החיפוש הניב 99 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
30 דצמבר 2015, 00:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - גירושי עמרם את יוכבד הישישה

קשה, כיון שיוכבד היתה בת ק"ל שנה ומופקעת לפי דרך הטבע מלהיות בת בנים, למה הוצרך עמרם לגרשה (כמ"ש בסוטה), ומה טוענת מרים שאתה גזרת גם על הנקבות, והרי אין כאן נפק"מ לענין בנים. הרי ילדה את מרים בגיל 124 ואת אהרן בגיל 127 ואין זה מופקע שתלד שוב בגיל 130 בדיוק לפי אותו סדר שהיה עד כעת דהיינו שנתיים הנק...
על ידי רחמים
01 ינואר 2016, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

איך יתכן שפרעה ידע שבעים לשון ולשון הקודש לא ידע?

לכאורא הוא פלא עצום איך זה יתכן שאדם יידע שבעים לשון ודווקא לשון הקודש לא יידע? הרי לשון הקודש הייתה השפה היחידה עד דור הפלגה שה' בלל את שפתם. ונראה לתרץ על פי דיוק בלשון הגמרא בתלמוד בבלי מסכת סוטה דף לו עמוד ב אמרו איצטגניני פרעה: עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו? אמר להן: גנוני מלכות אני רו...
על ידי רחמים
03 ינואר 2016, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דף פורטל

עיינתי בקובץ שצירפת וראיתי שבעצם אפשר לכתוב תוכנית קטנה שתעבוד כך: 1. תשלוף מתוך כל קבצי ה php את הטקסט שצריך לתרגם, למשל עם regex כזה: (=\>\W')([^']*)(') הקבוצה השניה תכיל את הטקסט שצריך לתרגם 2. תשלח לתרגום של גוגל את כל המילים חוץ מהתגים כמו <strong> וכדומה 3. תקבל את התרגום מגוגל למשל עם תוכנה כ...
על ידי רחמים
26 ינואר 2016, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארבעים יום

כמו שכבר אמרתי, משה התפלל בהר 40 יום וה' שמע תפילתו ולא השמיד את עם ישראל אחרי חטא העגל דברים פרק ט (כה) וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי יְקֹוָק אֵת אַרְבָּעִים הַיּוֹם וְאֶת אַרְבָּעִים הַלַּיְלָה אֲשֶׁר הִתְנַפָּלְתִּי כִּי אָמַר יְקֹוָק לְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם: (כו) וָאֶתְפַּלֵּל אֶל יְקֹוָק וָאֹמַר אֲדֹנָי יְק...
על ידי רחמים
27 ינואר 2016, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צללו כעופרת במים

מרדכי היהודי כתב:בחנוכה אומרים בפזמון הידוע "חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה" - מדוע הזכיר רק את ה"אבן", הרי בתורה מוזכר עופרת?
ומי זה 'כל זרעו'?
לא מוזכר בתורה שזרעו של פרעה בא.
על ידי רחמים
27 ינואר 2016, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רופא כל בשר

מדוע בברכת "אשר יצר" אומרים אנו "רופא כל בשר" ואילו בברכת רפאנו "רופא חולי עמו ישראל" - מה ההבדל? ברכת אשר יצר היא ברכת השבח, ולכן שבח יותר גדול לומר 'רופא כל בשר' לעומת זאת ברכת רפאנו בתפילת העמידה היא בקשה, ולכן עדיף להזכיר את עם ישראל ולא את כל הבשר כדי לתפילתו תתקבל בזכות הרבים, וגם יהיו לו את ...
על ידי רחמים
28 ינואר 2016, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור שאין מקבלים גרים מעמלק

איך קיבלו את בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? איתא בסנהדרין (צו, ב'): תנו רבנן: נעמן גר תושב היה, נבוזר אדן גר צדק היה, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו - שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. ואף מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש...
על ידי רחמים
28 ינואר 2016, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

יעבץ ראה את זה שפת אמת מסכת שבת דף כה עמוד ב בד"ה הדלקת כו' דפשיטא דחובה היא כו' משמע דפי' דמתני' הוא שאין זהירות להדליק כלל הנר ולכאורה יותר נראה לפרש שמאחרין להדליק ובאין לחילול שבת דאין סברא כלל שיענשו על ביטול מצוה דרבנן בשגם דגם הבעל יכול להדליק אלא שנתנו להם המצוה אבל לא שיענשו כ"כ ע"ז ואולי ל...
על ידי רחמים
31 ינואר 2016, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא טוב להרבות בתפילה??

נתקשיתי בההיא דברכות סא, א ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. מה מימרא זו אומרת למעשה? הרי בפשטות מדובר על תפילה ('לפני הקב"ה'), אז הכוונ...
על ידי רחמים
31 ינואר 2016, 12:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וארא (שמות ז, כד) - אז המצרים מצאו מים או לא?

המלבי"ם שמות פרשת וארא פרק ז פסוק כד, מביא שזו מחלוקת תנאים במדרש (כד) ויחפרו וגו' לשתות. במדרש ר' יהודה אומר שלא לקו רק המים שלמעלה לא מה שבתהום ור' נחמיה סבר גם שבתהום לקו, אזלי לשטתם בזבחים (דף פ"ג) שר' יהודה מפרש וכל חטאת אשר יובא מדמה וגו' לכפר אף על פי שכפר, שס"ל שהמקור הנלוה אל הפעל בלמ"ד פי'...
על ידי רחמים
01 פברואר 2016, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

בן איש חי שנה ראשונה פרשת פקודי יב. ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות, וכן צ"ל כפי דברי רבינו האר"י ז"ל, אך יש נוהגים שאין מברכים אותה בשם ומלכות, וכן מנהגי ומנהג א"א ז"ל, והטעם מפני החשש שמא יהיה מוכרח להפסיק באיזה דברים שיהיה מוכרח לדבר בם. וכתבתי לידידינו הרה"ג מהר"א מני נר"ו להודיעני מנהג החסידים בעה"...
על ידי רחמים
02 פברואר 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה דוד ובת שבע, במבט עמוק של חז"ל- סנהדרין ק"ז.

אברבנאל שמואל ב פרק יב ואמנם למה לא צוה נתן הנביא את דוד שיעזוב בת שבע אחרי היותה אסורה לו, בהיות שזנתה מתחת בעלה בחייו והיתה מפני זה אסורה לבועל, הנה חז"ל והמפרשים הסכימו שהיתה הסבה בו לפי שאחרי מות אוריה החתי נתברר שלא חטא דוד למפרע בענין אשת איש, כיון שההולך למלחמת בית דוד קבלו חז"ל (שבת פ"ה דף נ...
על ידי רחמים
02 פברואר 2016, 12:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "באין מלך יפרע עם" - ???

שופטים פרק יז
בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה
על ידי רחמים
03 פברואר 2016, 12:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מת עקדה"ש סובל ייסורים או לא?

בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ג כתב שמי שמת עקדה"ש אינו סובל ייסורים במיתתו, וראיתי שהק' קו' חמורה מהגמ' בע"ז שמספרת על רבי חנינא בן תרדיון שכשהוציאוהו לשריפה שמו על לבו ספוגין של צמר כדי לעכב מיתתו וביקש שם מגוי אחד שיסיר ממנו אותם ויזכה לעוה"ב, ולכאו' מוכח שאכן סבל מכך ייסורים קשים. ומצווה ליישב. ראיתי...
על ידי רחמים
03 פברואר 2016, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לפירוש המושג "גזירת הכתוב"

אנציקלופדיה תלמודית כרך ה, גזרת הכתוב [המתחיל בטור תקסד] גזרת הכתוב. חק התורה, בניגוד לסברא. יש ציווים בתורה שלא באו מתורת טעם, שבתורת טעם היה לנו לומר להיפך, אלא מגזרת הכתוב כך הוא1. יש שהדינים הם בניגוד לסברת האדם, כגון בבן-סורר-ומורה*, שהיה מהראוי שהבת תהא נידונית כבן, שהכל מצויים אצלה בעברה - וס...
על ידי רחמים
04 פברואר 2016, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הבל של בור

אבל כמה רחוק ומוזר לומר שבדיוק יצא שעשרה טפחים הם גם מחיצה, וגם בור שהורג, וגם שיעור של דירה לסוכה (דפחות מכך הוי סרוחה), וגם וגם וגם. למה רחוק ומוזר, אסתכל באוריתא וברא עלמא! כיון שכך כתוב בתורה שבור 10 ממית ו9 רק מזיק אז כך הקב"ה ברא את העולם, וכיון שכתוב בתורה ששיעור סוכה הוא לפחות 10 טפחים ופחו...
על ידי רחמים
03 אפריל 2016, 16:32
עבור לפורום
עבור לנושא

משמעות השם 'אהרן'

מרים מלשון מרירות שבלידתה התחיל השעבוד הקשה
משה - כי מן המים משיתיהו
אבל מה משמעות השם אהרן?
על ידי רחמים
27 אוקטובר 2016, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

משתמשים באוצר החכמה? כנסו...

תוסף חדש לוורד היוצר קישורים לפתיחת ספרים של אוצר החכמה, הספר נפתח בלחיצה על הקישור בעמוד המדוייק, מצורפת תמונת GIF להדגמה:
פרטים נוספים בפרטי.
על ידי רחמים
28 אוקטובר 2016, 11:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משתמשים באוצר החכמה? כנסו...

200 ש"ח כולל מע"מ
לאברכים יש 10 אחוז הנחה.
על ידי רחמים
30 אוקטובר 2016, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חוה הייתה כקוף בפני אדם לעומת אדם הראשון

מדברי התוספות מוכח שלעינין יופי נאמר
תוספות מסכת מגילה דף טו עמוד א
ארבע נשים יפיפיות היו בעולם - קשה אמאי לא חשיב חוה דהא אמרינן בפ' חזקת הבתים (ב"ב דף נח.) שרה לפני חוה כקוף בפני אדם ויש לומר דלא חשיב אלא אותן הנולדות מאשה.
וכ"כ ביפה תואר
על ידי רחמים
05 יוני 2017, 18:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

מבירור מקיף מאד שערכתי לפני כשנה כשרציתי להתחיל עם סיגריות אללקטרוניות, התוודעתי לענין מאד לא פשוט שיש בו לכאו' סכנה יותר מסיגריה רגילה, לא מדבר על משרד הביראות או לא, רק על המציאות. המציאות של העשן שהוא עשוי ממים בטעמים שהפך לאדים, אחרי השאדים עולים ונתפסים במשהו הם חוזרים להיות מים, נסו לשים כלי ...
על ידי רחמים
05 יוני 2017, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

אשמח לראות מקורות, אני בכל אופן הבאתי לך ראיה ממכשיר אדים שמומלץ על ידי כל הרופאים לכל הגילאים ובמיוחד כשיש קשיי נשימה, הלחות מטיבה עם הראות ולא מזיקה להם. ועוד ראיה אני אביא לך שבזמן שאדם מצונן דרכי הנשימה שלו מפרישים ליחה, וזה מה שיוצא כאשר משתעלים, והמטרה של זה היא שעל ידי הליחה יתנקו הראות, כי ה...
על ידי רחמים
06 יוני 2017, 00:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיגריה אלקטרונית

ברור שיש דברים נוספים מזיקים בסיגריה האלקטרונית אבל לא האדים, הסיבה שהיד שלך מתמלאת טיפות מים זה לא בגלל שהיד שלך מוצקה כמו שכתבת, אלא בגלל שהאדים מאוד חמים ביחס ליד ולכן יש 'התעבות' לעומת זאת האדים של הסיגריה הם קרים יותר מהחום הפנימי שיש בריאות כך שהם לא מתעבים בתוך הריאות.
על ידי רחמים
14 יוני 2017, 08:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר?

נתיב, נט פרי, או אתרוג. מהי תוכנת הסינון המומלצת ביותר? אשמח אם תכתבו את נסיונכם על מעלותיהם וחסרונותיהם של תוכנות הסינון. גם אני כרוב הנמצאים כאן מאוד מרוצה מנטפרי, מקודם הייתי כמה שנים בנתיב עד שנטפרי קמה ואז עברתי, וממש הרגשתי ליגה אחרת לגמרי. נטפרי זה סינון מתקדם ברמה טכנולוגית, עם הרבה יראת שמ...
על ידי רחמים
27 יוני 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשים של ביטוי רגש בלא תועלת

אם הקב"ה ברא לאדם רגש סימן שזה נצרך לעבודת ה'
ועוד שהרי כמה מצווה עשה ולא תעשה תלויים ברגש, אהבת ה', אהבת רעהו, אהבת הגר, שנאת הרע, לא תירא, לא תגורו מפני איש, לא תחוס, לא תחונם, לא ירע ללבבך, לא תחמוד, וכאלה המון.
על ידי רחמים
28 יוני 2017, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

שואל ומשיב כתב:א. מה הביאור הפשוט לבשכמל''ו?
[ביאור שירוץ לי בראש כשאני אומר, ולא כוונות ויחודים]
ב. במודים דרבנן ''על שאנחנו מודים לך'' איך זה קשור?
א. במכתב מאליהו חלק ה' עמ' 438 מסביר: "אני רוצה שיתפשט גילוי כבודו ית' בכל העולם מעתה ועד עולם" ע"ש