החיפוש הניב 208 תוצאות

חזור

על ידי אשרי משכיל אל דל
27 אוקטובר 2016, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

בראשית - קו המשוה ודור המבול

האם מישהו יודע היכן נמצא המדרש
שלפני חטא המבול היה העולם שוה בזמני הזריחה והשקיעה, ואחרי שקלקלו התחילו להיות שינויים. ולעתיד לבוא תתוקן הבריאה ויחזור הכל להיות כמו שהיה קודם המבול.
על ידי זרייר-קטן
10 יולי 2018, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

צורת סימני הניקוד מאימת

שהניקוד הוא קדמון כבר ידוע וצויין פה באשכול אחר
שאלתי היא אם יש למישהו מקור לקדמוניות צורת! הניקודים
מעניין לציין בזה שזה אחד הדברים שאין בו שום חילוק בין המסורות אפילו בצורת האותיות יש ואילו בזה אין...
על ידי נפתולי
10 יולי 2018, 16:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

השדי חמד בקונטרס פקועות שדה סי' ד' מאריך להוכיח שהנקודות הם הלכה למשה מסיני ודלא כשיטות אחרות שהוא תקנת חכמים וכן מוכח בגמ' נדרים לז: דמקרא סופרים הלכה למשה מסיני, ופירשו הרא"ש והר"ן דהיינו ארץ שנקרא לפעמים בקמץ ופעמים בסגול. וכן בזוהר חדש שה"ש פט: כתוב במפורש "ואם תאמר נקודות תיקון סופרים הוא, ח"ו,...
על ידי נפתולי
10 יולי 2018, 16:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת סימני הניקוד מאימת

שאר לעמו כתב:גם אם כן, לא מחוייב שזו צורת הניקוד שאצלנו. היה גם ניקוד עליון
החזו"א באגרותיו ח"ב קס"ט: "הנקודות ניתנו מסיני בצורתן ובקריאתן, אבל הוא בכלל תורה שבעל פה ולא ניתן לכתוב אלא משום עת לעשות וכו'"
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

צורם לשמוע "דברים שהשתבשו בס''ת שלנו'', אלא ע''כ אין זה שיבוש רק הכרעה בפרטים מסויימים דלא כהרמב''ם עפ''י בן אשר. ועכ''פ מגילת אסתר לא נוגע לענייננו, שכן ידועים דברי הגרי''ז דדין כתיבתה למצוה חלוק מכתיבתה בתורת כתבי הקודש. צורם לשמוע ?? והרי כבר ר"ת אמר שכל ספרי התורה שלנו משובשים רק אין לנו אלא מה...
על ידי שאר לעמו
01 אוגוסט 2018, 10:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

אכן, צורם לשמוע. העובדה שבן אשר נקט מסורה מסוימת, עדיין אינה הופכת את שאר המסורות ל'שיבוש', גם אם נכריע לנהוג בפועל כבן אשר. רבינו תם עצמו לא סבר או לא הכיר את הכרעת בן אשר, ולכן כתב שס''ת שלנו משובשים ולא תיקנם עפ''י בן אשר. ועכ''פ הלשון 'אין לנו אלא מה שבידינו' משמעותו הכרעה כפי מה שנהוג אצלנו וד...
על ידי שאר לעמו
02 אוגוסט 2018, 23:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנקדנים בן אשר ובן נפתלי

א. כשהרמב"ם כותב: "ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות כמו שהעתיקו" כוונתו שסומכים על הגהתו המרובה ולא רק בחסרות ויתרות, אלא שהרמב"ם לא מיירי מחסרות ויתרות. הרמב"ם לא כותב שיש לו מסורת אחרת בחסרות ויתרות, וזה פשוט כביעתא בכותחא. בן אשר זו מסורת. השאר בספק לנו....
על ידי יושבי יעבץ
12 אוגוסט 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

יושבי יעב"ץ
הוא שם שהציעו לי בקשר לעיסוק מסויים שלי
נהנתי ממנו ומהמשמעות שלו, ואני משתמש איתו.
על ידי תלמיד צעיר
26 ספטמבר 2018, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור מצוה במצות חינוך

אני לא יודע על מה מדובר אבל כדאי שהנושא יחזור למסלולו והריתחא דאוריתא תשוב לכאן בצורה שונה.
על ידי סבא
26 ספטמבר 2018, 10:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

הנה גם דברי ההליכות שלמה שהובאו לעיל
הליכות שלמה.jpg
על ידי סבא
27 ספטמבר 2018, 11:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

מי שאינו מעוניין לשמוע דעת תורה מגדולי ישראל, אלא הולך לפי הבנתו, ומקשה עליהם מתוך הבנתו, אין לו מקום כלל בכלל ישראל!!!
זו כמדומני אחת הפעמים הבודדות שר' אביגדור זצ"ל יצא מגדרו וצעק ככרוכיא על השואל.
מי שמבין יידיש יוכל לקרוא את הדברים בתמונה המצורפת-
הרב אביגדור מילר א.JPG
הרב אביגדור מילר.JPG
על ידי בני תורה
27 ספטמבר 2018, 19:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

הטענה שלי היא שאם דנים על נוי דדופן אין שום חילוק בין פנים לחוץ, סוף סוף יש כאן נוי של דופן, ועיקר החילוק בין פנים לחוץ הוא שבפנים איכא סכך ובחוץ ליכא סכך.[/quote] מה הקשר? הסוכה היא בתוכה ולא מחוצה לה. הדפנות רק לתוכן הן סוכה מה שאין כן מחוצה לה. ופשוט וברור. וכי העלית על דעתך שהסתפקו על נוי של דפנ...
על ידי יעקב. ב
27 ספטמבר 2018, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכה על ד' מינים לאחר הנטילה קודם הנענועים

לענ"ד כן אפשר לדקדק מדברי הרמ"א כנ"ל, על אף דבריכם, מכל מקום זהו רוח הדברים. ואין לי מה להוסיף בענין, כי לדידי פשוט הדין כן ואין צריך כלל לראיות. לאחר שהוכח מארבעה מקומות שדעת ה''משנה ברורה'' שלא כפי שחשבת, הרי שה''משנה ברורה'' לא למד את דברי הרמ''א כפי שאתה הצעת. אנחנו חיים בדור של חוצפא יסגי, ונו...
על ידי יצחק
27 ספטמבר 2018, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

ראה גם בליקוטי יהודה שהביא כן מהאמרי אמת ליקוטי יהודה.jpg חוששני שאין זה כוונתו של מרן האמרי אמת, ואין כוונתו אלא לומר דבעינן סוכה כשירה עכ"פ בתחילתה אבל אם אין הסוכה כשירה לא נעשה מוקצה למצוותו. אבל אין כוונתו כלל להחידוש הנשגב של הפנ"י. דרך אגב, אתה המכונה 'החסיד' כפי הנראה חסיד גור. רק לאחרונה ז...
על ידי אברך
27 ספטמבר 2018, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

סוכה בגלגל החוזר

שמעתי היום שאלה מעניינת. אדם בנה סוכה בגודל ז' על ז' טפחים, ותלה על הדפנות קישוטים, ונמצא שנתמעטה הסוכה משיעורה, כדקי"ל דנוי סוכה בטל לדפנות, וא"כ נחשב שנתעבו הדפנות עד שאין בסוכה שיעור ז' על ז', ונמצא שהסוכה פסולה. אבל אם אכן נכריע שהסוכה פסולה, נמצא שאין הקישוטים נחשבים נוי סוכה, שהרי אין כאן סוכה...
על ידי נזהר מצבועים
28 ספטמבר 2018, 01:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

סענדער כתב:@י.א.ל
למה?
עדות החפץ חיים על ספרו לא מספקת לך!
על ידי בן ישיבה
28 ספטמבר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במנהג סדר הנענועין

יהודי כתב:רוב הנהוגים כהמחבר עושים כדברי האר"י בזה.
לא זכיתי להבין כוונתו
על ידי מלמד להועיל
29 ספטמבר 2018, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

למה זה לא יהיה כדאי?
למי בדיוק זה לא יהיה כדאי?
על ידי החסיד
02 אוקטובר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ראה מה שהובא כאן לפקפק בכשרות הערבות שיש בהם לבלוב אתה הבאת כותב שרצה לפסול הערבות עם הלבלוב, ואני הבאתי כותב שרצה לפסול הערבות בלי הלבלוב, אם כן בא נאמר "יצא זה בזה", והנח להם לישראל שמהדרים על לבלוב, ובטח לא ראוי כלל לכתוב על מנהג רוב ישראל מקדמת דנא [שאלתי את אבי שליט"א והוא אמר לי שגם בזמנו כבר...
על ידי חסידישער
02 אוקטובר 2018, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

כלפי ליא כתב:ג"א מעיד שבצעירותי לא היה מושג כזה של ערבות לבלוב, אולי אחד בעיר.
לבלוב הוא סימן שאין חשש נקטם ראשו ואם הלבלוב נופל כשיש לערבה שיעור על העץ יש בזה כבר חשש של נקטם ראשו. אמנם אם יש עץ שהערבות משירים את הלבלוב עוד בקטנות הענף הרי שאין בזה שום בעיה.
על ידי תיובתא
02 אוקטובר 2018, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחשב

אם הנושא הוא איור דיגיטלי, תתמקד (גם) במעבד גרפי חזק.
על ידי בני תורה
03 אוקטובר 2018, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

בני תורה כתב:מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?
היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי.
אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם?
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אוקטובר 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

אני שמעתי פעם שהרואה דור חמישי אינו רואה פני גיהנום, ועכשיו ראיתי
שמביאים זאת מספר לקט יושר ח”ב יו”ד אות ג:
מי שהוא סנדק לדורו החמישי אינו רואה פני גיהנום, ומצאו רמז לכך מהכתוב גם בני מכיר בן מנשה יולדו
על ידי בנציון
03 אוקטובר 2018, 00:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היולדת שבעה בנים אינה רואה פני גהינום

אהרן דוד כתב:מה הוא המקור שאשה שילדה שבעה בנים אינה רואה פני גהינום ומדוע בעלה לא בכלל זה?
על כגון דא אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכל ימיו הוא עמל להיכנס לגן עדן מהכניסה הראשית ולא מהדלת האחורית...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשש לשון הרע על דואר ישראל

סענדער כתב:אכן יש לי שתי טענות שונות.
א. שמביא רק את החומרות.
ב. שהחומרות הם נגד הפשט והכללים בכל חלקי השו"ע.
ביקשו ממך כבר להראות דוגמא
במקום להשמיץ את ספרו של מרן החפץ חיים בחינם.
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
03 אוקטובר 2018, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמיד גדול מן הרב מי מכבד למי

"בקרובי אקדש" נאמר על נדב ואביהוא" שהיו גדולים ממשה ואהר ן, ואף על פי כן, משה היה המנהיג והרב וממנו היו צריכים ללמוד. בספר נתיבות שלום לומד מכך שגם מי שגדול יותר מהחכם שמרביץ תורה לרבים עליו להתחבר אליו, והמצוה להידבק בחכמים ובתלמידיהם נאמרה על מי שנבחר כרב. מהיכן הגיעה המצאה זו? בקרובי אקדש לא סות...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

לעומת היום אין מקפידים לקחת אתרוג עם פיטם - שמשנתינו פוסלתו אין מקפידים לקחת אתרוג צהוב - שמשנתינו פוסלתו אין מקפידים לקחת אתרוג יפה ונאה - שהכתוב מצווהו 'ולקחתם לכם פרי עץ הדר' אלא שהוסיפו פסול של אתרוג המורכב ועוד הוסיפו עליה פסול של תולדות המורכב והוסיפו לחשוש על כל האתרוגים על ספק ספיקא אולי הם...
על ידי נזהר מצבועים
03 אוקטובר 2018, 02:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

מה כל הנידון כאן. גם לגבי אתרוגים גם לגבי מצות גם לגבי הרבה דברים אכשר דרא. היום המנהג הרווח להקפיד על לבלוב מה באת לזלזל. במה איכשר דרא באתרוגים? פעם הקפידו על עיקרי הכשרות כדתנן במתניתין: ניטלה פיטמתו פסולה, הירוק ככרתי רבי יהודה פוסל הידרו לקחת אתרוג יפה וגידולו נאה, להתהדר לפניו במצוות. לעומת ה...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

איני מבין.
האם מותר כאן בפורום לבוא ולחלוק על כל גדולי הדור החרדיים שפוסלים מורכב לגמרי, מתוך איזה טענה מדעית. זה נראה לי מאוד מוזר [או אולי מנצלים את השעה המאוחרת שהמנהל ישן כבר?]
על ידי דרומאי
03 אוקטובר 2018, 02:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ואיני יודע למה אתה רואה זלזול כלשהי בדבריי, הרי לא היה להם שום דרך לדעת זאת, ולכן הם חששו ואדרבא, גם כהיום, אילו לא היינו יודעים את תורת הבוטניקה, גם לנו היה אסור לקחת אתרוג המורכב וכלל גדול אמרו חכמינו ז"ל שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכל זמן שראו שינוי באתרוג ולא ידעו מה הסיבה לכך, ודאי שהי...