החיפוש הניב 402 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
10 יולי 2018, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות על הכלי יקר בפרשה

ועוד יש להקשות על דברי הכ''י הנ''ל שכתב בתוך דבריו שבעל ואב עוקרים הנדר למפרע משום דאדעתא דידהו נדרה, ותמוה דדוקא חכם עוקר למפרע אבל בעל ואב מכאן ולהבא הן מפרין כדאיתא בנדרים וצע''ג
על ידי דרומאי
16 יולי 2018, 02:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג הגר"ח קנייבסקי בסנדקאות בתשעה באב נדחה

ר' הפקדתי, עיינתי בשבט הלוי ואכן הוא מתיר רחיצה ונעילת הסנדל, אך קשה לי ע''ז דאבלות להיכן הלכה, ואטו אבל תוך שבעה שהוא בעל ברית נתיר לו נעילת הסנדל, ורחיצה שמצינו שהתירו הוא לכבוד המילה אבל לא רחיצה בעלמא לאחר המילה. ומה שהבאת ראיה ממה שהתירו סעודה גדולה תימה דהלא מפורש במ''ב דלא יעשה סעודה גדולה הא...
על ידי דרומאי
16 יולי 2018, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

יש להדגיש שגם המתירים במעוברת בת"ב נדחה לא התירו אלא כבעל ברית, דהיינו להתענות עד אחר המנחה, ודלא כאיזה ממלקטי זמנינו ששגו בזה והתירו לגמרי. מיהו המלקט? יש סברא (כך ראיתי בשם אדמורי"ם אבל לא בהלכה ממש) שבזמנינו שירדה חולשה לעולם לכן מתירים לנשים גם אלו שאינם הרות או מניקות שלא לצום. מה ז''א סברא לא...
על ידי דרומאי
16 יולי 2018, 16:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

נ.ב אאל"ט בעלי הוראה המורים להקל בזה יותר הם בעיקר מהמגזר החסידי. בהחלט !! והסיבה פשוטה, כי אל האדמורי"ם מגיעים לבכות לאחר מעשה. לי יש הסבר קצת שונה: האדמו''רים אחראים על ציבור גדול, ומבחינה סטטיסטית ככל שהציבור יותר גדול יותר שכיח שתהיה בעיה, ולכן מבחינת הוראה כללית ההכרח הוא לחשוש לסכנה, משא''כ מ...
על ידי דרומאי
16 יולי 2018, 16:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור למנהג שקטנים צמים בתשעה באב

חיבוב מצוה לא אמרינן בכה"ג שהקטן כלל לא נכלל בחובת הצום בשונה משאר מצוות שחל עליו חובת חינוך דרבנן. חיבוב מצוה הוא נתינת הטעם ליהדות של הילדים, כדי שכאשר יגדלו יעשו את הדברים מתוך חיבור פנימי ועמוק. כמו ששרים זמירות שבת עם הילדים אפילו אם הם לא הגיעו ל'חינוך זמירות', כמו''כ נותנים לילדים לטעום טעם ...
על ידי דרומאי
17 יולי 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אכן יש היתר למעוברות ומניקות שלא לצום בתשעה באב הנדחה?

1. ההלכה שקובעת שמעוברת חייבת לצום, זה לא הלכה למשה מסיני, אלא ע"פ הקביעה של הפוסקים ולפי המציאות של אותם זמנים שמעוברת אינה נחשבת כחולה, ועל כן הן חייבות בצום. 2. דיני חולה בשבת, יו"כ, תשעה באב נקבעים ע"י בקיאות הרופאים, ומתייחסים לקביעה שלהם גם אם הוא נגד פשטות דברי הפוסקים (לקולא ולא לחומרא). 3....
על ידי דרומאי
18 יולי 2018, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין דין מקצת היום ככולו לגבי אבלות ת"ב

החילוק פשוט לענ''ד, דגדר מקצת היום ככולו הוא כלפי מנין הימים דכבר נמנה במקצת היום יום שלם, ואילו אבלות דת''ב לא נקבע לה מנין ימים, אלא היום עצמו דת''ב הוא סיבת האבלות, וממילא לא שייך מקצת היום ככולו דסו''ס עתה הוא ת''ב.
על ידי דרומאי
18 יולי 2018, 02:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון ר' אברהם יעקב עפשטיין ז"ל

מי היה הרב הנ''ל? והיכן שימש כר''מ? ומתי נפטר?
על ידי דרומאי
18 יולי 2018, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא תרדו

האיסור הוא ''לא תרדה'' ולא ''לא תרדו'', נא לתקן בכותרת
על ידי דרומאי
18 יולי 2018, 16:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מטות - מבטא הקמץ והפתח של רש"י

בארמית 'לָא' הוא בקמץ, ושמא התיבה 'לה' נדרשת בלשון ארמית.
על ידי דרומאי
18 יולי 2018, 19:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאכול בשר בסיום מסכת בלי לשמוע הסיום

ספר המנהגים (טירנא) חודש אב -משנכנס אב ממעטין בשמחה. לכן מר”ח אב עד י’ באב אסור לרחוץ (נז) ולספר (נח) ולכבס (נט) ולאכול בשר (ס) ולשתות יין עד י’ באב. וא”ח אוסר גם העשירי, כי אין שמחה אלא בבשר ויין, שנאמר (דברים יד, כו) ושמחת גבי שלמים וכתיב יין ישמח לבב אנוש. אבל אם יארע סעודת מצוה כגון אירוסין או ...
על ידי דרומאי
19 יולי 2018, 22:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית בגדים בשבוע שחל בו ת''ב היכא דהוי דבר האבד

היות והבטחתי אני כותב כאן את המעשה שהי': יהודי א' מחו''ל קנה כאן בארץ חליפה לשבת בער''ח אב, אך דא עקא שלא היו מכנסיים תואמות במידה שלו. על כן הובטח לו שיזמינו מסניף אחר. היהודי הזה חוזר בט''ב לחו''ל, כך שהוי דבר האבד אם לא יקח את הבגד עכשיו. וע''ז היה הספק, דכיון דאיסור קניית בגדים חדשים אסור משום כ...
על ידי דרומאי
20 יולי 2018, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמונות ממעמד חליצה

''קובעין אותו ברוב עם'' מי קובע אותו, החולץ? ודאי שהב''ד!
המצוה היא של החולץ, אך הפרסום איננו חלק מן המצוה אלא כדי לפרסם שאשה זו הותרה לשוק ע''י חליצה, או כדי שיהו עליה קופצין או כדי שלא יסברו שהותרה בלא כלום. וכ''ז תפקיד של הב''ד לא של החולץ.
על ידי דרומאי
20 יולי 2018, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אף אחד לא התכוון *להוכיח* *לך*. התמונה הייתה מיועדת לאנשים שמבינים שיש דברים ידועים ומפורסמים בעולם ורוצים לראות זאת במוחש. אבל אכן אלו שמחפשים את הההוכחות לבד, עליהם לעמול על כך בעצמם. אין לי ענין לעמול על הוכחות מדעיות שבין כך לא משנות את ההלכה, אבל אם באים לפלפל- כאשר מביאים הוכחה היא צריכה להיו...
על ידי דרומאי
20 יולי 2018, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אף אחד לא התכוון *להוכיח* *לך*. התמונה הייתה מיועדת לאנשים שמבינים שיש דברים ידועים ומפורסמים בעולם ורוצים לראות זאת במוחש. אבל אכן אלו שמחפשים את הההוכחות לבד, עליהם לעמול על כך בעצמם. אין לי ענין לעמול על הוכחות מדעיות שבין כך לא משנות את ההלכה, אבל אם באים לפלפל- כאשר מביאים הוכחה היא צריכה להיו...
על ידי דרומאי
22 יולי 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קובץ שאלות שכבר הרבה זמן יושב אצלי...

@אייל, איני יודע לענות על כל השאלות, אך שאלה 4 לא קשה כלל. בשבת מה שאסור זה ל''ט מלאכות, ובעילה אינה בכללן. מה שכתבת שאסור ליצור דבר חדש- זה אולי מה שכולל חלק גדול מן המלאכות, אך זה לבד אינו סיבה לאסור. את ל''ט המלאכות לומדים מהמשכן- וכמובן שבעילה לא היתה במעשה המשכן. ובנוגע לשאלה 2 כמובן שעיקר הטעם...
על ידי דרומאי
22 יולי 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיחת טלפון בבוקר ת"ב. זכית בלוטו!

יהודי בלונדון היה רגיל לקנות כרטיס פיס פעם בפעם. בבוקר ת"ב הוא מקבל שיחת טלפון שהכרטיס שלו זכה בפיס ב2 מיליון ליש"ט, ההגרלה נערכה בליל ת"ב (בשעת קנית הכרטיס הוא לא חישבן זאת). בא אותו יהודי ושואל ב' שאלות. 1. אינני מצליח שלא לשמוח, האם ראוי שאתן הכל לצדקה עתה ע"מ ששמחתי תיחלש? 2. אם אשאיר את הכסף א...
על ידי דרומאי
25 יולי 2018, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דוד הראובני ויחס גדולי ישראל אליו

על פרשיית דוד הראובני היה קשור גם במידת מה פרשיית הקדש ר' שלמה מולכו, אך קיים הבדל ביחס של גדולי ישראל אליהם, כלפי הקדוש ר' שלמה מולכו על אף שבחייו התנגדו אליו גדולי ישראל אך לא כן לאחר מותו, כאשר גדולי ישראל העריצוהו, אך כלפי דוד הראובני הרי שזה נשאר יותר מעורפל אם כי בתחילת פעולתו כן מוזכר במכתבי...
על ידי דרומאי
25 יולי 2018, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבן מאבני הכותל

החילוק בין המקרים פשוט וברור. ונזכה לראות ביהמ"ק על תפארתו. כ''כ פשוט וברור שלא טרחת לכתוב אותו. לי הוא לא פשוט בכלל, ולכאורה אם היו מקימים שם טמפל אמיתי או אם ח''ו יקימו שם יהיה איסור להיכנס לשם כמו כל טמפל. יש פה 2 נקודות לא ברורות: א' אם אכן מה שיש שם היום הוא ממש טמפל, ב' מה תוקפו של האיסור להי...
על ידי דרומאי
25 יולי 2018, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נביאים וכתובים

יעקב. ב כתב:עיינתי במאמרי ולא מצאתי, אשמח לדעת מיקום מדויק לדברי המאירי שציינת.
סליחה, המאירי אמנם מתייחס לגמרא במגילה דף ג', אך הוא נמצא בהקדמה לתהלים (כך רשום אצלי, לא בדקתי עכשיו)
על ידי דרומאי
26 יולי 2018, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

למה לא איכפת לרב הונא שיכשלו האוונכרי באיסור גזל?

בסוכה ריש פרק לולב הגזול אמר ליה רב הונא להנהו אוונכרי כי זבניתו אסא מגוים לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו מאי טעמא סתם עובדי כוכבים גזלני ארעתא נינהו וקרקע אינה נגזלת הלכך לגזזוה אינהו כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידייהו דידהו ושינוי הרשות בידייכו סוף סוף כי גזזו אוונכרי ליהוי יאוש בעלים ביד...
על ידי דרומאי
26 יולי 2018, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא איכפת לרב הונא שיכשלו האוונכרי באיסור גזל?

הבנת נכון, אבל ברש"י מבואר נקודה אחת, שגזילה זה רק כשגוזל כשעדיין החפץ ברשות הבעלים, אם גוזל כשהוא כבר לא ברשות הבעלים, כגון כשחושב לגזול מרשות המוצא, זה כבר לא גזילה מהבעלים. נכון שקרקע אינה נגזלת, אבל עד כמה שאתה רוצה לחייב על איסור גזילה הרי לגבי זה יש גזילה בקרקע והקרקע בפועל אינה ברשותו [וזה ל...
על ידי דרומאי
26 יולי 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

שואל ומשיב כתב:לא הצלחתי להבין איך לוקחים גמרא או שתיים ומשליכים מכך על הכל.
כעת ראיתי שהשדה חמד מערכת מ כלל קסד מדבר בזה ומציין מ''מ.
לא משליכים כלום, רק הבאתי דוגמא של מחלוקת במציאות שהמשיכה להתקיים גם לאחר שהתבררה המציאות, ואפשר לומר שכל מחלוקת במציאות תתקיים גם אם תתברר המציאות.
על ידי דרומאי
26 יולי 2018, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא איכפת לרב הונא שיכשלו האוונכרי באיסור גזל?

הבנת נכון, אבל ברש"י מבואר נקודה אחת, שגזילה זה רק כשגוזל כשעדיין החפץ ברשות הבעלים, אם גוזל כשהוא כבר לא ברשות הבעלים, כגון כשחושב לגזול מרשות המוצא, זה כבר לא גזילה מהבעלים. נכון שקרקע אינה נגזלת, אבל עד כמה שאתה רוצה לחייב על איסור גזילה הרי לגבי זה יש גזילה בקרקע והקרקע בפועל אינה ברשותו [וזה ל...
על ידי דרומאי
01 אוגוסט 2018, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החסיד - אבלו בלבו וצהלתו על פניו

נכון, אבל הפירוש היותר פשוט נראה לי, אבלו בליבו - כשהוא אבל הוא מסתיר זאת ולא מסתובב עם 'ת"ב פנים', וצהלתו בפניו - להיפך, את השמחה הוא תמיד מקרין כלפי חוץ וכולו ארשת נועם וחן. ומי שזכה להכיר חסידים כאלו יודע בדיוק למה הכוונה, וכולהו איתנייהו בהו. חד מינייהו הגרח''ש ליבוביץ' ז''ל, כאשר ראינוהו באבלו...
על ידי דרומאי
02 אוגוסט 2018, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור נורא מהרה"ק מבעלזא זיעוכי"א שהיום חל יומא דהילולא

יעבץ כתב: המסר העיקרי כמובן הוא העובדה שמרן קה"ק זיע"א ראה במר"ש את ממשיך דרכו ופעליו בהאי עלמא.
שאל"כ יכל להתגלות למר"ש בעצמו שיתפלל בעד החולה, אלא בהכרח שרצה להעביר את המסר הנ"ל.
כ"נ לענ"ד.
צריך א''כ לשנות את הכותרת של האשכול: סיפור נורא על מר''ש...
על ידי דרומאי
03 אוגוסט 2018, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

@שאר לעמו, אני מגיב לפי סדר דבריך: א. כשהרמב"ם כותב: "ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות כמו שהעתיקו" כוונתו שסומכים על הגהתו המרובה ולא רק בחסרות ויתרות, אלא שהרמב"ם לא מיירי מחסרות ויתרות. הרמב"ם לא כותב שיש לו מסורת אחרת בחסרות ויתרות, וזה פשוט כביעתא בכות...
על ידי דרומאי
06 אוגוסט 2018, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת כלים למיני בר

סבא כתב:
טבילת מיני בר_עמוד_1.jpg
טבילת מיני בר_עמוד_2.jpg
ב''ה כיוונתי לדבריו בענין החיבור לקרקע של המיני בר
על ידי דרומאי
06 אוגוסט 2018, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך להמתין בין בשר לחלב - פרשת ראה

קנקן כתב:כמה נידונים בעניין
א. ציפס שטוגן בשמן שטיגנו בו שניצלים האם צריך המתנה
ב. סכין בשרית שחתכו בו דבר חריף האם צריך המתנה
ג. תערובת של שומן בשרי במאכל(כשאין ס' כנגדו) האם צריך המתנה.
א. יש להחמיר
ב. לא
ג. כן
על ידי דרומאי
06 אוגוסט 2018, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם צריך להמתין בין בשר לחלב - פרשת ראה

כמה נידונים בעניין א. ציפס שטוגן בשמן שטיגנו בו שניצלים האם צריך המתנה ב. סכין בשרית שחתכו בו דבר חריף האם צריך המתנה ג. תערובת של שומן בשרי במאכל(כשאין ס' כנגדו) האם צריך המתנה. א. יש להחמיר ב. לא ג. כן כל הנדונים האלו תלויים בנדון דקושית הש''ך סי' פט סקי''ט. לגבי שאלה ג' הש''ך מקל בזה. ויש שמורים...