החיפוש הניב 599 תוצאות

חזור

על ידי נבשר
05 ספטמבר 2018, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכנה בביטול כלי מהיכנו

נזכרתי שאיכא ע"ז בדיוק שפת אמת על המשנה, שרוצה לומר שזה חידוש המשנה היכא שיחד להניח הכלי תחת השמן אע"פ שלבסוף לא הניחו, שרי שלא הוי מבטל כלי מהיכנו. ויעויין שם בגור אריה שפי' בדרך דומה רק התיר אם הניח בע"ש, ואח"כ משום מה נטלו, זזרי לטלטלו תחת השמן. ושמא איכא לחלק ששם הוי כלי שכן הרגילות, אבל לא כתוב...
על ידי נבשר
05 ספטמבר 2018, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכנה בביטול כלי מהיכנו

לאור זרוע תוך כדי הדיון לא הגבתי לך, אבל מקורותיך היו חשובים ביותר באימות הדיון.
על ידי נבשר
12 ספטמבר 2018, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה "אנחנו"?

שאלתי פעם את הרב ברויאר מבית מתתיהו את השאלה, ואמר לי ש"אנחנו" לא קאי על הבית כנסת דווקא, אלא כל מי שהאדם מכיר (לא דווקא הכרות אישית, מסתבר), כל מי שיכול לומר עליו אנחנו. וכל בית ישראל אפי' אינו יודעו ומכירו כל שנכלל בשם ישראל, שיתברך.
על ידי נבשר
13 ספטמבר 2018, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם התשובה לבד אינה סוף פסוק?

העתקתי את כל התפילה "אָנָּא אֲדֹנָי, חָטָאתִי עָוִיתִי וּפָשַׁעְתִּי, וְכָזֹאת וְכָזֹאת עָשִׂיתִי מִיּוֹם הֱיוֹתִי עַל הָאֲדָמָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה. וְעַתָּה נְשָׂאַנִי לִבִּי וְנָדְבָה אוֹתִי רוּחִי לָשׁוּב אֵלֶיךָ בָּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם, בְּכָל לִבִּי וּמְאֹדִי וְנַפְשִׁי, לִהְיוֹת מוֹדֶה וְעוֹזֵ...
על ידי נבשר
16 ספטמבר 2018, 22:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יוהכ"פ בלא תשובה- מוטב לו שלא היה יום הקדוש הזה

כמדומה שר' איצל'ה אומר כעין זה, שלכאו' בינונים היינו מחצה עבירות, א"כ שיעשה מצוה אחת, לזה תי' שעדיין זה שלא עשה תשובה מכביד עונשו, וא"כ היינו כהמשך חכמה שהבאת, שאדרבא יוה"כ נמצר לו לרועץ, שמעמיק ומכביד חטאיו. וכן בר' יונה שיכבד עונשו של החוטא בכל יום, שראה שר בית הסוהר המחתרת, ואיך לא יצא משם, שבזה ...
על ידי נבשר
17 ספטמבר 2018, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יוהכ"פ בלא תשובה- מוטב לו שלא היה יום הקדוש הזה

חידוש גדול איכא בדבריהם, שאמנם תשובה מועילה על עבירות שעבר כבר ומוחלין לו, אבל כל זה מכאן ואילך, אבל כיצד נוכל לומר שבזמן הדין היינו ר"ה, היה צדיק ולא כבינוני, שאמנם התשובה מועילה על שעבר, אבל כיצד נוכל לומר שבזמן הדין, היה צדיק, דוגמא אם קידש אשה בזמן שעמד בדין ע"מ שהוא צדיק, ובידוע שלא הרהר תשובה ...
על ידי נבשר
27 ספטמבר 2018, 00:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במשנ"ב

ומה איכא שם בעמוד השחר? אולי משום שהוה זמן שינה ולא הטריחו אותו בשינה לחזור לסוכתו, אבל אחר שאינו זמן שינה חייבו אותו לחזור. ויש נפק"מ אם משום מצטער כמש"כ או משום טירחא וביש טירחא איכא צער שהשוותה את הדין לירדו גשמים (אפשר לומר בדבריך רק לענין זמן השינה אבל לא אותו דין), שראיתי בדרשו דנים אם קם מהמט...
על ידי נבשר
28 ספטמבר 2018, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה. אשמח שתביא המקור. האם כוונתך לשעה"צ,הרי שם כתב בלשון אפשר לגבי מים, ונשאר בצ"ע. אכן התכוונתי לשער הציון ולא זכרתי דקדוק לשונו. אינני דוברו וכבר פי' דבריו לעיל.
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 03:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת מנחה של שבת

אם יש בכוחך תוכל לעיין בסדור אשי ישראל עם פי' הגר"א, והר"י מלצן, לפי זכרוני אברהם יגל כמו "ישמחו השמים ותגל הארץ", שגילה שייכת לארץ כמו גלגל שהדבר חוזר ויש לו קביעות, ושמחה שייכת לשמים, שהשמחה היא חידוש ובארץ אין חידוש, ואברהם שמדתו מדת החסד היינו השפעה לארץ זהו גילה, וירנן "אז ירננו עצי היער מלפני ...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית- ייחוס "בחירה" לנבראים מלבד האדם

המלאכים נבראו במתכונת שיעשו רצון קונם, אבל כל נברא ונברא יש בידו לבחור, רק צורתו ועניינו לעשות רצון קונו, ואין הוא שייך לבחירה, א"כ אין להתפלל אליהם שאין הם שייכים בפעולות ועשיות מצידם, וכל עשייה מצידם סותרת את מטרתם, משא"כ צדיקים שהם בנ"א שנבראו ע"ד שיבחרו, ושייכים לבחירה, א"כ יש אליהם פנייה שימליצ...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 18:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

לימוד פשט הוא הרבה יותר עיון מלימוד פלפולי או מלימוד הגדרות של חפצא גברא וכיו"ב. וכנודע אגרתו הידועה של רשכבה"ג מרן החזו"א זצוק"ל בקו"א אגרת א' על זניחת "ההתעמלות" בלימוד מהרש"א. זה העיון האמיתי של רעק"א ופני יהושע וערוך לנר. כמה עצוב לראות יהודים שלא יודעים מימינם לשמאלם חשבונות של פשט, וחושבים שי...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 19:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

אינני מוציא לעז, אדרבא דעתי שר' שמעון ודאי וכן שאר מי שהזכרת ברור לי שלמדו בעומק הפשט, שודאי מזה יוצא כל ההבנה ופשוט לדעתי. בודאי שאיכא בזה רבדים ועומק לפנים מעומק רק השלב הראשון לכניסה לעומק הסוגיות והגדרות הסוגיא, בנוי מלימוד שיטתי וידיעת הסדר הטוב, ובתוך כדי זה לא להישאר בשטחיות, ומזה יוצא לומדע'...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

אשתמש בלשון לומדות נראה שהאשכול יצא מעניין החפצא ועבר לגברא, נראה לי שאין פה מקום לדון בגברא רק על גופם של דברים, איני מבין מה כוונתך נזהר מצבועים, כו"ע מודו שהדרך של הישיבות אינה רצויה, ולהיכן מוליכה זה נדע עוד כמה שנים, עכ"פ א"כ יש מצוי ויש רצוי, אין חולק שבמציאות כך לומדים, והנידון כאן על הרצוי ש...
על ידי נבשר
03 אוקטובר 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

לדעתי האשכול קצת התפתח לכיוונים שונים, הנידון היה על ליומד הפשט בפ"ע, יש כאן עוד נידון על דרך הישיבות שלא קשורה לא ללימוד העיון ולא ללימוד הפשט, אלא איזה קיש קיש קריא, אמירת דברים בלי אחריות ושאר דברים, וכן גרורות שיטה זו כמו שהביא גבריאל פולארד, א"כ נא להבדיל.
על ידי נבשר
05 אוקטובר 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב: הפשטות בטעם חצי שיעור היא שהחצי במהותו אסור בלי קשר לאכילת איסור של שיעור.
זה נגד גמרא מפורשת
הוא צודק אם הלימוד הוא מן הקרא, ולא מהסברא.
על ידי נבשר
05 אוקטובר 2018, 03:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

לתועלת המעיינים והמתעניינים צירפתי כתובת קישור לשיעור של ר' אשר ויס על חצי שיעור, לא נראה לי שזה אותו שיעור ממש, עכ"פ מביא הרבה דעות לכאן ולכאן. שוה לראות ולהחכים.
https://tvunah.org/%D7%97%D7%A6%D7%99-% ... %A8%D7%94/
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 03:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

אם כבר מדברים, אז מעניין אותי השאלה הבאה. מה מורים גדולי ישראל בצד הליטאי של המפה, כשאברך לא מוצא טעם בלימוד, (ויש לו אומץ להגיד את זה - או לחילופין לומר זאת בצורה מכובסת), ורוצה לעזוב את הכולל. מהי ההוראה במקרה כזה? על פי רוב בעוד שאצל הרב החסידי בלי לחשוב פעמים יייעץ לו לצאת לעבוד הרב הליטאי יחפש...
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

ראשית כל למה אותו אחד רוצה לשמוע את אותם שירים, ישנם כ"כ הרב שירים מזמרים חרדים, בד"כ יש בזה איזה שהיא בריחה וניסיון לצאת מהמסגרת, וא"כ זהו עצמו כבר לא טוב שישמע, ודבר זה תלוי מאיזה בית הגיע וכו. מה התוכן של המילים אם הזמר הוא הוא לא דתי, א"כ השירים שלו סובבים והנושאים של השיר על העולם שבו הוא חי, ו...
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

כבר למדו בעלי המוסר, אע"פ שאדם לא מרגיש איזה דבר מסוים, שחסר לו הרגש בדבר, מ"מ ליום פקודה הדבר יתגלה לו, ונמצא בעומק נפשו אף בלי ידיעתו. ואף מי שאין לו הרגש, אינו נכון שהדבר תלוי בהתבוננות לדעתי.
על ידי נבשר
07 אוקטובר 2018, 19:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למתפללי נוסח ספרד, ושמחנו בישועתך או ושמח נפשנו בישועתך?

אינו מבדיל ממוצ"ש ליו"ט שליכא כ"כ טירחא שהוא במנוחה, וכן אינו מבדיל מיום טוב לחול שלא היה כ"כ במנוחה שהיה טורח באוכל נפש, וטעמם אחד. עיין ברן על הרי"ף בפסחים.
על ידי נבשר
08 אוקטובר 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת החודש ר"ח חשון

בשם הגרח"ק אשי ישראל (פל"ט הע' ח') שבחודש ניסן יש לומר ולגשמים בעתם, והגר"ש דבילצקי (וזרח השמש שבת סל"א) שאף בחודש חשון יש לומר ולגשמים בעתם, מדרשו, זכור לי שבמק"א כתוב שהגרח"ק חזר בו. צריך להסתכל בלוח לא"י.
על ידי נבשר
08 אוקטובר 2018, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת החודש ר"ח חשון

וכן בלוח הלכות ומנהגים הביא בשם וזרח השמש. לגבי בעתם א"כ למה אומרים בכסלו "בעתם", אפשר לומר שיש פעמים שאין הזמן טוב לגשם, שמזיק וכדו', וכן יש זמנים טובים ברכה, א"כ לכאו' לא יועיל על חודש חשון.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=121
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

האומר יעלה ויבוא בר"ח חשוון ואמר בטעות את יום חג הסוכות הזה, לא יצא י"ח. מה הדין בנסתפק אם אמר את יום חג הסוכות או שאמר את יום ראש החודש, לכאו' כיון שספק הוא לו מה הוא אמר, רגלים לדבר שהוא זוכר שאמר חג הסוכות, ונחשב כוודאי. או שמא הוא ספק. ואין כאן סירכא ואתאי כמו בכל דבר הרגיל כמשיב הרוח וכיו"C, כ...
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעה ואמר ותן טל ומטר בימים אלו

[ מה שהעיר ר' @נבשר לשי' שאינו חוזר והרי משנה ממטבע שתקנו חכמים. מצאתי דוגמא נוספת בהזכרת גשמים בשו"ע שם סעיף ב', שיחיד הנמצא בארץ הצריכה מטר בימות החמה, והזכיר של גשמים אינו מחויב לחזור. גם שם שאלתך עומדת. ומכאן אנו נכוחים לראות שיש חילוק בין הזכרת גשמים ובין שאר שינוי מנוסח הברכה (שינוי תוכן הברכה...
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעה ואמר ותן טל ומטר בימים אלו

עיין בקישור שצירפתי שהטור פסק להדיא שיכולים לשאול בברכת השנים. וא"כ לדינא יכול לשאול שם לדעת הטור כאביו, ועיין בב"י שהביא את הרא"ש, וכתב שהוא היה יכול לשאול, ומשום אגודות לא עשה כן, ועיין שם בכל הב"י, ומבואר כמש"כ. ועיין בדרישה שהקשה על הטור למה פסק כן אם לא קבלו דבריו. ועוד עיין שם בקטע קודם בעיר א...
על ידי נבשר
10 אוקטובר 2018, 21:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

מיהו כבר כתבנו לעיל בסימן קי"ד במ"ב סקל"ח בשם האחרונים דאם ברור לו שהיה בדעתו לזכור מעין המאורע בתוך התפלה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם זכר בתפלה או לא אין צריך לחזור אך כ"ז אם הספק נפל לו לאחר זמן (י) אבל אם נתעורר לו הספק מיד אחר התפלה יש לו לחזור: זה דומה לסברא שנכתבה ע"י יהודה1, שאם מה שגרם ...
על ידי נבשר
15 אוקטובר 2018, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

יש את הרב פטרובר מירושלים רב קהילה בקרית יובל, אומרים שלומדים בכולל שלו שבע שנים שבת, ואולי רק לומדים שם שבת איני זוכר, אינני יודע אם הוא עונה על שאלות, אבל לפי הבנתי הוא נמצא עמוק עמוק בעניינים, ואף הוציא איזה ספר משובח ביותר, בקצרה ודיוק בלא אריכות, איני זוכר כעת את שמו.
על ידי נבשר
15 אוקטובר 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

יבשה מתייחס לחלק שאינו ים, א"כ מה ענין להרבות בלשון ארצות, מדבר על השם של הדבר, שהוא ענין כללי, ופשוט.
על ידי נבשר
16 אוקטובר 2018, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

תראה בקישור שהבאתי, לא ידעתי אבל הוציא קונטרס על בורר, יש שם מספר טלפון וכתוב שגר בהר נוף וחשבתי שגר בקרית יובל, או שהכולל בהר נוף, ויש הסכמה מר' שמואל אועירבך. לא יודע אם עונה דרך הטלפון.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?600150&
על ידי נבשר
17 אוקטובר 2018, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

יעויין על עמלק שהיה זורק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, וכתוב במדרש "לץ תכה פתי יערים" לץ זהו עמלק, חזינן שיש ענין ללץ בברית מילה.