הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי החסיד
26 ספטמבר 2018, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

ראה מה שכתב בזה בקובץ "מבית לוי" [מבית מרן שבט הלוי זצוק"ל] הרב משה וועבער
מבית לוי בעניין נוי מחוץ לסוכה_עמוד_1.jpg
מבית לוי בעניין נוי מחוץ לסוכה_עמוד_2.jpg
על ידי החסיד
26 ספטמבר 2018, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש אסור בסוכה - בשטח פסול

בני תורה כתב:בנושא של נוי סוכה מחוץ לסוכה יש גם דברים בנושא הזה.
אכן נכון הדבר.
וראה גם את הביכורי יעקב שהוזכר שם
בכורי יעקב.jpg
על ידי החסיד
26 ספטמבר 2018, 11:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוטל שכר כולם

עפ"י חסידות יש לומר ששייך רצון לקבל שכר, כדי לעשות נח"ר לבוית"ש, ש"רצה לזכות את ישראל" וחפץ להיטיב ולהשפיע עלינו. ועל זה לא נאמר אל תהיו כעבדים רק כשרוצה לגרמיה.
על ידי החסיד
26 ספטמבר 2018, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ותכלית ימי חול המועד

כתב הבני יששכר [ניסן מאמר י"א] וזלה"ק א) למאן דס"ל דמלאכת חול המועד אסורה מדאורייתא רק שנמסר הדבר לחכמים אשר הם יפרשו איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת, ומהראוי להתבונן בזה איזה טעם, נ"ל שמובן הדבר על פי מה שאמר הרב הק' המפורסם בישראל כק"ש מוה' פינחס מקארעץ זצלה"ה, באשר ידוע שלכל הענינים והנבראים ומיני ...
על ידי החסיד
26 ספטמבר 2018, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

ברם זכור לטוב כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א, ששינה את דרך הלימוד בכל מוסדות החסידות [בתחילה ניסה לעשות שני מסלולים אבל אז כל החסידים ניסו להידחף למסלול של עיון, ולא הייתה ברירה אלא להכיל את המהפכה על כל הישיבות], ללימוד של פשט, ומאות בעלי בתים מודים לו היום על כך, כיוון שפעם כשהיו לומדים בגור כמו בישיבות ...
על ידי החסיד
28 ספטמבר 2018, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעלת שבת חול המועד

התודה שנתתי לא כוללת את השורה המתחילה "עם ה..."
על ידי החסיד
30 ספטמבר 2018, 17:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

הרי בערבות שלנו כאן יש בו עוד חשש פסול, (ובפרט אם לוקחים ערבות על לבלוב), כנפסק במשנ"ב (תרמ"ז סק"ט) שערבה שרוב עליה אינם עולים למעלה אלא כפופים כלפי מטה - פסולה. הכוונה במ"ב שזה נופל למטה לגמרי... לא הבנתי כוונתך, מה נקרא "לגמרי" ומה אינו "לגמרי"? אשמח אם תבאר כוונתך. יש לציין שבערבות שאינם עם לבלו...
על ידי החסיד
30 ספטמבר 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

אגב, היה בזה כבר פולמוס גדול, ואחד הרבנים בלייקווד אף פסל את הערבות בלי הלבלוב, וכותב שהסכימו עימו גדולי ירושלים
הפולמוס.jpg
על ידי החסיד
02 אוקטובר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ראה מה שהובא כאן לפקפק בכשרות הערבות שיש בהם לבלוב אתה הבאת כותב שרצה לפסול הערבות עם הלבלוב, ואני הבאתי כותב שרצה לפסול הערבות בלי הלבלוב, אם כן בא נאמר "יצא זה בזה", והנח להם לישראל שמהדרים על לבלוב, ובטח לא ראוי כלל לכתוב על מנהג רוב ישראל מקדמת דנא [שאלתי את אבי שליט"א והוא אמר לי שגם בזמנו כבר...
על ידי החסיד
02 אוקטובר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עץ פרי - טעם העץ כטעם הפרי

ראה באמרי אמת בראשית שכתב בזה הלשון תרפ"ב תדשא הארץ דשא וגו' עץ פרי עושה פרי למינו (בראשית א יא), איתא במדרש (ה ט) שהארץ עברה על הציווי שכך אמר לה הקדוש ברוך הוא וכו' ומה הפרי נאכל אף העץ נאכל והיא לא עשתה כן וכו' אף הוסיפה על הציווי וכו', לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו נתקללה גם היא, ושניהם אמת שיש צד...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג טוב במניעה מדבר שלילי

עמוס חדד כתב:
החסיד כתב:@מלמד להועיל
האם עולה בדעתך שמי שנהג כר"ת, אסור לו לשנות מנהגו [בלי התרה]?
בפירוש כן.
סליחה טעיתי טעות הקולמוס.
רציתי לכתוב- מה חשבת האם מי שנוהג כר"ת מותר לו לשנות מנהג?
והכוונה הייתה שכל עצם השאלה לא הובנה לי, הרי פשוט שמי שנוהג כר"ת אסור לו לשנות מנהגו.
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

לעומת היום אין מקפידים לקחת אתרוג עם פיטם - שמשנתינו פוסלתו אין מקפידים לקחת אתרוג צהוב - שמשנתינו פוסלתו אין מקפידים לקחת אתרוג יפה ונאה - שהכתוב מצווהו 'ולקחתם לכם פרי עץ הדר' אלא שהוסיפו פסול של אתרוג המורכב ועוד הוסיפו עליה פסול של תולדות המורכב והוסיפו לחשוש על כל האתרוגים על ספק ספיקא אולי הם...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג טוב במניעה מדבר שלילי

אברעמעלע כתב:
החסיד כתב:@מלמד להועיל
האם עולה בדעתך שמי שנהג כר"ת, אסור לו לשנות מנהגו [בלי התרה]?
נ.ב. להלן אתקן ל"מותר" במקום "אסור" [אני משאיר זאת כך כדי שיובן הדו"ד להלן]
אני לא מבין את השאלה. זה לא מנהג זה שיטתו להלכה. זה לא חומרא כמו שרויה.
שאלתו הייתה עקרונית האם ע"י מניעה [שוא"ת] חל נדר, ולכן שאלתי לכאו' במקומה.
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

איני מבין.
האם מותר כאן בפורום לבוא ולחלוק על כל גדולי הדור החרדיים שפוסלים מורכב לגמרי, מתוך איזה טענה מדעית. זה נראה לי מאוד מוזר [או אולי מנצלים את השעה המאוחרת שהמנהל ישן כבר?]
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 02:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

שאלו למה כתבתי "החרדים" [זה "צורם"] והתשובה פשוטה שהאחרונים הרי נחלקו אם אתרוגים מורכבים פסולים או כשרים [ראה למשל שו"ת הב"ח קל"ו שהכשיר ואגב מביא באמת ראיה משתיקת האחרונים] והשאלה היא מה הוכרע להלכה, ולזה המציאות שכל הפוסקים החרדיים כגון הגאב"ד מטשעבין וכדו' פסלו את האתרוג המורכב, ואילו הרב קוק והט...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 03:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

הנה מצאתי חבר ל@רמתיים צופים, והוא הרב אליעזר מלמד ואצטט דבריו- לפי המחקרים המדעיים האתרוג אינו מושפע מהכנה שדרכה הוא יונק מהקרקע, שכן הכנה אינה אלא כצינור להעברת מים ומינרלים, אבל כל התכונות של האתרוג נקבעות על פי הרוכב שעליו האתרוג צמח. לפי זה, אם יקחו זרעים מאתרוג זה, או ענפים מהרוכב, הרי שהם יהי...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם בלימוד הפשט

וידוע בשם הרב שך מה שאמרו שכנראה משמים התקבל שכך זו השיטה בדורינו. אבל באמת צ"ע איך גדולי תלמידיו וחסידיו, דווקא נהיו ה"קוועטשערס" הכי גדולים כמו הרב קרלנשטיין ז"ל, [ואיני יודע אם הכרתם את הרב יצחק זלזניק זצ"ל - שהיה חסיד אמיתי של הרב שך במלא מובן המילה עד כדי שכאשר הרב שך היה מתקשר אליו, (וזה קרה ...
על ידי החסיד
03 אוקטובר 2018, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות הערבות לחג הסוכות

ולסיום אשאל שאלה עוד יותר פשוטה. כך דוחים דברי הזולת? מתוך זה שגדולי ההוראה לא התיחסו? אתה עושה כאן מעשה אשר לא יעשה. אתה קובע את הסטנדרט שמתאים לצרכיך [שאנו צריכים להביא אי מי מגדולי ישראל שמתייחס לטענה וחולק עליה, שזה שקול לבקשת הפולנים מהחפץ חיים להביא עדים על לידתו לפני תשעים שנה], ואח"כ בא וטו...
על ידי החסיד
06 אוקטובר 2018, 23:07
עבור לפורום
עבור לנושא

לימוד בכולל אחר הנישואין

הייתי רוצה להבין מה באמת הטעם שבציבור הליטאי מחנכים לכך שכל אחד ואחד ימשיך ללמוד כל החיים ולא יצא לעבוד, [ומי שיוצאים לעבוד נקראים בשם לוואי "חרדים עובדים"] כי אני שומע שיש אומרים שהחזו"א אמר זאת כהוראת שעה, ויש אומרים לי שכך בכלל הייתה דעתו של הגר"ח מוולוז'ין, ובארץ ישראל הצליחו להעמיד שיטתו כדבעי,...
על ידי החסיד
07 אוקטובר 2018, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

שומע, אם כי איני מסכים!
אגב, תראו שאפשר לנהל ויכוח ענייני בלי לגרור אותו לשום מחוזות בלתי רצויים.
על ידי החסיד
07 אוקטובר 2018, 18:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

הגעתי עכשיו לאשכול שפתחתי [אני עובד כפי שמן הסתם מובן לכם], אני מתרגש לראות כמה התפתח והתרחב הדיון לכל הצדדים, ובעיקר למרות הנבואות השחורות, ב"ה שומר כל הזמן על שיח מכובד לגופו של עניין.
יישר כוח לכל העונים.