החיפוש הניב 404 תוצאות

חזור

על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

ר"ע היה בן גרים. דהיינו שאביו היה גר בעצמו או ממשפחת גרים. וככל הנראה היה ע"ה. כהמצוי אז שבדר"כ עמי הארץ היו משפחות שלמות, ולעומתם היו משפחות שלמות של חברים. ויוסף אביו של ר"ע היה כנראה ע"ה. ולכן לא היה שום מעשה מעניין שראוי להזכר בתלמוד. ומ"מ זכה שיצא ממנו ר"ע. ומכאן אמרו הזהרו בבני עניים וכו'. והת...
על ידי יצחק
22 אוקטובר 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמ"ח אברים

שמעתי פעם שמה שאמרו חז"ל שק"ש הוא כנגד רמ"ח אברים שבאדם, הם לא אותם אברים האמורים במסכת אהלות, אלא רמ"ח אברים אחרים. כמדומני שאמרו את זה בשם הגאון. האם מישהו יודע מקורות לזה? כמדומני ששמועה זו אינה נכונה. אני לא יודע מקורות אבל יש לשים לב ברשת השבוע שרש"י כתב שבשם אברהם השליטו ה' על ה' איברים שהם ה...
על ידי י.א.ל
22 אוקטובר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

מה בקשר לנפש אשר עשו בחרן ויצאו איתם אחר כך לעבר ארץ ישראל האם לא דאג להם? ועוד אנחנו רואים כאן את אאע'ה באמצע החיים אחרי הברית אבל כל השנים האלה עד שהגענו הלום גם היה מכניס אורחים ומנהל את האורחן שלו רק עכשיו אחרי הברית לכאורה היה פטור וזאת אחת הנק' שהתורה באה ללמדנו.
על ידי נבשר
23 אוקטובר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

עיין שם במהר"ל שחוזר כמה פעמים על יסוד אעתיק חלק קטן "כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור שהוא מטיב לאחרים, ולאדם כמו זה יש לו זכות ודקות החמרי ואינו אדם חמרי גמור, כי החומר אינו משפיע רק הוא מקבל תמיד". וכן שם הרבה שהנותן והמשפיע הוא מתרומם, וכן הציור בדעת האדם השפעה היא מלמעלה, וא"כ אינו חמרי, שד...
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

כלומר המילה היא ביטול הגוף והתאוות כידוע, ו"לתאוה יבקש נפרד"
באופן שע"י המילה נעשה הוא ליותר "נותן" ע"י שפחות שייך לחומר.

נפלא מאוד, וייש"כ רב!
שמחתני!
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא, הר סיני נתלש מהר המוריה, מקום העקידה

במד' שוח"ט [ס"ח, ט]: וסיני מהיכן בא, אמר ר' יוסי מהר המוריה נתלש כחלה מעיסה ממקום שנעקד יצחק אבינו, אמר הקב"ה הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו נאה לבניו לקבל עליו את התורה, עיי"ש. וכן הובא בילקוט ראובני פר' יתרו. מבואר שהר סיני נתלש מהר המוריה ועליו קבלו ישראל את התורה. ויש לבאר עפי"ז הענין ששבועות כנגד ...
על ידי אור זרוע
23 אוקטובר 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה הע"א

כנראה הכוונה לספר עוללות אפרים שהוא גם המחבר של ספר כלי יקר. ראה כלי יקר במדבר טו, לח.
על ידי גבריאל פולארד
23 אוקטובר 2018, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכתא גבירתא מהכנסת אורחים דאברהם אבינו

"ויקח חמאה וחלב" הלכתא גבירתא מהכנסת אורחים דאברהם אבינו מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים מבואר דהקשו ותירצו ופלפלו בהנהגות האבות הקדושים קודם מתן תורה, גם ע"פ דינים ואיסורים דרבנן, ולא הסתפקו בדרך כלל בתירוץ דקיום המצוות דקודם מתן תורה שאני, וזה ע"פ המבואר בדברי חז"ל דקיים אברהם אבינו כל התורה קודם...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

הרב שך לא הספידו בפוניבז', ולא ביטל תורה בפוניבז'. הרב שך הספידו בכולל חזו"א, והרב שך הספיד עוד הרבה רבנים אחרים. הרבי מסאטמר היה ת"ח וגם ערליכער איד. אבל איך זה מתקרב לרבותינו הגדולים והקדושים מרן החזו"א מרן הגרי"ז מרן הטשעבינר רב, מרן האבן האזל מרן הגר"י סרנא, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', שכל אחד מה...
על ידי יוסי יעבץ
24 אוקטובר 2018, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

לשאלה הנצחית כמעט, למה אין ספר תשובה על ויואל משה, כמה תשובות בדבר. א. משום כבודו. כו''ע לא פליגי שהיה איש אלקים קדוש. מאידך בספר יש כו"כ דברים שכל מי שיעיין במקור הדברים ימצאם במשמעות שונה לגמרי, כשנראה שהמטרה לקדש מלחמה נגד הציונות הכריחו לזה, והמעיין היטב ימצא כאלה הרבה. ב. הויוא"מ לא רק כתב ספר...
על ידי יוסי יעבץ
24 אוקטובר 2018, 03:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

לא את הכל אבל גם לא להתפס אך ורק לטענות לעוסות וסיסמאות שכל ילדון מכיר כל מה שהוא כתב אני יודע לא מעכשיו משער שכבר לפני שחצי מהכותבים נולדו אני מחפש אחד שבקיא בסוגיות שיציע את הדברים ויפרט טענה ועוד טענה מתוך הסוגיא ראשונים ואחרונים ואני יהיה הראשון שיעיין בדבריו מקוה שלא אחרון.. והתגמול שיקבל על זה...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אבקש מהקהל הקדוש שיענה לי בבהירות על השאלה הבאה המטרידה אותי מזה זמן רב: למה אנשים טורחים להמשיך להתווכח ולהתפלמס על ויכוח ישן נושן שכבר הוכרע ע"י גדולי הדור, אלו לכאן ואלו לכאן, וכל ציבור נוהג על פי דעת רבותיו. וכי עכשיו שפלוני העלה איזה מכתב או סברא מצדיק פלמוני נגד או בעד הבחירות פתאום הציבור בהמ...
על ידי יוספזון
24 אוקטובר 2018, 19:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אבקש מהקהל הקדוש שיענה לי בבהירות על השאלה הבאה המטרידה אותי מזה זמן רב: למה אנשים טורחים להמשיך להתווכח ולהתפלמס על ויכוח ישן נושן שכבר הוכרע ע"י גדולי הדור, אלו לכאן ואלו לכאן, וכל ציבור נוהג על פי דעת רבותיו. וכי עכשיו שפלוני העלה איזה מכתב או סברא מצדיק פלמוני נגד או בעד הבחירות פתאום הציבור בה...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

א. לגודל חיוב התשובה - ברוקח מבואר תיקון חמור בהרבה לעובר על כרת ממי שעובר על לאו. יתירה מזו הרי יום הכפורים אינו מכפר לו משא"כ מי שעובר על לאו או עשה. ב. לדעת רבי חנינא בן גמליאל (וכפי שפסק הרמב"ם כן להלכה בפי"ז מסנהדרין) מלקין את החייב כרת ונפטר בזה מידי כרת. ג. לדעת רבי נחוניא בן הקנה בכתובות ל,ב...
על ידי amsgula.net
24 אוקטובר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

ציטוט מדברי עורכי סידור רש"ס: לפני גמרה של בקשת בריך שמיה נוסח קושטא יש ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך כאשר הוא בנוסח הזוהר שלפנינו ובסדורים יש והקיפו תיבות אלו בשני חצאי לבנה ובהרבה סדורים נשמטו לגמרי מנוסח בריך שמיה. וכבר העיר והתעורר לזה הגאון רבי אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים סימן קלה אות ב...
על ידי רוצה לדעת
25 אוקטובר 2018, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

היכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן, בשם "חמס" יכונה, וורט ממרנא ורבנא הרב שך זיע"א

שרה אמרה לאברהם חמסי עליך
והוא פלא, חמסן הוא הגוזל מחבירו דבר מה,
מה גזל כאן אברהם משרה,
וראיתי בשם מרן הרב שך זיע"א שרואים מכאן שהיכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן בשם "חמסן" יכונה.
כי מונע טובה מחבירו שהיה יכול להועיל לו בתפילתו!
על ידי נבשר
25 אוקטובר 2018, 02:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן, בשם "חמס" יכונה, וורט ממרנא ורבנא הרב שך זיע"א

יעויין ברש"י שכתב חמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש. א"כ אפשר חמס העשוי לי ע"י הגר שמקלה בי, ואני האדון שלה, ועליך החמס שהיית צריך להתפלל עלי, וא"כ לא הייתי מגיעה לחמס, שאם כדבריו דברי רש"י קשים בפשוטם. ויעויין שם ברש"י שזה מדרש ובמדרש בשינוי לשון שאיכא לו דין בהדך, שחמסן שאיכא לו דין, ולפי"ז דבריו ...
על ידי יאיר
25 אוקטובר 2018, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

פרקי דר"א פרק כט' "ר' יוחנן אומר כל הגרים הבאים בישראל נמולין בטובתם וברצונם וביראת שמים הן נמולין, ואין מאמינין בגר עד ז' דורות שלא ישובו המים למוצאיהם, אבל עבדים נמולין בטובתן ושלא בטובתן ברצונם ושלא ברצונם ואין אמונה בעבדים, כך כל עבדים שנמולו עם אברהם אבינו לא נתקיימו לא הם ולא זרעם עם ישראל, ול...
על ידי יאיר
25 אוקטובר 2018, 09:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

ועיין עיין רבינו בחיי בראשית כ"ו ט"ו ד.ה ויש שפי' ויש שפי' כי הבארות הללו רמז לגרים שנתגיירו בימי אברהם כי הם קלים לקבלת האמונה כמו הבארות שהם קלים לקבלת המים ופתיחת הלב הסתום באמונה יכנה הכתוב חפירה, ולכך יאמר מצד הקנאה סתמום פלשתים כלומר סתמו את לבם והחזירום לסורם, וזהו וימלאום עפר, כי תחת שמלאם ...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 12:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

א. בודאי שהיתה צדקת שהעולם נחסר ממנה. אבל לו היתה צדקת והיתה מתה בגיל צעיר, היתה הבכיה כפולה ומכופלת.
ב. הטור לא כתב שהיא מאבדת עצמה בידים ממש. ח"ו. אלא שהיה שם בחינה לפי דרגתה, שהיא גרמה לעצמה מיתה. ולכן לא בכו הרבה אלא מעט.
על ידי האחד בא לגור
25 אוקטובר 2018, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 44

יהודה1 כתב:קידשו את החודש על ידי עדים ונמצאו זוממים. וכן עיברו את השנה אחרי שהיגיע אדר שבו נולדו.
יפה מאד אלא שהיכי תימצי של נמצאו זוממים זה רק לפי הלח"ם בדעת הרמב"ם וגם זה רק מדאורייתא דמדרבן אין הקידוש בטל אבל לפי המנ"ח לאחר שאמרו מקודש שוב אין מקבלים עדי הזמה
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 14:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

אני חשבתי לומר משהו אחר בענין המתגיירים של אברהם. מבואר בחז"ל (הובא לעיל בשם פדר"א) שהם חזרו לגיותם. והנה לגבי עשו מצינו בחז"ל שהוא נידון כישראל מומר. ולכאו' גם כל אלו שנתגיירו ע"י אברהם ג"כ צריכים להחשב כישראל מומר? עוד מצינו בתרגום יונתן, ששרה שחררה את הגר כשנתנה אותה לאברהם, וא"כ הוי כישראלית גמו...
על ידי יאיר
25 אוקטובר 2018, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

תשובות נוספות: *"להורות שאין ראוי לאדם שלם להרבות בבכיה על אשתו" (אמרי שפר) * כיון שקבורתה היתה בערב סוכות (העקדה היתה ביו"כ) והחג ביטל את אבלות ה"שבעה" (הגר"א) *כדי שהמילה תיקרא בלי ה-כ' "ולבתה" - אותם ג' דברים שהיו בביתה ופסקו לאחר מיתתה (באר בשדה) *"ולבתה" - ביתו 'בכל' נפשטרה ועתה היה מרגיש בחסרו...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 17:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

פשוט. לא הבהרתי זאת כל הצורך. עשו כבר נולד לתוך משפחת אברהם. שה' כרת עימו ברית "למען אשר יצוה את ביתו אחריו". ולכן דינו כישראל גמור כמו לאחר מ"ת. ולא מחמת גרות. אבל מי שנתגייר מרצונו, לא הצטרף לברית שה' כרת עם אברהם. משא"כ מי שמתגייר לאחר מ"ת, הוא מצטרף לברית שה' כרת עם עמ"י.
על ידי מבקש אמת
25 אוקטובר 2018, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

לכאורה בכי על אדם שנפטר הוא על שני ענינים: א' מה שאותו אדם חסר לנו כעת. ב' ההפסד שנגרם לאותו אדם בכך שנפטר ולא הספיק עוד בחייו. מי שנפטר בגיל זקן הרי שבד"כ הספיק את מה שצריך, שהרי רוב בני אדם בעולם נקצבו להם שבעים שמונים שנות חיים וממילא אין להתאונן שיכל להספיק עוד, שהרי אין כך טבע הבריאה. אמנם עדיי...
על ידי רוצה לדעת
25 אוקטובר 2018, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא, מן בזכות ואקחה פת לחם, למה דוקא במן היה כל הטעמים

שמעתי מח"א הטעם שרק במן היה כל הטעמים שבעולם שרצו, כי הנה מבו' שבזכות ה"ואקחה פת לחם" זכו ישראל במדבר למן, כמבו' בב"מ דף פ"ו ע"א. והנה בגמ' בב"מ דף פ"ז ע"א איתא: כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, עיי"ש. מבו' שאברהם דיבר על פת לחם אבל למעשה ה...
על ידי האחד בא לגור
25 אוקטובר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

לא שמעתי מעולם על קניין פועלים בכסף או בסודר. למיטב ידיעתי כל שכירות מסתמכת על תשלום בסוף העבודה ולא בתחילתה, מה שמערער את ההנחה שהכסף אמור לשמש כ'קנין' לעבד. הגמרא ב"מ צט: כשם שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה כך שכירות נקנית בכש"וח ודין שכירות פועל כשכירות חפץ לענין שכירות משתלמת מתחילה ועד סוף או שאינה...
על ידי בנציון
25 אוקטובר 2018, 22:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם ברור לך כאחותך שאסורה לך

שבת קמה: יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקא מנמנם אמר ליה רבי חייא בר אבא לרבי אסי מפני מה עופות שבבבל שמנים א"ל כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן מפני מה מועדים שבבבל שמחים מפני שהן עניים מפני מה ת"ח שבבבל מצויינין לפי שאינן בני תורה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמי' מפני שאו...
על ידי באמונתו יחיה
25 אוקטובר 2018, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

אני מביא את הכלי יקר שהזכרתי לתועלת הציבור כלי יקר פ' בחוקתי והתהלכתי בתוככם. פירש"י אטייל עמכם בגן עדן כו', דעתו לסלק מעל תורתינו הקדושה כל טוען ומערער האומר יש לי מקום ללון ולומר מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין כח במצות אלו להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו...
על ידי pkd
26 אוקטובר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

ראיתי בעבר מאחד מגדולי החסידות, שכתב (ואיני יודע מניין מקור דבריו) שכל המתגיירים עשו מילה, והסנדקים שלהם היו ענר ואשכול, והם עצמם לא התגיירו לפי שליבם ופיהם לא היו שווים - וכיון שהיה להם סנדקים לא הגונים - לכף חזרו לסורם... חשוב מאוד המקור. ברש"י נראה שהם עזרו לאברהם אבינו בעניין המילה ולא מסתבר שמ...