החיפוש הניב יותר מ 2820 תוצאות

חזור

על ידי אמונת אומן
13 ספטמבר 2018, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ניתן לשלם על דיסק שהועתק

איזה הגיון יש לשלם מחיר דיסק מלא, כאשר הזמר חוסך את כל ההוצאות הרגילות של שיווק, תיווך, עטיפה והפקה?
רני פניתי בשעתו למפיק מפורסם של דיסקים חסידיים ודרש ממני 20 ש''ח לדיסק
על ידי אמונת אומן
19 אוקטובר 2018, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אמונת אומן
24 אוקטובר 2018, 02:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אולי אם תקרא ותשנה טענותיו בעצמך, תווכח לראות שדווקא כן מספיק שורות ספורות לתשובה! למשל, הרבה דפים נכתבו על חומר האיסור כניסה לבית המינים, אבל התשובה פשוטה בתכלית, לא זהו בית המינים! האם תחנת אוטובוס שחלק מהנוסעים מדברים בה לפעמים דברי מינות היא בית מינים? ברור שלא. תחנה היא תחנה. הכנסת היא בית מחוק...
על ידי אמונת אומן
24 אוקטובר 2018, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

כבר כתבתי לעיל שהשקעתי שעות אין ספור ללמוד את טענות האוסרים, ודווקא אז נוכחתי שאין כלל קושיא שצריך לענות עליה. כנ"ל הוא גם לעניין הבחירות. כל אזרח המתגורר בארץ ישראל ומקבל תעודת זהות מהמדינה ומשלם מיסים למדינה מחזק בזה את המדינה פי כמה וכמה מהמצביע בבחירות שכמעט אינו מעלה ומוריד. מאיפה ההמצאה הזאת ש...
על ידי אמונת אומן
14 מרץ 2019, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היחס הנכון לחוקי התנועה

כמדומני שבנוגע למעשה, כל שאיננו מיעוט המצוי אינו נחשב סכנה שצריך לחשוש לה.
אם יש בידוע כלל אחר, אשמח ללמדו.
על ידי אמונת אומן
02 יוני 2019, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

אם יש למישהו תהלים המפורש כדאי שיבדוק שם במבוא או בספר החדש על דוד המלך אם כי לדידי פשיטא לי וכמש''כ לעיל, אך לשבר את האוזן ת''ח שכאן, עיינתי בתהלים הנ''ל, ואכן להלן רשימת הסוברים במפורש שנתקבלה תפלתו של דהע''ה:  חוות דעת בצוואתו,  של''ה פלא יועץ ר''י בר יקר רבו של הרמב''ן אשכול אור השנים לבעל הפרד...
על ידי אמונת אומן
03 יוני 2019, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבוחר בשירי זמרה

אם יש למישהו תהלים המפורש כדאי שיבדוק שם במבוא או בספר החדש על דוד המלך אם כי לדידי פשיטא לי וכמש''כ לעיל, אך לשבר את האוזן ת''ח שכאן, עיינתי בתהלים הנ''ל, ואכן להלן רשימת הסוברים במפורש שנתקבלה תפלתו של דהע''ה:  חוות דעת בצוואתו,  של''ה פלא יועץ ר''י בר יקר רבו של הרמב''ן אשכול אור השנים לבעל הפרד...
על ידי אמונת אומן
03 יוני 2019, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היתכן לומר שבכל תפילת שמונה עשרה רגילה מקיימים יותר מחמישים מליון מצוות?

אף פעם לא הבנתי את עניין המספרים. וכי בביד של מעלה זה עובד עפ"י מונה? הסברא נותנת שזה תלוי באיכות ולא במספר.
על ידי אמונת אומן
06 יוני 2019, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קניית דירה להשקעה בחו"ל

מכיוון שרוב מוחלט של רוכשי דירות בחו''ל בכל מקרה מפסידים את כספם, הרי אין בזה שום נפקא מינה
על ידי אמונת אומן
23 יוני 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ידוע מה שהביא המשנה ברורה בשם המגן אברהם שצריך ליטול ידים בבוקר בתוך ארבע אמות, והחמיר בזה מאד שמעתי פעם שהיו מגדולי הדור שאמרו בזה כמה קולות, ושזה לא חיוב כ"כ מעיקר הדין, וכמו"כ שמעתי פעם בשם הגר"ש אויערבך שקבלה בידו שבסיפור עם הגרף פוטוצקי אמר הגר"א שהרוח רעה הזו התבטלה אשמח לכל מידע מבוסס בענין ...
על ידי אמונת אומן
24 יוני 2019, 13:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ידוע מה שהביא המשנה ברורה בשם המגן אברהם שצריך ליטול ידים בבוקר בתוך ארבע אמות, והחמיר בזה מאד שמעתי פעם שהיו מגדולי הדור שאמרו בזה כמה קולות, ושזה לא חיוב כ"כ מעיקר הדין, וכמו"כ שמעתי פעם בשם הגר"ש אויערבך שקבלה בידו שבסיפור עם הגרף פוטוצקי אמר הגר"א שהרוח רעה הזו התבטלה אשמח לכל מידע מבוסס בענין ...
על ידי אמונת אומן
24 יוני 2019, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ראיתי מביאים בשם מהרש"ל (יש"ש חולין פ"ח לא') שכתב משום רוח רעה האידנא אין רוח רעה מצויה בינינו. כבר כתבו כן התוס' ביומא עז,ב שבכלל אין נזהרים בשלא ליגע באוכלין וכדומה קודם נט"י אף שמוזכר בגמ' משום שאין רוח רעה שורה האידנא. ובתוספת יום הכפורים שם כתב בדעת רש"י והרמב"ם דס"ל שיש מחלוקת ברייתות האם יש ...
על ידי אמונת אומן
24 יוני 2019, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

לא עברתי על האשכולות הסמוכים. אמרו על החזו"א שהוא כתב על הגליון, והוא שהרג את הנפש .. לא החזון איש כתב זאת. רק כפי שמובא בספר מעשה איש (ח"ד עמ' קיד) בזה הלשון: על מה שהביא הבאר היטב או"ח סימן א' סק"ב שההולך ד' אמות בלי נטילת ידים שחרית חייב מיתה, אמר רבינו [החזו"א] להגאון ר' שמריהו גריינימן זצ"ל שמ...
על ידי אמונת אומן
25 יוני 2019, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ולמה סיפורי 'מעשה איש' יותר מהימנים מסיפורי חסידים? יכולני להצביע על עשרות סיפורים שסופרו בידי 'מגידים' ליטאיים, שאינם אלא סיפורים חסידיים מגויירים.
לגופו ש''ע החזו''א והקה''י הקפידו ביותר על ענין נט''י ליד המיטה.
על ידי אמונת אומן
25 יוני 2019, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

ליקוט קצר ציטוט דעות האחרונים בענין נט''י מיד ב"ח – כ' בס' תולעת יעקב דבזוהר איתא ההולך ד"א בלא נט"י שחרית חייב מיתה. ותמה למה לא כ' כן ב"י ומסיק דמשום מוטב יהיו שוגגין וראל יהי מזידין. מג"א – כ' ב"ח בשם ת"י כל ההולך ד"א בלא נט"י שחרית חייב מיתה, שו"ע הרב – מהדו"ת- אך בזוהר החמירו מאדשלא לברך וללמוד...
על ידי אמונת אומן
27 יוני 2019, 02:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

זה ברור שהחזון איש ציטט סיפור חסידי, שבא לשקף את התמיהה על לשון חיוב מיתה. ר' ברוך שמע את זה בילדותו, ואי אפשר להסיק שום מסקנות הלכתיות מכזה סיפור. כפי שמשתקף מההודעה דלעיל החזו''א התייחס בחומר מופלג לעניין של נט"י מייד,ולמאי נפ''מ אם זה חיוב מיתה או לא? יש איזה בית דין שמחפש להוציא להורג את מי שאינ...
על ידי אמונת אומן
28 יוני 2019, 11:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

מי שמעיז פניו לכתוב משפט כזה: 'בניהו בן יהודע ראש הגיבורים אשר לדוד מה מעשיו בגליל?? אולי זה ניצוץ ממנו של גדול הקבור שם.'  בידיעה שהוא בר פלוגתא של האר"י הקדוש, תוך תירוץ שדוף שזה ניצוץ וכו' ה ולהעדיף סברת כריסו בגלל קושיה קטנה על דברי האר"י החי, לא רק שאי אפשר להסתמך על' מומחיותו' בעניין קברים, אל...
על ידי אמונת אומן
28 יוני 2019, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

לא הייתי אומר, אבל כשאתה חוזר על פניני השפר שלך, אשכילך - שרגשות 'חסידיים' מקומם לא יכירנו בבירור האמת, הם זרים לאמת לפעמים. ואולי טרם תקפוץ בראש שוב, ראה שכבר נידון הדבר הזה למעלה https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=45&t=2384#p27289 היות וגם לעיל קיצרתי, אציין בכאן שבניהו היה גר ב'קבצאל' (שמו...
על ידי אמונת אומן
01 יולי 2019, 10:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תחביבים ביהדות

מסתמא שאם אדם מרגיש שלבו פנוי ומסוגל כעת ללימוד התורה והוא פונה לתחביבים יש בזה משום ביטול תורה, אך אם האדם לומד כראוי, וכשנדרש עפ"י טבעו להרפיה ומנוחה הוא עוסק בתחביב הרי זה כמנוחה ואכילה שהם צורך גבוה.
ככלל ידוע שגישת הגדולים היא לא לדכא כשרון ונטיה של אדם כי אם לתת לה ביטוי.
על ידי אמונת אומן
01 יולי 2019, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ניתן להשתחרר מלחץ?

ז''ל היעב''ץ וכעין זה בחוה''ל:
תועלת הבטחון בעולם מהן מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות והשלוה מנדנוד הנפש וצערה, לחסוך תאוותיה הגופניות, והוא בהשקט ובבטחה ושלווה בעוה''ז.
על ידי אמונת אומן
01 יולי 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם ניתן להשתחרר מלחץ?

בעיני ראיתי את התהליך, אדם שמטבעו עצבני ולחוץ ברמה מטורפת, הכניס עצמו לענין הבטחון ע''י שלמד בספרי בטחון באופן קבוע והשתדל להפנים וליישם, ותוף תקופה לא ארוכה נהפך לאיש אחר ממש, עד שכמעט שום דבר לא מלחיץ אותו בעולם.
על ידי אמונת אומן
02 יולי 2019, 17:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להעלות את לשון הצוואה של הגר"ח גריינמן זצ"ל בענין המעשי של גוף נקי לתפילה ולתורה.

תמיד יש לי הרגשה שאקבל שכר על מצווה זו יותר... כשאתה באמצע תפלה טובה, ונזקק לחלוץ את התפילין ולשבש הכל, זו מצוה ללא שום 'פניות'
על ידי אמונת אומן
03 יולי 2019, 10:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כ"ט סיון - הילולת הרב ד"ר יעקב ישראל ב"ר יצחק דה האן ז"ל

לומר שהציונים השפיעו על תוכן האנדרטה בהולנד... זה מתאים לסאטמר.
כלפי ליא, תודה על האומץ לבירור האמת.
על ידי אמונת אומן
03 יולי 2019, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "לעשר לחומרא" - מה הפולמוס..?

צריך רק להזהר מאד שזה לא יהיה ע''ח של בין אדם לברו, כי עדיף להתהלך עם דיר שלם בבטן מאשר להלבין פנים פעם אחת. דבריך ברורים. יהודי נורמלי לא אמור להעלב ממה שיש שמחמירים יותר ממנו, העלבון נובע או מטפשות או מגאווה, שלא מסוגל להבין שיש כאלו שמחמירים יותר ממנו [אני מדבר מנסיון כאחד שיש בסביבתו הקרובה כאל...
על ידי אמונת אומן
04 יולי 2019, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשם שקיבלת שכר על הדרישה כך קיבלת שכר על הפרישה

אני הקטן סבור שבפורום המכובד אין כלל דברים שיכולים לגרום למאן דהו להתקרר ולהתקלקל.
פורום מעצם טבעו מרכז כמה דעות ושיטות,
ואיננו מתאים למי שכל כך רגיש לשמוע דעה שונה במקצת.
על ידי אמונת אומן
05 יולי 2019, 14:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

שמעתי ממי ששמע מכלי ראשון מאחד האדמורי"ם שנחשב מחוגי הקנאים, שהגדיר אותו 'שר התורה'. ושלח אברך שביזה את זכרו לעלות על קברו עם מניין ולבקש ממנו מחילה
על ידי אמונת אומן
05 יולי 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

בחייו האישיים היה מהקדושים אשר בארץ ממש, בדרגות הכי גבוהות. היה מהמחמירים עד קצה היכולת בענייני קדושה ובממון אחרים. מפורסם המעשה שהיה צריך לסדר גט כמדומני, ואחד העדים היה פקיד במשרד הדתות. העד הביא עמו נייר כתוב על בלאנק של המשרד. הראי''ה סבר לפוסלו מדין גזלן, וכדי שלא להלבין את פניו, נעמד להתפלל מנ...
על ידי אמונת אומן
05 יולי 2019, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הח"ח ותלמידו ר"א וסרמן על הרב קוק

אודה ולא אבוש. כמו שאר החברים פה גדלתי על המורשת המכפישה את הראי''ה באופן נורא. ומה לעשות, נער הייתי גם זקנתי, ראיתי איך ועל מה חוגי הקנאים הפכו את מרן הגראי''ל זצוק"ל וכינוהו 'קוק'. אח"כ בן לילה הפך הגאבד של העד"ח ל'קוק' בעקבות פרשת גולובנציץ. משכך החלתי לחשוד ב'מסורת' הישנה ומקורותיה. מה שהפליא או...
על ידי אמונת אומן
11 יולי 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התמסרות לחסד ,מעשה בטרמפ,

בס"דהמדריך לטרמפיסט המנומס אל תשאל "לאן אתה מגיע" )את זה שואל השוטר במחסום...(, שאל "האם הנך בכיוון של ...". חגור חגורת בטיחות גם מאחור. אם הנהג יקנס בגללך - אין לך דרך לפצות אותו על ה'נקודות'! הקשבה לשיחות האישיות שלך בטלפון הנייד, היא אף פעם לא התענוג החביב על הנהג... אם הוא נוטהלשוחח אתך - נעי...