדגלאית...מקווה שלא הגזמתי..
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלונות על נהגים יהודים

אני נוסע מידי יום ביומו כבר הרבה שנים במסלול אוטובוס הנוסע מי-ם למודיעין עילית, בתקופה האחרונה עוסקת חברת קווים בגיוס נהגים חרדים לחברתם. בתקופה האחרונה הגיע כמה פעמים אוטובוס עם נהג חרדי בשעה בה אני נוסע בדר"כ, חלק מהם היו ממש איטיים [כנראה מחמת חוסר הנסיון] והגעתי לביתי רבע שעה - במקרה הטוב - מאו...
על ידי הפקדתי שומרים
27 מאי 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

צריך שמאה אחוז מהתלמידים יבינו תשעים אחוז מהשיעור, ותשעים אחוז יבינו מאה אחוז. (בשם הגרש"ז אויערבאך - מפי אחד מתלמידיו). אם נחשבן -זה אומר שאם לדוגמא יש "בכיתה" עשרים ילדים, שמונה עשר מתוכם מבינים מאה אחוז, והשנים הנושרים -10 אחוז מהבנת החומר נשר אצלם... נכתב בפירוט..בשביל אחד כמוני שמתקשה להבין חש...
על ידי סבא
27 מאי 2018, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

יש כאן לימוד זכות אחד שהוזכר למעלה, שמעולם לא הבנתי, והוא שהצדיקים הם למעלה מן הזמן, ולא הבנתי כלל- א. אז מדוע זה נכון רק לגבי תפילה, וגם זה בגבול מסויים, מדוע א"כ אסור להם לחלל שבת, הרי אצלם לא בהכרח שבת, ולמה שלא יתקעו היום בשופר, ומחר יאכלו מצה וכדו', הרי הם לא כפופים לזמנים? ב. אם התורה בנויה כו...