החיפוש הניב 404 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
05 ספטמבר 2018, 02:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכלה שנה וקללותיה

מגילה לא: תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ו שבמשנה תורה קודם ר"ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה לכאורה לפי הסדר שאנו קורים אי אפשר שלא יהיו הקללות שבמשנה תורה לפני ר"ה גם בלי הטעם של תכלה שנה וקיללותיה. שהרי מסיימי...
על ידי ענבשהל
05 ספטמבר 2018, 10:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שירה בחזרת הש"ץ בר"ה ויו"כ

האם יש לכבודו מקור ממנו אנו למדים שהנהיגו שהציבור יאמר פיוטים ביחד עם החזן? מסופק אני שמא המנהג הנפוץ במקומותינו לומר הפיוטים ביחד עם החזן, נובע מהדין שהחזן יאמר הפיוטים, וכפי שמצינו בתפילה בכל השנה שהתירו לומר בלחש התפילה עם החזן על-מנת לכוון, התרחב המנהג בימים אלו, מכיוון שאין אנו בקיאים בפיוטים ...
על ידי סבא
05 ספטמבר 2018, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לכך שאין הדרישה מכל בני האדם שווה?

אור שמח תלמוד תורה א- ביומא דף י"ט ע"ב, השח שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר (דברים ו, ז) ודברת בם, והנה נראה דרבא אזיל אם קריאת שמע דרבנן, ומוקי ודברת בם לדברי תורה (ברכות יג, ב), אבל למאי דקי"ל דעל ק"ש קאי אין שייך זה לדרוש בם ולא בדברים בטלים, ונראה לי לבאר, דבאמת כל המצוות המה שווים לפחות שבפחותים ול...
על ידי ענבשהל
06 ספטמבר 2018, 19:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יָצור או יְצור

אינני בקיא כלל וכלל בענייני הדקדוק, אך מצאתי בילקוט יוסף שמביא בהערה י"ח על נוסח תפילות ראש השנה: "ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, הנכון לקרות: יצור, בשבא תחת היו"ד, ולא כהאומרים יצור בקמץ. וכ"כ הגר"ח פלאג"י בספר רוח חיים [חזון עובדיה ימים נוראים עמ' עה]" עכ"ד
על ידי יעקב. ב
07 ספטמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

השאלה היתה אם ''מותר''. אין אף אחד שאוסר (בעבר שאלתי את הג''ר חיים קניבסקי שליט''א וכתב לי שמותר).
האם בכלל יש מקור ''מוסמך'' למנהג שלא לקנות, או שזה התחיל ממישהו לא מוסמך ואח''כ מישהו אחר לא מוסמך נתן הסברים ל''מנהג''?
על ידי יוסף יוסף
07 ספטמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם מותר לקנות דברים לתינוק שעדיין לא נולד - בירור מנהג

קנית ציוד לתינוק אף היא לא נחשבת העלאת הנושא. . נכון, אך זה בד"כ מגיע כתוצאה מפיטפוטים מיותרים בנושא לא נראה לי שיש אשה שתקנה עגלה לפני ש40 מחברותיה לפני זה שמעו את ההתלבטויות בכלל יש בעי' בצבע כחול/וורוד ;) ועל נידון זה אם לדעת קודם אם זה זכר או נקבה גם יש שאלה האם נכון לדעת קודם הנידון בנוי על או...
על ידי תיובתא
11 ספטמבר 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה מגדיר בעל חי או צמח?

כעת עולה בזכרוני שבספר בתורתו של רבי גדליה הוא כותב שבעלי חיים שונים מהצמחים בכך שהם בעלי מודעות אבל לא הצלחתי למצא את הספר במחשב שלי.. רמב"ן על התורה א' כ"ט ואם כך יהיה פירוש "אֶת כָּל יֶרֶק עֵשֶׂב לְאָכְלָה" "וְאֶת כָּל יֶרֶק עֵשֶׂב לְאָכְלָה" ואינו כן, אבל נתן לאדם ולאשתו "כָּל עֵשֶׂב זֹרֵעַ זֶר...
על ידי הפקדתי שומרים
12 ספטמבר 2018, 14:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

ראשית כל דוד המלך בתהילים "אם הבנים שמחה הללויה". מדרש זוטא איכה פרשה א פתח אברהם ואמר רבונו של עולם בני היכן הם אמר לו הקב"ה ענן בא עליהם ושבה אותם אמר לפניו רבונו של עולם למאה שנים נתת לי בן והייתי שמח בו שמחה גדולה ובשעה שאמרת לי העלהו לעולה לפני שמחתי ולא עכבתי על דבריך ובאו מלאכי השרת ואמרו זה ...
על ידי נדיב לב
12 ספטמבר 2018, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

כרם כתב:חז"ל משתמשים הרבה ב"אמרי אינשי", ומביאים גם מקורות לזה.
ויש גם להיפך. בטח לא כל אמרת כנף של אמרי אינשי הובאה בחז"ל.
על ידי סבא
12 ספטמבר 2018, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

ואגב "עצב" ו"צער גידול בנים" אינו להיפך מ"שמחה" אף שבמשמעות הכללית ההיפך משמחה זה עצב או צער. בארחות צדיקים בכלל כתב שההיפך משמחה הוא דאגה. ויש גם יגון. דבר מעניין ראיתי בר"ה באלף המגן בעניין דומה לזה- וכתוב בספרים כי התשובה באמת צריך להיות מתוך שמחה ולא מתוך מרה שחורה ועצבות אבל טוב לב נשבר, והסימ...
על ידי מוחל וסולח
13 ספטמבר 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

הנוסח בכותרת - מעורר בי צמרמורת. סימן השאלה - מעורר נקודה אדומה. ילדים זה שמחה? - בוודאי, אלא מה? חבל שההתמודדות - מביאה לכזו הידרדרות. אני חושב שאולי התגובה קצת מוגזמת ;) לעצם העניין, ושאלתו של @תיובתא@. אשאל, האם לימוד תורה זה שמחה? האם קיום מצוות זה שמחה? האם חיי נישואין זה שמחה? האם לקום בבוקר,...
על ידי הפקדתי שומרים
14 ספטמבר 2018, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

בתפילת ר''ה אמרנו "ותתן לנו...יום תרועה זכר ליציאת מצרים'', לכאו' תמוה מה השייכות בין יום הרת עולם לבין יציאת מצרים? (חשבתי לתרץ ע''פ מה שכתב הרמב''ן דברים ה טו והובא בטור רעא אך ברצוני לדעת הסברים נוספים) רמב"ן על דברים פרק ה פסוק טו (טו) וטעם על כן צוך לעשות את יום השבת צוה שתעשה כן ביום השבת, כך...
על ידי שואל ומשיב
14 ספטמבר 2018, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

@יהודה1
גם אדם שיש לו בע''ח צריך לדאוג להם ולהסתובב סביבם,
כך שזה לא מחמת הקללה,
הקללה היא על מה שאין בבע''ח ויש בילדים.
על ידי tkhvu
15 ספטמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

עובר עבירה להכעיס

לא נתברר לי כל כך ענינו של העובר עבירה להכעיס. את מי הוא מכעיס, הוא הרי מאמין בד', אם כן כיצד הוא חושב להכעיסו ומה הריוח שיש לו בכך, האם הוא חושב את עצמו לחזק יותר ממנו או לכזה שיכול להרגיזו כמו אחד המרגיז את חבירו. מהו "יודע את בוראו ומתכוין למרוד בו"? ביותר קשה לי במש"כ הרמב"ם (פ"ג מהלכות תשובה ה"...
על ידי אברהם וינברג
19 ספטמבר 2018, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

בספר שיעורים בהגדות חז"ל לרב חנוך גבהרד שליט"א יחד עמי כתבנו כן: דברי הרמב"ם בסכמו גמרא זו: בימי בית שני צצה המינות בישראל [="צץ" ככתוב: "ויציצו כל פועלי און - להשמדם עדי עד"]. ויצאו הצדוקים - מהרה יאבדו שאינם מאמינים בתורה שבעלפה. [יש לציין שהרמב"ם עצמו נאבק במצרים ב"קראים" אלו. למדנו מדבריו שכאשר ...
על ידי סבא
20 ספטמבר 2018, 10:05
עבור לפורום
עבור לנושא

מעלת הימים בין יוהכ"פ לסוכות

כתב היערות דבש [דרוש י'] וז"ל ובד' ימים שבין יום הכפור לסוכות אין לו [לשטן] אחיזה, וגם יום ראשון של סוכות, כי בו אתרוג ולולב מנצחים לס"א כמבואר במדרש [ויק"ר ל' ב']: ובזה תבין מ"ש חז"ל [יומא כ ע"א] השטן בגימטריא שס"ד, ויום אחד יום הכפור אין לו רשות, ויש להבין הא ה' דמלת השטן הוא רק משמש לפעולת ה' היד...
על ידי יוסף יוסף
20 ספטמבר 2018, 12:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

אני חשבתי פעם ווארט על נקודה זו שאיתא שיוחנן כה"ג שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ובסוף נהפך לצדוקי ולכאור' זה קושיא עצומה איך יהודי בן שמונים נהיה מין, והרי בכזה גיל בד"כ לא משנים עמדות ובמיוחד שהוא היה שמונים שנה כה"ג משעמותו שהוא היה צדיק ואיך כזה דבר קרה? אתמהה? אלא שכיוון שכל שנה היו חושדים בו שהו...
על ידי בני תורה
20 ספטמבר 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

יש להוסיף עוד בענין זה, הערה ששמעתי מכבר, על כך שהרמב"ם פ"א מהל' עבודת יום הכיפורים הלכה ז' העתיק גם כן את ענין זה שהזקנים בוכים והכהן הגדול בוכה, וצ"ב וכי הלכה נאמרה כאן?
על ידי הכהן
22 ספטמבר 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ירמיהו ז: כב, צריך עזרה בבקשה. איך ניתן לפרש.

שמעתי פעם ממו"ר הגרש"ד פינקוס זלה"ה, דוגמא לאשה שנותנת לבעלה רשימת קניות לשבת, ובסופה היה כתוב לקנות פרחים, והוא חזר רק עם הפרחים. דברה לו האשה: "וכי פרחים בקשתי ממך לקנות???"
על ידי מלמד להועיל
29 ספטמבר 2018, 20:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לדעת כמה עלים יש בעץ

רציתי להוסיף שהראה לי מישהו באחד מהספרים של הרה"ג דב קוק שליט"א מטבריה, שהביא את הענין עם המהרי"ל דיסקין, והוא מסביר שם שהיה מבחין בניצוצי הקדושה שעל העץ הצריכים תיקון ובאופן זה ידע כהרף עין גם את מספר העלים, כי היה רואה את המהות והעומק של העץ.
על ידי סבא
02 אוקטובר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עץ פרי - טעם העץ כטעם הפרי

לא בדקתי את המציאות, אבל גם מעולם לא שמעתי שעושים מרקחות מענפי או גזע עץ האתרוג. עיין שו"ת חת"ס או"ח סימן ר"ז שכתב וז"ל וכעת זיכני הי"ת ולמדתי פרק לולב הגזול בישיבה, עיינתי בי' טפי, ושם [ל"ה ע"א] נאמר פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שווים, וכתב כפות תמרים הרי לימונים וכו' פירות חמוצים כאלו טעם עצו ופריו ...
על ידי כלפי ליא
03 אוקטובר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חלוקת התנ"ך לפרקים

הנושא הוא לגמרי לא מדעי. ועם כל זאת, גדולי תבל בכל הדורות, למרות שידעו על הבעייתיות של הדבר, ציינו לפי חלוקת הנוצרים שהתפשטה, ולא עשו ענין מהנושא, למרות שכבר לפני מאתיים שנה עוררו על זה בקול רעש גדול, וכפי שכתב מרן הגרי"ק ש"אי איישר כוחי אבטלינהו, אבל מה אעשה כי הקדמונים ציינו כל המראי מקומות בתנ"ך ...
על ידי amsgula.net
03 אוקטובר 2018, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיהו הקליר?

אמנם לא זכיתי לקרוא כל הדברים עד כה, אבל רציתי לציין כמה דברים בקשר לקליר: א. יש הרבה ראשונים שסברו כדעת התוס' והשבלי הלקט לייחס את ר"א הקליר לר"א בר"ש, או כדברי ראשונים אחרים לר"א בן ערך. ראה תשובה מאהבה ובהקדמה למחזור וילנא ראש השנה. ב. ה"ה שלמה בובר בהערותיו לפסיקתא דר"כ הזכיר את דעת המבקרים שהעי...
על ידי בני תורה
04 אוקטובר 2018, 10:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה: ניגון ימים נוראים באמצע השנה

יפה. כך מבואר בספרי המנהגים שקורין י"ג מידות בניגון של ימים נוראים. לא שמים לב לכך, אך הניגון של י"ג מידות בתענית ציבור הוא ניגון של ימים נוראים, על אף שיש בו 'קנייטשים' שאין בימים נוראים, אינני יודע למה. הטעם לניגון ימים נוראים הוא כנראה משום הי"ג מידות בצירוף התענית ציבור, יש להם שייכות לימים נורא...
על ידי סענדער
05 אוקטובר 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הקפות בשמחת תורה, את מה מקיפים

'שיקיפנו לתיבה שבה הספר תורה' -
הכוונה לתיבה שבה הספר תורה בדרך כלל.
ולא לסתם תיבה שבדרך כלל לא שמים עליה את הס"ת.
אבל הס"ת גופא נמצא כעת בידי המקיפים. ופשוט.
על ידי בני תורה
05 אוקטובר 2018, 11:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת בראשית

שבת בראשית אין הכוונה לשבת המסויימת הזו של פר' בראשית [שבה יש קידוש גדול...]
שבת בראשית הוא כינוי לשבת של בריאת העולם קודם שניתנה עדיין לעם ישראל במתן תורה.
על ידי שאר לעמו
05 אוקטובר 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיטים בפרשת בראשית

צריך להיות בשביל זה בעל דרגא, ובעל מסורה
וגם פשוט שמעשה קוף בעלמא אין לו שום ערך.
על ידי אור זרוע
05 אוקטובר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סדר הפסוקים בצדקתך

ז"ל אבודרהם: צדקתך צדק לעולם. וצדקתך אלהים עד מרום. צדקתך כהררי אל. כך נהגו לאמרם ברוב המקומות בספרד. וכתב אבן הירחי שלא יתכן לאמרם על זה הסדר. כי בתלים כתוב ראשון צדקתך כהררי אל בלמנצח לעבד ה' לדוד נאם פשע לרשע (תה' לו, ז). וצדקתך אלהים בלמנצח לדוד להזכיר (שם עא, יט) וכן מנהג צרפת ופרווינצאה לאמרם ...