החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

ונתתי את פני באיש וכו' וברש"י אתפנה מכל עסקי וכו'. מבו' כאן עונש על המעביר בנו למולך שהקב"ה "מתפנה" כביכול מ"כל עסקיו" להעניש האיש ההוא. דבר מבהיל. והוא היפך מידת אברהם שכל ההבטחות באו לו "כי ידעתיו למען אשר יצוה וכו'". והנה אם אמרו זה על המעביר למולך יש לנו ללמוד על כל מעמיד בנו על דרך לא טוב שהוא ...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

רמב"ן ריש הפרשה שבא לבאר לפרוש מתענוגות וכו' והנה דרשו חז"ל יכול כמוני וכו', וצ"ב מה שייך בזה להידמות לקב"ה. ונראה שהנה עיקר השגתנו בבורא ית' אינה בעצמותו ח"ו וכל ידיעותינו בו שהוא טוב ומטיב ואינו עומד כביכול לעצמו. וה"נ צריך להיות בדומה לו ע"י שלא יעמוד האדם לעצמו ויבטל את ה"אני" שבו כגדר עבד שאין ...
על ידי רוצה לדעת
03 מאי 2019, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

במצות כיבוד אב,
הנה אי' בגמ' שאין לתינוק דעת לומר אבא עד שיטעום טעם חיטה. ובגמ' בסוכה סמכו לזה הפס' יוסיף דעת יוסיף מכאוב.
כמדומה שיש כאן מוסר השכל שה"דעת" הראשונה שיש לאדם הוא לומר "אבא"
כלומר שההבנה הבסיסית בחיים זה שיש מהלך של "אבא"
והפוך בה דכולה בה!
על ידי רוצה לדעת
06 מאי 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להשתמש בצורה של ירח

תראה כאן פרטי דינים בזה ממרן הגרנ"ק שליט"א לרפו"ש
חוט שני הל' עשיית צורות.PDF
על ידי רוצה לדעת
07 מאי 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

ספירת העומר כשמונה עשרה!

ערוך השולחן אורח חיים סימן תפט סעיף ד: וצריך לספור מעומד ואסמכו אל תקרי בקמה אלא בקומה ועיקר הטעם מבואר בזוהר תצוה [ד' קפ"ג.] משום דהספירה עניין גדול כתפלת שמ"ע ולכן צריך מעומד, עכ"ל.

מי שיבאר מה הדימוי לשמו"ע בדוקא, אשמח מאוד!
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צעד קטן לאדם - צעד גדול לשבת

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אין...
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 20:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לכבוד שבת קודש

בקצירת האומר,
סעודת שבת היא סעודה עם המלך כביכול ב"ה, וכדאי' בשאילתות א' עייש"ה.
סעודת יו"ט היא "סעודת האדם",
לכך רק בסעודת האדם עצמו, ראוי שיחלוק שמחתו עם אחרים,
לא כן בשבת שהיא סעודת המלך אין ענין זה.
על ידי רוצה לדעת
16 מאי 2019, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

לי מפריע שלטי הפרסומות הדגיטלים הפועלים גם בשבת קודש
כאשר אתה הולך ברחוב והפרסומות ממשיכים לפעול כרגיל, באלומות אור מתחלפות וכו' ומשכנעים אותך ליכנס לאכול, לקנות חליפה וכו' וכו'
מלבד האיסור להביט בהם מדין שטרי הדיוטות, זה הורס את אוירת השבת ברחוב.
על ידי רוצה לדעת
17 מאי 2019, 01:25
עבור לפורום
עבור לנושא

בדין הגמ' לקבל שבת בתקיעת שופר

בתפילה שנאמרה כעת ברוב עם בבית הכנסת תקעו בשופר, ועלה במחשבתי שמלבד הענין ששופר מעורר רחמים, יש גם שייכות בין השופר לשבת, וכדלהלן. בשבת דף ל"ה מבו' שהיה מנהגם לקבל שבת בתקיעת שופר. המעיין יבאר האם יש כאן רק "צפצוף" כמו היום, או שיש איזה טעם עמוק ששופר שייך לשבת האפשריות, א. שבת מעין עוה"ב עולם החירו...
על ידי רוצה לדעת
21 מאי 2019, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רכישת קנייני התורה בימי ספיה"ע

יש מקור קדום יותר מתלמידי הגרי"ס לזה והוא מדברי מהר"ל בדרוש על התורה וז"ל: והוא הוא הטעם ג"כ במצות הספירה שציונו הוא ית' לספור מיום היתר החדש והקרבתו הוא י"ו בניסן עד יום מת"ת הוא חג השבועות, לעורר על מאמרם ז"ל באבות (פ"ג) אם אין תורה אין קמח אם אין קמח אין תורה. כי כל מספר כשהוא מסופר מדבר אל דבר א...
על ידי רוצה לדעת
22 מאי 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

ל"ג בעומר - ברית מילה, והנהגת המן

בחת"ס ריש תזריע כ'  בשם הזוה"ק שמבואר שמיום המילה מתחיל הנשמה ליכנס בגוף האדם ואינה מתיישבת בגוף האיש הישראלי רק אחר ל"ג יום, וביאר בזה ענין ל"ג בעומר שרק אחר שעברו ל"ג יום מעת שנמולו ואזי נתיישבה הנשמה בגופם, עי' בדבריו. והנה הנהגת המן היא הנהגת רשב"י כידוע [עי' רמב"ם סוף שמיטה ויובל על הפורק מעליו...
על ידי רוצה לדעת
22 מאי 2019, 02:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי רוצה לדעת
22 מאי 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ אספקלריא לל"ג בעומר

ני[attachment=0]עשרה עמודים ללג בעומר.pdf[/attachment
על ידי רוצה לדעת
23 מאי 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם בחוקתי תלכו

ואולי יש לרמז עוד שהנה היום הוא זמן תושב"כ והלילה זמן תושבע"פ
ואופן הלימוד צריך להיות לחבר תושב"כ עם שבע"פ,
ולכך המסורת לשון יחיד, כי תושב"כ ושבע"פ הם "אחד".
על ידי רוצה לדעת
28 מאי 2019, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמירת קבלת שבת

יעקב שלם כתב:
28 מאי 2019, 18:49
מתי התחיל מנהג אמירת קבלת שבת בנוסח המקובל

האם יש מקור הלכתי או סמכות תורנית שנוהג של אנשים מסוימים שלא אומרים כלל קבלת שבת

הרוצה להחכים בענין נשגב זה יעיין בס' שבת קודש - יקר מפז
על עניני קבלת שבת 
וכן פירושים על סדר קבלת שבת,
ספר נפלא ומרומם עד למאוד בקדושת שבת קודש קדשים.
על ידי רוצה לדעת
30 מאי 2019, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות במדבר תשעט

קובץ גליונות לפרשת במדבר תשעט.pdf
על ידי רוצה לדעת
06 יוני 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות פרשת נשא, וחג השבועות תשעט

קובץ גליונות לפרשת נשא וחג השבועות.pdf
על ידי רוצה לדעת
06 יוני 2019, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

אוסף גליונות נשא שבועות תשעט

אוסף גליונות נשא שבועות.pdf
על ידי רוצה לדעת
12 יוני 2019, 23:40
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות בהעלותך ע"ט

קובץ גליונות לפרשת בהעלתך תשעט.pdf
על ידי רוצה לדעת
12 יוני 2019, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

אוסף גליונות, בהעלותך עט

אוסף גליונות בהעלותך.pdf
על ידי רוצה לדעת
19 יוני 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות שלח תשעט

קובץ גליונות לפרשת שלח תשעט.pdf
על ידי רוצה לדעת
19 יוני 2019, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

אוסף גליונות שלח תשע"ט

אוסף גליונות - גליון ה100.pdf