החיפוש הניב 41 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד צעיר
25 ספטמבר 2018, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוכה שצילתה מרובה מחמתה רק למעלה

אני יבדוק היכן הר׳ חיים טבל לגבי מה שכתבת שסכך זכוכית פסול כיון שאין לו צל בכלל זה אחד התדובות שעונים על מה שר׳ חיים הסתפק שלכן זה לא קשור לספק שהסתפק אלמילך כיון שהוא מדהר מתי שיש הגדרה שלסכך רק שאינו מסכלך רוב ואילו במקרה שלר׳ חיים וודאי פסול כיון שאין לו הגדרה בכלל של סכך
על ידי תלמיד צעיר
25 ספטמבר 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה.
על ידי תלמיד צעיר
25 ספטמבר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

במשנ"ב איתא שהסיבה שהנוי אסור כיון שזהו בזיון אם כן אין מקום להסתפק בשום אופן אלא הכל יהיה שייך לכלל האם הוא מנאה את הסוכה או לא גם הוא אינו בתוך הסוכה וגם הוא על הדופן רק מחוצה לה. הבזוי הוא מה שהוא משתמש לצרכו בדבר מצוה, וע''כ נקרא שמו 'ביזוי מצוה'. אך קודם צריך לדון אם הנוי הוא בכלל המצוה, ובכן ...
על ידי תלמיד צעיר
25 ספטמבר 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

כר אינו דומה כלל כיון שנוא רק אופציה לעשות בסוכה תשהו כעין תדורו אבל נוי לסוכה מדוע לא הרי הוא אינו צריך להיות חלק מהמצווה אלא רק לנאותה וזה הוא עושה.[/quote] במה נוי הוא יותר מכר, בשלמא אם הוא תלוי בסוכה עצמה והוא מנאה אותה שפיר, אך אם אינו אלא מבחוץ אלא שהוא עושה 'נוף' נאה למי שיושב בסוכה. הוא אשר...
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 01:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

לא הבנתי. אם הנוי מחוץ לסוכה אין זה אלא נוף.[/quote]
לא אמרתי שהוא נוף אלא בדיוק להפך שכמו שאת נוי הסוכה עצמה אינך מגדיר כנוף גם את מה שמחוצה לה אל תגדיר כנוף וראיה עיין מה שכתבתי שנראה בדעתו שעשה לנוי ולא לנוף
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

במקרה של שביל לסוכה נראה שאתה צודק אבל במקרה בו הנויי נמצא על הדפנות עצמם הוא וודאי מוגדר כנויי סוכה כיון שהוא מנאה אותה והרי הסוכה כוללת את כל הדופן כולל החלק החיצוני ואם כן זהו נויי מצווה שיש עליו איסור לבזותו
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

אני לא יודע על מה מדובר אבל כדאי שהנושא יחזור למסלולו והריתחא דאוריתא תשוב לכאן בצורה שונה.
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

דעת הגר"י קנייבסקי שנוי הנמצא על דופן הסוכה מבחוץ שנחשב כנוי סוכה (אורחות רבינו ח"ב עמק רכ )כיון שתלוים שם כדי לנאות את הסוכה מאידך הגר"ח קנייבסקי כתב (ארכעת המינים כהלכתם עמ׳ קסו)שאינו נחשב כנוי סוכה. ולענין נוי סוכה שבולט מהסוכה דעת הגר"מ פיינשטיין שו"ת רבבות אפרים ח"ב סי׳ קע אות כב שאף החלק הבולט...
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

עיין מה שהביא המשנ"ב לעיין שם ותבין.
בתמצות שם הנושא הוא סתירת אוהל ואם אם הם רחוקים אינם מתבטלים גבי הבנין סוכה. ומשום מוקצה אומר גם שאינם נאסרים כיון שדעתעייהו עליהו מאתמול אם יצטרך להם.
אבל נוי אין עינינו כלל עצם הבנין. כך לענ"ד.
על ידי תלמיד צעיר
28 ספטמבר 2018, 13:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול על מסכת בבא בתרא

המטרה שאנשים שלומדים את הנושאים שבמסכת יוכלו ללבן יחדו את הסוגויות בצורה טובה. בית מדרש בקיצור...
על ידי תלמיד צעיר
01 אוקטובר 2018, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שבת - שימוש בתשתיות שחוללה שבת בבנייתם

אמת מה שכתב יצחק אבל הדברים לא נאמרו אלא לחדד הדבר שאין כאן עניין יעשה שבת אלא עניין השקפתי ואם לנו לדון מצד השקפה אם אפשר לקבל דעת תורה רק מגדולי דורנו המובהקים ולא יאמרכל אחד את דעתו בנושא חלילה לי מלזלזל במאן דהו מקווה שדברי יובנו כהלכה
על ידי תלמיד צעיר
02 אוקטובר 2018, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כזית בליל יום טוב ראשון של סוכות

הרי קיימא לן שלומדים טו טו מחג המצות ואם כן ישנה מצווה לאכול כזית בכדי אכילת פרס וכשם שבפסח אין לדבר עד גמר המצווה כך גם הוא בסוכות שאין לדבר ואף צריך להיזהר שאם התחיל לאכול שיגמור כדי אכילת פרס
על ידי תלמיד צעיר
03 אוקטובר 2018, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעלות על תוכנות מבחינה דינית

אני ראיתי אותו בשערי יושר שער ג פ׳ ג ולא בחידושים ונראה לי ששם מרחיב יותר כמו"כ ישנו קטע בשער הק פרק א׳
על ידי תלמיד צעיר
03 אוקטובר 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

אגב ידוע שר׳ חיים שהוא זה שהתחיל את תנועת הישיבות אמר שהסיבה שלא מתחילים במסכת ברכות כיון שהבחורים לא ימשכו לכך ולכן היום הלימוד התפתח לכיון עיוני יותר. ונראה לי שהיום יש יותר סיבה ללמוד בצורה עיונית כין שהיום הבחורים אמנם לא יפלטו החוצה אבל יותר שקיעות יש בזה שלומדים בעיון. ומה שהביאו פה ראיות האיך...
על ידי תלמיד צעיר
03 אוקטובר 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

כלפי ליא כתב:איני יודע היכן אמר זאת ר' חיים. ר' חיים עצמו אמר שיעורים בוואלוז'ין מברכות ועד נדה, במקביל לחו"ז הנצי"ב.
מנין לך הדבר הזה שר׳ חיים אמר שיעורים על ברכות הדברים ידועים בעולם הישיבות לא ככה.
וחוץ מזה שעדין אין מקום להביא ראיות מאנשים גדולים האיך למדו זוהי דרך ללמוד ולא איך לצאת גדול.
על ידי תלמיד צעיר
03 אוקטובר 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהגי עליה לקבר בשנה ראשונה

עי׳ סי׳ שעו בעמ"ד סק׳תסט מקור המנהג אבל בספר אורחות רבינו (ח"א עמוד ש"ט )כתב שמדברי השו"ע המנהג הוא רק על היארצייט הראשון.
המקורות הם מספרו של הרב יברוב על כל דיני אבלות יש לו שם סימן שלם על עניין זה.
שמו דברי סופרים עיין שם ותרבה נחת.
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 03:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן התשלום שבו משרד התחבורה משלמים לסופרבוס אגד וכו'

אני שמעתי שהתשלום הוא עד מספר נוסעים מסוים כל הניקובים הם למשרד התחבורה והמשרד עצמו משלם לאגד בלי קשר לכמות האנשים שנסעו בו ולאחר מספר נוסעים מסוים החברה מקבלת את הרווחים חוץ מהתשלום שהמשרד מביא להם. אולי לפי זה יש צד להקל שבאוטבוס ריק אפשר לא לשלם אם זה נקרא לגנוב את המדינה כיון שהחברה וודאי לא מפס...
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 03:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהג, מוכר, טכנאי וכו' וכו' האם יקבלו שכר על חסד?

אני שמעתי שהח"ח אמר פעם למנקה רחובות שקיבל ממון על נקיונו שיחשוב בליבו שעושה זאת גם למען האנשים ויעמוד לו לחסד. משמע מהעניין שזה דווקא אם הוא כיוון לזה אבל אם לא אין זה חסד.
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

מצד עיקר הדין אין איסור בשירים שאינם שירי עגבים אך ישנו את העניין התרבותי של הישתיכות לתרבות קלוקלת וידוע מרבי אלימלך מליזענסק שלעתיד לבוא כל ישראל יחזיקו בחבל והקבה ינערנו וכל מי שאין לו שייכות אם תרבות הגויים ישאר להחזיק אין בכוונתי לבאר מאמר זה רק להראות גודל חומרת ההישתיכות לתרבות הגויים עוד חשב...
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 11:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

אני ראיתי בספר איגרות משה (לא זוכר איפה ) ששאלו אצלו האם מותר לשמוע שירי קרליבך לפני שנהיה מה שנהיה ואמר שאין שום בעיה ואפי׳ בע"נ אין מה להחמיר.
אבל כ"ז דווקא גבי שירים שנכתבו על ידי אדם בעייתי בזמן שהוא בעייתי אולי זה אסור.
על ידי תלמיד צעיר
07 אוקטובר 2018, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמיעת שירים חילונים

הרעיון היא שהמנגינה התקדשה אבל עדין יש בעיה שיש זיכרון שאותו המנגינה משמשת למשהוא אסור שזה לא קשור לקידוש המנגינה אלא כנראה שלא להעלות זכרונה וזה צריך שישכח.
על ידי תלמיד צעיר
10 אוקטובר 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכח רצה בברכהמ"ז ביום שבת

אם שכח בסעודה השניה וסמך כדברי החזו"א על הסעודה השלישית ושכח גם אז האם צריך לחזור. לכאורה וודאי שלא כיון שכל החיוב לחזור זהו דווקא בסעודה אותה חייבים ולא כפי שאמרת שלדבריו יוצא שיצטרך לחזור
על ידי תלמיד צעיר
10 אוקטובר 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת נח

שמעיה כתב:עוד יל''ע למה בבהמות וחיות כתוב 'איש ואשתו' למרות שגם הם נאסרו בתשמיש המיטה.
איש ואשתו שכתבת כוונתך לפרק ז׳ פסוק ב׳
על ידי תלמיד צעיר
10 אוקטובר 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכפרת פשע

:D גדול פשוט גדול תרתי משמע
על ידי תלמיד צעיר
10 אוקטובר 2018, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכפרת פשע

אבל לא אומרים זאת מניסן עד ניסן?!
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולכפרת פשע

קצת קשה לי מדוע בברכת החודש ביהי רצון לא מוסיפים גם ולכפרת פשע אע"פ שזה לא אותם בקשות אם תשימו לב יש שם שתים עשרה בקשות משמע מספר החודשים וא"כ לפי טעם א׳ מדוע לא מבקשים בקשה נוספת. איך אתה סופר 12? כנראה בושה וכלימה אתה מחשיב בקשה אחת, יראת שמים ויראת חטאת - בקשה אחת (בנוסף אתה לא מונה שתי פעמים יר...
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דור ההפלגה

אפשר שתימצא את מבוקשך בשיעוריו של הגאון רבי משה שפירא ויסוד דבריו שכיוון שמסר הקדוש ברוך הוא את הבחירה בידיו ורצו להיתאחד כנגד רצונו יתברך ואז אין לו יתברך קיום לרצונו ומן הדין היה לו להחריב את עולמו רק שכביכול כבול לשבועתו שלא יחריב עולמו והיה ניצרך להזניח את העולם לרצון האדם
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עונשו של קין

מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה. ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש. העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות, כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצ...
על ידי תלמיד צעיר
11 אוקטובר 2018, 14:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עונשו של קין

החפץ להחכים כתב:לא הבנת את דברי כראוי לא היה בכוונתי לומר שקין רצח כדי שילמדו ממנו
אלא הבאתי מהמעשה של מקושש שלא מענישים קודם שהיה דוגמא לאחד שנענש
בתקווה להבנה
אתה מתכוין לאחד שעשה כיון שפה קין לא נענש ועוד שא"כ מדוע המקושש עצמו נענש אם לא מענישים קודם שיש אחד שנענש מי יהיה הראשון?