החיפוש הניב 354 תוצאות

חזור

על ידי סבא
04 פברואר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בניו של משה רבינו במתן תורה

אגב, אם מדברים על יתרו, הנה דבר מעניין מפי הרב משה שפיר- בספר שאילת רב [דף פ"ח], הביא שאלות רבות שנשאל הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, וביניהם הביא בזו הלשון: "האם כדאי להתפלל בקבר של יתרו הנמצא כמה דקות מטבריה?", והשיב: "כמו כל קברי הצדיקים" עכ"ל. ובקונטרס גם אני אודך [ח"ג], בתשובות הגר"ח קני...
על ידי אברך
02 אפריל 2018, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתיבה במחשב בחול המועד

זכיתי בס"ד להרחיב דברים בזה בחוה"מ סוכות השתא, והנני מציגם כאן לתועלת הרבים. שאלה [/size] האם מותר בחול המועד לכתוב במחשב, ולהדפיס במדפסת. תשובה [/b][/size] כתיבה במחשב [ומחשבון] בדבר האבד א. בדבר האבד בודאי מותר, שהרי גם מעשה אומן הותר בדבר האבד (מ"ב ריש סי' תק"ל). שלא בדבר האבד ב. שלא בדבר האבד, י...
על ידי הפקדתי שומרים
29 אפריל 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גר שהתגיר האם השתייך לאיזהו שבט

מדרש הנעלם פרשת לך לך מאמר השבטים מה אינון לעוה"ב והיינו דתנן, כל צדיק וצדיק יש לו מדור לפי כבודו, ולפי הראוי לו. מאן דאתי מראובן, שם מדורו עם הצדיקים מן ראובן. וכן כל שבט ושבט. ומאן דהוא גר מאוה"ע, ונתגייר. מדורו במדור של גרים. עיי"ש. מד' הללו רואים שיש לו מדור בפ"ע בג"ע. ובזה אפשר קצת לפשוט אם יש ...
על ידי מנהל ראשי
24 יולי 2018, 21:03
עבור לפורום
עבור לנושא

כשר כשר | קל למצוא אוכל כשר - איתור קל ומידע שימושי ועדכני של מסעדות כשרות למהדרין

https://www.kosher-kosher.co.il/ בחסדי ה' עלי, הקמתי אתר איכותי ונאה שירכז בעז"ה את כל העסקים בעלי כשרות מהדרין (ומעלה בקודש) בארץ ישראל, עם שלל פונקציות נחוצות - כבר כעת יש באתר כ-2600 עסקים, ועוד היד נטויה בעז"ה האתר כעת בהרצה בגירסת בֶּטַא - עוד יש מה לשפר בו בעז"ה, ועל כן טרם פרסמתי אותו באופן ר...
על ידי אוריאל
29 יולי 2018, 17:12
עבור לפורום
עבור לנושא

מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

גדולי ישראל בחריפותם, השמיעו מעת לעת דברי חידודים, דברי צחות, ושאר פרפראות המביאות את האדם לידי מלתא דבדיחותא, ופותחים לבו לתורה ולחכמה. באשכול זה יקובצו אמרות שפר מגדולי ישראל שבמהלך הדורות, ככל אשר תשיג ידינו. ראיתי פעם בספר שיצא עוד בזמנו של האור שמח, שמספר בו המחבר שהגיע פעם לרבה של דווינסק, וה...
על ידי שומע כעונה
31 יולי 2018, 08:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מזכרוני: א' בא לרבי אייזל חריף לבקש ממנו הסכמה לספר בענייני קבלה, תוך כדי הדברים הגיע זמן תפילה וביקשו ר' אייזל לגשת לפני העמוד כשלאחמ"כ יתן לו הסכמה, אותו איש גמגם כדבעי בתפילתו, אחר התפילה בא לבקש את ההסכמה אך ר' אייזל ניסה להשתמט ממנו, משהתעקש הלה לקבל הסבר על סירובו של ר' אייזל, אמר לו "אם שגורה...
על ידי כרם
31 יולי 2018, 09:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

רבי נתן אדלר מלונדון, מחבר ספר "נתינה לגר" על התרגום, הדפיס את ספרו באותיות רש"י, כספר המיועד ללומדים. והמכירות היו בהתאם.
אמר לו אחד מהסוחרים: אילו היה מדפיסו באותיות מרובעות, היו מתעניינים בו גם הגוים הבלשנים החוקרים את השפות השמיות, והשוק היה גדול יותר.
נענה ואמר: קראתיו נתינה לגר ולא מכירה לנכרי.
על ידי פרלמן משה
31 יולי 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

אשתו של האור שמח היתה שמה חי'ה, לאחר נישואיו נשאל מנין יתפרנס, השיב: "מאן דיהיב חי'ה יהיב מזוני"...
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

מספרים שבאו להמגיד
מדובנא והגידו לו שאיש אחד מתחזה
בשמו ואומר את דרשותיו. השיב להם
המגיד, כל זמן שאומר את שלי בשמו לא
נורא, אוי ואבוי יהיה אם יאמר את חידושיו
שלו בשמי.
על ידי אברך כולל
31 יולי 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

הרה"ק מראפשיץ זצוק"ל כשהלך בר"ה
לאמירת תשליך פגע בהרבי מלובלין זצוק"ל שחזר מתשליך, ושאלו הרבי אנא אתה הולך, והשיב שהולך להגביה מה
שהשליך הרבי,
שם משמואל, שמיני דף קס
על ידי אברך כולל
01 אוגוסט 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

פעם היה קורס אפי'ה בבי"ס לבנות של סטמר בוויליאמסבורג. הבנות אפו עוגות והמנהלים החליטו שצריך להצניע את העוגות לאיזה הזדמנות. ולא לאכלם לאלתר. כך עשו הניחו אותם במקרר ונעלו את החדר. אח"כ כמה בנות פרצו לחדר ואכלו מהעוגות. כשנודע הדבר למנהל החליט שהוא צריך להמלך עם הרבי הרה"ק מסטמר זצ"ל איזה עונש ליתן ל...
על ידי שומע כעונה
03 אוגוסט 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזמור לתודה

עי' שערי תשובה סי' נא סק"ט שהביא ב' דעות בזה.
ועי' פסקי תשובות סי' נא אות כא. שהביא שמנהג הספרדים לשבת והאש' לעמוד עיי"ש במקורותיו.
על ידי סבא
05 אוגוסט 2018, 09:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא

עיין בפירוש כלי יקר על הפסוק "והתהלכתי בתוככם" (בחוקותי), שסיכם שם שבע דעות בעניין זה. אעתיק הדברים למען מי שאינו מצוי בידו- (יב) והתהלכתי בתוככם. פירש רש"י אטייל עמכם בגן עדן וכו'. דעתו לסלק מעל תורתינו הקדושה כל טוען ומערער האומר יש לי מקום ללון ולומר מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן וד...
על ידי גל גל
19 אוגוסט 2018, 11:43
עבור לפורום
עבור לנושא

השפעת הקבלה על הפסיקה - פרשת כי תצא

בס''ד פרשת כי תצא – השפעת הקבלה על הפסיקה פתיחה בפרשת השבוע מופיעה מצוות שילוח הקן. מפשט לשון התורה משמע ('כי יקרא'), שאין חובה ללכת לחפש קן ציפור בשביל לשלח אותו ולקיים את מצוות שילוח הקן, ואכן כך נוקטת הגמרא בחולין (קלט), שמתחייבים במצווה רק כאשר נפגשים במקרה עם הקן (האם אדם שלא צריך את הביצים, יש...
על ידי יהודי
28 אוגוסט 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

לא עברתי על כל מה שכתבו כאן רק ראיתי לנכון לציין דברי החוו"ד (כללי ס"ס על הש"ך סק"כ) שכתב שהקורא ק"ש אדעתא דחיובא כשאינו חייב איסורא אית ביה. ונראה שם שלמד כן מ'לא תשא', שהוא דין כללי שאדעתא דחיובא עובר בזה. והוא חידוש גדול.
על ידי הפקדתי שומרים
29 אוגוסט 2018, 21:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר על אמונה ובטחון

מלמד להועיל כתב:יש את הסדרה הנפלאה של הרב לוגאסי, חי באמונה, חי בבטחון. יש שם הרבה סיפורים.
יש לו עוד ספר על זה, לא זוכר את השם.
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_02330.html

נ.ב ר' @מפטיר לא פירטת אם אתה מחפש גדולים מכל סוג. למשל בסיפורי חסידים כל סיפור שני עוסק באמונה.
על ידי תיובתא
04 ספטמבר 2018, 11:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

מלמד להועיל כתב:שכן העיר לי שהצינור של המזגן שלי מטפטף בשבת למקום שגודל בו צמחיית פרא, וזה איסור זורע.
זה נכון? [חשוב לי לדעת כי קשה למצוא פתרון אחר].
אינני בקיא בנושא, אבל מה זה שונה מהמזגן עצמו שפועל בשבת?
על ידי שאר לעמו
04 ספטמבר 2018, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

ולמה מותר להפעיל טפטפות עם שעון? ואמנם לא ראוי מצד מראית העין (אם זה מתיז בפומבי, אך בטפטפות שלא נראות, זה שונה), אבל במזגן ודאי לא חיישינן לה.
יש צד אחר נוסף להתיר: אם הוא מטפטף לגינה שאין לו ענין שיזרע בה, א"ז זורע, בכה"ג שנראה שלא ניחא ליה לא בהקשיית הגינה ולא שהמזגן ישקה אותה, אין כל חשש.
על ידי שאר לעמו
04 ספטמבר 2018, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

אכן. רק זה מראית עין, כי מי יודע של מי הצמחיה, ולמי יש מטרה בה.
משא"כ צמחיית פרא.
למעשה אף מזגן מטפטף אל גינה מטופחת, נראה בעיני בני אדם כמי שאינו מתכוון, שהעיקר הוא שהמזגן יקרר את ביתו, ואם זה לא מעשה אדם בשבת אלא אוטומטי, קשה לאסור.
על ידי יעקב1
04 ספטמבר 2018, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מזגן מטפטף למקום של צמחיה

מה האיסור הרי זה נהיה לבד, ואם משום מראית עין הרי כולי עלמא ידעי שזה קורה אוטומטי מראית עין שייך רק כאשר יש לאנשים צד שמישהו פה הדליק את המזגן בשבת והרי כמו שאתה המזגן עצמו אנו מתירים כי כולם יודעים שזה פועל לבד מתחילת שבת או ע"י שעון ה"ה המים היוצאים ממנו. אמת שלפעמים יש דברים כמו אוושא מילתא וכד' ...
על ידי יוסף יוסף
04 ספטמבר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הניסיון של ראש השנה

זה אכן ניסיון קשה, ובעיקר קשה לשים לב לזה ולא לכעוס כשמגיע (יותר מעצם הקושי להתגבר על הכעס)
אך יש עוד כמה וכמה נסיונות בר"ה, וה' יצלינו מכל ערמה ותחבולה של אותו הרשע, אמן.
וש"כ על תשומת הלב לזה, כי כשמגיעים מוכנים, יותר בניקל להתגבר ולא התבלבל
על ידי סבא
05 ספטמבר 2018, 09:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הניסיון של ראש השנה

הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל משגיח בישיבת 'תורה אור' אמר פעם בשיחה לפני הימים הנוראים), שהיצר הרע מכיר בהכנות הנכבדות של אלול, לקראת הימים הנוראים, בקשת הסליחה, ריבוי התחינה. אך הוא בערמומיותו דואג לכך שבראש השנה הגבאים משנים את כל המקומות, כל אחד נדחף באיזה שהוא מקום, ליד אדם שבדיוק הוא אינו מחבב ...
על ידי דרומאי
12 ספטמבר 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלינו לשבח שבתפילת מוסף

כל שנה כשמגיעים לעלינו לשבח בתפילת מוסף בלחש, אני לא יודע אם צריך לכרוע כשמגיעים ל"ואנחנו כורעים", כי מצד אחד הרי אם לא יכרע אולי זה מיחזי כשיקרא, ואם יכרע נדמה לי שכתוב שלא להוסיף על הכריעות שתקנו חז"ל, ושאלתי אנשים ולא ידעו לכאורה בר''ה וביוה''כ מותר לכרוע בכל התפילה חוץ מתחילת הברכה וסופה כדאיתא...
על ידי כרם
12 ספטמבר 2018, 08:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה יומיים

תמיד חשבתי שהסיבה שעושים גם בארץ ישראל יומיים ראש השנה זה מדינא דגמרא אבל שמעתי בחג ממישהו שזה בכלל לא פשוט, והמנהג בא"י היה לעשות ראש השנה רק יום אחד, עד שלפני בערך 800 שנה חידשו כאן את המנהג יומיים, וכמובן שאחרי שככה נהגו וכך נפסק אז זה הדין אבל באמת זה נכון שכך היה? ומה הסיבה שפתאום חידשו את זה?...
על ידי אלימלך
12 ספטמבר 2018, 18:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלינו לשבח שבתפילת מוסף

שומע כעונה כתב:בעלון מים חיים של הגרי"א דינר על ר"ה, הביא בשם הגרח"ק והגרי"ש שכך צריך לנהוג.
מצורף
על ידי הפקדתי שומרים
12 ספטמבר 2018, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלינו לשבח שבתפילת מוסף

כל שנה כשמגיעים לעלינו לשבח בתפילת מוסף בלחש, אני לא יודע אם צריך לכרוע כשמגיעים ל"ואנחנו כורעים", כי מצד אחד הרי אם לא יכרע אולי זה מיחזי כשיקרא, ואם יכרע נדמה לי שכתוב שלא להוסיף על הכריעות שתקנו חז"ל, ושאלתי אנשים ולא ידעו ראה בד' המ"ב המוצ"ב. משנה ברורה סימן תקפב (יג) בכריעה - לפי שאנו תלוים בד...
על ידי אלכס
17 ספטמבר 2018, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למדקדקים במצוות! זכוכית מגדלת לארבעת המינים.

אני לא יודע מה זה מחיר מוזל, אבל באיביי ניתן למצוא בדיוק את אותם זכויות מגדלת באיכות מעולה בשקלים בודדים. לשנה הבאה כמובן... לשנה הבאה בהנחה שיגיע, ויגיע מה שהזמנת.... וברצינות, כמו כל מוצר שנמכר בארץ, ניתן למצוא זול יותר באיביי אבל זה כרוך בהזמנה באיביי על כל הנלווה, יש שווי גם לעבודה שבן אדם עשה ...
על ידי אלימלך
23 ספטמבר 2018, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה שאלות מיום כיפור

מלמד להועיל כתב:מה שאומרים שלום עליכם בקידוש לבנה ג' פעמים, יש ענין שיהיה זה דווקא לגדול או אפשר גם לילד קטן?