החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
21 דצמבר 2018, 09:32
עבור לפורום
עבור לנושא

ימי השובבי"ם [הועלה הנהגות מהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל לימים אלו]

אשכול לעניני שובבי"ם מה העבודה המיוחדת בימים אלו, שיש ונהגו לצום ולומר סליחות כמובא בפוסקים, למה זה קשור לפרשיות השבוע, והאם בשנה מעוברת [שובבי"ם ת"ת] יש משמעות מיוחדת לשובבי"ם מאשר שנה פשוטה. מה זה קשור לגלות מצרים וכו' וכו' ובבקשה בבקשה לא לגרור האשכול למקומות לא רצויים, על חסידים וליטאים וליטאים ...
על ידי רוצה לדעת
21 דצמבר 2018, 10:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

בזכרוני שהגה"צ ר' שריה דבילצקי זצוק"ל כותב שלתוספת קדושה בעי מקוה כשרה,
ורק לטבילת עזרה שמעיקר הדין מהני שפיכת ארבעים סאה אי"צ מקוה כשרה.
על ידי רוצה לדעת
23 דצמבר 2018, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

עי' רוח חיים ריש אבות: [הג"ה מהגאון ריץ בן הגאון המחבר - לפי מה שכתב ההבדל בין משה ליהושע בבחינת הזדככות החומר שנקרא נעל כמו שכתוב לעיל יתבאר שפיר על פי מה שכתב השל"ה פרשת שמות על פסוק של נעליך מעל רגליך וזה לשונו, וביהושע כתיב של נעלך מעל רגלך כי במשה כתיב נעליך הענין שיש שני מיני לבושי עור לאדם. א...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, דברים בטלים ודברי שקר - היינו הך.

תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר (ה, ט)
ובת"א בדברים בטלים היינו כי לא שיקרו כלום ורק שאמר להם שמדברים דברים בטלים. ומבואר שדברי שקר הם גם דברים בטלים היינו כל שאין משמעות אמיתית לדיבור הרי שהדברים הם כדברי שקר. וכ"ה ברש"י דברי הבאי ושוא, והוא כנ"ל.
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, למה בני ישראל לא יצאו למלחמה כנגד המצרים, ולקח נפלא לדידן

כתב באבן עזרא להלן פר' בשלח: התיצבו וראו את ישועת ה' - כי אתם לא תעשו מלחמה רק תראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום. יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונ...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

בדברי הימים נאמר "ובני דישון חמרן" ולעומת זאת בספר בראשית כתיב "חמדן" וכותב ע"ז רש"י: "ובחומש כתיב חמדן (בראשית לו) בתחילה היו חמודים ונחמדים כצדיקים ולבסוף מכוערים כחמור כן דרך החמור, בתחילה חמוד ולבסוף נעשה מכוער והסוס מתחילה מכוער ולבסוף יפה. " עכ"ל (דברי הימים א-מא) אך דא עקא אם נדמה זאת ללומדי...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

מן המים משיתיהו, יש להבין משה נותן התורה אבי הנביאים וכו' נקרא ע"ש כי מן המים משיתיהו, הלא ידוע שה"שם" מורה על מהות האדם, ומה כאן זה מורה? עי ספרנו שמושיע אחרים. ועדין צ"ב מה זה קשור למים. וי"ל עוד שתמיד חי בהרגשה שהוא משוי מן המים וניצל בנס, ומכח זה נעשה דבוק בקב"ה והיה עניו מכל אדם, כי חי כל הזמן ...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 17:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

בדרך כלל ת"ח עולה ומתעלה עד שמשחיר פניו על התורה,
יחידים ממש היו כך מילדותם ממש.
לכך ה"מכוער" זה רק לבסוף.
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספר העוסק בגדרי מוקצה

משנת השבת של הרב איתמר גרבוז
משנת רעק"א הרב לורנץ
שבות יצחק של הרב דרזי
על ידי רוצה לדעת
01 ינואר 2019, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנה ע"מ להחזיר קידושין ו:

בנתיה"מ ק" מפורש דמהני פרעון ע"מ להחזיר, ואכן כ' שם שזה דוחק, עיי"ש
ועי' קוב"ש בקידושין שם
ואכן צ"ב.
על ידי רוצה לדעת
03 ינואר 2019, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא, וארא בגימ' 208, והמשמעות.

שמעתי מח"א ש"וארא" בגימ' 208 לרמז שהיה זה בשנת 208 לגלות מצרים
כי היו במצרים מאתים ועשר שנים,
ומשפט המצרים י"ב חודש כדתנן בעדיות
נמצא שכאן אחזו בשנת המאתיים ושמונה לגלות.
על ידי רוצה לדעת
03 ינואר 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וארא, אני שולח את כל מגפתי אל לבך, מה המשמעות כאן ב"אל לבך"

כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך (ט, י"ד) נראה לפרש הלשון "אל ליבך", כי הנה במכה זו היה גם קולות וכאשר הודגש בתורה כמה פעמים במכה זו, והנה איתא בברכות דף נ"ט ע"א: אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, עיי"ש. וי"ל שזהו "אל לבך" כי במכה זו היה מטרה "אל הלב...
על ידי רוצה לדעת
04 ינואר 2019, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת כהנים

יש ליתן טעם לזה עפימש"כ בספורנו עה"פ (בראשית מ"ח, י) וישק להם ויחבק להם וז"ל: כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו, עכ"ל. וכן הוא ענין באהבה בברכת כהנים. ועי' בספרי שדרשו "פנים אל פנים" וזהו דרך אהבה כידוע, ועי'. ועי' במהרש"א בסוטה ל"ח ע"ב ובבאר שבע סוטה שם שהעירו על נוסח זה דבאהבה דהיכן מצינו כן, ו...
על ידי רוצה לדעת
06 ינואר 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא - למה דוקא צלי שלם, ולא נא / מבושל / מנותח לנתחים?

במהר"ל גבו"ה פ"ס מבאר שכל ענין הפסח מורה על "אחדות" עי' עליו.
על ידי רוצה לדעת
09 ינואר 2019, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

שמעתי שא' הגיע למרן הגראי"ל זצ"ל ואמר לו שרוצה ברכה על בנו שיהא ת"ח ויר"ש וכו'
ומרן ברכו בחום,
לאחר שהלה כבר כמעט יצא מהחדר ביקש מרן לקרא לו,
ושאל: אתה כבר בסדר?!
על ידי רוצה לדעת
09 ינואר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך הלך פרעה כ"כ הרבה?

מי אמר ש"הלך"
כתוב שקולו היה נשמע בכל ארץ מצרים, עיי"ש היטב בת"י וכן בת"י לעיל ז ט שהקב"ה אמר כן למשה שקולו של פרעה ישמע בכל ארץ מצרים
וכן בירושלמי פסחים פ"ה ה"ה והיה קולו מהלך וכ'
ועי' ילקוט ראובני אות פ.
על ידי רוצה לדעת
16 ינואר 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה שלג

צבע הלבן הוא מורה על טוהר,
וכן על ה"פשיטות" כמש"כ מהר"ל בטעם בגדי לבן ביוה"כ.
על ידי רוצה לדעת
17 ינואר 2019, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוונת "חונן הדעת"

בהשיבנו אבינו לתורתך אי"ז ברכה פרטית על לימוד תורה שהרי זה בקשה על תשובה [והשייכות לתורה בי' בנפה"ח כי א"א לתשובה בלא עסק התורה דאוריתא וקוב"ה חד וע"י עסק התורה דבק האדם בקוב"ה]
ולכן בבקשה על תשובה מבקשים שנלמד תורה באופן כזה שזה ישיב אותנו בתשובה
אבל באתה חונן מבקשים על לימוד התורה מצ"ע
על ידי רוצה לדעת
17 ינואר 2019, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

קריאת התורה, שמיעתה מועילה לעקור יצה"ר מלבו

הנה חז"ל אמרו שהאופן היחיד לנצח יצה"ר הוא על ידי התורה וכמו שאמרו בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין וכמו שביאר המס"י: כי הבורא יתברך שמו שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו, וכמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פ...
על ידי רוצה לדעת
20 ינואר 2019, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד מברכין על חמוציות?

לי זכור מא' מקבצי עיון הפרשה
שהרב בעל וזאת הברכה כותב שלאור צורת הגידול בשנים האחרונות
יש לברך בורא פרי העץ,
נא לא לסמוך עלי כמובן.
על ידי רוצה לדעת
20 ינואר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בשלח - האם משה רבינו השתמש במטה כדי לקרוע את ים סוף?

בת"י פר' שמות(ב, כ"א): ועל משה בגוי גינוניתא דרעואל והוה מודי ומצלי קדם ה' דעבד עמיה ניסין וגבורן ואיסתכיית חוטרא דאיתבראת ביני שמשתא וחקיין ומפרש עלה שמא רבא ויקירא דביה עתיד למעבד ית תמהיא במצרים וביה עתיד למבזע ית ימא דסוף ולהנפקא מוי מן כיפא, עכ"ל. וכן יעוי' בת"י פר' בשלח עה"פ: "ויט משה את ידו ע...
על ידי רוצה לדעת
21 ינואר 2019, 14:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארת פנים בשבת קדש

במד"ר בראשית (י"א, ב) איתא: ברכו באור פניו של אדם קדשו באור פניו של אדם לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת, עכ"ל. וכ"ה במד"ר שה"ש (א, ל"ה): רבי לוי בר חיתא אמר בה ג' שיטין שחורה אני כל ימות השבוע ונאוה אני בשבת שחורה אני כל ימות השנה ונאוה אני ביוה"כ שחורה אני בעשרת השבטים ונאוה...
על ידי רוצה לדעת
21 ינואר 2019, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארת פנים בשבת קדש

לדברי השם משמואל הנ"ל יש לציין מה שמטו מהאריז"ל (פרע"ח שער שבת פ"ח דף ס"ו ע"א) שבשבת קודש משה רבינו מחזיר הכתרים מהר חורב לישראל, וזהו ענין "ישמח משה במתנת חלקו" היינו החלק הניתן בכל שבת במתנה למשה מהכתרים של ישראל והוא עומד ומחזירם לישראל. ויסוה"ד שביום השבת האדם חוזר לכעין מדרגת אדה"ר שקודם החטא ו...
על ידי רוצה לדעת
21 ינואר 2019, 23:57
עבור לפורום
עבור לנושא

חידושי תורה בשבת קודש

בנו"כ על השו"ע או"ח סי' ר"צ הביאו מהזוה"ק שבמוצ"ש כאשר הנשמה חוזרת למקומה הקב"ה שואלה מה חדשת בשבת, וכ' שלכן מי שלא מחדש חידושים בשבת שעכ"פ ילמוד דבר חדש שלא למד עד עתה, עיי"ש. ויעוי' בשל"ה מס' שבת פ' נר מצוה אות נ"ג: וחס ושלום אין הפירוש שיבלו כל היום בתענוג, רק ימשכו בתענוג יותר משאר הימים, אבל חל...
על ידי רוצה לדעת
22 ינואר 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת קודש לימוד התורה אינו בטורח - מחמת הנשמה יתירה.

בס' מנוחה וקדושה [תלמיד בעל הנפש החיים זיע"א] שער התפילה ראשון סי' ג' ביאר ענין נשמה יתרה שבשבת אשר פרש"י בביצה דף ט"ז ע"א שיאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו, ופירש שהמכוון הוא על לחכמה של תורה שבחול לומד כנגד רצון נפשו וצריך התגברות, אבל בשבת מי שזוכה לנשמה יתרה למודו בלא טורח והתגברות כי אדרבה נפשו מת...
על ידי רוצה לדעת
24 ינואר 2019, 14:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שורש החקיקה?

מה אם "חקוק" על הלוחות ששם המשמעות שזה קבוע ולא באו לידי שכחה כמבו' בעירובין נד.
על ידי רוצה לדעת
25 ינואר 2019, 04:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שובבי''ם שווה לכל נפש! לאו דוקא לצדיקים! ולאו דוקא לתיקון היסוד!

כבודו כתב "וזה חוזר כל שנה במשהו ע''י הקריאה בתורה (רמח''ל)" לאיזה רמח"ל כבודו מתכוין? לזה, וז"ל בדרך ה': והנה צריך שתדע, שמן התיקונים הגדולים שסידרו הנביאים לישראל היה ענין הקריאה בתורה, וזה נכלל בשתי בחינות, האחת - קריאת ספר התורה על הסדר עד תומו, וחוזר חלילה על דרך זה. והשנית - קריאת פרשיות מיוחד...
על ידי רוצה לדעת
27 ינואר 2019, 21:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת משפטים - רֵאשִׁ֗ית בִּכּוּרֵי֙ אַדְמָ֣תְךָ֔ וגו' לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י וגו', מה הקשר בין התחלת הפסוק לסופו??

ספורנו: לא תבשל גדי בחלב אמו. לא תעשה כמו אלה הפעולות להרבות הפירות כמחשבת עובדי עבודה זרה, אלא ראשית בכורי אדמתך תביא, כאמרו וראשית כל בכורי כל, וכל תרומת כל וגו', להניח ברכה אל ביתך: