החיפוש הניב 65 תוצאות

חזור

על ידי טרוצער
28 דצמבר 2015, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

מאגר ספרי קודש חינמי-טקסט

אכתוב כאן לתועלת הציבור מידע שימושי: הרוצה מאגר של ספרי יסוד חינם הדרך הכי קלה הוא להוריד את מאגר הספרים החינמי 'תורת אמת' המצוין שמכיל המון ספרי יסוד וחיפוש ואופציות נוספות http://www.toratemetfreeware.com/index.html?downloads אך עדיין חסרים המון ספרים כגון ירושלמי ועוד. והפתרון הוא להוסיף ספרים בת...
על ידי שאול
06 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

ניטל ללמוד או לא

נכנס מישהו אל הבאבובער רבי ואמר בלגלוג: אני רוצה לראות את הגהינום של הלומדים בניטל! אמר לו זה איני יכול להראותך אבל אוכל להראות לך את הגהינום של המלעיג על דברי חכמים... כמה חכמה במשפט כה קצר! לאמר אתה נוהג כך אינני חושב שמגיע לך גהינום על מנהגך לפי רבותיך, אבל באותה מידה אל תחשוב שמגיע לי גהינום על ...
על ידי סענדער
18 אוקטובר 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלות הלכתיות בחישובי מים וחשמל בדירות מחולקות

הכנתי כלי מיוחד עבור אלו שמתגוררים בדירות מחולקות (מצורף), על מנת להקל עליהם את חישוב התשלומים לזה ששוכר את הדירה הקטנה המקבלת את התשתיות מהדירה הגדולה. בתוכנה זו נקבעו כמה דברים אשר למעשה יש לשאול האם מבחינה הלכתית זה נכון. כדלהלן: א. חברת החשמל דורשת תשלום קבוע על החלוקה והאספקה. קבעתי כברירת מחדל...
על ידי איש בנימין
18 אוקטובר 2018, 18:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשות חז"ל לעקור פשט הכתוב

מש"כ @באמונתו יחיה, שלא יומתו אבות על בנים חז"ל הוציאוהו מפשוטו, יש בזה תימה יותר גדולה, שהרי מפורש במלכים (ב', י"ד, ו) לגבי אמציה: וְאֶת בְּנֵי הַמַּכִּים לֹא הֵמִית כַּכָּתוּב בְּסֵפֶר תּוֹרַת מֹשֶׁה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת כִּי ...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרשות חז"ל לעקור פשט הכתוב

מש"כ @באמונתו יחיה, שלא יומתו אבות על בנים חז"ל הוציאוהו מפשוטו, יש בזה תימה יותר גדולה, שהרי מפורש במלכים (ב', י"ד, ו) לגבי אמציה: וְאֶת בְּנֵי הַמַּכִּים לֹא הֵמִית כַּכָּתוּב בְּסֵפֶר תּוֹרַת מֹשֶׁה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לֵאמֹר לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת כִּי...
על ידי יהודה1
23 אוקטובר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקומות קדושים וכדומה שאינם נכונים

אני רוצה לציין שאין בדברי הכרח לדחות את כל מה שנאמר באשכול זה, אלא שצריך להיזהר בדברים כאלה וקודם לברר מאיפוה אנחנו יודעים דבר מסויים איך זה נעשה "מסורת" ואחר כך להחליט אם יש ראיות נגד. ולא קודם כל לסמוך על הדעה האישית, גם אם הצלחת לשכנע בה כמה אנשים. ואז להחליט ש"העוילם גוילם". ומצאת לזה "עוד ראיה".
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

א. לגודל חיוב התשובה - ברוקח מבואר תיקון חמור בהרבה לעובר על כרת ממי שעובר על לאו. יתירה מזו הרי יום הכפורים אינו מכפר לו משא"כ מי שעובר על לאו או עשה. ב. לדעת רבי חנינא בן גמליאל (וכפי שפסק הרמב"ם כן להלכה בפי"ז מסנהדרין) מלקין את החייב כרת ונפטר בזה מידי כרת. ג. לדעת רבי נחוניא בן הקנה בכתובות ל,ב...
על ידי amsgula.net
24 אוקטובר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

ציטוט מדברי עורכי סידור רש"ס: לפני גמרה של בקשת בריך שמיה נוסח קושטא יש ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך כאשר הוא בנוסח הזוהר שלפנינו ובסדורים יש והקיפו תיבות אלו בשני חצאי לבנה ובהרבה סדורים נשמטו לגמרי מנוסח בריך שמיה. וכבר העיר והתעורר לזה הגאון רבי אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים סימן קלה אות ב...
על ידי איש בנימין
25 אוקטובר 2018, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

ומה עם מיתה בידי שמים?
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 23:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

נזכרתי כעת שהנ"מ במקום פיקוח נפש פשוטה במקרה שיש לו ערלה או טבל שבזה יש מיתה ובזה לא.
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 23:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

אין עונשים קצובים בעולם הזה שעבירות מסווגות על ידיהם. אבל מסתמא יש כמה עבירות שמפורשים בהם עונשים מיוחדים להם ובכל מקרה יש גם מידה כנגד מידה. יש סדר עונשים: מלקות, מיתה בידי שמיים, כרת, מיתת בי"ד. כל עונשים אלה הם דרגות בחומרת העבירה. אבל עונש מסוג הפסד ממון או קבורת בנים או אשתו אינו עונש על גופו ו...
על ידי שלום עולם
26 אוקטובר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סרטים היסטוריים

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:
שלום עולם כתב: אז עדיף לא להכשיל הרבים?
אם היה לך הזדמנות לראות את הרב מפוניבז' ברחוב ויש לידו אשה, לא היית הולך לראותו ? מסתכלים על מה שזה מצווה, ולא מסתכלים על מה שאסור.
לא!!!
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 06:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אברהם אבינו לא אמר לשרה שהוא הולך לעקוד את יצחק

בעצם יש להקשות על אברהם אבינו עצמו מה הנסיון הגדול הלא הקב"ה עצמו אמר לו לשחוט את בנו ומי לא יקשיב לקול הקב"ה? ובאבי עזרי הל' יסודי התורה תירץ עפ"י דברי מהרי"ל דיסקין שמה ששנינו שכל שאר הנביאים לא ראו את הנבואה באספקלריא המאירה פירושו שלא היה נבואה ברורה אלא חזיון שממנו הבינו את דבר ה', והנסיון של א...
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

מצאתי בסדר עולם רבה פרק ג' משפט רשעים בגיהינום י"ב חדש, שנאמר: והיה מדי חדש בחדשו וגו' (שם סו כג), רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת, שנאמר: ומדי שבת בשבתו (שם ס"ו כ"ג),לאחר י"ב חדש פושעי ישראל שעברו על התורה ועל המצות נפשן כלה וגופן כלה והן נעשין אפר וגיהינום פולטתן והרוח מפזרתן תחת כפות רגל...
על ידי יהודה1
31 אוקטובר 2018, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

במקום שמורים שמחוייבים על פי הדין לעשות כך זה נכלל בתקנות וגזרות. אבל אם יעצו לעשות דבר ואינו רוצה לשמוע לו (ולא שאמר לו שכך הוא חובה על פי הדין) אז הוא בכלל בניין נערים סתירה המוזכר במסכת מגילה ל: ולא דווקא איסור לעבור על דברי חכמים. עניין אמונת חכמים הנזכר במשנה במסכת אבות לכאורה הוא גם להאמין שכל...
על ידי אוריאל
01 נובמבר 2018, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

אולי כי היה רשע עוד קודם שהיגיע לגיל שמונים והיה ס"ד שאדם ייכול לסמוך על כך שאם שמונים שנה היה טוב שוב אין היצר יכול לו. ויש להוסיף על זה מה שכתב התפארת ישראל בפ"ב מאבות מ"ד שיוחנן כ"ג היה יוצא מן הכלל שאמרו חז"ל כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, וכנ"ל שרצו להשמיע שאפילו בכגון דא ...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
02 נובמבר 2018, 10:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אין ארור מתדבק בברוך

ראיתי בספר כמוצא שלל רב שהביא שאלה מדוע רש"י כותב שאין ארור מתדבק בברוך. היה לו לכתוב הפוך שאין ברוך מתדבק בארור. כי הרי הארור רוצה להתדבק בברוך ו"להשתדרג". והברוך הוא זה שלא רוצה לרדת דרגה. ומביא תירוץ נפלא ע"ד הדרש. שהארור בדרך כלל בטוח שהוא מבורך מאוד. יותר מהמבורך האמיתי. ולכן הוא זה שלא רוצה לה...
על ידי מבקש אמת
04 נובמבר 2018, 22:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אשת חיל עטרת בעלה"

ראיתי מובא כן בשם גדולי החסידות אך איני יודע מקור מדוייק. יש אמנם זוהר בפרשת ויקרא (מב,ב) שאומר שאשת חיל מדובר על ימות המשיח אך הוא מפרש את זה על כנסת ישראל ולא על נשים. המהר"ל בחידושי אגדות לברכות יז,א כותב שגדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשים מיירי לעולם הבא, שנשים הם יותר קרובות לרוחניו...
על ידי רוצה לדעת
05 נובמבר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל, ועוד ביאורים

הנה יש להבין למה הברכות נתנו ליעקב בדרך ערמה ולא בדרך ישרה, וגם באופן שיצחק לא היה בטוח אם זה יעקב או עשו. ומצאתי ידיעה נפלאה בס' החיים לאחי מהר"ל ואשתף את רבני בית המדרש בס' החיים לאחי המהר"ל בס' גאולה וישועה פ"ח שכ': והנה בכל יום עומד מדת הדין ומקטרג עלינו לאמר מה נשתנו אלו מאלו ולמה יזכו אלו לברכ...
על ידי אלימלך
05 נובמבר 2018, 21:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אשת חיל עטרת בעלה"

שמעתי בשם הזוה"ק שפסוק זה נאמר על עקבתא דמשיחא\ימות המשיח שבו הנשים יהיו יותר חשובות מהאנשים. ולא מצאתי מקורו, מישהו יודע אם דבר כזה בזוה"ק או בשאר ספה"ק? אולי הכונה למאמר הזה. ילקוט שמעוני רות רמז תרו " יתן ה' את האשה, א"ר אחא כל הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל התורה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך ...
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

רש"י פסחים עד: כתב שכל מקום שנחלקו רבינא ורב אחא ולא נכתב מי אמר מה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והתמיהה היא גדולה איך שייך כלל כזה, ואיך יתכן שתמיד רב אחא יחמיר ובכל נושא הסברא והשיקולים הם שונים וכי שייך לומר שבאמוראים שייך ענין מחמיר ומקל? לכאורה זה אינו חידוש של רש"י אלא מבואר להדיא בגמרא שם, אך...
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

באמת זה צריך ביאור ושמעתי פעם שאומרים שזה משורש נשמותיהם. אמנם בחלק מהדברים (מתאים יותר לזמננו) חשבתי על מהלך שיכול להסביר את זה לשיטתם בהרבה מקומות. והוא שיש דברים שלא נתפרש דינם ויש לנו לשאול האם הם דומים לדבר מסויים שבו הקילו או לדבר אחר שבו מחמירים. וכעת מצוי הדיקדוק של אילו היה הדין בדבר זה שונ...
על ידי הכהן
16 נובמבר 2018, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לבן לא חיפש על רחל (פרשת ויצא)

[quote="רמב"ן"] אל יחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך. לא הבינותי מה התנצלות זה וכי הנשים אשר להם האורח לא יקומו ולא יעמודו אולי אמרה כי ראשה ואבריה כבדים עליה והיא חולה בבא הארח כי כן דרכן וכל שכן במעטות הלידה כרחל שדמיהן מועטין והארח יכבד עליהם מאד והנכון בעיני כי היו הנדות בימי הקדמונים מרוחקות...
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

אברך כתב:וכן הביטוי שמצינו כמ"פ "מלא טעותים" לכאורה הוא טעות, או שאני טועה...
הרב אברך

היינו משתכנעים בקיומו של הביטוי "מלא טעותים" גם עם קצת פחות "טעותים"...
על ידי פרלמן משה
01 ינואר 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח, ואתם זעקתם שמעת על ים סוף, וכי במצרים לא התפללו?

הנני מעלה הרהורי לבי לפתוח פתח לבאר הדבר, במצרים היו ישראל תחת שעבוד, ולכן ראה ד' בעניים שזהו גם בלי תפלה, ומעלה למעלה מתפלה, משא"כ על ים סוף עמדו בעת צרה ואז תלוי בתפלה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 ינואר 2019, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

י.א.ל כתב:מה לא מובן?התירוץ של החידא לא כולם מבינים כמוכם את רזי הסוד האם יש תירוץ על דרך הפשט או דרש שיהיה יותר מובן לפשוטי העם
גם הרמז על שניים מקרא הוא לא על דרך הפשט..
על ידי מכל מלמדי השכלתי
18 ינואר 2019, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

ושיפסיקו למכור חלב בחנויות כי אחרי זה יש שאלות אם נשפך בטעות בסיר בשרי. וגם לא ימכרו סכינים כי שוכחים להורידם מהשלחן בברכת המזון. ויפרסמו איזה בעל עסק נותן רק מעשר לצדקה ולא מקפיד על חומש...
על ידי הסיפריה התורנית
07 פברואר 2019, 00:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

באמונתו יחיה כתב:אינני זוכר מקור ואשמח אם מישהו ימציא לנו אותו, אך מקובל בשם אחד הגדולים דכל ספרי רבותינו עד תקופה מסוימת ברוח הקודש נאמרו ויש בהם משמעויות נוספות חוץ מכוונת הכותב עצמו.
זה דברי האדמו"ר הזקן בעל התניא על הפוסקים עד הש"ך וט"ז שכתבו דבריהם ברה"ק ועד בכלל.
על ידי רוצה לדעת
22 פברואר 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

מהדורת מייל.pdf
מצורף אוסף גליונות
על ידי אלימלך
12 מרץ 2019, 11:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

NHA כתב:
12 מרץ 2019, 06:37
עי' גיליון הש"ס ( מכות ה. ) המצורף דמבואר דאילו היה חייב מיתה בלי פסק ב"ד ( כשיטת התוס' שם) היה מחויב להמית את עצמו
באילת השחר כתב שאין לדייק כן מרעק"א עיי"ש
ובמחנה חיים (בתחילת העמוד) כתב שלא מצאנו בשום מקום שהמחויב מיתה צריך להמית עצמו