החיפוש הניב 776 תוצאות

חזור

על ידי סבא
18 ספטמבר 2018, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

מדריך מקוצר לבחירת ארבעה מינים

מאת הרב אליהו הורביץ
מדריך לבחירת ד מינים.docx
על ידי עמוס חדד
21 ספטמבר 2018, 11:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

בדרך כלל אדם מבוגר לא בוכה, הוא יודע לעצור בליבו את סערת רגשותיו ולא להראותה כלפי חוץ, ??? שמעת את המשפט - 'הגברים בוכים בלילה', (ממקום זר אמנם, אבל נכון ביותר.) וכבר הביא הרב יאיר לעיל את בכיית יוסף. ויש להוסיף לכך את בכיית האמוראים 'כד מטי להאי קרא בכי'... כנראה שפעם אנשים היו יותר רוחניים, ופחות...
על ידי סבא
23 ספטמבר 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הערות על נוסח תפילת יום הכיפורים

באמת הקושיה זועקת, ולא היה בידי לתרץ, אבל חפשתי ומצאתי שעמודי העולם כבר דברו מזה, ולא במקומות נסתרים אלא במקומו בשו"ע, וחלשה דעתי על מיעוט ידיעותי. הנה ז"ל הט"ז בסי' תרכ"א סעיף ד'- ע"כ אין קפידא במה שאנו אומרים שם אדנ"י דעכ"פ אינו לבטלה דעי"ז אנו מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו צריכים ג"כ בזמנינ...
על ידי סבא
26 ספטמבר 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

שישו תלמידי חכמים כי מצאתי אחד גדול מדבר בעניין זה, ומזכיר ממש סברותיכם בעניין, והוא הבניין שלמה או"ח סימן מ"א- ואצרפו
בנין שלמה.jpg
על ידי סבא
27 ספטמבר 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במשנ"ב

במשנ"ב בסי' תרלט' ס"ק יח' כתוב שמשמע מכמה אחרונים דמי שא"א לו לישון עם אשתו, לא יבטל זמן עונה וליל טבילה, ואחר לאחר שנזדווג עם אשתו שיחזור לסוכתו, אלא ישן בביתו עד עלות השחר . קודם כל לכאו' איכא בזה דבר לדינא שאחר שהגיע עלות השחר בעי לחזור לסוכתו, והיינו שהוא ער, שאין לו חובה להתעורר ולחזור לסוכתו,...
על ידי סבא
27 ספטמבר 2018, 00:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במשנ"ב

עתה ראיתי שבפסקי תשובות מביא שבספר סוכה כהלכה דן לומר שבימינו הזמן כבר אחר עמוד השחר, ואין הספר תח"י.
על ידי אומר אני
27 ספטמבר 2018, 19:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

באילת השחר פרשת וישלח הקשה היאך היה יעקב אבינו יכול לראות שמגיע ארבע מאות איש ותירוץ בהקדמה סיפור הנל עם המהריל דיסקין
על ידי סבא
29 ספטמבר 2018, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה במשנ"ב

כעת ראיתי לשון השל"ה בפנים [מסכת סוכה נר מצוה אות י"ג] ולכאו' נפשטת השאלה- ולמאן דאי אפשר לישן עם אשתו בסוכה, דאין לו סוכה מיוחדת, נראה לי שלא יבטלו מצות פריה ורביה, ובפרט זמן עונה וליל טבילה, ולא יהא אלא מצטער דפטור מהסוכה (סוכה כו א). ואין לחייבו לאחר שנזדווג עם אשתו שיחזור לסוכתו, מאחר שנכנס בהית...
על ידי סבא
02 אוקטובר 2018, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

נבשר כתב: אין בידי להעלות את הספר.
אעלה במקומך, ודרך אגב, ראה שם שהגרצ"פ רצה לתלות השאלה שלכם באכל חצי שיעור מחוץ לסוכה [שהגר"ז פוסק להיתר!] בנידון השעה"צ, ואילו הרב קארפ כותב שאינו תלוי זה בזה כלל.
הלכות חג בחג_עמוד_1.jpg
הלכות חג בחג_עמוד_2.jpg
על ידי אור זרוע
03 אוקטובר 2018, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית- ייחוס "בחירה" לנבראים מלבד האדם

זה לא פשוט שאין למלאכים בחירה, אלא שמצד שאין להם חומריות הם בוחרים תמיד בטוב. וז"ל משך חכמה בהקדמה לספר שמות: כי החמה וירח המה משכילים, ומוכרחים לעשות רצון קונם לא מצד הכרח רק מה שמשיגים רצון השי"ת, ומצד זה סיבת השגתם היא הכרחיותם . וזה שתקנו ז"ל: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם". וזה נכלל במה שכתב רבי...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

מי שכותב כאלה דברים או שלא למד בישיבות או שלא קרא באבי עזרי ר' שמעון שקאפ ברכת שמואל וכן הלאה. אלא כמו שכתבנו הכל במידה ובמשורה. עולם הישיבות לא טועה ודעת החזון איש בענין הנז' לצערנו לא התקבלה אבל לא להוציא לעז על כל עולם הישיבות משנות דור. הרב שך לא הרשה שבישיבה יהיה אבי עזרי, בגלל שסבר שאסור לבחו...
על ידי סבא
03 אוקטובר 2018, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בראשית- ייחוס "בחירה" לנבראים מלבד האדם

מאידך- ראיתי בתולדות יצחק ג"כ בפרשת בראשית, שכתב להיפך וז"ל ולפי שהוא בעל בחירה יש מחלוקת במעשיו, שהבעלי חיים אין להם בחירה אלא רצון כמו שנתבאר במקומו, והמלאכים אינן בעלי בחירה , אלא כאלו בטבע עושים פעולותיהם, ולפי שאין יש בעל בחירה אלא הקדוש ברוך הוא, ורצה לעשות כבוד למין האנושי, עשהו בעל בחירה כמו...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

הרב שך השיעורים שלו היו מבסוסים על לומדות כל מי שמעיין באבי עזרי ובשיעורים שיצאו לאור. לעומתו ר' מיכל יהודה והרב שטיינמן אכן דרך לימודם היתה שונה. לעומתו? מה הקשר? הם רמי"ם בישיבה קטנה בכלל, ' דרך לימודם היתה שונה'??? גם הרבי בכיתה ח' [סליחה ר"מ כיתה ח'..] דרכו שונה מהרב שך... אני דן אותך לכף זכות ...
על ידי תלמיד צעיר
03 אוקטובר 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

אגב ידוע שר׳ חיים שהוא זה שהתחיל את תנועת הישיבות אמר שהסיבה שלא מתחילים במסכת ברכות כיון שהבחורים לא ימשכו לכך ולכן היום הלימוד התפתח לכיון עיוני יותר. ונראה לי שהיום יש יותר סיבה ללמוד בצורה עיונית כין שהיום הבחורים אמנם לא יפלטו החוצה אבל יותר שקיעות יש בזה שלומדים בעיון. ומה שהביאו פה ראיות האיך...
על ידי סבא
04 אוקטובר 2018, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת עראי חוץ לסוכה - חצי שיעור

ראיתי כבר קושייתכם בהרבה מאוד מקומות, וכעת לא מצאתי אלא אחד מהם והוא בחי' האדר"ת על המשניות
אדרת.jpg
על ידי אור זרוע
07 אוקטובר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

בספר חסידים (רלח) כתוב: מי שיש לו בן קטן מוטל בעריסה כדי שלא יבכה לא ירננו לו שירים וזמירות של גוים, עכ"ל. ועל כך כתב בשו"ת להורות נתן (י, יד) וז"ל: ומשמע דכל שירים של גויים גורמים להיזק בשמיעתם, ובהגהות מקור חסד שם ציין לירושלמי יבמות (פ"א ה"ו) ראה את רבי יהושע וקרא עליו את מי יורה דעה זכור אני שהי...
על ידי סענדער
07 אוקטובר 2018, 16:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לא הרי חסיד שנשאר בכולל כהרי חסיד שעובד ומסתפק למצוא את מקומו בקהילה. הטענה הזאת, שחזרה על עצמה בכל האשכול, נכונה מאוד. אכן הרחוב כיום הוא במצב קשה ביותר. דומני שאין חולק על כך. אלא שעובדה זו, עם כל הכבוד למידת חומרתה, אין בכוחה להתיר לאברך להתבטל ולחיות ע"ח כספי צדקה, ולהעביד את זוגתו בעבודות קשות...
על ידי סבא
07 אוקטובר 2018, 17:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

באבן האזל כתב שמותר להבטל מהתורה לצורך תענוג, כגון להתפרנס יתר על צרכיו הבסיסים. ( אין לי כרגע המקור המדויק ). תוך כדי חיפוש בספרים מצאתי המקור לזה- מלכים פרק ג' הלכה ה [ה - ו] המלך אסור לשתות דרך שכרות שנאמר אל למלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום ובלילה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל...
על ידי יצחק
07 אוקטובר 2018, 17:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

בקריאתי את האשכול, אני רואה בין השורות, שיש כאן שאלה שאין לגביה תמימות דעים, ואני רוצה לנסח אותה בצורה חדה וברורה, ולשמוע שוב תשובות, אני במקביל גם אחפש עוד במקורות בס"ד, למצוא את התשובה, ובכן הבה נשאל- לנגיד ר' ראובן יש מאתיים מטילי זהב בכספת בבנק [מבוטחת בביטוח הכי בטוח לפי דעת בני אדם], ולפי חשב...
על ידי הפקדתי שומרים
09 אוקטובר 2018, 02:25
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת הטוב לפורום

חו"ר יקרים שלום רב ב"ה הפורום פורח ועולה וספסליו רבים והולכים, להגדיל תורה ולהאדירה. דא עקא, שעם גידול הפורום כך גדלים הוצאותיו לצערי, אין לי יותר אפשרות להחזיק את עלות הפורום בעצמי, ואני נאלץ לבקש את עזרתכם - המשתמשים כעת שילמתי עבור אחסון הפורום סך 900 ש"ח - עבורי זהו סכום גדול, עבורכם מדובר בכמה...
על ידי כלפי ליא
10 אוקטובר 2018, 08:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת החודש ר"ח חשון

יש מקומות [אני יודע על צאנז ובאבוב] שאומרים ולגשמים בעתם כל השנה, גם בקיץ, כיון שאומרים בעתם.
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח - מה כנען אשם שחם אביו חטא

דברי העמק דבר לא באו אלא לתמוך בנקודה אחת שכתב ר' @נבשר -'אלא טבע ומציאות חם שהוא נוטה לגשמי, וכן בנו שממנו הגיע, שהוא המשך מציאות האב'. וכעין זה קצת ביאר העמק דבר שם, שההבדל בין עבדים מבני שם ויפת לבני חם, שאצל אלו האחרונים הקב"ה הטביע בקללתו שיהיו 'מסוגלים בטבעם לשמש בעבדות ולא ישאפו על החופשי'. ו...
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

כדאי לראות את המשנה ברורה סימן תכב ס"ק י' אחרי שמביא את דברי הרמ"א שספק יעלה ויבוא אינו חוזר ומסביר את טעמו, מביא את שיטת האחרונים שקי"ל שחוזר. בין השיטין בדבריו לפום ריהטא אפשר קצת ללמוד לעניננו. שהטעם שחוזר משום שאנו תולים ברגילות של כל יום שלא מזכיר יעלה ויבוא ולכן רגילות מסוג זה יש לה תוקף ורגלי...
על ידי הפקדתי שומרים
10 אוקטובר 2018, 21:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חג הסוכות בר"ח חשון

נכון ראיתי כעת את מה שכתב ר' @יהודה1 אולם יש לעיין אם יש ראיה לדברים מד' המ"ב בסימן קיד שדבריו אמורים באופן שנפל ספק אם בכלל הזכיר יעלה ויבוא, ובזה כתב המ"ב שאנו תולים על סמך מה שהיה ברור לו לאמר יעלה ויבוא שמן הסתם הזכיר, אולם בנידון של האשכול הגם שדעתו ודאי לאמר יעלה ויבוא (שהרי אמר יעו"י ולא שכח)...
על ידי יצחק
10 אוקטובר 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת הטוב לפורום

איזה מנהל מוזר אף פעם לא שמעתי שממישהו שאוסף כסף שאומר שיש מספיק..
על ידי הפקדתי שומרים
11 אוקטובר 2018, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מי ששר "מכניסי רחמים" עובר על איסור ע"ז?!

ראיתי בהקשר לתפילת ר' ישמעאל כהן גדול מביאים כאן את ד' המהר”ל מפראג בספרו נתיבות עולם ובשו”ת חתם סופר או”ח סי’ קסו שאין לומר תפילה זו, משום שאסור לפנות למלאכים כלל בתפילה, אולם רבים הקלו בזה, ואמרו שכיון שאין אנו פונים למלאכים שהם יסייעונו אלא רק שיתפללו עבורינו, אין חשש, כך כתבו שבלי הלקט שו”ת מהר”...
על ידי הפקדתי שומרים
12 אוקטובר 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מי ששר "מכניסי רחמים" עובר על איסור ע"ז?!

ספר נתיבות עולם א - נתיב העבודה - פרק יב אבל שיתפלל ולומר למלאכים אל תהיו צרים לי זה אין ראוי רק שיהיה זה דרך התפלה אל הש"י. אבל אנו נוהגים לומר מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וגו', ואין זה ראוי כי דבר זה כאילו מתפלל אל מלאכים שיכניסו רחמינו ולא מצאנו זה. והא דאמרינן במסכת תענית (ט"ז, ע"...
על ידי סענדער
14 אוקטובר 2018, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדור-מצוה

מזכיר את הסיפור על אותו אחד שבא הביתה בשב"ק אחרי התפילה מלווה באורחים כדרך בע"ב חשובים, והנה הוא מגלה להפתעתו שהחלות אינם מכוסות. בראותו זאת הוא תיכף נפנה למלאכת הצעקות על עקרת הבית, כיצד יתכן שהחלות עדיין לא כוסו וכו' וכו'. והיא מסכנה מחליפה צבעים. וכאן הבן הקטן שואל את אביו: אבא, למה מכסים את החלו...
על ידי אור זרוע
18 אוקטובר 2018, 14:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש לגויים עוה"ב

בשו"ת וישב משה (חלק ג, לח) של הרה"ג ר' יעקב משה הלל שליט"א יש אריכות עצומה בנושא, אני מעתיק חלק מסוים, ועיין שם עוד (בסוף ההודעה צירפתי את התשובה כולה במהדורה מודפסת): ראיות שאין שייך בנשמות הגוים מושגי שכר ועולם הבא, שאינם אלא בני אבדון וגיהנם ד. ועל כל פנים, מצאנו להרמב"ן בפירושו לתורה על הפסוק תמ...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

אני חשבתי לומר משהו אחר בענין המתגיירים של אברהם. מבואר בחז"ל (הובא לעיל בשם פדר"א) שהם חזרו לגיותם. והנה לגבי עשו מצינו בחז"ל שהוא נידון כישראל מומר. ולכאו' גם כל אלו שנתגיירו ע"י אברהם ג"כ צריכים להחשב כישראל מומר? עוד מצינו בתרגום יונתן, ששרה שחררה את הגר כשנתנה אותה לאברהם, וא"כ הוי כישראלית גמו...