החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 19:54
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אין...
על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אין...
על ידי רוצה לדעת
19 נובמבר 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב" משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה)...
על ידי רוצה לדעת
19 נובמבר 2018, 19:46
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, יום השלישי למילה

ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים (ל"ד, כ"ה) בתענית דף כ"ז ע"ב איתא שביום ראשון לא היו מתענין [אנשי מעמד] מפני שהוא יום שלישי ליצירה, ופרש"י שביום ג' האדם חלוש כדכתי' ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וצ"ב היאך למד ממילה לחלישות הגוף בשלישי ליצירה. ובדרך דרוש י"ל דהנה נודע מהמהרש"ל שיום המילה הוא כיום הליד...
על ידי רוצה לדעת
19 נובמבר 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, יום השלישי למילה

דהנה נודע מהמהרש"ל שיום המילה הוא כיום הלידה. בשו''ת סי' ע' (כמדומני) אכן, מהרש"ל תשו' ע' שיום המילה הוא כיום לידה ונפק"מ לענין נולד בן זכר נתרפאה המשפחה שאם נולד קודם המיתה ונימול לאחר המיתה נתרפאה המשפחה, עיי"ש. וכן ראיתי שהביאו מס' "גליא מסכת" להגר"ד מנאוורדוק זצ"ל בהספד על הגר"ח מוולאזין שאמר ש...
על ידי רוצה לדעת
20 נובמבר 2018, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, השם "ישראל" נתגלה ליעקב ע"י שרו של עשו?! [והשם "אדום" נתגלה במאבק עם יעקב]

הנה השם ישראל הוא השם של כלל ישראל בדרגה הגבוהה, משא"כ השם יעקב זה כאשר ישראל במצב יותר נמוך, כמפורש בראשונים וכידוע. ויש לעיין ששם זה ניתן לנו ע"י "שרו של עשו", הלא דבר הוא, ששם המורה על דרגתם הגדולה של ישראל ניתן ע"י שרו של עשו. יתכן, שאדרבה כאשר כח הרע נכנע לישראל, היינו שאף שרו של עשו מכיר בעליו...
על ידי רוצה לדעת
20 נובמבר 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, להוציא כסף לצורך מצוה, מקור מן הפרשה

ויקן את חלקת השדה עי' לרצ"ה בפרי צדיק כאן אות ט' שלכל מקום שיש השראת שכינה בעי לקנותה בדמים וכמו שהיה במשכן, וביאר בזה ענין קנית מערת המכפלה שכל זמן שלא היה מקדש אזי השכינה היתה בקברות הצדיקים, והביא לשון הזוה"ק בפר' תרומה (ב, קכ"ח, א): אבל אשתדלותא דקוב"ה דקיימא בעובדא, אסור לנטלא ליה במגנא ובריקני...
על ידי רוצה לדעת
24 נובמבר 2018, 23:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צדיקים חביב עליהם ממונם מגופם

במשך חכמה בפר' ואתחנן דברים ו' ה' וז"ל: לכן הראשונים יקר בעיניהם פרוטה אחת כמו שדרשו על יעקב "ויותר יעקב לבדו" שנשאר בשביל פכין קטנים, כדי שירגיש "הנפש" בתת המעשר לה' ויעשה זה ברגש תשואות וחפץ אלקי הישועות, עכ"ל. ועיי"ש שביאר עפי"ז דברי הספרי ש"ובכל מאודך" הוא כנגד יעקב שהפריש מכל ממונו מעשר. בבן יה...
על ידי רוצה לדעת
27 נובמבר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, זמן לחזור על תלמודו - של"ה הק'

כתב השל"ה הק' [מס' תמיד דרך חיים ותוכחות מוסר וז"ל: תוכחת מוסר לחנוכה, יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן הימים הקדושים האלה ראוים ביותר להתמדת תורה מבשארי הימים, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם בטול תורה והולכים אחר הה...
על ידי רוצה לדעת
28 נובמבר 2018, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין...
על ידי רוצה לדעת
29 נובמבר 2018, 23:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

בתיבת גמא להפמ"ג חקירה ה' הק' למה לא היה ליהודה דין רודף ושוב יהא מותר לתמר לביישו כדי להצילה וכמו שמותר להרוג את הרודף, וא"כ ודאי מותר לבישו ולהלבין פניו, כדי שעי"ז יפסיק את רדיפתו. ובשו"ת בנין ציון סי' קע"ב כ' שכיון שלא היה יהודה בעצמו הורגה לא חשיב זה לרודף, עיי"ש. [וכבר נחלקו בזה קמאי אי רודף בג...
על ידי רוצה לדעת
30 נובמבר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לדרשה בברית שתתקיים בחנוכה

הנה באור תורה להגרי"א חבר זצ"ל על מעלות התורה אות ל"ח כ' וז"ל: הערלה החופה על הברית הוא מחקר הטבעי שנמשך להאמין שהכל בטבע ומה שאין משיגו הוא מכחישו והוא בבחינת הערלה הנהגת הטבע החופה על מקור שפע השגחתו ואורו ית' שהוא עטרת הברית שמשם שפע הכל, והוא האור המתגלה בברית שבזה הוא ית' מחדש בכל יום מעשה בראש...
על ידי רוצה לדעת
03 דצמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמן הראוי להתפלל על זיוג הגון

בתרגום ירושלמי פרשת האזינו (לב, ד) כתב בזה"ל, אָמַר מֹשֶׁה נְבִיָא כַּד סַלְקִית לִמְרוֹמָא חֲמִית תַּמָן רִבּוֹן כָּל עַלְמַיָא יְיָ מְרַבַּע יוֹמָא לְאַרְבַּע חוּלְקִין, תְּלַת שָׁעִין עָסִיק בְּאוֹרַיְיתָא, וּתְלַת שָׁעִין עָסִיק בְּדִינָא, וּתְלַת שָׁעִין עָסִיק מְפַרְנֵס עַלְמָא, וּתְלַת שָׁעִ...
על ידי רוצה לדעת
05 דצמבר 2018, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר של יום לחנוכה

עי' מסכת סופרים פי"ח ה"ב בחנוכה ארומימך ה' כי דלתני. ועי' מדרש שוח"ט [בובר] מזמור ל' שפרק זה נדרש על חשמנואי ובניו, עיי"ש. [ואגב, גם בהבאת ביכורים היו אומרים כן כדתנן בביכורים, ויש לציין למהרש"א סוף תענית שהיוונים התנגדו להבאת ביכורים] ועי' צרור המור בראשית ח ח: וממה שכתב בכאן בגלות יון לעת ערב, אנ...
על ידי רוצה לדעת
06 דצמבר 2018, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב, הצלת יוסף מכח שאלת "מדוע פניכם רעים", הארה נפלאה

עוד אפשר להתבונן שמכח שימת לב של יוסף לאדם אחר שהתבונן להסתכל במצב השני, זה גופא גרם לזה שיצא ממצרים. אכן, ובאיזה מצב שפל היה יוסף, ועל מי הוא שם לב, על כמה מצריים שפלים טמאים ומזוהמים בטומאת העמים, ומ"מ אף שהיה במצב שפל מאוד, שאל אותם "מדוע פניכם רעים" ואולי יש להוסיף עוד, וכי מה כבר יוסף יכול לעז...
על ידי רוצה לדעת
07 דצמבר 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארץ ישראל פורחת ומניבה פרות רק כשהיא ביד ישראל

[quote="שאר לעמו"]א. 'ושממו עליה אויביכם היושבים בה'. רמב"ן בבחוקתי כותב: ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל - וכן מה שאמר בכאן (בפסוק לב) ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישו...
על ידי רוצה לדעת
08 דצמבר 2018, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, גזירת יוון לכתוב על הבגדים אין לנו חלק באלקי ישראל.

הרמב"ם באיגרת תימן כותב: ושיכתוב כל אחד מישראל בלבושו שאין להם חלק בה' אלקי ישראל, עכ"ל. יל"פ, דהנה במדרש שמואל באבות פ"ו מ"א: והר"מ אלשקאר ז"ל כתב כי הזהיר על שלשה פשעי ישראל על ענין המלבושים והבגדים כי הוא תחלת פתויו של היצה"ר כמו שאמרו ז"ל בפסוק ותתפשהו בבגדו כנגדו אמר אל תבקש גדולה לעצמך והוא לה...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקץ - למה יהודה מציע שכולם יהיו עבדים ולא רק בנימין?

אפשר לפי"מ דאיתא בב"מ דף ח' ע"א שנים שגנבו שניהם חייבין אף אי ליכא שלד"ע ורבא ס"ל שם שהוא מדין מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, ולדעת רש"י הוא אף בשלא הגביהו כולם, עיי"ש. ובאחרונים דנו אי כולם חייבין הכל או שכ"א חייב בחלק מהגניבה, עי' אמרי בינה חו"מ דיינים סי"ב ושבות יעקב ח"א סי' קע"ח ובחת"ס חו"מ סי...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה

כ' הרוקח סי' שכ"ב: וכשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות שכתוב ג' הגשות לתפלה. ויגש אברהם. ויגש יהודה. ויגש אליהו, עכ"ל. והובא בד"מ או"ח סי' צ"ב ובבי' הגר"א שם. מבואר שיהודה בכל דיבורו ומילותיו עם יוסף, עסק בתפילה להשי"ת, ולא רק בדיבור והתנצחות עם יוסף. וא"ש ה"ויגש" והיינו שניגש לענין אחר והיינו התפיל...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 19:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה לדרשה בברית שתתקיים בחנוכה

יש להוסיף לדברי מרן שבט הלוי זיע"א הנ"ל
שהמנורה היא ע"י אהרן הכהן שמידתו אוהב שלום וכו',
ולכך הרגיל בנר יזכה לבנים ת"ח שמרבים שלום.
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

תלמיד צעיר כתב:זה לא עונה כיון שאנו מדברים מדוע יש חיוב על הבית מפני החשד שם ואילו כשכבתה לא
בכבתה החיוב על הבית כבר הושלם,
בחשד החידוש הוא שהחשיבו כאילו יש לו ב' בתים, היינו שהחשיבו בית אחד שיש לו ב' פתחים כאילו יש לו ב' בתים
באופן שהחיוב על הבית לא הושלם,
עי' היטב
על ידי רוצה לדעת
11 דצמבר 2018, 13:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה מן התורה מניין

הרמב"ן ריש בהעלותך, עיי"ש
על ידי רוצה לדעת
13 דצמבר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש מקור- ימי האדם מחולקים לג' תאוה, ממון כבוד

עי' מהר"ל ח"א ב"מ: ומפני מה ראוי אל הזקנים כבוד מפני שהם מסולקים מן החומר שממנו הפחיתות, כי כאשר הוא זקן אז מסתלק הגוף, ולפיכך ראוי אליו הכבוד בעולם שהוא מסולק מן הגוף, והוא כולו כבוד
על ידי רוצה לדעת
14 דצמבר 2018, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומר האיסור בפנויה

סתם בתולה היא בחזקת נדה, וה"ז חייבי כריתות ה' ישמור.
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים (מ"ה, כ"ג) וברש"י: מטוב מצרים - מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, עכ"ל. יל"פ בדרך דרוש דהנה בבעה"ט פר' וישב (להלן ל"ז, ג) עה"פ "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו" כתב שזקנים ר"ת ז'רעים ק'דשים נ'שים י'שועות מ'ועד ועיי"ש מש"נ הט...
על ידי רוצה לדעת
16 דצמבר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, רמז נאה

והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים (מ"ה, י"ג)
י"ל שהנה בכ"מ מצינו ש"כבוד" מתפרש על הנשמה [כמו למען יזמרך כבוד, עורה כבודי ועוד]
וכן כאן יוסף אמר לשבטים שיאמרו ליעקב ש"נשמתו" לא נטמאה במצרים.
על ידי רוצה לדעת
17 דצמבר 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויחי, א. האם אפשר להיות סנדק ב' פעמים באותו משפחה. ב. שייכות הסבא במילת נכדו ג. יום המילה כיום הלידה רמז מן הפרשה.

וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף (נ, כ"ג) ברש"י: גדלן על ברכיו. ובת"י: אוף בני מכיר בר מנשה כד אתילידו גזירינון יוסף. עי' בפי' יונתן שנסת' אי הכוונה שהיה הסנדק או שמלם ממש. ואי היה הסנדק יל"ע מד' הרמ"א יו"ד רס"ה סי"ד שאין להיות סנדק בב' בנים באותו משפחה, עיי"ש. ולאח"ז...
על ידי רוצה לדעת
17 דצמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

ובת"י: ובריכינון ביומא ההוא למימר בך יוסף ברי יברכון בית ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתא. מבואר שמברכים כן ביום שנימול. ו אולי יש לרמוז בזה שאפרים ומנשה זכו לברכה זו לפי שהיו במצרים ושמרו עצמם מערוות מצרים אף שדרך האדם לימשך בדיעותיו ומעשיו אחר סביבתו. ולא ראו אצלם ירידת הדורות על אף הסביבה המנוכרת לגמ...
על ידי רוצה לדעת
18 דצמבר 2018, 09:24
עבור לפורום
עבור לנושא

עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.

כתב החת"ס: באותו יום שסמך מלך בבל למטה על ירושלים ישבו בית דין של מעלה אלו מיימינים ואלו משמאילים עד שגברו המשמאילים ונחרב הבית והנה אין לך שנה שאין קללתה מרובה מחברתה וכל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש וזהו כל פעם שמגיע עשרה בטבת שהתחיל אז למעלה משפט ה...
על ידי רוצה לדעת
20 דצמבר 2018, 14:21
עבור לפורום
עבור לנושא

מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

הראני הרב [המכונה כאן] אוריאל שליט"א דברים מבהילים ביותר מספר קב הישר פ"ג: והנה זה מבואר בדברי רבינו האר"י ז"ל שמדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו למעלה, אם הוא רגיל בקללות או בדברי ריבות, אזי תדע שנשמתו היא מס"א, משורש נחש וצפע, ואינו מגזע קדושים, כ"א מערב רב, ואף שיש לו אב ואם צנועים וחסידים, מ"מ גלגול...