החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
17 פברואר 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האוסטרובצר: בפרשת כי תשא מבואר איך יתכן שהמשיח יגיע דוקא בדור שפל שהוא גם כולו זכאי וגם כולו חייב (ירידת ועליית הדור

אם כי צריך להבין את הדברים, כי לפו"ר הפנימיות של הדורות הקודמים היה הרבה יותר... בלשון המעטה, ופוק חזי אצל אנשים מבוגרים היאך ליבם ער לכל דבר שבקדושה וכו' אך אם קבלה היא, נקבל. ואולי זה כל כל פנימי עד שאין רואים זה כלל.. מ"מ אציין ללשון הרמב"ן בשיר השירים (ח, י"ג) בסופו שכתב וז"ל: גם את בדם בריתך של...
על ידי רוצה לדעת
19 פברואר 2019, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור

יש שמועה הפוכה בשם הגר"א ששמעתי מכמה אנשים ולא ראיתיה שאין לעשות שום השתדלות בשידוכים אולי הכוונה להגר"א כדלהלן: על ענין הזיווג אמרו במו"ק דף י"ח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש עיי"ש, ומבואר שבהנהגת זיווג יש הנהגה מיוחדת של "מה'" אשה לאיש. ועי' מש"כ הגר"א (ביהל אור עמ' ל"ג) שההתע...
על ידי רוצה לדעת
20 פברואר 2019, 12:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיחת תקציבים

שמעתי שהיה זמן קשה בחיידר תשב"ר בב"ב וחשבו להתחיל לקחת תקציבים וכו', ומרן הגראי"ל זיע"א אמר להם שלא ייקחו, ואיני זוכר המשפט שאמר להם.
כמו"כ בישיבתו ישיבת גאון יעקב לא לקחו תקציבים, וכך נוהג עד היום,
ובשאר מוסדותיו אורחות תורה וכו' לא הנהיג כן.
על ידי רוצה לדעת
22 פברואר 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצוק"ל

מהדורת מייל.pdf
מצורף אוסף גליונות
על ידי רוצה לדעת
24 פברואר 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה עניינו של חטא העגל?

אגב, העגל - הובא בילקוט ראובני כאן אות נ"ז שהעגל היה דמות שור וחמור, וכמדו' ההסבר עפי"ד הגר"א בכ"ד שהשור מסמל כעס - ע"ז , והחמור תאוה - ג"ע וכאן בחטא העגל היה ג"ע - ויקומו לצחק עי' רש"י. וכן ע"ז. ובקהלת יעקב (ערך עגל): אמרו בהגדה העגל מחציו כלפי ראש היה כתבנית שור, וכלפי זנב היה חמור, ע"כ. וי"ל, שכן...
על ידי רוצה לדעת
25 פברואר 2019, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוסף גיליונות

מצורף הגליון האחרון כי תשא עט.זה הכתובת לבקשת מנוי בדוא"ל
9518479@gmail.com
על ידי רוצה לדעת
26 פברואר 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אברכים גם קשורים למגבית מאצ'ינג של ויסבורד

כתב רבינו החפץ חיים זיע"א בשם עולם ח"א פט"ו: ואיתא במדרש רבה פרשת קדושים, אילו נאמר עץ חיים היא לעמלים בה, לא היתה תקומה לישראל ח"ו, אלא למחזיקים. אילו נאמר ארור אשר לא ילמד, לא היתה תקומה לישראל ח"ו, אלא אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, לכך אמר עץ חיים היא למחזיקים בה וכו', כי בצל החכמה בצל הכסף. אמ...
על ידי רוצה לדעת
28 פברואר 2019, 03:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ה. - אין סומכין עליהן

עי' שפ"א ביצה דף כ' שרק על כהנים זרזין אמרו אין שבות במקדש
על ידי רוצה לדעת
28 פברואר 2019, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל (ל"ה, א) נראה לפרש הענין שהוצרך להקהיל את כל ישראל בצווי המשכן, נראה עפימש"כ הרמב"ן ריש פר' תרומה וז"ל: וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר וכו' והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם יבין סוד המשכן ובית המקדש, עייש"ה בכ"ד. ...
על ידי רוצה לדעת
02 מרץ 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבקש על דברים של גשמיות בשבת

כמדו' שהענין לא לבקש בקשות על גשמיות בשבת כי בשב"ק כאילו כל מלאכתך עשויה, ושבת כולו "קודש לה'"
וממילא גם הגשמיות של השני כאילו עשויה ואין מקום כלל לבקש, וגם כלפי חבירו השבת הוא קודש לה', ועי'.
כמובן שצריך שאלת רב בזה.
וייש"כ על השאלה היפה.
על ידי רוצה לדעת
02 מרץ 2019, 21:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפקיד קה''ת בלימות התורה - הצעת פירוש

בעיקר קו' כבודו על תקנת קריאה"ת יעוי' בפמ"ג בא"א ריש סי' קל"ה הק' אמאי הוצרכו לתקנה זו הא בלא"ה קורין ק"ש שחרית וערבית ואיתא במנחות דף צ"ט ע"ב [ועי' נדרים ח' ע"א ובר"ן וש"ר שם] שאפי' לא קרא אדם ק"ש שחרית וערבית יצא ידי חובת ת"ת, ועי' ברמ"א יו"ד ריש סי' רמ"ו, ועיי"ש מה שתירץ דמ"מ בעי לעסוק בתורה, ועו...
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

חתם סופר.PDF
תראה כאן בחת"ס ביאור נפלא למה לד' הבבלי כתוב על החושן שבטי ישורון ולד' הירושלמי שבטי ישראל וברמב"ם שבטי י-ה
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ז. קם רבה ושחטיה לרבי זירא

ע"ע קוב"ש ח"ב סי' כ"ח אי אשת אליהו מותרת לינשא
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים

ליכאו' הפוך הלא אשתו כגופו ופלג גופא וכו' והיה להקדים האשה לבנים,
הבנים זה "המשך" דידיה,
אך האשה זה "חלק" ממנו.
על ידי רוצה לדעת
03 מרץ 2019, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה יש הבדל בין חיוב החזקת תורה לחיוב תלמוד תורה

אגב, כמדו' שלומר "מילה טובה" למנהל הדואג לגשמיות של הישיבה או הכולל או כל מוסד תורני אחר, וכן לראש הכולל או לראש הישיבה הדואג לגשמיות הוא גם בכלל "ברוך אשר יקים" כי מילה טובה מאוד מעודדת בדרך כלל, ונותנת כח ותעצומות בעבודתו. ומלבד הכרת הטוב יקיים בזה ברוך אשר יקים וכו' וזה שייך גם במי שאין לי ממון ל...
על ידי רוצה לדעת
04 מרץ 2019, 22:31
עבור לפורום
עבור לנושא

מחיית עמלק.

בקב הישר פצ"ט הביא הנהגת הרבי רבי העשיל זיע"א שכאשר היה צריך לנסות הקולמוס אם כותב היה כותב עמלק או המן וזרש ומוחק.
למי שיש עוד מקורות בענין אשמח לידע
על ידי רוצה לדעת
05 מרץ 2019, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

מצאתי כמה מקורות בהם נראה שמה שאמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע אינו רק הלומד תורה אלא אף המחזיק תורה. הגריא"ח [ר' יצחק אייזיק חבר פה שלישי לרבינו הגר"א] בדרוש לפר' בראשית כותב: היינו שבאמת לפי מה שאמרו חכמינו במס' אבות "לפום צערא אגרא", קשה לנשים להכניע יצרם הרע, ולהחזירו לטוב, יותר מלאנשים, ולכן הנש...
על ידי רוצה לדעת
07 מרץ 2019, 13:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

האירוני לדייק בלשון היערות דבש שרק באופן שמחזיק תורה בשמחה וכלשונו "ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא לילך בקרי", ורק באופן שמחזיק תורה בשמחה זוכה שההחזקת תורה תהא לו לתבלין כנגד היצה"ר
על ידי רוצה לדעת
08 מרץ 2019, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורט יפה לפרשת פקודי

כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם (מ, ל"ח) יל"פ שסיים חומש שמות בענין זה עפי"ד הרמב"ן בפתיחה לחומש שמות: והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכ...
על ידי רוצה לדעת
14 מרץ 2019, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הורדה מאוצר החכמה או אוצרות השו"ת

יהרג ואל יעבור.PDF
מצורף להגדיל תורה ולהאדירה
על ידי רוצה לדעת
15 מרץ 2019, 03:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! שני הויכוחים שמצויים כמעט בכל ויכוח - ודיני התורה בזה.

אולי יש לציין למד"ר שהויכוח של קין והבל היה שא' אמר לשני פרח מעל הקרקע והשני אמר הורד בגדיך שכל המטלטין שלי וכו',
ומאידך נתווכחו שם בחלקו של מי יבנה בית המקדש.
[ומרן בעל אבי עזרי זיע"א למד מזה שמאחורי בן אדם שמבקש לבנות בית המקדש בחלקו, מסתתר לו אדם שאומר לחברו פרח באויר...]
על ידי רוצה לדעת
16 מרץ 2019, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושות עצות פרקטיות למידת השמחה

רד"ק בספר השרשים מביא שההסתפקות במועט מביא שמחה וכותב שם הרד"ק שהוא להיפך שהשמחה מביאה הסתקפות במועט
ועי' במש"ח על תחת אשר לא עבדת וכו' בשמחה שהסתפקות במועט מביאה שמחה.
על ידי רוצה לדעת
17 מרץ 2019, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושות עצות פרקטיות למידת השמחה

ובאמת אין שום עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. [חזו"א]
על ידי רוצה לדעת
18 מרץ 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושות עצות פרקטיות למידת השמחה

מלמד להועיל כתב:
18 מרץ 2019, 00:06
רוצה לדעת כתב:
17 מרץ 2019, 23:39
ובאמת אין שום עצב בעולם למי שמכיר אור האורות של האמת. [חזו"א]
שמעתי פעם את המשפט הזה. מה הכוונה בו? [או שזה ענין בקבלה]
ראה כאן הגר"ד כהן בשם הפחד יצחק
אור האורות של האמת.PDF
והנה הפחד יצחק[attachment=0]פחד יצחק.PDF
על ידי רוצה לדעת
19 מרץ 2019, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איבוד כל הגבולות

למה לקטרג, מה זה מועיל
וודאי שיש בעיות, אבל למה לכותבם ברשות הרבים...


למה לא לכתוב בצורה יותר חיובית וכו'

בפרט בימים נעלים אלו שאנו צריכים להיות מאוחדים "איש לרעהו"
על ידי רוצה לדעת
20 מרץ 2019, 12:23
עבור לפורום
עבור לנושא

דברי חיזוק ממרנא הגראי"ל זיע"א לימי הפורים [מתוך דרשו]

"לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה" (אסתר ח', ט"ז) מכתבים ממרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל לפני פורים: זהירות מפגיעה באנשים: היות שמתקרבים ימי פורים דפרזים ודמוקפין, בהם יש חשש של פגיעה באנשים, בחורים ומחנכים, אשר זה חטא ועוון גדול, והרבה שנים אחרי זה סובלים הפוגעים והמביישים, ולא ...
על ידי רוצה לדעת
21 מרץ 2019, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילה לנשים לפני קריאת מגילה

מובא במ"ב דרשו שיש ענין מיוחד במקרא מגילה שלא לאכול קודם הקריאת מגילה כי "מצוה חביבה שאני".
על ידי רוצה לדעת
21 מרץ 2019, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

מרן גאב"ד מפונבי"ז זיע"א הוסיף בדברי הגמ' שם שהם עסקו בהלכות קמיצה ששייך לבנין בית המקדש, וזהו מעלתם שבזמן שהם תחת גזירה של להשמיד להרוג ולאבד, הם עוסקים בהלכתא למשיחא, ומראה לנו גודל אמונתם בגאולה, ובזכות זה הם נצלו. כך שמעתי. ולכל המעוררים שכוונת הגמ' בזכות הקרבנות, איני מבין הלא לא היה שם כלל בפו...
על ידי רוצה לדעת
24 מרץ 2019, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.