החיפוש הניב 359 תוצאות

חזור

על ידי גל גל
16 דצמבר 2018, 08:12
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לבצע ניסויים בגופות - ויחי

בס''ד פרשת ויחי: האם מותר לבצע וניסויים בגופות פתיחה בפרשת השבוע, נפטרים גם יעקב וגם יוסף. מאחר שפעולת החניטה הייתה מקובלת מאוד במצריים, כאשר יעקב נפטר, מצווה יוסף על הרופאים המצריים לחנוט את גופתו ולשים אותה בארון. גם כאשר יוסף מת, חונטים הרופאים את גופתו, ושמים אותה בארון. כיצד מתבצע תהליך החניטה?...
על ידי יוסף יוסף
17 דצמבר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

אני שמעתי פעם מאבי שיחי' לאוי"ט
שיוסף שלח יין ישן ופול של גריסין, כי יוכבד נולדה בין החומות
ולפי"ז עכשיו היתה מעוברת, ויוסף לא ידע אם יולד בן או בת
לכן שלח יין לקידוש באם יולד בת, וגריסין של פול (ארבעס) לשלום זוכער באם יולד בן.
על ידי מלמד להועיל
17 דצמבר 2018, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים (מ"ה, כ"ג) וברש"י: מטוב מצרים - מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, עכ"ל. יל"פ בדרך דרוש דהנה בבעה"ט פר' וישב (להלן ל"ז, ג) עה"פ "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו" כתב שזקנים ר"ת ז'רעים ק'דשים נ'שים י'שועות מ'ועד ועיי"ש מש"נ ה...
על ידי ים סוף
17 דצמבר 2018, 00:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

שו"ת מנחת יצחק ח"ב צד "וראיתי הכוונה, עפ"י מה דאמרו, זקני ת"ח כל זמן שמזקינין דעתם מתיישבת עליהם, וכן הוא הדבר ביין המשובח, שכל שמתיישן יותר, הוא משובח ביותר, וע"כ דעת זקנים נוחה הימנו, אבל ע"ה דומה ליין רע, שכשמתיישן נעשה חומץ"
על ידי אוריאל
17 דצמבר 2018, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש, הטעם ששלח יוסף יין ליעקב

יש בגמרא בשבת "חמרא וחיי לפום רבנן ולפום תלמידיהון", ולכאורה אין לו הבנה. וכתב הגאון האדר"ת ז"ל [כמדומה בס' עובר אורח שי"ל ע"י מכון המאור] על פי מה שנודע מחכמי הטבע שיש משהו ייחודי ומעניין מאד, שגם יין המונח בחבית כבר כמה שנים, בכל פעם בזמן שהגפנים פורחים ומבשילים בכרמים, או אז גם היין שבחביות תוסס....
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

ר' יהודה החסיד כותב: "שורש התפילה שמחת הלב בהקב"ה שנאמר התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה', ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור על כל תפילותיו וזמירותיו, למלאת לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה (ספר חסידים - יח) http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14561&st=&pgnum=17 וצ"ל שאינו סותר כלל את האמור במשנ...
על ידי ים סוף
17 דצמבר 2018, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

ובת"י: ובריכינון ביומא ההוא למימר בך יוסף ברי יברכון בית ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתא. מבואר שמברכים כן ביום שנימול. ו אולי יש לרמוז בזה שאפרים ומנשה זכו לברכה זו לפי שהיו במצרים ושמרו עצמם מערוות מצרים אף שדרך האדם לימשך בדיעותיו ומעשיו אחר סביבתו. ולא ראו אצלם ירידת הדורות על אף הסביבה המנוכרת לג...
על ידי ינון קליין
18 דצמבר 2018, 19:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עשרה בטבת- יום דין בכל שנה ושנה על בנין ביהמ"ק, חת"ס.

יש עוד חת"ס בהקשר זה (דרשות חת"ס ח"א עמ' קג טור ד): בואו וראו דבר נפלא כי בזה חודש (טבת) אשר לקינו בו כפלי כפליים, בו התחילה מצור נבוכדנצר על עיר הקודש, וההתחלה הוא חצי הכל כתב הב"י שאילו היה אפשר שתחול עשרה בטבת בשבת היינו מתענים בו. בו ביום באתה השמועה לבני הגולה, ח' נכתבה התורה יונית והיה חושך ג'...
על ידי מבקש אמת
19 דצמבר 2018, 01:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכחו מברכת כהנים במנחה בצום

במשנה ברורה קכז,ז כתב דאם לא אמר בדיעבד אין מחזירין אותו. ובביאור הלכה שם ד"ה אומר ש"ץ כתב וז"ל: עיין במ"ב סק"ז לענין דיעבד דאין מחזירין דבלא"ה דעת אנשי מערב דאפילו לכתחילה אין לומר עיין בטור וגם בתוספות [ ברכות ל"ד ע"א ד"ה לא ] כתבו דבזמן הגמרא לא היה המנהג לומר. ולכאורה אם נזכר קודם שאמר ברוך אתה ...
על ידי אוריאל
20 דצמבר 2018, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגיד דבריו ליעקב - הגרי"ח סופר שליט"א

מצו"ב החוברת על פרשת ויחי
@רוצה לדעת אשלח לך את פרשת ויצא בל"נ בפרטי
על ידי ים סוף
21 דצמבר 2018, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי, שכל את ידיו, הטעם שלא החליף את מקומם, ביאור ממרנא הגר"ח מוואלזי'ן זיע"א

כיון דאתי לידן אימא בה מילתא : שכל את ידיו פרש"י "כתרגומו אחכמינון, בהשכל וחכמה השכיל את ידיו", רואים מכאן שהחכמה היא 'להשכיל' כלומר לחדש דלא כהפשטות. ושמעתי לבאר מה דאיתא בקרא "לך אל נמלה עצל ראה דרכי'ה וחכם" (משלי ו') וצריך להבין איזו חוכמה יש ללמוד מהנמלה שאין כאן אלא לימוד מידת הזריזות ולא חכמה....
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי, שכל את ידיו, הטעם שלא החליף את מקומם, ביאור ממרנא הגר"ח מוואלזי'ן זיע"א

נפלאים דברי בעל הנועם אלימלך בענין שיכול הידים וז"ל הק' שכל את ידיו כי מנשה הבכור ולכאורה הטעם הוא ההיפך של עשיה אלא למדה תורה דרך ארץ שינהוג אדם כבוד בחבירו לפי הראוי לו ואף על פי שהיה יכול יעקב אבינו עליו השלום לחזור ולהעמידם כרצונו זה לימינו וזה לשמאלו. אלא שכוונתו היה שלא לבייש את מנשה ולכך שכל ...
על ידי נתן10
21 דצמבר 2018, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי, שכל את ידיו, הטעם שלא החליף את מקומם, ביאור ממרנא הגר"ח מוואלזי'ן זיע"א

ועוד אוסיף דברים נפלאים מהמלבים וז"ל המלבים פרק מח פסוק יד (יד) וישלח ישראל את ימינו. ר"ל הנה בברכת כהנים כתיב וישא את ידיו והכתיב ידו דצריך לארמא ימינו על שמאלו כמ"ש בזהר, וא"כ אחר שהגיעו ידי יעקב זו תחת זו היה צריך שיניח תחלה את שמאלו על ראש מנשה ואח"כ את ימינו על ראש אפרים, והיתה יד הימין על יד ה...
על ידי במבי
21 דצמבר 2018, 09:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

וכן כותב ספר חסידים: כל אדם שתחפוץ לדעתו, במה שתדיר מדבר, כי הוא חפצו, ואם תחפוץ לידע מה בלב זה ומה בלב זה, תשים לפניהם מיני ספרים, הרי מה שיסתכל ומעיין ויראה בו יותר, אותו לבו חפץ, ומה שיעתיק או יסביר מה שיכתבו לו, בו חפץ, וכתיב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" אף הקב"ה כן, "ואהיה אצלו אמון ואהיה...
על ידי יודי 148
21 דצמבר 2018, 09:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

אולי אפשר לראות זאת בפסוקים במשלי י"ז כ"ז-כ"ח:
"חוֹשֵׂךְ אֲמָרָיו יוֹדֵעַ דָּעַת וְקַר רוּחַ אִישׁ תְּבוּנָה, גַּם אֱוִיל מַחֲרִישׁ חָכָם יֵחָשֵׁב אֹטֵם שְׂפָתָיו נָבוֹן"
מכאן שהדיבור מראה על מצב האדם...
על ידי כרם
21 דצמבר 2018, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

אני חושב שיש גם מימד פרקטי לימי השובבי"ם. חוץ מהעניינים הרוחניים, של ברירת הניצוצות שהיתה בגלות מצרים שעם הקריאה מתעוררת ההוויה, יש גם מימד פרקטי לימים האלה. מי שחייב להתענות לתשובה, מתענה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. בימי תמוז זה יוצא יותר מ-16 שעות. בימים אלה של שובבי"ם היום מהנץ ועד השקיעה הוא 10 ...
על ידי כרם
21 דצמבר 2018, 09:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

גמ' פסחים דף ד' ע"א:

ההוא דאמר דונו דיני, אמרי שמע מינה מדן קאתי, דכתיב (בראשית מט, טז) דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא, בדקו ואשכחוהו דמזבולן קאתי, דכתיב (בראשית מט, יג) זבולון לחוף ימים ישכון.
על ידי גבריאל פולארד
21 דצמבר 2018, 10:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

רוצה לדעת כתב:
גבריאל פולארד כתב:הנהגות מהגר"ש דבילצקי הכ"מ
הנהגות מהגרשד.jpg
ייש"כ רב
אם יש אפשרות לכבודו להעלות זה בצורה יותר ברורה נשמח כולנו
הנהגות מהגרשד.jpg
על ידי מכל מלמדי השכלתי
23 דצמבר 2018, 02:13
עבור לפורום
עבור לנושא

מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

אגב האשכול על שמות השבטים. בו נכתבו טעמים מדוע האמהות בחרו את שמות השבטים. שמעתי פעם שאלה מעניינת. אשה מעוברת שהתגרשה מבעלה. ובהגיע העת ילדה בן. ובהסכם הגירושין שביניהם הוסכם שהוולד יחיה אצל האם. אך מ"מ מצוות ברית המילה על פי ההלכה מוטלת על האב. וכעת האב והאם מתווכחים כיצד לקרוא את שמו. האב חפץ בשם ...
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

---------------- הלב -----------------

כך מובא במד"ר קהלת מ"ר א (טז) דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי, 1. הַלֵּב רוֹאֶה, שֶׁנֶּאֱמַר: וְלִבִּי רָאָה הַרְבֵּה. 2. הַלֵּב שׁוֹמֵעַ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים א ג, ט): וְנָתַתָּ לְעַבְדְּךָ לֵב שֹׁמֵעַ. 3. הַלֵּב מְדַבֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: דִּבַּרְתִּי אֲנִי עִם לִבִּי. 4. הַלֵּב הוֹלֵךְ, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכי...
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

מנהג אבותינו בידינו.pdf
על ידי אברך כולל
23 דצמבר 2018, 16:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ימי השובבי"ם

יסוד ושורש העבודה.pdf
חתם סופר.pdf
עבודת הקודש.pdf
על ידי ים סוף
23 דצמבר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - 'וינס משה מפניו' - הסוד שגרם להסתלקות האר"י בקיצור ימים.

לא מצאתי בכתבי האר"י מעשה מחודש זה, מישהו מכיר?
על ידי משיב כהלכה
24 דצמבר 2018, 10:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

ופלא עצום שלא הביאו כאן את הראיה הכי פשוטה, "הגיעני כזנב הלטאה" (פסחים ג). וכתב ע"ז השל"ה שער האותיות אות שי"ן - שתיקה: "נמצא, שדיבור האדם מעיד עליו ועל שרשו".
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 02:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, ותעל שעוותם וכו', הצ"ב מדברי הגר"א ששעווה הוא תפילה שקודם הצרה.

אפשר לבאר הכוונה שאדרבה, כיון שראו בני ישראל שקם מלך חדש ונהיה צרות הרבה יותר גדולות וכמו שכתבו חז"ל ,א"כ חששו ישראל שמא יהיה יותר ויותר גרוע, וזה שוועתם מפני העתיד שיהיה יותר גרוע מעכשיו .
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

וכמו שאמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהושע, שהתורה אצלו בכלי מכוער.
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

רעיון יפה מאד אולי דרך הספורנו יש להסביר כי מים זו ההגדרה הכי משמעותית ביחס להצלת העולם, כמו שאמרו בתענית פ"ק דלא מיעצר כי אי אפשר בלא מים, וכן הוא בהרבה מקומות, ולכן כשמדברים על משה שבא להושיע אחרים, אין כמו מים להושיע. ומהאי טעמא הרי אין מים אלא תורה, כי התורה חיות לאדם ולעולם ונשמת אפו, כמים. ובפ...
על ידי אור זרוע
25 דצמבר 2018, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, דברים בטלים ודברי שקר - היינו הך.

הדברים מתחברים היטב עם דברי האדמו"ר מפיאסעצנא זצ"ל בקונטרס בני מחשבה טובה:
על ידי ים סוף
26 דצמבר 2018, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות - האם רק יהודים נשואים עבדו בפרך?

איתא בתנא דבי אליהו "וכשהיו ישראל עושין שבעה ימי משתה היו אומרים להם המצריים מה אתם עושים שבעה ימי משתה הלא לאחר שעה מוציאין אותו לענוי ואמרו להם ישראל אעשה שבעה ימי משתה ואח"כ עשו לנו כרצונכם המת ימות והנהרג יהרג והבא בחיים יחיה". וכו' ובזיקוקין דנורא דייק מזה ז"ל "נ"ל שלא היו בני ישראל עובדים במצר...