החיפוש הניב 425 תוצאות

חזור

על ידי דוד
20 אפריל 2016, 05:52
עבור לפורום
עבור לנושא

כאיל תערוג פסח

עניני פסח יו"ט וחוה"מ מהגראי"ל שליט"א
על ידי יוסף יצחק
04 דצמבר 2017, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח - וישאל יעקב ויאמר... מה ביאור הכפילות?

לכתוב וישאל יעקב וכו' לא נראה לי ששייך לומר, כמו וידבר ה' אל משה לאמר, שלשון השאלה מורה על האמירה אלא קשה שהיה לכתוב ויאמר יעקב כמו שלפני זה שאל המלאך מה שם יעקב וכתוב ויאמר ונראה ליישב, דשאלת המלאך לא היתה מטרתה עצם השאלה אלא שנכנס עימו בדברים להודיע לו שינוי שמו שמוסיף לו ישראל, לכן נכתב ויאמר, מש...
על ידי שף ויתיב
19 פברואר 2018, 12:45
עבור לפורום
עבור לנושא

ד' פנינים מהגר"ל מינצברג שליט"א

ראיתי להביא כאן
פורים.docx
על ידי אשדוד
27 מרץ 2018, 02:47
עבור לפורום
עבור לנושא

הגדה של פסח חדש!!

מצורף הגדה של פסח מדהים.

קיבלתי במייל, וכתוב שם שמותר להעבירו.

נהנתי ממנו מאוד.

מעורר התרגשות גדולה.
על ידי מצפה לישועה
25 אפריל 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

הבדלה על היין - סגולה לזיווג

לא מעט מהפונים והנכנסים למעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם בבני ברק - מגיעים לשאול ולהתייעץ בענייני שידוכים. החל משאלות לגבי שמות המחותנים ועד מקרים של מעוכבי שידוך המחלים את פני שר התורה בתחינה להתברך שימצאו את זיווגם בקרוב. מקרה מפעים אירע בימים האחרונים. יהודי שנכנס למעונו של מרן שר הת...
על ידי אוריאל
03 מאי 2018, 00:00
עבור לפורום
עבור לנושא

כל מקום שנתנו עיניהם מיד היה נשרף

בגמרא בשבת מסופר שכאשר יצאו רשב"י ובנו ר"א מהמערה, וראו אנשים אשר חורשים וזורעים, אמרו מניחין אלו חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, כל מקום שהיו נותנים בו עיניהם מיד היה נשרף. יצתה בת קול ואמרה להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערה, וכו'. מה שכתוב שכל מקום שהיו נותנים בו עיניהם היה נשרף, כתב בפירוש הרא"ש בנדרים ז...
על ידי גדר
18 יולי 2018, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אבלות על צער השכינה- מה הביאור

ראה בדברי הגר"ש פינקוס המצו"ב, בעיקר מסעיף ב ואילך. [אמנם הוא מנסח את השאלה באופ"א אבל התשובה כמדו' יפה גם לשאלתך]
על ידי אלימלך
04 אוגוסט 2018, 21:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיפוש מקור: ציצית לילד קטן מסוגלת לנשמה גבוהה

אליה רבה בסימן יז'
ובספרי יראה [קיצור של"ה חולין סוף עניני ציצית] כתבו להלביש לקטן טלית קטן כשיודע לדבר, ולפחות שיהא בן ג' שנים, וסימנך כי האדם עץ השדה [דברים כ, יט] כמו העץ הוא ג' שנים ערלים. וכן להרגיל באותיות התורה, דמכל זה יזכה בקטנותו לנשמה רמה:
על ידי הפקדתי שומרים
15 אוקטובר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים

ראה את המדרש שהובא בראשונים עה"ת (בשינוי מסויים) ובדקדוק, הדברים יתבארו קצת. רבינו בחיי שם- מובא במדרש (תנחומא לך ד) בזה"ל ואברכה מברכיך, הכהנים מברכין לישראל שנאמר (במדבר ו, כז) ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, אמר הקב"ה אני מברך לאותו השבט. אמר הקב"ה בעולם הזה שבט לוי מברך אתכם, אבל לעתיד לבוא...
על ידי amsgula.net
16 אוקטובר 2018, 01:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים

מצו"ב [אם כי לאחר שנדפס רציתי להגיה שם דבר].
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

זה קשה לגרסא דמסכת שמחות, אבל להגרסא במו"ק כא: לק"מ, שנפטרו שני בניו, והוא אמר שאפילו אם היו שני הבנים האלו חתנים הייתי מנוחם. אולי יש לומר שלא שייך בזה משום אל יפתח פיו, כיון שבשלמא אם היו לו שבע בנים אז אם אומר אילו ימותו כולם, זה נחשב לפתוח פיו לשטן. אבל אולי לא היו לו עוד בנים [היינו באותה השעה]...
על ידי tkhvu
16 אוקטובר 2018, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה "אנחנו"?

בברכת המזון אומר הרחמן הוא יברך אותי ואת אשתי ואת זרעי, אותנו ואת כל אשר לנו, קצת צ"ע להגיד שזה שייך לציבור.
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

tkhvu כתב:יש תשובה על מילה, שכיון שידע שיהיה מצווה בזה העדיף לקיים כמצווה כי גדול המצווה ועושה וכו'. וכן יש לומר בנידון זה.
החילוק ברור. גם אם היה הולך לא"י מקודם בלי ציוי, לא היה מגרע אם ילך פעם נוספת מחמת ציוי ה'. משא"כ מילה. ופשוט.
על ידי רמתים צופים
17 אוקטובר 2018, 08:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

מצות יישוב אר"י אינו מצוה פרטית בשורשו, עיקרו ושורשו מבואר ברמב"ן היא מצד כיבוש אר"י שנעשית ע"י "עם" ישראל, אלא שהדרך והאמצעי לכך היא גם ע"י שכל פרט וכל יחיד מישראל יתיישב בארץ, אבל כל זמן שלא נולד ה'עם' לא שייך 'כיבוש', וממילא לא שייך מצוה זו גם על הפרט.
על ידי רמתים צופים
17 אוקטובר 2018, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

עוד נראה - שהרי מצוה זו של יישוב אר"י באה כתוצאה מהברית שכרת ה' עם אברהם ומהשבועה שנשבע לתת לזרעו את הארץ, וכל המצוה נובע למען קיום הברית. אמנם טרם הברית והשבועה לא שייך קיום הברית. ויתירה מזו, הרי הקב"ה אמר לאברהם: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר ...
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 16:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, השתתפות בסעודת ברית מצלת מן הגהנום, מה הטעם?

בספר אמרי יחזקאל הביא תשובה לשאלה זו עפמש"כ בספר "מעם לועז" (פרשת לך לך, פרק י"ז) שהביא לבאר בשם השל"ה הקדוש, שזאת משום שבסעודת נישואין בשעת החופה - נמצאת שם השכינה הקדושה [וכמו שכתב בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף קס"ט ע"א.] וכן בסעודת הברית - מתארח שם אליהו הנביא בכבודו ובעצמו [וכמו שכתב הטור (יורה דע...
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, השתתפות בסעודת ברית מצלת מן הגהנום, מה הטעם?

עוד ראיתי מביאים את הבני יששכר בשם המדרש (בני יששכר – תשרי, וכן אגרא דפרקא סימן קמ"ו): מי שמשתתף בברית מילה עוונותיו נמחלין, כי אליהו הנביא היתנה עם הקדוש ברוך הוא דאינו רוצה לילך לברית כשרשעים נמצאים שם, ולכן הבטיח לו הקדוש ברוך הוא שימחול לכל העם העומד אצל הברית מילה. והובא המדרש גם בספר 'שולחן גב...
על ידי נבשר
17 אוקטובר 2018, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

יעויין על עמלק שהיה זורק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, וכתוב במדרש "לץ תכה פתי יערים" לץ זהו עמלק, חזינן שיש ענין ללץ בברית מילה.
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו) וברש"י: בעצם היום - בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום, עכ"ל. מבואר ברש"י שללץ יש התנגנות מיוחדת לברית מילה ולכך עשה אברהם הברית בפרסום כנגד הליצים...
על ידי דע מה שתשיב
17 אוקטובר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפי...
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 21:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה אין מזכירים זכות מילת אברהם ביוה"כ?

לדעת פרקי דר"א פרקים כו-לא. וכך גם פירש רש"י (אבות ה, ג) הן המילה והן העקידה היו בכלל י' נסיונות שנתנסה בהם אברהם, אלא שהעקידה היתה הניסון האחרון בשלבי הניסוי, ולא כרבינו יונה שפירש שהיה הוא שלב קודם לנסיון האחרון. ולפי כ"ז ייתכן במה שאנו מזכירים בתפילה את נסיון העקדה שהוא הנסיון האחרון שנתנסה בו אב...
על ידי הפקדתי שומרים
18 אוקטובר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אומרים על צדיקים שהם נפטרו

כתבתי בזה פעם אולי יועיל. בן תמותה ששובק חיים קרוי בפי העולם "מת", כמו גם חפץ שלא זז ולא פועל אומרים 'זה מת'.. למה מת, כי הוא פשוט לא משמש ליעוד שבו, לתכלית מה שנוצר. כך גם אצל האדם. בן אנוש שכל חייו התעסק בדברים גשמיים, אחרי ששובק חיים הוא התנתק כעת מעולמו -עולם הגשם שבו התעסק וראה תכלית הכל, אם כן...
על ידי באמונתו יחיה
19 אוקטובר 2018, 12:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

בכלי יקר כתב
"בעצם היום הזה נמול אברהם וגו'". אע"פ שכבר נאמר וימל בשר ערלתם וכתיב בהמולו את בשר ערלתו. מ"מ חזר ופירש לומר שעשה גם מילתו בעצם היום הזה לעין כל ולא היה מתבייש מפני הרואים. כי על פי' רש"י קשה, למה ימחו בו ליצני הדור,
על ידי נבשר
23 אוקטובר 2018, 00:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

כל סיפור שהתורה מספרת לנו ממעשה האבות צריך תחילה להגדיר מהו מהות הפרשה, אמנם מתגלים דברים צדדיים בפרשה, אבל יש עיקר ומהות לכל סיפור. נראה, שעל אף שרואים בסיפור הזה את מעשה החסד של אברהם, עדיין לא זהו מהות הסיפור, זה רק נשמע דרך אגב. וא"כ גם כאן התורה לא באה כאן בשביל לספר לנו על מעשה החסד שלו, שאם ...
על ידי נבשר
23 אוקטובר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

עיין שם במהר"ל שחוזר כמה פעמים על יסוד אעתיק חלק קטן "כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור שהוא מטיב לאחרים, ולאדם כמו זה יש לו זכות ודקות החמרי ואינו אדם חמרי גמור, כי החומר אינו משפיע רק הוא מקבל תמיד". וכן שם הרבה שהנותן והמשפיע הוא מתרומם, וכן הציור בדעת האדם השפעה היא מלמעלה, וא"כ אינו חמרי, שד...
על ידי איש בנימין
23 אוקטובר 2018, 18:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]

לכאו' יש בזה גם נפ"מ. כי אם הכח של מסי"נ הוא מאור כשדים א"כ הוא מוטבע בנו באופן תורשתי. שהרי אברהם הטביע בעצמו את התכונה הזו וכשנולד יצחק הוא כבר עם התכונה מושרשת בטבעו. אבל אם הכח הזה הוא מהעקידה, הרי היא היתה אחרי שכבר נולד יצחק. ונצטרך לומר אחד מהשנים: או שהכח הזה מוטבע בעמ"י מיצחק ולא מאברהם, או...
על ידי גבריאל פולארד
23 אוקטובר 2018, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

הלכתא גבירתא מהכנסת אורחים דאברהם אבינו

"ויקח חמאה וחלב" הלכתא גבירתא מהכנסת אורחים דאברהם אבינו מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים מבואר דהקשו ותירצו ופלפלו בהנהגות האבות הקדושים קודם מתן תורה, גם ע"פ דינים ואיסורים דרבנן, ולא הסתפקו בדרך כלל בתירוץ דקיום המצוות דקודם מתן תורה שאני, וזה ע"פ המבואר בדברי חז"ל דקיים אברהם אבינו כל התורה קודם...
על ידי נבשר
25 אוקטובר 2018, 02:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן, בשם "חמס" יכונה, וורט ממרנא ורבנא הרב שך זיע"א

יעויין ברש"י שכתב חמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש. א"כ אפשר חמס העשוי לי ע"י הגר שמקלה בי, ואני האדון שלה, ועליך החמס שהיית צריך להתפלל עלי, וא"כ לא הייתי מגיעה לחמס, שאם כדבריו דברי רש"י קשים בפשוטם. ויעויין שם ברש"י שזה מדרש ובמדרש בשינוי לשון שאיכא לו דין בהדך, שחמסן שאיכא לו דין, ולפי"ז דבריו ...
על ידי עמוס חדד
29 אוקטובר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

לא קראתי כל האמור לעיל ועמכם הסליחה: אגע בגוף השאלה - מהי גירות קודם מתן תורה? לכאורה רק אמונה בא-ל אחד ותו לא. וממילא אפשר שהיו רבים שנשארו מאמינים אך אינם יהודים. ואמנם ראיתי לעיל שהביאו כמדומה מפדר"א שחזרו לגויותם, ואפשר - שאמונה בלי מעשיםלא מחזיקה לדורות. עוד מסופר [ואשתדל להזהר בלשוני]: כאשר נס...
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת חיי שרה, למה אברהם התעסק בנישואי יצחק, ולא יצחק עצמו.

צ"ע וכי יצחק לא האמין להבטחה שקיבל אביו? הלא הוא הסכים למסור נפשו על סמך דברי אביו שקיבל נבואה מה', ואיך לא יתעסק בנשואיו על סמך הבטחת ה'?