החיפוש הניב 4 תוצאות

חזור

על ידי אלימלך
02 יולי 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

לענין הקושיא מבעל ברית, עי' התעוררות תשובה (ח"א קמו') שכתב "..רק יש לפקפק על טעם זה (שעקרו את הצום בתשיעי והחיוב בעשירי) דהא מקילין בת"ב שנדחה לבעל ברית לאכול, ויש לומר דעיקר חיובו גם ביום שני רק שהקילו ביום זה שאינו כל כך חיוב כיום תשעה באב בעצמו שהוא עיקר חיובו משום אתחלתא דפורענותא וחמיר ושלא לדח...
על ידי הפקדתי שומרים
02 יולי 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

כתבתי בענין ת"ב הנדחה. ייתכן ויהווה גם מזור לשאלתך. אני מעתיק לך את הדברים בדברינו כאן נעמוד בעה"י במקור ההוראה שתשעה באב דחוי קילא יותר לעניין חובת התענית במעוברות ומינקות. השו"ע סימן תקנד סעיף ה' כתב וז"ל עוברות ומיניקות מתענות בט' באב כדרך שמתענות ומשלימות ביום כפור; אבל בג' צומות אחרים פטורים מל...
על ידי הפקדתי שומרים
02 יולי 2018, 20:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בר מצוה בי"ז בתמוז נדחה או ת"ב נדחה

האם צריך לצום. מצד אחד בשו"ע סי' תקנד סעיף יט פסק כהרשב"א לעניין ת"ב נדחה, שדברים שבצנעה אינו נוהג, (והרמ"א החמיר) וטעמו של הרשב"א מפורש בדבריו (בתשו') משום שבשנה כזו שחל ת"ב בשבת, מעיקרא קבעוהו ביום א' כמו שאמר רבי יוחנן שהיה קובעו בעשירי. מצד שני בשו"ע עצמו סי תקנא סעיף ד הביא שני דיעות אם יש שבו...
על ידי Practic
07 יולי 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיוס בני ישיבות ע"פ ההלכה

מה שרציתי להוכיח מתשובת הרדב"ז הוא ממה שכתב: "ואף על פי שיש טעם אחר כי מסופק אני אם יש עתה מאן דלא בעי נטירותא איני נכנס בחקירה זו עתה כי דברי יעציבו את קצת חכמים ולכן השתיקה טובה מהדבור ומכל מקום מה שכתבתי נראה לי ברור בלי חולק ומכל מקום אם הדבר ברור שגם הבעלי בתים צריכין שמירה ואין טוענים כך אלא כ...