החיפוש הניב 359 תוצאות

חזור

על ידי אור זרוע
30 אוקטובר 2018, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך הקב"ה נטמא למשה

אין זו קושיא באמת אלא התלוצצות וענה לו כאיוולתו. וכן כתב בפנים יפות (פר' חוקת יט, יד): ומ"ש [סנהדרין לט א] כי קבר למשה במאי טבל, והשיבו טבל בנורא, היינו שהשיבו לפי דעתו, אבל באמת לא היה משה מטמא כיון שמת משה בנשיקה , עכ"ל. וכן מובא במקומות נוספים. תשובה נוספת ניתן היה לענות לאותו מין על פי סוטה יג,...
על ידי צבי500
31 אוקטובר 2018, 10:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך הקב"ה נטמא למשה

מתוך הספר נפש הרב, על הגרי"ד סולוביציק.
התמונה ללא התוספת בכתב יד היא הראשונה.
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, הר המוריה, קטורת.

נראה שהוא משום שהקטורת מסירה קטרוג ומכפרת על בני ישראל כדאיתא בפרשת פנחס (ובזוה"ק איתא שמעורר לתשובה את מי שמריח ריח הקטורת) ועקידת יצחק ג"כ שימשה למטרה זו.
על ידי עמוס חדד
04 נובמבר 2018, 11:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

אני שמעתי מאדם גדול מאד שפי' שהציור של חסד הוא שהנותן הולך ומשפיע בלא המקבל, וזה עיקר החסד משום הנותן, בשונה מצדקה שתליא במקבל, א"כ הציור של חסד שהנותן מחפש ורוצה ליתן ממנו ולהשפיע. וזה באברהם שהיה אחר מילתו, ולא היו אורחים והיה יושב בפתח האהל לחפש אורחים. ולהשלמת הענין כדאי לעיין במהר"ל נתיב העבוד...
על ידי באמונתו יחיה
05 נובמבר 2018, 20:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל

תשובה נוספת. לפי מה שמבואר בספרי מחשבה וחסידות שיעקב ועשיו חילקו בינהם את העוה"ז והעוה"ב ,שיעקב היה איש תם ויושב אהלים ותפקידו היה לעבוד את הקב"ה בדרך איתקפיא, ועשיו היה איש שדה ועבודתו הייתה איתהפכא, דהיינו לעלות את העוה"ז לקדושה ולכן עשיו היה אמור לקבל את הברכות וכשראה יעקב שעשיו לא מקיים את תפקיד...
על ידי נדיב לב
06 נובמבר 2018, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות. עשו גדל "בין" יצחק ורבקה, ולא "בין" יעקב

גם אפשר שעד שיעקב הגיעו לגיל יג לא נחשב צדיק אינו מצווה וטעמים נוספים שאפשר לתת ומגיל י"ג עשו כבר פרש לתרבות רעה.
על ידי יוסף יוסף
07 נובמבר 2018, 01:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות. עשו גדל "בין" יצחק ורבקה, ולא "בין" יעקב

התשובה הפשוטה לכך: עשיו גדל אצל הוריו ומהם היה לו ללמוד משא"כ יעקב היה אחיו מדוע ילמד ממנו מה, ומה עוד שהם גם לא היו דומים כלל בטבעים משא"כ עשיו אכן דמה ליצחק בדין וגבורה (עפ"י סוד) והיה לו ללמוד הימנו, ובוודאי היה דברים שדמה לאמו וכן יעקב היה איש תם יושב אהלים, כך שהוא לא ראה או היה בסביבתו בכדי לל...
על ידי אוריאל
08 נובמבר 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

מגיד דבריו ליעקב - הגרי"ח סופר שליט"א

לאחרונה החלה לצאת חוברת מיוחדת במינה, מדי שבת בשבתו, אשר בשם 'מגיד דבריו ליעקב' תקרא. מדובר בחוברת ייחודית מאד, משום שיש בה גם דברי מוסר והגות בפרשת השבוע, וגם דברי תורה בעומק ובבקיאות, מהגאון המפורסם רבי יעקב חיים סופר שליט"א. התבקשתי להעלות אותה לכאן, על מנת לזכות את הרבים אשר יאותו לאורו [בנקודות...
על ידי יוסף יוסף
09 נובמבר 2018, 12:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל

עוד תירוץ בעניין הברכות שניתנו במרמה שפ"א תולדות תרל"ב ד"ה במדרש, וז"ל: ונראה שזה עצמו הטעם שעשה כן הש"י שיהי' הברכה ליעקב ע"י מרמה ולא נתן בדעת יצחק לברכו. רק שיהי' הברכה בביטול כל רצונו להשי"ת כי אדם המברך בנו אף צדיק גמור יש לו נגיעה מצד שהוא בנו. ולכך הי' כאן שלא יהי רצון יצחק לברך את יעקב. וכמ"...
על ידי מלמד להועיל
09 נובמבר 2018, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל

אם יש למשהו מה להגיב, להוסיף וכו' אשמח לידע. סלחו לי שאני מפריע לדיוני האתכפיא ואתהפכא אתגליא ואתכסיא וכו' רעיונו של רבי חיים אחי המהר"ל, יפה מאוד. אני חייב למצוא מה לדבר בשבת כדי לדחוף את הווארט הזה. אסיף לכבודו אם רוצה.. שזהו מה דאי' במד"ר (ס", כ"ב) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו א"ר יוחנן אין לך...
על ידי ים סוף
10 נובמבר 2018, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

כ' האלשיך "ויצוק שמן על ראשה היא תשועתן על ידי כהנים משוחים שמן על ראשם, וגם נס השמן למנורה." וכ' בספר שפתי כהן (על התורה) על הפסוק "ויותר יעקב לבדו" אז"ל אל תקרי לבדו אלא לכדו מאין בא לו זה הכד כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים בבקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן ויצק על ראשה וחזר הכד ונתמלא אז י...
על ידי גל גל
11 נובמבר 2018, 16:05
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר בזמנינו לשאת שתי נשים - פרשת ויצא

בס''ד פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה? פתיחה בפרשת השבוע מובא, שיעקב אבינו עבד את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל לזכות לבסוף גם ברחל וגם בלאה. כיצד יעקב אבינו נשא שתי אחיות? הרי תורה אוסרת לשאת שתי אחיות! המהר''ל (גור אריה מו, י) תירץ, שאפשר שיעקב אבינו פעל על פי רוח הקודש וציווי מיוחד, ומשום כך זה לא ...
על ידי אוריאל
13 נובמבר 2018, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא, האבן שישב עליה משה במלחמה בעמלק היא האבן שעליה שכב יעקב

כ' המנות הלוי בהקדמה לפירושו על מגילת אסתר שהאבן שישב עליה משה בעת המלחמה בעמלק [סו"פ בשלח] היא אותו אבן שעליה שכב יעקב. אשמח לידע אם ידוע למשהו מרבני בית המדרש מקור הדברים. והביאור נראה כי הנה מלחמת עמלק באה כאשר היו ישראל במחלקות וכאשר ביאר בכלי יקר בסו"פ בשלח שרפידים הוא לשון פירוד [וכן ידוע לשו...
על ידי יוסף יוסף
14 נובמבר 2018, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא, טוֹב תִּתִּי אֹתָהּ לָךְ מִתִּתִּי אֹתָהּ לְאִישׁ אַחֵר וכו', לבן שביקש לעקור את הכל רוצה חתן את יעקב אבי

יש ווארט של ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל על הווארט שנאמר לעיל 'ביקש לעקור את הכל' שלבן רצה להרוג את אליעזר ועי"ז היה נאסר יצחק על כל נשים שבעולם ושאל והלא יכל להתחתן בנות הכנעני, כי שבועת אברהם היה רק שלא יקח משם ותירץ האמרי אמת זצ"ל כי זה היה כוונת לבן שיצחק יהיה מוכרח להתחתן עם בנות הכנעני כדי שכל זרע יש...
על ידי יעקב1
18 נובמבר 2018, 09:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול "שיחו בכל נפלאותיו", סיפורי השגחה פרטית

אבי שליט"א סיפר, לפני כמה שנים שלא היה ידוע כ"כ הבעיה שמעבירים מתים במטוסים שיש בזה חששות חמורות של טומאת מת לכהנים, היה בדרך לארה"ב (או בדרך חזרה) ובתור לכניסה למטוס פתאום הוא פגש בדיוק מאחוריו חבר טוב מהעבר, ושאלו מה נשמע ולאן הולך וענה לו שהוא פה עם אימו. אבי שליט"א לא ראה אותו עם אף אחד ושאלו א"...
על ידי האחד בא לגור
19 נובמבר 2018, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך משה אמר את התורה לישראל למ"ד תורה חתומה נתנה, הלא דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ

א"כ זה שאלה על השפת אמת, ולא שאלת השפת אמת.
ובכל מקרה ,אני באתי להעמיד, לא רק בכתיבה של התורה אלא גם באמירה שלה, דהיינו שאף אם נאמר ,שכבר אחרי שהיא נאמרה ,עוד לפני שנאמר בה דין להיכתב. היה דין של דברים שבכתב אי אתה רשאי, אבל עיסקנו פה הוא בשלב שהיא עוד לא נאמרה, ולא רק בשלב שהיא עוד לא נכתבה .
על ידי יהודה1
19 נובמבר 2018, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב" משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה) ...
על ידי לשם שמים
19 נובמבר 2018, 20:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

רוצה לדעת כתב:אם יש למשהו מרבני בית המדרש דידן עוד מקורות שתפילה על רוחניות מתקבלת, אשמח מאוד לידע.
מעשים שבכל יום
תטעם תבין.
על ידי נבשר
19 נובמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

תיובתא כתב:במחשבה שניה יש לדון בדברי הגר"א האם תקפים כל זמן שאדם לא הוציא שבת, שאז מעריב דמוצ"ש יכול להיות בכלל.
אתה שואל גם על מעריב דמוצאי יוהכ"פ?
על ידי עם חכם ונבון
19 נובמבר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, יום השלישי למילה

ברית מילה הואיל ואתי לידן נימא ביה מילתא , פסוק א וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלנֵי מַמְרֵא. כִּי שָׁם נִמּול אַבְרָהָם אָז, וְכָל בֵּיתו נִמּולוּ אִתּו, שָׁם הופִיעַ הָאֵל יִתְבָּרַךְ שְׁכִינָתו לַעֲמד בַּבְּרִית, כַּמִּשְׁפָּט לְכָל כּורְתֵי בְּרִית, כְּעִנְיַן "אַתֶּם נִצָּבִים וְכוּ' לְעָבְרְךָ בִּבְ...
על ידי נבשר
20 נובמבר 2018, 15:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, השם "ישראל" ניתן ע"י שרו של עשו?!

אני מסכים לדבריך ויעקב היינו כמש"כ הרמב"ן בדרך עקוב היינו שהוא פתלתל ואינו בקו היושר, והיינו שהטוב זקוק לרמאות בשביל לנצח, וישראל שהוא בדרגה הגבוהה והשלימה שלו, שאף עשו מודה ליעקב. ויש לעיין שאומרים בקרבנות בבוקר "ומאהבתך ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון". ואפשר שעכ"פ בודאי השם קראו כן, רק...
על ידי נבשר
20 נובמבר 2018, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אי...
על ידי יעבץ
21 נובמבר 2018, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, השם "ישראל" ניתן ע"י שרו של עשו?! [והשם "אדום" ניתן ע"י יעקב]

כמובן הן כדברי הספורנו שלא תפס במאכל את המהות שלו אלא את הצבע החיצוני בלבד, והן באופן כללי העובדה שבשביל האדום האדום הזה הסכים למכור את הבכורה, וזה הכריע שיעקב - מלשון ידו אוחזת בעקב עשיו, היינו שמנסה למנוע ממנו את הגדולה שאינה ראויה לו - יכל לו ונטל בדין את הבכורה.
על ידי אור זרוע
21 נובמבר 2018, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

בספר הכתב והקבלה (בראשית כז, א) פירש בפשטות שגם יעקב לא הקריב את הגדיים על במת יחיד, אלא הביא שני גדיי עיזים כדוגמא לקרבן פסח ולקרבן חגיגה. להלן העתק של חלק קטן מדבריו: פסח כדינו היה אסור לו להקריב בבמת יחיד , כמבואר בבתרא דזבחים, וכ"פ הרמב"ם, לכן לא עשה כ"א דוגמא לפסח יוצאי מצרים, ושם נאמר וככה תאכ...
על ידי האחד בא לגור
21 נובמבר 2018, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

בספר הכתב והקבלה (בראשית כז, א) פירש בפשטות שגם יעקב לא הקריב את הגדיים על במת יחיד, אלא הביא שני גדיי עיזים כדוגמא לקרבן פסח ולקרבן חגיגה. להלן העתק של חלק קטן מדבריו: פסח כדינו היה אסור לו להקריב בבמת יחיד , כמבואר בבתרא דזבחים, וכ"פ הרמב"ם, לכן לא עשה כ"א דוגמא לפסח יוצאי מצרים, ושם נאמר וככה תא...
על ידי האחד בא לגור
21 נובמבר 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

יש ליישב על פי המובא בדף על דף חולין טז, ב בשם הגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל: בגמ': כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו' (דברים י"ב כ') רבי ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה. והיינו דכל זמן שלא נכנסו לא"י היה אסור להם לאכול בשר תאוה - בשר בהמה הראוי להקרבה - רק שלמים, חו...
על ידי האחד בא לגור
22 נובמבר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

לא היתה כוונתי, שבפועל יש במקום דין משכן, שהרי כשחרב שילו, ודאי שיש דין במה גדולה, (אף שלא יהיה אוהל נטוי)אלא הכוונה היתה, לאחר שנצטוו ישראל ליחד לקב"ה מקום מיוחד להקריב קורבנות ,אף שבפועל עוד לא הוקם . והרי ע"כ אתה אומר, בפסח מצרים שלא קרבו האימורים כלל ,ודם ניתן על משקוף ושתי המזוזות והוא היה המז...
על ידי סתם איש
23 נובמבר 2018, 10:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

בתוס' שבת יב' ב' מבואר שלענין קריעת הגז"ד אחר שנחתם שע"ז כתוב בסוגיה בר"ה שתפילה בבי' ימי תשובה יכולה לקרוע, תפילה בשבת לא מהני.
על ידי יוסף יוסף
23 נובמבר 2018, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, השם "ישראל" ניתן ע"י שרו של עשו?! [והשם "אדום" ניתן ע"י יעקב]

הנה השם ישראל הוא השם של כלל ישראל בדרגה הגבוהה, משא"כ השם יעקב זה כאשר ישראל במצב יותר נמוך, כמפורש בראשונים וכידוע. ויש לעיין ששם זה ניתן לנו ע"י "שרו של עשו", הלא דבר הוא, ששם המורה על דרגתם הגדולה של ישראל ניתן ע"י שרו של עשו. יתכן, שאדרבה כאשר כח הרע נכנע לישראל, היינו שאף שרו של עשו מכיר בעלי...
על ידי האחד בא לגור
27 נובמבר 2018, 02:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית אצל נר חנוכה.

איתא בשאילתות כ"ז: מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצויצת בינהן, עכ"ל. א. מה ענין ציצית אצל נר חנוכה. ב. הלא לילה לאו ציצית ג. למה הודגש "טלית" ולא ציצית. א. מאותו ענין של מזוזה, שיהיה מוקף במצוות . ב. נחלקו הרמב"ם והרא"ש ,האם כסות שהוא אף ליום ,חייב אף בלילה, א"כ יש לך ראיה ,שדעת השאיל...