החיפוש הניב 18 תוצאות

חזור

על ידי ינון קליין
03 יוני 2018, 17:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 28

שני חכמים, יחדיו היו אך לא תמים
האחד מארץ המגף מוצאו ובארץ הצבי עיקר תלמודו
השני בעיר על שם סכר גר, לחם בפרצות וגָדָר
שהחיינו מברכים על הראשון, והשני קל ונבון
מי החכמים? במה לא היו תמימי דעים? ואיך הורו הפוסקים?
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 28

שו"ת חכם צבי סוף סימן לט וראיתי בספר נדפס מחדש נקרא פרי חדש הקשה דהר"ן אדהר"ן דבסי' ש"ב הביא הב"י בשמו דכל שהוא אומן יש לדון להלכה ולא למעשה שסומכין עליו וביין רמונים כ' לסמוך ע"ז הלכה למעשה ולק"מ דהא קאמר הר"ן בפירוש דהיכא דאיכא למיקפד טפי עלה דמילתא תגר לא מרע נפשיה דקפידות חלוקות יש דבתכלת שכל ע...
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 17:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בפרשת העקידה מצ"ב חלק ממכתב ששלחתי לרב'ה מאטניה שליט"א אחרי פגישה אתו. ובעצם השאלה שהעלה כת"ר, דבעקידה אמר לו הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה, "כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה..." ולמה לא אמר לו אוהב, ותירץ כת"ר, דהיה שם גם לא תעשה, "אל תשלח... ואל תעש...", והרבותא בזה היא לפי שלקיים הל"ת בלי נגיעות היה קשה יו...
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 17:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תולדות חייו של מרן ה'בן איש חי'

כעת הקצרה ואי"ה ויהיה זמן אשתדל להרחיב (מתוך הספר הרי"ח הטוב) נולד: כז מנחם אב תקצד (וי"א תקצה) איפה: בגדד משפחתו: אביו רבי אליהו ביב מרבני בגדד, עסק במסחר והיה עשיר בעל נכסים. הבן איש חי מזכירו כמה פעמים בספריו. אחד האזכורים המעניינים בבן איש חי שנה א ויגש סע' יג. שם אמו מזל טוב (ועי' שו"ת תורה לשמ...
על ידי ינון קליין
04 יוני 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שתי שמות !מתי זה התחיל ?

מצרף דברים שכתבתי בזה בעבר בפרשתנו נקרא יעקב אבינו ע"ה בשם נוסף- ישראל. אף על פי כן, לא מצאנו שמשם ואילך קראו לו בשתי השמות. אלא לעיתים ישראל ולעיתים יעקב (ועי' ברכות יג א). ובשו"ת נודע ביהודה (או"ח מהדו"ת סי' קיג) כתב: "ואני לחולשת זכרוני אינני זוכר בשום מקום בש"ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמ...
על ידי ינון קליין
08 יולי 2018, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרים על פרשיות השבוע ועוד - מאת חברי הפורום

לפרשת פנחס
וי"ו קטיעא דאת בריתי שלום.
מצ"ב
על ידי ינון קליין
17 ספטמבר 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התורה מתקנת את המידות הרעות או מגדילתם?

סליחה
כבודו צודק- לא עיינתי כדבעי בשאלתו, ועל השרשור רפרפתי- למדתי מכאן שצריך להיות זהיר ברוחי ולא לקפוץ.
עכ"פ הרווחנו כמה מאמרים מהגאון זצ"ל.
על ידי ינון קליין
15 נובמבר 2018, 07:43
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא - שם הישוב בית אל

לחו"ר הפורום ה' עליהם יחיו
מצ"ב מאמר בהלכה על שם ישובינו 'בית אל'.
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.

יש עוד חת"ס בהקשר זה (דרשות חת"ס ח"א עמ' קג טור ד): בואו וראו דבר נפלא כי בזה חודש (טבת) אשר לקינו בו כפלי כפליים, בו התחילה מצור נבוכדנצר על עיר הקודש, וההתחלה הוא חצי הכל כתב הב"י שאילו היה אפשר שתחול עשרה בטבת בשבת היינו מתענים בו. בו ביום באתה השמועה לבני הגולה, ח' נכתבה התורה יונית והיה חושך ג'...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

ינון קליין היקר עם כל הכבוד יש עוד כותבי תשובות בעם ישראל.. אבל כתבתי שהשואל סיפר לי שכך הוא המנהג אצלם. וממה שידוע לו מנהג שהחל לפני למעלה ממאה שנה. ולהחליט על קהילה שלימה וגדולה שטעתה במנהגה ראוי לקבוע רק אחרי שנבדוק היטב שאין שום צד היתר באחרונים. דבר שלא נעשה עד כה. רבי נדיב לב א. לא טענתי קבלו...
על ידי ינון קליין
14 ינואר 2019, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בין מרק בשרי לחלב

האם צריך להמתין בדיוק כמו בין בשר לחלב? 1. במסכת חולין (קה ב) למדנו "[מים] אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה". ובראשונים מצאנו כמה פירושים מהו 'בין תבשיל לתבשיל'. א. בתוס' (חולין שם ד"ה לא שנו) וברא"ש (חולין פ"ח סי' ז) הביאו שיש מפרשים שבין תבשיל תבשיל ה...
על ידי ינון קליין
24 יוני 2019, 07:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בהא דקדושת התפילין גדולה משל ציץ

בבית האוצר למהר"י ענגיל זצ"ל (מערכת ב-ג כלל יא) שהקשה, הרי קדושת הציץ חמורה מקדושת תפילין? אלא, "הבינו חכמים בחכמתם טעם האזהרה הזאת דהוא מפאת כבוד השם הכתוב בציץ. דענין השם מחייב שלא יסיח דעתו וכו'. ולכן שפיר דנו קל וחומר לתפילין דיש בהם ריבוי שמות, דכל שכן שלא יסיח דעתו רק ימשמש בהם כל שעה ושעה". ו...
על ידי ינון קליין
10 יולי 2019, 08:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרבנית אשת הרב ר' יוסף בר' יוחנן...
על ידי ינון קליין
23 יולי 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר ללכת לרופאים?

עי' בקובץ המצורף (אם יש סבלנות וזמן).
השתדלות ברפואה.pdf
על ידי ינון קליין
24 יולי 2019, 07:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מותר ללכת לרופאים?

יוסף יצחק כתב:
23 יולי 2019, 23:54
בקונטרס הנ"ל מובאת שיטת הראב"ע בשמות כא,יט ואישטמיתיה מהמחבר "אבן עזרא הפירוש הקצר" שפירש שם כמו שפירש בתהלים, עיי"ש.

יישר כח
תודה על המציאה
על ידי ינון קליין
11 ספטמבר 2019, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע: מי מגדולי ישראל הלך עם תפילין כל היום (בסתר או בגלוי) והאם יש מי שכתב שזה לא ראוי.

27.2.pdf לצערי לא קראתי את כל ההודעות כעת, אז יתכן ותהיה פה חזרה על דברים שנכתבו. מצ"ב סע' מתוך חוברת קטנה שהוצאתי בהלכות תפילין כתב הרמב"ם (הל' תפילין פ"ד הל' כה) : "קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מ...
על ידי ינון קליין
14 נובמבר 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתר לפרסום מו"מ בעלון שבת

דף מקורות משיעור בנושא:   בס"ד קריאה בעיתונים ועלונים בשבת   1. שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן כג גם ילמדנו רבינו על מה סומכין העולם במדינה זו רבי' וגם שלמי' שקורין בשבת בכתביהם שנדפסו חדושיהם מסיפורי מלחמות וכיוצא בהם שקורין בל"א נייא צייטונג והלא אסור לקרות בשבת בסיפורי מלחמות כמבואר שם בא"ח...וע"ד קרי...