החיפוש הניב 101 תוצאות

חזור

על ידי זקן ויושב בישיבה
17 אוקטובר 2018, 00:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' לך לך - אשה לא תקרא לבעלה בשמו!

נו, מה קרה? אסור לה לדבר איתו?
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 אוקטובר 2018, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' לך לך - אשה לא תקרא לבעלה בשמו!

הניסיון לא צלח...
על ידי זקן ויושב בישיבה
16 דצמבר 2018, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

ספר חסידים סי' תשעב: אחד היה חוטף מחבירו בראש השנה (סידור) תפילה שכתוב בהם 'זכרנו', והתפלל בהם, אמר לו זקן אחד: ובוצע ברך ניאץ ה' (תהלים י', ג'). אמר לו: אם כן מה אעשה, אמר: תבקש ממנו להשאיל לך התפילות ותתפלל שנית, כי התפילה הראשונה לא עלתה לך ובהגהות "פירוש אזולאי " להחיד"א שם הקשה מהירושלמי גבי מ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
02 ינואר 2019, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

י.א.ל כתב:מה לא מובן?התירוץ של החידא לא כולם מבינים כמוכם את רזי הסוד האם יש תירוץ על דרך הפשט או דרש שיהיה יותר מובן לפשוטי העם
גם הרמז על שניים מקרא הוא לא על דרך הפשט..
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 ינואר 2019, 20:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה ודעת תורה

לפני כמה שנים התפרסם מכתב של הגאון רבי שלמה אריאלי שליט"א ששם הגדיר בחריפות שאין כזאת יצירה בפני עצמה של 'גדולים' אלא הכל הוא מושג של תלמיד חכם בסדר גודל וכו'.
על ידי זקן ויושב בישיבה
13 ינואר 2019, 09:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצבה של החברה החרדית - נתונים נכונים או מוטעים?

מה משנה לנו מה הם חושבים? מה זה בכלל המכון החרדי בלוף אחד , המטרה שלהם כידוע היא לגרום שלא יהיו אנשים הנאמנים להשם ותורתו,שנהיה ככלל הגויים חילונים בית ישראל רק עכשיו ישבנו ובכינו על זה בט' באב אין לנו עסק בדברים האלה בסטטיסטיקות ומחקרים במגדלי האקדמיה [וכמו שידוע דעת גדולי ישראל] אנו אין לנו אלה ל...
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 ינואר 2019, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

פר' בשלח - ידמו כאבן - הערה

בשירת הים 'בגדול זרועך ידמו כאבן'.
ידמו אינו מלשון דמיון אלא מלשון דממה, יהיו דוממים כאבן.
אי לכך שמעתי מת"ח שראוי לדקדק ולהדגיש את ה'שווא נע' ולא לאומרו ב'שווא נח', מכיון שיש בזה שינוי משמעות.
בשווא נח הוא לשון דמיון, בשווא נע הוא לשון דממה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
21 ינואר 2019, 21:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

לא זכיתי להבין, הצל"ח אומר שלענין איסור טלטול לא שייך דבר שיש לו מתירין, אבל השאלה שלי היא לענין איסור אכילה, כל מוקצה יש בו איסור אכילה ואיסור טלטול, לגבי הטלטול אולי זה דבר שאין לו מתירין אבל לגבי אכילה זהו דבר שיש לו מתירין כמבואר בביצה דף ג: לענין ביצה שנולדה ביו"ט שאינה בטילה ברוב משום דבר שיש...
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 ינואר 2019, 09:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור המילה 'סנדק'

כמדומה ששורש המילה כאן היא מלשון מוכן - מכוון. הדבר מוכן ועומד לפנינו.
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 ינואר 2019, 20:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדול הדור לא יכול להיות טיפש!

יש שתי צורות הנהגה יש אורים ותומים ויש סנהדרין מקובל שהנהגה בפועל היא רק ע''י סנהדרין דהיינו מנגנון מסודר של התייעצויות וקבלת החלטות עם האצלת סמכויות כמו שהיה בכל עיר ועיר סנהדרין הכפופה לסנהדרין הגדולה וכמו שהציע יתרו למשה וכך עשו מאידך לגיבוי צריך אורים ותומים כפי שדוד כשיצא למלחמה ונמלך בסנהדרין...
על ידי זקן ויושב בישיבה
24 ינואר 2019, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שורש החקיקה?

האם יש קשר בין לחוקק חוק, לחקוק חור, חיק המזבח, וחקיין. הנה החוק הוא מלשון קביעות ותדירות. וכן הוא בתהלים (פרק קמח' ו') "וַיַּעֲמִידֵ֣ם לָעַ֣ד לְעוֹלָ֑ם חָק־נָ֝תַ֗ן וְלֹ֣א יַעֲבֽוֹר". וכמו כן ענין חקיקת החורים יתבאר על דרך זה, וכן מבואר בתרגום יונתן על הפסוק בישעיהו (פרק מט פסוק טז) "הֵ֥ן עַל־כַּפַ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
13 פברואר 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ 'האהל' לרגל יום השנה לפטירת מרן בעל הדרכי שמואל זיע"א

לרגל יום השנה לפטירת מרן רה"י זצוק"ל
יצא לאור גליון האהל
על ידי זקן ויושב בישיבה
14 פברואר 2019, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבך זיע"א

בהספד שנשא אחד מבניו של הגאון רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי גיסו של מרן זצוק"ל סיפר בשם אמו שהיתה ילדה צעירה כבת שמונה, ומרן הגר"ש היה ממש לאחר חתונתו, ויום אחד הגיע לבית הגרש"ז, ושאל אותה הגרש"ז מי הגיע? ואמרה לו: שמואל הגיע! - כך היה כינויו הרגיל בבית, לאחר שיצא הגר"ש מהבית, לקח אותה הגרש"ז בידו והולי...
על ידי זקן ויושב בישיבה
24 מרץ 2019, 14:07
עבור לפורום
עבור לנושא

אם אפשר לקיים משלוח מנות על ידי מקבל שפטור מן המצוות כמו חשו"ק

יש לחקור אם המקבל של המשלוח מנות צריך להיות חייב במצוות. וכגון שוטה הפטור מן המצוות.
והנה לענין משלוח מנות כגון פרוז למוקף כמדומה שלא מהני, אבל יש לחלק ביניהם.
על ידי זקן ויושב בישיבה
01 אפריל 2019, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
04 אפריל 2019, 09:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 אפריל 2019, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
10 אפריל 2019, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמש הקרני אבא את ההלל.

ידועים דברי רש"י בשופטים שכ': אשר ספרו לנו אבותינו - פסח היה, אמר לו: אמש הקרני אבא את ההלל, ושמעתיו שהיה אומר (תהלים קיד א): בצאת ישראל ממצרים, 'ועתה נטשנו', אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חנם כן יעשה לנו, ואיה כל נפלאותיו, עכ"ל. ויש להעיר למה נקט רש"י...
על ידי זקן ויושב בישיבה
11 אפריל 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההכנות האמיתיות לפסח! הגרח"ק עשה השנה מנוי, ולמה להגר"ד לנדו זה לא מעשי.

השטחיות חוגגת, ולא חשבתי שאצטרך לבאר את דברי, גם אם היום יש אפשרות להקריב קרבן פסח, אבל זה כולם מודים שעדיין לא נבנה בית המקדש, יש כאן קיום של מצוות הקרבה לכל היותר. אבל אין כאן השראת השכינה. ועל כן חצרות ה' אינו נוגע כלל לעניינינו. וכשדוד המלך נכסף לחצרות בית ה' הוא נכסף לבית ה ', ולדאבון לבנו אנו ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 אפריל 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמרו הנפלא של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל - שווה קריאה

בעקבות דיון שנערך בפורום,
אני מצרף פה מאמר יסודי ונפלא של רבי מאיר שפירא זצוק"ל
בשם 'פרשבורג ופרג' שהכה הדים בשעתו בכל תפוצות ישראל:
אין כאן מקום לתגובות.

המאמר הוסר בעקבות התגובה הבאה.
מי שבכל זאת רוצה לראותו ישלח לי הודעה בפרטי.
על ידי זקן ויושב בישיבה
12 אפריל 2019, 11:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרו הנפלא של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל - שווה קריאה

אין כאן מקום לתגובות. אבקש מהמנהל שליט"א להסיר את המאמר שכשהוא לעצמו הוא באמת נפלא ומורה דרך אם המקום לא מתאים לדיונים השקפתיים כיון שעלולים להגיע ללשוה"ר זה בהחלט מיותר להכניס את זה מהדלת האחורית ועוד בלי אפשרות להגיב ממש זה לא היתה הכוונה, הכוונה נטו לשם קריאת המאמר, ללא שום קשר. דרך הדיון אתמול ...
על ידי זקן ויושב בישיבה
14 אפריל 2019, 11:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?!

טוב וחסד כתב:
14 אפריל 2019, 11:22
ב"ק קיז ע"ב רבי יוחנן החיה את רב כהנא. ואילו בגמרא ב"מ שם, חכמים התפללו על ר"י שימות, בגלל שראו שנטרפה דעתו עליו על חסרונו של ריש לקיש. ולכאורה למה ומדוע לא החיה רבי יוחנן את ר"ל כמו אצל רב כהנא?!
אפשר, משום שכבר שף דעתיה מרוב צער, ושוב אין יכול להחיותו.
על ידי זקן ויושב בישיבה
15 אפריל 2019, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרבן פסח הוא התיקון 'למכירת יוסף'

אפשר להוסיף לענין זה, ידוע שר' אלחנן אמר, שלפי הרגשתו, עלילות הדם בכל הדורות, באה מידה כנגד מידה על 'ויטבלו את הכתנת בדם', ולהנ"ל אכן זה יש בזה שייכות לפסח.
על ידי זקן ויושב בישיבה
15 אפריל 2019, 13:03
עבור לפורום
עבור לנושא

הערה בענין חלוקת פרוסות המצה למסובים

ישנם כמה מנהגים איך מחלקים את המצות למסובים. יש הנוהגים שלאחר ברכת המוציא ומצה לוקח בעל הבית לעצמו מן השלימה ומן הפרוסה, ולשאר המסובים [אין לו מספיק מהג' מצות לחלק לשאר המסובים ורק מהשלימה של הלחם משנה הוא נותן לכל אחד חלק] הוא לוקח מהמצות שבקופסא ומחלק, ויש להעיר, שהרי המצה צריכה להיות פרוסה מדין ל...
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 אפריל 2019, 10:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הרשב"ם נשים פטורות מהסיבה מפני שאשה כפופה לבעלה

ראיתי פעם חידוש גדול שכיוונו לו כמה ת"ח, שאף באלה שפטורים מהסיבה, אבל מכל מקום צריכים לכל הפחות לאכול בישיבה , אבל אם אוכל בעמידה זהו ודאי סתירה לדרך חירות. אוסיף עוד כמה ספיקות מבי מדרשא. א. נסתפקו הלומדים איך הדין במקום שאכל בתחילה ללא הסיבה דקיי"ל שצריך לחזור ולאכול, אך בפעם השניה אוכל הוא בפני ר...
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 אפריל 2019, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינוי נוסח הברכה בין טבילת כלי אחד לכמה כלים, ובמזוזה

לכאורה הוא לא התכוין לצאת ידי חובה במזוזה הישנה מאחר וחשש לכשרותה, וא"כ הו"ל כישן בשמיני בסוכה בחו"ל שאינו עובר משום בל תוסיף מטעם זה, כמבואר בעירובין צו,א וברש"י ד"ה ועוד הישן. (ויעויין באליה רבא תרנא,לח שאף למ"ד מצוות א"צ כוונה מ"מ אם כיון להדיא שלא לשם מצוה אינו עובר בבל תוסיף) יתכן שבמזוזה לא ש...
על ידי זקן ויושב בישיבה
17 אפריל 2019, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

המפרשים הקשו על מה שבהגדה מזכירין ענין יציאת מצרים בלילות והרי אין זה שייך לליל פסח אלא ללילות של כל השנה. וראיתי מובא מרבי' אברהם מטשעכנוב [הגדש"פ חסד לאברהם] דבר נפלא, שכתב דאי לאו דאיכא מצוות זכירת יציאת מצרים בלילות, א"כ היה מקום לומר שבליל פסח נתחדש רק מצווה להזכיר אף בלילה, אבל הזכירה היא אותה...
על ידי זקן ויושב בישיבה
20 אפריל 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אין מברכים שהחיינו על ספירת העומר?

חלק א׳ ממעל כתב:
20 אפריל 2019, 23:26
מישהו יודע סיבה?
עיין עוד בר"ן סוכה דף כב: בדפי הרי"ף ד"ה וכתבו בתוס' שהביא בשם יש מי שכתב שכיון שאם לא ספר בלילה הפסיד המצווה על כן אין מברך שהחיינו, ודבריו צריכים ביאור גדול, וזכורני שראיתי על זה בדברי האחרונים ואיני זוכר כעת.
על ידי זקן ויושב בישיבה
23 אפריל 2019, 20:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מידע על קונטרס: "דייני הכזב - בדבר עקירת התורה בבתי הדין הרבניים"

יודעי דבר אומרים כי יש בזה אינטרסים שונים, וכי יש בתי דין שאינם בתי דין של הרבנות, אך גרועים באותה מידה או יותר, הן בעניני גירות והן בעניני גיטין.
החוברת הנ"ל איננה חוברת נקיה היא מרובת השמצות על כל מיני אנשים, מה שנקרא 'חוברת צהובה', לכן לענ"ד אין זה מן הכבוד להעלותה.
על ידי זקן ויושב בישיבה
24 אפריל 2019, 00:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רענון ועדכון של קטעים בתפילה בהתאמה למציאות ולהרגשה בימינו

דוגמא ראשונה: איך יתכן לומר עיני כל אליך ישברו? וכי גם הכופרים משברים ומייחלים אליו ית' שיתן להם פרנסה ומה עם ביל גייטס? ועוד יותר קשה "הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם" היתכן? יש לי פשט פשוט אבל נראה אולי אחרים יחכימו גם אותי ברעיונות טובים יותר. לא הבנתי מה קשה מהכפירים שואגים, לא כתוב כופרים כ...