החיפוש הניב 190 תוצאות

חזור

על ידי האחד בא לגור
21 אוקטובר 2018, 03:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלוקח אם על הבנים חייב לשלח - גם אם מתו? [משנה חולין פי"ב מ"ד]

הגמרא במכות טז אומרת שבשילוח הקן משכחת ביטלו ולא ביטלו וכתב שם רש"י ד"ה הניחא:כששחטה משמע שבשחט הבנים לא הווה ביטלו
על ידי האחד בא לגור
21 אוקטובר 2018, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו לתרי (תוספות קידושין מג:)

הסברתי ואסביר שוב החילוק שהמיגו מסלק את חשש השקר כי מה הענין לשקר אבל כאן לא מסתלק חשש השקר מעצם דבריהם אלא זו הוכחה חיצונית וכמו שאם משה שודאי לא ישקר יעיד עדות לא יהיה נאמן מכיון שההסתמכות נובעת מידיעה חיצונית שמשה לא שקרן כמו כן כאן ההסתברות היא חיצונית בזה ששניהם כיוונו דבריהם שהרי זה אתה מודה ש...
על ידי האחד בא לגור
22 אוקטובר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיגו לתרי (תוספות קידושין מג:)

עיקר שאלתי היתה למה תוספות לא שאל משם ומעוד מקומות שהפסול בעצם צורת העדות אלא רק ממקומות שהחסרון בנאמנות מה עוד שתירוצם בב"ק ובכתובות שהוא מיגו נגד עדים או שהוא תרי ותרי לא שייך פה כמובן מה באמת אתה עונה על זה? ואני אמרתי שייתכן ששם אין צריך אף לתירוץ התוספות שהרי אפשר שבאמת היו נפרדים זה מזה ולא ר...
על ידי האחד בא לגור
23 אוקטובר 2018, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספרדיות צריכות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא?

לא ברור לי בדיוק מה זה כל הענין האם ידוע לך השיטות ואתה שואל את הסבר השיטה או שאתה שואל על מקור השיטות אבל אני מניח שכוונתך למקור השיטות ובכן הגמרא בר"ה לג.שואלת סתירה האם מעכבים את הנשים מלתקוע (והיינו משום איסור תקיעה שלא לצורך )ומתרצת שתלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי האם מותר לנשים לסמוך משום שנ...
על ידי האחד בא לגור
23 אוקטובר 2018, 03:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

אחרי כתבתי חשבתי שאולי מיירי באמת ששכרם בקנין אחר אלא שקצץ להם פחות משווה פרוטה ודבר זה הביאני להסתפק האם הא דקיי"ל דפחות משווה פרוטה אינה קונה זה סיבה שגם אי אפשר לקצוץ פחות משווה פרוטה להוציאו מכלל מתנה לכלל מכר (דהיינו לקבוע שבלי שישלם פחות משווה פרוטה לא יוכל לזכות בחפץ )ובפשטות לפי מ"ד כסף קנין...
על ידי האחד בא לגור
23 אוקטובר 2018, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי זה הע"א

כנראה צ"ל פירוש הענין
על ידי האחד בא לגור
25 אוקטובר 2018, 14:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 44

יהודה1 כתב:קידשו את החודש על ידי עדים ונמצאו זוממים. וכן עיברו את השנה אחרי שהיגיע אדר שבו נולדו.
יפה מאד אלא שהיכי תימצי של נמצאו זוממים זה רק לפי הלח"ם בדעת הרמב"ם וגם זה רק מדאורייתא דמדרבן אין הקידוש בטל אבל לפי המנ"ח לאחר שאמרו מקודש שוב אין מקבלים עדי הזמה
על ידי האחד בא לגור
25 אוקטובר 2018, 21:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

לא שמעתי מעולם על קניין פועלים בכסף או בסודר. למיטב ידיעתי כל שכירות מסתמכת על תשלום בסוף העבודה ולא בתחילתה, מה שמערער את ההנחה שהכסף אמור לשמש כ'קנין' לעבד. הגמרא ב"מ צט: כשם שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה כך שכירות נקנית בכש"וח ודין שכירות פועל כשכירות חפץ לענין שכירות משתלמת מתחילה ועד סוף או שאינה...
על ידי האחד בא לגור
29 אוקטובר 2018, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

האם אפשר לקנות בכלי שהוא פחות משו"פ, שאולי שאני מכסף פחות משו"פ איני יודע, א"כ אולי איכא לומר שאיירי בקצץ עמם שהתשלום לעדותם יהא כלי בפחות משו"פ, וכן משמע בלישנא דגמ' "שכרן בפחות משוה פרוטה", ואלא אמר ששכרן פחות מפרוטה, כמו שנקט "שניהם בפרוטה", וא"כ בזה מועיל שכירות, ובריבית מותר אפי' בכלי שהוא פחו...
על ידי האחד בא לגור
30 אוקטובר 2018, 01:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גיטו וידו באין כאחד

הקצות כותב בסי' רס ס"ק ה עיי"ש באריכות דבריו, אך באתי לציין מה שבעיקר קשה לי בדבריו: שבקנין לא אומרים גיטו וידו באין כאחד ולכן בשטר מתנה שנמצא בתוך בית ורוצה להקנות הבית ע"י השטר בקנין חצר אין יכול, כי אינו יכול לקנות השטר רק ע"י הבית, והבית לא שלו עד שיקנה השטר. ורק לגבי גט אשה ושחרור שאין צריך קנ...
על ידי האחד בא לגור
31 אוקטובר 2018, 21:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

על רבו של רבי מאיר המכונה "אחר" -אלישע בן אבויה, מסופר בחגיגה (דף טו, ע"א): "יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים - חוץ מאחר", אמר לעצמו אם כך - אצא ואהנה בעולם הזה. "נפק אחר לתרבות רעה". בהמשך מסופר שלאחר פטירתו אמרו בשמים שלא מגיע לו עוה"ב... בשונה מאלישע, במסכת ברכות (דף כט, ע"א) מסופר על יוחנן כה...
על ידי האחד בא לגור
05 נובמבר 2018, 02:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "אשת חיל עטרת בעלה"

ראיתי מובא כן בשם גדולי החסידות אך איני יודע מקור מדוייק. יש אמנם זוהר בפרשת ויקרא (מב,ב) שאומר שאשת חיל מדובר על ימות המשיח אך הוא מפרש את זה על כנסת ישראל ולא על נשים. המהר"ל בחידושי אגדות לברכות יז,א כותב שגדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשים מיירי לעולם הבא, שנשים הם יותר קרובות לרוחני...
על ידי האחד בא לגור
05 נובמבר 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה נקודה נמצא הבחירה החופשית? האם אני באמת עושה את הטוב ואת הרע?

בהרבה ספרי חסידות, ובעיקר בספרי צדיקי פולין [השפ"א, ר' צדוק, איזביצא] מובא יסוד גדול בעבודת ה', שעיקר קוטבו סובב על היסוד שאין האדם עושה כלום – לא מצוות ולא עבירות. אלא הכל ה' מה' שאלמלא עוזרו אינו יכול לו, וכו'. אצטט כאן מכתב מרבנו השפת אמת [נדפס בשפ"א ליקוטים לחודש אלול] שכתב יסוד זה בתמצית גדול ...
על ידי האחד בא לגור
06 נובמבר 2018, 02:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

לדעתי השאלה כבר נוגעת במושג אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שנחלקו על משהו במציאות. אלא מבארים (עפ"י דרכך) שהעסק של חז"ל הוא בתורה, ומה גילתה התורה, וא"כ בתורה יש ב' גילויים עולם של פשט, ועולם של דרש, וכן במחלו' במציאות בתורה מונח ב' הגילויים, והשוו את זה לצייר תמונה, שאחד רואה את התמונה כך ואחד רואה כך...
על ידי האחד בא לגור
07 נובמבר 2018, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה סבר חזקיהו (ברכות י.)

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה א"ל משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו א"ל בהדי כבש...
על ידי האחד בא לגור
09 נובמבר 2018, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוב בעילות אחר הבעל חולין יא

נראה לתרץ הקושיא הנפלאה, דבאמת רוב בעילות הלך אחר הבעל הוי אופן אחד של רוב הקובע שהוא אביו, אבל משכחת לה אופנים אחרים של רוב כגון שהיו אביו ואמו בבית האסורים, ואע''ג דאין אפוטרופוס לעריות היינו דוקא לומר בתורת ודאי, אבל לקבוע רוב מהני מה שהיו בבית האסורים אפילו בלא שהוא בעלה, דסו''ס רוב הזמן היה עי...
על ידי האחד בא לגור
10 נובמבר 2018, 23:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה כונת הראב"ע באומרו: קצב החיים.

אשמח אם הציבור יבאר לי את דברי הראב"ע: ביום אכלך ממנו מות תמות, כי לא נברא על מתכונת שימות, רק כאשר חטא נגזר עליו המות. ורבים ישאלו מה חטא זרעו? ואלה דברי רוח, כי רוח אחד לאדם ולבהמה שבה יחיה וירגיש בעולם הזה, וכמות זה כן מות זה, מלבד החלק העליון שיש לאדם מותר מן הבהמה. וכבר הביא אחד מרופאי יון ראי...
על ידי האחד בא לגור
11 נובמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויהי יצחק זקן ותכהינה עיניו

לא בהכרח שלגבי כל מדרש היה אומר החזו"א כך, ועוג מלך הבשן באמת היה ענק כמבואר בפסוקים "ערשו ערש ברזל" וכו'. הנפילים בני הענק. אבל לומר על מלאכים שיש להם דמעות מלוחות, מלבד דברי הרמב"ם הנ"ל, יש גם בזה חשש אפיקורסות משום הגשמתם. אין שום חשש אפיקורסות בהגשמת מלאכים! נכון אין זה אפיקורסות אלא טיפשות וכמ...
על ידי האחד בא לגור
12 נובמבר 2018, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר בזמנינו לשאת שתי נשים - פרשת ויצא

גל גל כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:לגבי החוק הישראלי כתבת "או אשה שמתחתנת עם גבר נוסף".
זה מיותר לגמרי. ולא מתאים לעלון תורני.

כל השאר נפלא כתמיד.
וייש"כ.
לא מסכים איתך, זה תקף משום דינא דמלכותא דינא, ויש לזה השלכות
איפה מצאת דינא דמלכותא לגבי איסורים, למיטב ידיעתי זה רק לגבי ממנות.
על ידי האחד בא לגור
13 נובמבר 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

וראה זה פלא, דהנה התו' (שבת כ"א ב') הק' כיצד לא נטמא פך השמן בהיסט ע"י היונים שהם טמאים כזבים, ע"ש, והב"ח (סי' עת"ר) תירץ שהיה פיו צר שאינו יכול להכניס בו אצבעו, ולכך אינו מיטמא בהיסט, וכבר תי' כן הריבב"ן (בשבת שם), והרא"מ (בפי' על הסמ"ג). וצ"ע דהלא היה בפך שיעור להדליק יום אחד דהיי' שלשה לוגין וחצ...
על ידי האחד בא לגור
13 נובמבר 2018, 08:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חכם - תלמיד חכם

נ"ל שחכם הכוונה "סמוך" תלמיד חכמים הכוונה תלמיד לאותם הסמוכים, כי סמוך הכוונה שהוא רבי שמלמד ומורה הוראות. לשון הר"מ בפ"ד מסנהדרין ה"ב כשמבאר את ענין הסמיכה "קורין לו רבי ואומרים לו הרי את סמוך ויש לך לדון" בב"מ פו. אמר שמואל לרבי לדיד חזי סיפרא דאדם הראשון, וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים יתקרי רבי ל...
על ידי האחד בא לגור
16 נובמבר 2018, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

יהרג ואל יעבור במלבין פני חבירו סוטה י:

בגמרא שם איתא נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשו האש ואל ילבין פני חבירו ברבים . והקשו בתוספות שם ד"ה נוח, א"כ למה לא נכללה הלבנת פני חבירו בכלל ג עבירות שיהרג ואל יעבור, ותירצו דמשום שלא מפורש איסורו להדיא לא נקט ליה. ויש להסתפק ,האם דין זה הוא גם להיפך לענין שאר מצוות שדינם ביעבר ואל יהרג ,אם אומרים לא...
על ידי האחד בא לגור
18 נובמבר 2018, 15:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קבוע וכל דפריש

עכשיו אני רק מבין שאתה טוען שלכאורה אם כלפי שמיא גליא שאכלתי מצה הרי עשיתי את המוטל עלי ואם לא אכלתי אז גם לא יועיל לי לאכול כעת. וכמובן גם לברר לא יועיל. נמצא שלגבי חיוב אכילת מצה לא יוסיף כלום מה שאהפוך את זה לוודאי. ומ"מ עדיין אני אומר שאף שמצד חיוב אכילת מצה לא נצטווה על זה, אבל כן נצטווה על זה...
על ידי האחד בא לגור
19 נובמבר 2018, 02:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך משה אמר את התורה לישראל למ"ד תורה חתומה נתנה, הלא דברים שבכתב א"א רשאי לאומרם בע"פ

א"כ זה שאלה על השפת אמת, ולא שאלת השפת אמת.
ובכל מקרה ,אני באתי להעמיד, לא רק בכתיבה של התורה אלא גם באמירה שלה, דהיינו שאף אם נאמר ,שכבר אחרי שהיא נאמרה ,עוד לפני שנאמר בה דין להיכתב. היה דין של דברים שבכתב אי אתה רשאי, אבל עיסקנו פה הוא בשלב שהיא עוד לא נאמרה, ולא רק בשלב שהיא עוד לא נכתבה .
על ידי האחד בא לגור
21 נובמבר 2018, 12:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה יג. היכן נבואתך

פרלמן משה כתב:הוספתי הערה דאולי רק הנביא שנאמרה לו הנבואה נכלל בזה לדאוג לקיומה, משא"כ לאחריני נקרא זה רק גזירת מלך, ולאו חיובא איכא אקרקפתא דגברא מצד הנבואה, וצ"ע.
דיברו מזה לעיל, והביאו שהוא פלגתא דהגר"א והנצי"ב ,שלנצי"ב הרי זה ככובש נבואתו ,ואם כן הוא רק בנביא עצמו, וכמו שכתבת.
על ידי האחד בא לגור
21 נובמבר 2018, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

בספר הכתב והקבלה (בראשית כז, א) פירש בפשטות שגם יעקב לא הקריב את הגדיים על במת יחיד, אלא הביא שני גדיי עיזים כדוגמא לקרבן פסח ולקרבן חגיגה. להלן העתק של חלק קטן מדבריו: פסח כדינו היה אסור לו להקריב בבמת יחיד , כמבואר בבתרא דזבחים, וכ"פ הרמב"ם, לכן לא עשה כ"א דוגמא לפסח יוצאי מצרים, ושם נאמר וככה תא...
על ידי האחד בא לגור
21 נובמבר 2018, 18:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

יש ליישב על פי המובא בדף על דף חולין טז, ב בשם הגה"ק מאוסטרובצה זצ"ל: בגמ': כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו' (דברים י"ב כ') רבי ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה. והיינו דכל זמן שלא נכנסו לא"י היה אסור להם לאכול בשר תאוה - בשר בהמה הראוי להקרבה - רק שלמים, חו...
על ידי האחד בא לגור
22 נובמבר 2018, 20:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

לא היתה כוונתי, שבפועל יש במקום דין משכן, שהרי כשחרב שילו, ודאי שיש דין במה גדולה, (אף שלא יהיה אוהל נטוי)אלא הכוונה היתה, לאחר שנצטוו ישראל ליחד לקב"ה מקום מיוחד להקריב קורבנות ,אף שבפועל עוד לא הוקם . והרי ע"כ אתה אומר, בפסח מצרים שלא קרבו האימורים כלל ,ודם ניתן על משקוף ושתי המזוזות והוא היה המז...