החיפוש הניב 76 תוצאות

חזור

על ידי בני תורה
12 ספטמבר 2018, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצות לספר מלאכות שבת

וכמובן אסור לשכוח גאון הגאונים בעל האבני נזר שחיבר את הספר 'אגלי טל' על מלאכות שבת [לא עד סוף המלאכות, ובהוצאות חדשות ליקטו מכל שו"ת אבני נזר שמדבר על מלאכות שבת. ידוע שהעיר החזו"א שהיו צריכים לקרוא לו על שם האגלי טל. ואעתיק בענין זה דברים נפלאים מספר 'בלבת אש' על רשכבה"ג מרן רה"י הגר"ש אויערבאך זצ"...
על ידי בני תורה
17 ספטמבר 2018, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

יש בזה דבר עמוק. חזל קבעו לנו מהו זמן קימה. זמן זה הוא הוא הראוי לקימה. מה שאנו אינם פועלים לפי זמנים אלו זהו חסרון וגריעותא בנו. אנחנו אנשים שעיוותנו את המציאות. וכמו שכל אחד מבין, שאם יום אחד יחליטו להיות ערים בלילה וישנים ביום אין זה משנה כלום, משום שמי שחי כך הוא המשוגע, ויש את הזמן של הטבע כפי ...
על ידי בני תורה
18 ספטמבר 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוזק"ש תלוי ב"ובקומך" - מדוע זה לא משתנה בזמן הזה?

יש גם נידון בכל מיני 'חזקות' הכתובים בגמרא, למשל 'אמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין האשה מעיזה פניה בפני בעלה', לא בדקתי בפוסקים אם סומכים על זה גם היום, גם פה הפירוש הוא כמו שכתבנו למעלה, כך המצב הטבעי והישר שאשה אינה מעיזה בפני בעלה וכו', אבל אם נאמר שמצב זה היה רק בזמן הגמרא א...
על ידי בני תורה
20 ספטמבר 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראיתם אדם מבוגר שבוכה ?

יש להוסיף עוד בענין זה, הערה ששמעתי מכבר, על כך שהרמב"ם פ"א מהל' עבודת יום הכיפורים הלכה ז' העתיק גם כן את ענין זה שהזקנים בוכים והכהן הגדול בוכה, וצ"ב וכי הלכה נאמרה כאן?
על ידי בני תורה
21 ספטמבר 2018, 14:14
עבור לפורום
עבור לנושא

אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

יש לחקור אם אדם אכל שיעור אכילה שחייבת בסוכה - יתר מכביצה - אלא שחצי ממנה אכל בסוכה וחצי ממנה אכל חוץ לסוכה, לכאורה לא ביטל בזה מצוות סוכה, שהרי חוץ לסוכה אכל רק פחות משיעור, והרי היא כשאר אכילת עראי - פחות מכשיעור שאכלה חוץ לסוכה שלא ביטל בזה מצוות סוכה. אך מאידך יש לומר, דכיון שבסך הכל אכל שיעור ש...
על ידי בני תורה
22 ספטמבר 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעלת הימים בין יוהכ"פ לסוכות

ודבר נורא כתב הגר"א בביאור הגר"א סימן תרכ"ד על מש"כ הרמ"א וז"ל אין אומרים תחנות ולא צו"ץ [צדקתך וצידוק הדין] מיום כפור עד סוכות עכ"ל. וז"ל הגר"א א"א תחינות כו'. משום דהוי' יו"ט כמו יה"כ במקצת, כמ"ש במדרש על פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון כו' , מכאן ואילך כו', והם ימי חנוכת הבית וע' בפ"ק דמ"ק ובפ"ב דשב...
על ידי בני תורה
23 ספטמבר 2018, 13:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קאזינצע מגיד

הסיפור עם החידושי הרי"מ כמדומה שאינו עם המגיד מקוזניץ' אלא עם בנו של המגיד. . מי הוא בנו של המגיד? דרך אגב, למגיד מקוזניץ' יש ספרים נפלאים על הש"ס. זה נקרא בית ישראל, לא כל כך מצוי אך יש ילקוטי מפרשים שהדפיסו את זה, אני ראיתי על מסכת קידושין, וכו' זה בכלל לא דרך אגב, זה העיקר! אולי תרשום לנו איזה ח...
על ידי בני תורה
25 ספטמבר 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המושג טיול בדברי חז"ל.

"אוכל ושותה ומטייל בסוכה, ומשנן בסוכה" (סוכה כח ע"ב). שמעתי פעם לבאר ד"מטייל" בסוכה היינו מלשון "טולא" בארמית שהוא צל והיינו שיושב ונהנה מצילה, וההכרח לזה, כי סתם סוכה אין בה בכדי לטייל. אכן, זה נראה הביאור האמיתי בענין טיול בסוכה. ודרך אגב שורשו הוא בלשון הקודש [ככל המילים בלשון ארמי ששורשן הוא בל...
על ידי בני תורה
25 ספטמבר 2018, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה שצילתה מרובה מחמתה רק למעלה

אגב שייך כזו מציאות וזה ע"פ מה שהסתפק ר׳ חיים אם מותר לסכך בזכוכית ששם זה צילתו כי זה חסום לחלוטין ולמטה זה הכל חמתו. מקרה נוסף ע"פ תוס׳ ב: בסוכה שכתב שסוכה למעלה מכ׳ כשרה אם היא יותר מד׳ אמות ואם איסתרא וכ"ו יוצא שיש יותר חמה לטה בסכך העשוי מזכוכית אין חילוק בין למעלה ללמטה, אם זה לא נקרא סכך כי ז...
על ידי בני תורה
25 ספטמבר 2018, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר. אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר ש...
על ידי בני תורה
25 ספטמבר 2018, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בגדר מצוות שמחה ביו"ט

כמדומה שהמובא בשם הגר"א שזוהי המצווה הכי קשה, הוא משום שהמצווה היא בכל עת ובכל שעה וא"כ אין זה שייך לדבריכם. לא קראת את דברי, שהרי אני כבר הבאתי את דברי הגר"א, וא"כ איפוא מה הוספתם אתם??? קראתי את דבריכם ואפרש כוונתי, הגר"א שהבאתם שמצוות שמחה היא מצווה קשה אין כוונתו כמו שפירשתם אתם משום שהעיקר הוא...
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה. אכן, אלו הם דברי השער הציון, ואין הכי נמי שלפי דבריו ודאי דהוא הדין בנידון דידן. אך לעניות דעתי אף דבריו מחודשים מאוד, דמהיכ"ת לומר כן, ולכאורה אין אנו הולכים ...
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 10:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

אני חשבתי כל הזמן שפשוט שאין צריך שהנוי יהא בתוך הסוכה, אך כעת לאחר העיון, נראה לי שאכן אתם צודקים, וצריך שהנוי יהא בתוך הסוכה.
ומכל מקום דברי הפנ"י שהביא לענין החלל שמתחת דופן עקומה שם אכן מסתבר שזה בכלל מקום הסוכה שהרי הוא בתוך הדפנות. ויש להאריך בזה בגדרי דופן עקומה ואכ"מ.
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

לדעת כל בעל חוש בריא הוא דבר משונה. אדרבה תעשה סקר ותשאל ת"ח.
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

יתירה מזאת, אם אתה סובר שכל שאדם עוסק בסעודה של קביעות כל משהו ממנה נחשב קביעות, ואף אם אכל את הסעודה קודם חג הסוכות, א"כ לדבריך יצא שבאופן זה אף לענין קיום חובת לילה הראשון, לא יצטרך לאכול שיעור קביעות לכו"ע, [דהיינו, אף לדעת הראשונים שלא סגי בכזית בלילה הראשונה אלא בעי שיעור קביעות] ולא שמענו כזאת.
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

דרומאי כתב:ובעיקר הנדון של הרב @בני תורה באכל ח''ש בסוכה וח''ש מחוץ לסוכה, אמר לי ת''ח אחד בזה''ל, ''וכי הוא קיים מצות סוכה?! ודאי שלא, ואם לא קיים ע''כ ביטל מצות סוכה'' ודוק בזה.
אינני מבין כלל, לפי דברי הרי זה כמי שאוכל חצי כביצה חוץ לסוכה.
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

ושים לב גם לחידוש הנוסף שכתב בפנ"י, שאם תלה הנוי לפני שהייתה הסוכה מסוככת לא הוקצה. ראה גם בליקוטי יהודה שהביא כן מהאמרי אמת ליקוטי יהודה.jpg חוששני שאין זה כוונתו של מרן האמרי אמת, ואין כוונתו אלא לומר דבעינן סוכה כשירה עכ"פ בתחילתה אבל אם אין הסוכה כשירה לא נעשה מוקצה למצוותו. אבל אין כוונתו כלל ...
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

כמובן יישר כח גדול, ועוד לא הספקתי לעיין היטב בדבריהם. דרך אגב אעיר שבתוך קונטרס שהבאתם [מהרב נבנצל] כתוב בתוך הדברים שהמעשה חושב הוא חתנו של הקצוה"ח, וכמדומה שנתבלבל למחבר כי כמדומה שהוא חתנו של רעק"א.
על ידי בני תורה
26 ספטמבר 2018, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על ד' מינים לאחר הנטילה קודם הנענועים

עיין ברמא סימן תרנ"א בשם מהר"י וייל שכתב דאם נטל ובירך לא יברך שוב בנטילה שניה [וכמובן צ"ב מה החידוש בזה ואכ"מ] ומשמע להדיא דכל זה אם בירך בתחילה אבל אם לא בירך בתחילה פשיטא שיברך בנטילה שניה.
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

ובעיקר הנדון של הרב @בני תורה באכל ח''ש בסוכה וח''ש מחוץ לסוכה, אמר לי ת''ח אחד בזה''ל, ''וכי הוא קיים מצות סוכה?! ודאי שלא, ואם לא קיים ע''כ ביטל מצות סוכה'' ודוק בזה. אינני מבין כלל, לפי דברי הרי זה כמי שאוכל חצי כביצה חוץ לסוכה. טענת אותו ת''ח שהרי כאשר אוכל שיעור קביעות מחוייב לקיים בו ישיבת סו...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

יתירה מזאת, אם אתה סובר שכל שאדם עוסק בסעודה של קביעות כל משהו ממנה נחשב קביעות, ואף אם אכל את הסעודה קודם חג הסוכות, א"כ לדבריך יצא שבאופן זה אף לענין קיום חובת לילה הראשון, לא יצטרך לאכול שיעור קביעות לכו"ע, [דהיינו, אף לדעת הראשונים שלא סגי בכזית בלילה הראשונה אלא בעי שיעור קביעות] ולא שמענו כזא...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

טענת אותו ת''ח שהרי כאשר אוכל שיעור קביעות מחוייב לקיים בו ישיבת סוכה ולאכלו כולו בסוכה, וזה שלא עשה כן על כרחך ביטל מצות סוכה. והוא סברא אחרת ממה שאני בעניותי טענתי. ועדיין אין בדבריו טענה כלל, כיון שלפי דברי הרי שמחלקים את אכילתו חצי כביצה אכל בסוכה והוי כמו שאכל רק חצי כביצה בסוכה, וחצי כביצה אכ...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 09:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

כרצונך, אבל נרו יאיר מתאים לברך צורב צעיר בתחילת דרכו ועדיין לא האיר נרו, מה שלא מתאים לרב מבוגר וכל שכן לאדם גדול...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 15:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

עיין מה שהביא המשנ"ב לעיין שם ותבין. בתמצות שם הנושא הוא סתירת אוהל ואם אם הם רחוקים אינם מתבטלים גבי הבנין סוכה. ומשום מוקצה אומר גם שאינם נאסרים כיון שדעתעייהו עליהו מאתמול אם יצטרך להם. אבל נוי אין עינינו כלל עצם הבנין. כך לענ"ד. לא הבנתי איזו קושיא כוונתך לתרץ. אני התכוונתי להקשות מדברי הרמ''א ...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 16:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לנשים לברך על הלולב

בענין זה יש להעיר שהמקום שבו כתב הרמ"א על מנהג הנשים לברך הוא בסימן י"ז לענין מצוות ציצית שנשים מברכות על כך. ודוקא בענין זה לא נהגו כן.
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

הטענה שלי היא שאם דנים על נוי דדופן אין שום חילוק בין פנים לחוץ, סוף סוף יש כאן נוי של דופן, ועיקר החילוק בין פנים לחוץ הוא שבפנים איכא סכך ובחוץ ליכא סכך.[/quote] מה הקשר? הסוכה היא בתוכה ולא מחוצה לה. הדפנות רק לתוכן הן סוכה מה שאין כן מחוצה לה. ופשוט וברור. וכי העלית על דעתך שהסתפקו על נוי של דפנ...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

באיסור הנאה אין היכ"ת דהרי בלאו הכי כתבו הפוסקים דהאיסור הוא רק אם ההנאה סותרת את השימוש של הסוכה. אבל לענין נוי סוכה פשיטא שהנוי מבחוץ אינו שייך כלל להסוכה.
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכל חצי שיעור בסוכה חצי שיעור מחוץ לסוכה, האם ביטל מצוות סוכה?

הרי מפורש בפוסקים דבתוך הסעודה אפילו לשתות מים מחוץ לסוכה אסור, הרי דכיון דהוא חלק מסעודת קבע חייב בסוכה, וכ''ש אכילת כחצי ביצה מתוך כביצה. לא מדוייק כלל. השעה"צ שם כותב משום שהשתיה היא חלק מהסעודה. ומשום כך גם יש חילוק בין שתיה הבאה לאחר הסעודה לסתם שתיה שמותרת. במקרה כאן שלא אכל שיעור בתוך הסוכה ...
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

אין הכי נמי, גם לי זה הוקשה. ועם כל זה עדיין אני בשלי שהוא לא מתכוון לזה. דרך אגב אני רואה שהחסיד כבר מחק את ההודעה שלו [וממילא אני מבין שגם אתה לא ראית את זה בפנים], כנראה שהוא גם כן מסכים איתי.