החיפוש הניב 234 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
28 ינואר 2019, 01:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת משפטים, "והשתחויתם מרחוק" מכאן להתנוענע בשעת הלימוד!

אציין עוד שבפר' יתרו כתי': וינועו ויעמדו מרחוק (כ, ט"ו) ושם בבעה"ט כ' וז"ל: ע"כ מתנענעים בשעת לימוד התורה לפי שהתורה ניתנה ברתת בזיע, עכ"ל. וכן הוא במחזור ויטרי תקח ובכל בו סי' ע"ד מקרא זה. והובא גם ברמ"א או"ח סי' מ"ח בשם האבודרהם וז"ל: ונהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקורין בתורה, דוגמת התורה שנתנה ברת...
על ידי רוצה לדעת
28 ינואר 2019, 14:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת משפטים, "והשתחויתם מרחוק" מכאן להתנוענע בשעת הלימוד!

ובענין זה יעוי' בכוזרי מאמר שני אות ע"ט ששאל הכוזרי את החבר על מה שבעת הלימוד והתפילה מתנועעים בתנעות הגוף וענה לו "כי מפני החום הטבעי" וביאר בפי' האוצר נחמד" וז"ל: שהוא כדי שעם התנועה שעשה הגוף יתעורר חמימות הטבע שבאדם כטבע התנועה שמעורר החום כנודע בטבעיות, וכשיתעורר החום יתחזק חשק הקריאה ויזדכך הר...
על ידי רוצה לדעת
01 פברואר 2019, 03:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שומע כעונה- ספר

אם כתבתם על שומע כעונה במעמד הר סיני [בסוגי' בברכות כ' ע"ב]
אשמח לקבל
אפשר לשלוח בפרטי וזה ישאר בע"ה פרטי...
על ידי רוצה לדעת
01 פברואר 2019, 03:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

ראה בשו"ת המצורף שעמד בזה,
אבל במ"ב רס"ב סק"ח כותב בפשיטות שיש לישאר בבגדי שבת עד הבדלה, [וכמדו' שהחזו"א הקפיד להוריד בגדי שבת מיד אחר הבדלה]
על ידי רוצה לדעת
02 פברואר 2019, 22:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברית מילה, למה הספרדים מאחרים הברית לאחר חצות

אכן כך מובא בספר ברית אפרים
אבל כמדו' שאין מנהג העולם כן.
מצורף
על ידי רוצה לדעת
02 פברואר 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברית מילה, למה הספרדים מאחרים הברית לאחר חצות

אכן, אבל שם מסיק הפוך מהמנהג וז"ל: זאת תורת העולה שאין להשהות מצות מילה לאחר ה' שעות מן היום, שנראה שמצות מילה בזויה עליו ח"ו. וכמ"ש האור זרוע. ואפילו כוונתו להשהותה לאחר חצות היום בכדי שירבו הנוכחים שם לקיים ברוב עם הדרת מלך, אעפ"כ זריזין מקדימין למצות עדיף טפי מהא דברב עם הדרת מלך. ומיהו אם עושה כ...
על ידי רוצה לדעת
03 פברואר 2019, 07:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסור לתת מעשרות לעניים לפני שיש להורים כדי ספוקם

שמעתי מבאי ביתו של מרן הגראי"ל זיע"א שלאברך כולל היה מורה ובא תתחייב כמה שצריך, לקב"ה יש מספיק כסף... [נוסח זה שמעתי מפיו במענה לאברך כמה להתחייב וא"ל כמה שצריך, והלה שאל מנין, וענה לו לקב"ה יש מספיק כסף וחזר על זה כמה פעמים]
לעומת זאת לאדם עובד לפרנסתו לא הרשה יותר ממה שיש,
כי לאברכים זה הנהגה אחרת.
על ידי רוצה לדעת
03 פברואר 2019, 07:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שומע כעונה דאורייתא או דרבנן

נתנאל 300 כתב:
בנציון כתב:אם זה דרבנן איך אפשר להוציא בברכת המזון שהיא חיוב דאורייתא?
אכן הרבה אחרונים כתבו סברא זו
אך לא מופקע לומר מסברא דהוי דרבנן והם תיקנו שזה יועיל לדאוריתא והתורה ציוותה שנשמע בקולם וכו וכידוע
וכסברת הרב טוביה שהביא במרדכי מגילה שמה"ט סומא יכול להוציא את הדאורייתא, ועי' קוב"ש ח"ב סי' ל'
על ידי רוצה לדעת
03 פברואר 2019, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתית למאור ולא כתית למנחות - בקשת מקור

ע"ע כאן דרשות חת"ס ד"ה ואמר כתית
על ידי רוצה לדעת
03 פברואר 2019, 21:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השוחד יעוור עיני פקחים - כשהדיין לא יודע שקיבל שוחד

החזו"א כתב שהוא ענין סגולי, שכתב שת"ח נקי הוא מכל נגיעה וכו ואיסור שוחד הוא כח טומאה אין לב החכם יכול לעמוד כנגדו
מצורף
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תרומה, תרומה אותיות מ' תורה-בעה"ט. רמז לעשר מזמנו ללמד לאחרים

ויקחו לי תרומה (כ"ה, ב) ובבעה"ט: תרומה. אותיות מ' תורה. שהתורה ניתנה למ' יום היא לאוכלי תרומה, כההוא דאמרינן (מכילתא בשלח טז, ד) לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן, שנית לה לאוכלי תרומה. וזהו ויקחו לי - לשמי, שכל מי שעוסק בתורה כאילו לוקח לי, שאין לו להקב"ה בעולם אלא ד' אמות של הלכה בלבד. ועל כן סמך פרשת ו...
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 13:57
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תרומה, מהו שמבקשים "ושמחנו בתיקנו" הלא ביהמ"ק השלישי יירד מן השמים

שמן למאור (כ"ה, ו) בדעת זקנים כאן כ': תימה שכל הפרשה בצרכי בנין חוץ מפסוק זה שהוא צורך שלחן גבוה ואינו אומר חטים ללחם הפנים וכבשים לתמידין ועצים למערכה וי"ל ששלשתן צורך בנין הן שמן המשחה שבו נמשחו ונתקדשו כל כלי המשכן וקטרת נמי שכן דרך מלכים שמבשמין להם הבית קודם שיכנסו לתוכה וכ"ש לפני ממ"ה הקב"ה וכ...
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 19:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

חז"ל הק' אנשי כנסת הגדולה קבעו נוסח ויש בו סודי סודות ותיקונים עצומים מזמנם עד סוף כל הדורות כדביאר בנפה"ח, והדברים ידועים. ואחסוך במילים חריפות, וכבר היה לעולמים בא' ששינה מנוסחאות התפילה בטענת דקדוק וכו' ויצאו כנגדו גדולי הדור בשצף קצף, ואיני רוצה להעלות הדברים כאן מחשש מחלוקת שלא לש"ש ובזיון ת"ח ...
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

וז"ל רבינו הנפה"ח ש"ב פ"י: והמשכיל יבין מדעתו שלא לחנם הוצרכו לתיקון תחנה קטנה ותפלה קצרה כזו ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים אלא שהמה השיגו ברוח קדשם והשגת נבואתם העליונה ונהירא להו שבילין דכל סדרי בראשית ופרקי המרכבה לזאת יסדו ותקנו מטבע ברכות והתפלות באלו התיבות דוקא מאשר ראו והשיגו איזה דוך ישכון אורה...
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 19:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" מדבר על מי שמשנה נוסח התפילה!! השקר הגדול הוא לשנות ממה שקבעו חז"ל,
אם יש הערות ואי הבנות בתפילה זה סימן טוב שמשים על ליבו מה שמתפלל, ואם אין לו תשובה מעצמו יילך אצל החכמים ויבארו לו, וכן יתפלל אל ה' מעומק הלב שיאיר עיניו וכו'
ובנתיים יכוין על דעת חז"ל הקדושים!
על ידי רוצה לדעת
04 פברואר 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכת המזון, "ולנוח בו באהבה כמצות רצונך"

לשבות בו ולנוח בו "באהבה" כמצות רצונך, היכן נצטוונו לשבות ולנוח "באהבה", והיכן ראינו רצונו ית' על ענין זה. כמדו' כי שבת היא מתנה והקב"ה אמר למשה לך והודיעם כדאי' בשבת דף י' ובביצה דף ט"ז והמשל שהובא בגמ' שם הוא שהנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו להרבות אהבה בין הנותן למקבל, וכמבואר ברש"י, וא"כ מעצם נתי...
על ידי רוצה לדעת
05 פברואר 2019, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת קודש וארץ ישראל

חשבתי בס"ד לבאר סמיכות הפסוקים בפרשת וישלח "ויחן פני העיר" ויקן את חלקת השדה" והנה "ויחן פני העיר" הכוונה ששמר שבת כדאי' במדרש. ועה"פ "ויקן את חלקת השדה כתב האב"ע ורמב"ן שקנה קרקע בא"י לפי שכל הקונה קרקע בא"י כקונה חלק בעוה"ב. ויל"פ עפי"ז הסמיכות כי השבת מעין עוה"ב, וכן הקונה קרקע בא"י כקונה חלק בעו...
על ידי רוצה לדעת
06 פברואר 2019, 14:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חקירה בדין מזיד ושוגג

עי' בנודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סי' צ"ו שכתב לחלק בין הסומך על עדים ונתברר שטעו שחייב קרבן [כמבואר ביבמות פ"ז ע"ב] לבין הסומך על רוב ונתברר שטעה שאי"צ להביא קרבן [כמבואר בתוס' יבמות דף ל"ה ע"ב ד"ה ונמצאת], עיי"ש מש"כ לבאר. וע"ע בחמד"ש יו"ד סי' א' סקכ"ה, ובס' המאיר לעולם ח"ב סי' ח'. וראיתי בשי' מרנא הגר...
על ידי רוצה לדעת
07 פברואר 2019, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

וז"ל האלשיך פר' כי תשא: והוא לומר אל יעלה על רוחך שאין בשמירת שבת יותר כי אם להבטל ממלאכה ביום שהקב"ה לא עשה בו מלאכה כשברא העולם, שהוא אות וזכר לחידוש העולם, שאם כן הוא היה נדחה מפני המשכן: אך מה שאות היא השמירה שאמרתי תשמרו הוא דבר פנימי המקשר ביני וביניכם שהוא דבר שהוא ביני ונכנס ביניכם שהוא תוך ...
על ידי רוצה לדעת
07 פברואר 2019, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איפה רמוז בתורה שומע כעונה?

נבשר כתב:אולי וענתה האשה אמן אמן, וחשיב שבועה, א"כ שומע כעונה, לא? אמנם לא דין שומע כעונה ממש, עכ"פ חזינן שאם מישהו מסכים לדברי השני נחשב כאילו אמר, וחשיב לו שבועה.
שם איתא בגמ' כל העונה אמן כמוציא שבועה מפיו, ואי"ז דין שומע כעונה, אלא שבועה דידיה ממש, עי' בזה
על ידי רוצה לדעת
07 פברואר 2019, 23:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"פ האלשיך: שני דרכים לקרוא את פרשת תרומה

עי' של"ה בהקדמה לפר' ויקרא שכ': דע כי אלו לא חטא אדם הראשון, אז לא היה שייך לומר להיות נבדל מקום קדוש, כי הכל היה ענין גן עדן והכל היה קודש. וכמו שנאמר בירמיה (ג, טז) לעתיד, לא יאמרו עוד ארון ברית ה' וגו', ופירש"י כי כל כנסתכם תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון. וכן לא היה נבדל איש מאנשים לעבודה ולכה...
על ידי רוצה לדעת
08 פברואר 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה דבר נחמד מהשל"ה- (שיגרום מן הסתם להרבה אנשים לחייך)

נפלא ביותר, אציין רק שלשון השל"ה ש"המתנדב נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשיצ" ללשון המד"ר בראשית ג' (ט) א"ר שמואל בר אמי מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקב"ה לעשות שותפות בתחתונים מה נפשך אם לענין החשבון לא היה צריך למימר אלא אחד שנים שלשה או ראשון שני ושלישי שמא אחד שני שלישי אתמהא אימתי פרע להם הקב"ה להלן ...
על ידי רוצה לדעת
08 פברואר 2019, 01:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וורטים על פרשת תרומה

ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים (כ"ו, ט"ו) וברש"י: היה לו לומר ועשית קרשים, כמה שנאמר בכל דבר ודבר, ומהו הקרשים, מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו צפה ברוח הקדש ונטע ארזים במצרים, וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, אמר להם, שעתיד הקב"ה לצוות אתכם לעשות משכן במדבר מעצי שטים, ראו שי...
על ידי רוצה לדעת
08 פברואר 2019, 15:36
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תרומה, אין בנין ביהמ"ק דוחה שבת, ולכך אין מסירין הסכין מהשולחן. לבוש. לכבוד יום היא"צ

לע"נ בעל הלבושים רבינו מרדכי בן ר' אברהם זיע"א, לכבוד יום היא"צ

כתב הלבוש או"ח סי' ק"פ,
בטעם שמסירין הסכין מעל השולחן הוא לזכרון שכאשר נתעסק בקרוב בבנין המזבח נזכור שאין להניף עליו ברזל [שולחנו של אדם דומה למזבח]
אך בשב"ק שידוע שאין בנין ביהמ"ק דומה שבת,
לכך, אין מסירין הסכין.
מצורף
על ידי רוצה לדעת
10 פברואר 2019, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תצווה - אשר מלאתיו רוח חכמה

לכל אחד יש חכמה מיוחדת בפני עצמו,
לכך כתי' "מלאתיו" כי אין חכמתו של זה כשל זה.
על ידי רוצה לדעת
14 פברואר 2019, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

ענין הקדושה הוא פרישות מכל שייכות לעוה"ז, והכוונה שמתעסק בעניני עוה"ז לשם עוה"ז, וקדש עצמך במותר לך, היינו גם במה שמותר מ"מ זה "עולם הזה" אך כאשר עושה זה בכוונת קדושה אזי אכן אין לך קדושה גדולה מזו, ש"מחבר שמים וארץ". יעקב נקרא קדוש ש"חיבר שמים וארץ" וכו', וכמש"כ המס"י שעילוי גדול וכו', ואצל יעקב נת...
על ידי רוצה לדעת
14 פברואר 2019, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושה היא פרישות או דוקא ריבוי תענוגי עולם הזה

המשפט "האדם לא נברא לעצמו אלא להועיל לאחריני" לאו דידי הוא אלא ממה שהזהיר רבינו הנפה"ח כמה וכמה פעמים את בנו הגרי"צ כמובא בהקדמתו לנפה"ח, וודאי שהאדם הוא חלק מהאחריני, אך היאך ידאג לעצמו, ע"י שדואג לאחרים! זהו רצון ה', ומה הוא וכו' אף אתה וכו' ועי' תומר דבורה שזהו "בצלם אלקים" והוא בכלל לא טוב היות ...