החיפוש הניב 359 תוצאות

חזור

על ידי האחד בא לגור
27 נובמבר 2018, 03:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית אצל נר חנוכה.

המאירי מזכיר גם תפילין והלא לילה לאו זמן תפילין, וגם היה ראוי להזכיר מילה כי הלא גזרו היוונים על המילה קרא שוב קי"ל לילה זמן תפילין גם למילה התייחסתי אבל למעשה לא לובשים בלילה. והיאך יהא מוקף במצוות כאשר למעלה לא לובש תפילין זה אכן שאלה ,ואוסיף על שאלתך ,מכיון שיש גזירה דרבנן שלא להניח בלילה, משום ...
על ידי שומע כעונה
27 נובמבר 2018, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול "שיחו בכל נפלאותיו", סיפורי השגחה פרטית

לספר נפלאות הבורא וחסדיו עמי, ע"כ אמרתי אעלה בפני הרבים השגחה פרטית שהיתה עמדי. לפני כחודש הוצרכתי לצאת לחו"ל לצורך טיפול רפואי לא' מבני משפחתי, לצורך כך רכשתי כרטיסי טיסה הלו"ש בחברת "אל על", מחיר הכרטיסים לי ולנלווים עמדי היו סך 1400 דולר, ובתרגום לשקלים 5100 ש"ח. הטיסה הלוך עברה, הטיפול אף הוא עב...
על ידי הכהן
27 נובמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול "שיחו בכל נפלאותיו", סיפורי השגחה פרטית

אתמול היתה מסיבת סידור, ההתרגשות עדיין ניכרת על פניה, והנה היום היא מצטרפת אל אחיותיה הגדולות, לחגוג בת-מצוה לבת דודה בירושלים. האורות כובו, העוגות חוסלו, והגיעה השעה לחזור הביתה. באותה שעה, יושבים ההורים שלה בכנס עסקי באחת משכונות הבירה, ושומעים דברים מאחת מהצוות. הטלפון של אבא רוטט, ומעבר לקו בעלה...
על ידי מכל מלמדי השכלתי
28 נובמבר 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית אצל נר חנוכה.

עוד תירוצים.
א. דעת רש"י (בסידור או בספר הפרדס) שכסות יום פטור בלילה. אך כשיש אור מנר חייב כי אפשר לראות ולקיים וראיתם אותו. כאן יש נר חנוכה.

ב. אפשר שיש עניין להיות מוקף ב"חפצא" של מצווה. כמו שציצית דוחה שעטנז גם בלילה אף שאינו זמן ציצית. ורואים שיש מהות בציצית גם שלא בזמנה.
על ידי האחד בא לגור
28 נובמבר 2018, 02:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אי...
על ידי דרומאי
29 נובמבר 2018, 00:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית אצל נר חנוכה.

מי אמר לכבודו שהרב שיינברג זצ"ל היה מקפיד להדליק עם תפילין, כמדו' שכל יום היה מוריד התפילין רק בצאת הכוכבים, וא"כ מי אמר שעשה כן מצד נירות חנוכה. שמעתי ממנו.[/quote] יישר כח, האם כבודו שמע ממנו זצ"ל מה הקשר בין "טלית ותפלין לנר חנוכה"?[/quote] לא שמעתי ממנו ביאור הענין. אך פעם כשיצא מביהכ''ס בשעת ה...
על ידי נבשר
29 נובמבר 2018, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית אצל נר חנוכה.

מצאתי בשפ"א [מקץ תר"מ] וז"ל: ובכעין זה ממש נתקיים בנס דחנוכה להיפוך ע"י שכ' להשכיחם תורתך לכן נתוסף עוד זכרון לבנ"י ע"י שרצו להשכיחנו כן שמעתי ממו"ז ז"ל כי ימי חנוכה נותנין זכרון. ונ"ל שלזה רמזו חכמים בחידותם מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעה"ב מצויץ באמצע. כי מצות אלו מביאין זכרון. שמזוזה בפתח לזכו...
על ידי סופר
29 נובמבר 2018, 10:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, מה ענין טלית ותפילין אצל נר חנוכה.

רוצה לדעת כתב:איתא בשאילתות כ"ז: מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצויצת בינהן, עכ"ל.

ב. הלא לילה לאו ציצית
יש שהביאו ראיה מכאן לשיטת הגר"א שזמן הדלקת נר חנוכה הוא בשקיעת החמה בזמן בין השמשות, שאז עדיין חייב בציצית.
על ידי יצחק
29 נובמבר 2018, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

לכאורה תמוה מאד בשלמא אם בדרך מקרה ההצלה של תמר היתה ע"י שתבייש את יהודה אז היינו יכולים לומר "נח לו לאדם וכו'" אבל כאשר יהודה הוא בעצם ה"רודף" של תמר, הוא זה שבא עליה והוא גם הבי"ד שגזר עליה עונש מוות לכאורה פשיטא שתמר היתה צריכה להציל את עצמה בבושת יהודה, ויתכן שהיה מותר לה גם להרוג את יהודה בשביל...
על ידי נדיב לב
30 נובמבר 2018, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

23 הערות בהלכות חנוכה

א. כתב בשו"ע (תרעו-ב) מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק באותו הלילה, וגם אין מדליקין עליו בתוך ביתו, כשרואה נר חנוכה מברך שעשה נסים, ובליל ראשון מברך גם שהחיינו, ואם אח"כ בליל ב' או ג' בא להדליק אינו חוזר ומברך שהחיינו. ולכאו' קשה מדוע לא יברך שהחיינו ביום השני על קיום המצווה וכמו שכתב הרמ"א בהל' סוכה ...
על ידי יעקב1
30 נובמבר 2018, 13:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול "שיחו בכל נפלאותיו", סיפורי השגחה פרטית

עוד סיפור שסיפר חבר, הוא ניגש להתקבל לחיידר באמצע אלול והמנהל סירב מהסיבה שאין כבר מקום (חיידר מאד מאד מבוקש - אם היה מותר להוסיף עוד "מאד" הייתי מוסיפו). הלה הפציר והגיע יום יום ולא הועיל לו, והמנהל אמר שלענ"ד הישועה לא תגיע ממנו ושיפנה לעוד מקומות, אך סיפר לו המנהל שפעם היה לו סיפור שגם הוא ראה בז...
על ידי tkhvu
02 דצמבר 2018, 00:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

א. מבואר במדרשי חנוכה (כמדומה מגילת אנטיוכוס) שלקחו להם את הפרנסה על ידי שאמרו לכתוב על קרן השור שאין להם חלק ונחלה והיינו משום שהשור הוא עיקר הפרנסה ויהיו מוכרחים לכך, ואח"כ אמרו לכתוב על פתחי הבתים.
ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים.
על ידי פרלמן משה
02 דצמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים. צחוק חנוכה מוקדם.... פשטו ידם בממונם הכוונה בממון שכבר הי'ה לישראל. ואגב, גם הנחת היסוד שכשרוצים להשפיע על הרוחניות מפסיקים את התקציבים, הוא בדיוק ההפך הגמור!!! כשרוצים להשפיע מחלקים תקציבים שמנים! וכמליצה אמר אויב אחלק לכולם שלל ועי"ז תמלאמו נפשי...
על ידי ים סוף
04 דצמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

יישר כח גדול להרב המכונה (משום מה) ענבשהל
מצו"ב הקובץ המבוקש
על ידי מבקש אמת
05 דצמבר 2018, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להשאל על חלה לאחר שאכלו אותה

שבועות כז,ב: אמר רבא נשבע על ככר ואכלה אם שייר ממנה כזית נשאל עליה אכלה כולה אין נשאל עליה ושם כח,א: אמימר אמר אפילו אכלה כולה נשאל עליה אי בשוגג מחוסר קרבן אי במזיד מחוסר מלקות (אמנם יעויין ב"ב קכ,ב שהשוחט קדשים בחוץ יכול להשאל על הקדשו ונפטר למפרע מעונש, וכבר עמד בזה הקובץ שעורים שם. ובאבי עזרי רפ...
על ידי אוריאל
05 דצמבר 2018, 12:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

בספר כפתור ופרח (פרק מד): "אמרו ליה לרב פפא מה שמך? א"ל רב פפא. אמרו ליה והא כתיב (משלי כז, ב) יהללך זר ולא פיך, אמרו אם אין זר פיך". אם רב פפא הקפיד על כך, מדוע נחקק בסיום, פפא ללא תואר "רב" - חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא...?! חבר הציע היום שאולי "בר" פפא הוא ראשי תיבות "בר ר...
על ידי רמתים צופים
05 דצמבר 2018, 13:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר של יום לחנוכה

עי' מסכת סופרים פי"ח ה"ב בחנוכה ארוממך ה' כי דיליתני. ועי' מדרש שוח"ט [בובר] מזמור ל' שפרק זה נדרש על חשמונאי ובניו, עיי"ש. [ואגב, גם בהבאת ביכורים היו אומרים כן כדתנן בביכורים, ויש לציין למהרש"א סוף תענית שהיוונים התנגדו להבאת ביכורים] אגב כן, יש לציין למשנה ביכורים פ"א מ"ו שתולה סוף זמן הבאת ביכו...
על ידי דרומאי
06 דצמבר 2018, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אדם המתארח בשבת היכן ידליק?

רוצה לדעת כתב: שאלתי מה היתה הוראת החזו"א להגרח"ק על ערב שבת?
כי יש שמועה מהגריש"א שהולכים בתר רוב הימים, ולכן מענין אותי דעת החזו"א בזה?
החזו''א לא חשש לדעת הפרי חדש שהולכים בתר רוב ימים, כן שמעתי מתלמידיו.
ועצם דעת הרב אלישיב לחשוש לשיטה זו היא מחודשת מאד ואכמ''ל.
על ידי ים סוף
07 דצמבר 2018, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת מקץ - כיצד נוצר הרעב במצרים, הרי לא נצרכו כלל לגשם ?

לא הבנתי תירוצו של הרב המכונה 'רוצה לדעת' שהרי שוברו מתוכו דלהדיא כ' ה'אדרת אליהו' שהיה שם גם רעב חוץ מכפן, ואל אותו הרעב נסובה השאלה. והרב המכונה משהו באנגלית אחר ברכת 'יישר כח' ואחר העיון, נראה שהכניס את ראשו בין ההרים שכבר נחלקו בזה ראשונים, שכ' רש"י בבראשית (פ"ב יא') "פישון - הוא נילוס נהר מצרים...
על ידי אוריאל
10 דצמבר 2018, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

המהדרין מן המהדרין

הנה בכל מצוות התורה ישנו לדין הידור מצוה, הנלמד מהכתוב זה א-לי ואנוהו. אמנם, בהלכות חנוכה ישנו גדר חדש בזה, והוא שמצינו מהדרין ומהדרין מן המהדרין [והוא לבד הגדר הרגיל של הידור מצוה, שמחמתו יהיה ענין בחנוכיה נאה] ושמעתי בשם החידושי הרי"ם לבאר הטעם, כי באמת הן טומאה הותרה בציבור וא"כ לא היה צריך שייעש...
על ידי אוריאל
10 דצמבר 2018, 02:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה

ומקור הדברים כמדומה הוא מהמד"ר (פצ"ג - ו) רבי אלעזר פשט לה אם למלחמה אני בא אם לפיוס אני בא אם לתפילה אני בא [וכיו"ב כתב רש"י על הפסוק ויגש אברהם בפרשת וירא, ואף הוא מדברי המד"ר שם]. והוא מה שאיתא במדרש קודם לכן "דבר דבור על אופניו, מה אופן זה מראה פנים מכל צד כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה...
על ידי שמעיה
10 דצמבר 2018, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]

דע מה שתשיב כתב:חלילה לתלות דיברי הבל שכאלה בהגרא שכל משנתו היתה להעמיד דברים על מקורותיהם ולא להמציא דברים וימים וסגולות ככל העולה על דעתם של כמה מדורו
בהודעה שאחריך מביא מהבת עין ש'ידוע מכתבי האריז''ל', ויסתמו פי דוברי הבל המלעיגים על דברי האר''י החי כאילו המציא דברים וימים וסגולות.
על ידי טוב וחסד
10 דצמבר 2018, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

"משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?!

זהו גרסת הירושלמי במסכת סוטה (פרק ט הלכה טז). כיצד הדברים מסתדרים עם מציאות בדיוק הפוכה מזו! חז"ל מעידים על "רבינו הקדוש" - רבי שהיה סוף דורות התנאים, שנודע בעושרו הרב, עד ש"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" (גיטין דף נט, ע"א). ועל שומר הסוסים של בית רבי אמרו שהיה עשיר יותר ממלך פרס ...
על ידי אוריאל
10 דצמבר 2018, 21:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?!

שאלה חזקה לכאורה [אגב גם בבלי סוטה מט: יש כעין הירושלמי הנ"ל, וע"ש בפרש"י]. והנה למרות שכפי שהבאתם דברי הגמרא דלא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, הן מאידך ראה בברכות נז: הרואה ראב"ע בחלום יצפה לעשירות, ולא אמרו רבי [ואיתא שם הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה. וי"ל]. כמו"כ ראה בקדושין מט: ע"מ שאני עשיר אין אומ...
על ידי ים סוף
11 דצמבר 2018, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

רוצה לדעת כתב:בשם הח"ח מפורסם "אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה לך"
לא יודע המקור
מצאתי!
זכורני שסיפר לי פעם בנו של הרה"ג ר' אשר אריאלי שאביו נוהג לבקש ממנו ברכה ביום הולדתו, מכח הפסוק הזה. ואמר שאנשים נוהגים להפך ולברך את חתן היומולדת אבל האמת היא שיש לחתן כח לברך ולא להפך.
על ידי נבשר
11 דצמבר 2018, 22:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, בכי יוסף על בנימין, והבכי על אחיו

כתוב בוזאת הברכה לג' יב' "לבנימין אמר ידיד ה', ישכן לבטח עליו, חפף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן", וברש"י שם שביהמ"ק נבנה בחלקו של בנימין. עכ"פ אפשר שאמנם נקנה מכל כספי השבטים, אבל סו"ס השטח נמצא בחלק בנימין שזכה בחלק זה, א"כ הוא יותר ראוי לביהמ"ק.
על ידי נבשר
11 דצמבר 2018, 22:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, בכי יוסף על בנימין, והבכי על אחיו

רק שצ"ב אמאי לא בכה על צוארי יהודה שירושלים נמי הוה בחלקו, כמו שהבאת מהגמ' ביומא, וחלק מהמקדש שייך ליהודה.
על ידי במבי
11 דצמבר 2018, 23:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

שיחתו בקצרה הייתה: החזקוני בפרשת פנחס (כח-י) כותב שלא נאמר בקרבן מוסף בשבת "ושעיר לכפר עליכם" ללמדך שביו"ט ור"ח שכתוב אצלם חטאת או כפרה ובאים לכפר התקינו שיהו קורין אותן וכולה לישראל כאילו הקריבו אבל קרבן מוסף שבת לא כתיב ביה לא חטאת ולא כפרה ללמדך שאין קרבנותיו באין לכפר לפי ששבת מכפרת. וכו' והוא ה...
על ידי במבי
11 דצמבר 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

עוד בנידון וכן בעניין סעודה שלישית כנעילה.
על ידי שמעיה
12 דצמבר 2018, 10:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, בכי יוסף על בנימין, והבכי על אחיו

הנה מה שבכה יוסף על בנימין ובנימין על יוסף מבו' בפרש"י והוא ממגילה סוף פ"ק שזה ע"ש בית המקדש שעתיד להיות בחלקו של בנימין, ועל משכן שלה בחלקו של יוסף. ומה שבכה על השבטים לא מבו' שזה הטעם שבכה. ויל"ע הלא אי' בכ"ד שלכל השבטים היה חלק במקום המקדש וכדאי' ביומא דף י"ב ע"א לענין ירושלים אי נחשבת לאחוזתכם,...