החיפוש הניב 89 תוצאות

חזור

על ידי כלפי ליא
23 ינואר 2017, 00:57
עבור לפורום
עבור לנושא

ב"מ קיט ע"א אפריון נמטיה לרבי שמעון

ב"מ קיט ע"א [סיום]: אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש משום ריש לקיש הלכה כרבי שמעון אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו אפריון נמטייה לרבי שמעון. רש"י: קמיה דשבור מלכא - לי נראה: שבור מלכא ממש, ומלך פרס היה, ובקי בדינים, ואמרוה להא דרבי שמעון דמתניתין קמיה, וקלסה, ואמר: אפריון נמטייה לרבי שמעון - יקבל חן ...
על ידי amsgula.net
21 אוקטובר 2018, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת צו: תוד"ה הוצאה

שלום רב יש מקום לבוא במהלך חדש בביאור ענין מלאכה גרועה, דהכונה שהיא מלאכה שאין בה ממש, והראיה שאנו מחשיבין מלאכת הוצאה כדבר שאין בו ממש, הוא משום דאם לא תימא הכי, ותאמר שהיא מלאכה חשובה מכיון שהיתה במשכן, א"כ נחייב גם מרשות היחיד לרה"י [תוס' רפ"ק דשבת], ר"ל שהרי הכל היה במשכן גם הוצאה מרשות היחיד לר...
על ידי יהודה1
25 אוקטובר 2018, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 44

קידשו את החודש על ידי עדים ונמצאו זוממים. וכן עיברו את השנה אחרי שהיגיע אדר שבו נולדו.
על ידי שמעיה
25 אוקטובר 2018, 20:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

לא שמעתי מעולם על קניין פועלים בכסף או בסודר.
למיטב ידיעתי כל שכירות מסתמכת על תשלום בסוף העבודה ולא בתחילתה, מה שמערער את ההנחה שהכסף אמור לשמש כ'קנין' לעבד.
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 06:24
עבור לפורום
עבור לנושא

קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ

בגמ' ב"ב קכ,ב ילפינן מגז"ש דזה הדבר מנדרים דאיכא שאלה בהקדש על שחוטי חוץ, וביאר הרשב"ם דאם שחט קדשים בחוץ ונתחייב כרת יכול לילך לחכם ולהשאל על הקדשו ויפטר מהכרת למפרע דאיגלאי מילתא דמעולם לא היתה הבהמה קדושה. ונתקשיתי בזה הלא כיון דהשחיטה היתה שחיטה שאינה ראויה א"כ בשעת מיתתה נבילה היא (עיין ב"ק עו,...
על ידי יהודה1
06 נובמבר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

מה סבר חזקיהו (ברכות י.)

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה א"ל משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו א"ל בהדי כבש...
על ידי כרם
07 נובמבר 2018, 15:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

תיאור מלחמת השבטים הובא בכמה וכמה מדרשים. כתב הרמב"ן בראשית לד יג "ןאם נאמין בספר מלחמות בני יעקב בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלשה מלחמות גדולות" כנראה שהרמב"ן לא הכיר כמה וכמה מדרשים..... נ.ב. ילקוט שמעוני ומעם לועז העתיקו מדברי ספר מלחמןת בני יעקב והם כידוע אינם חז"ל אלא ראשונים ...
על ידי נבשר
09 נובמבר 2018, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רוב בעילות אחר הבעל חולין יא

ראיתי באיזה מאמר של מישהו שהביא בזה הגדרה כעין זו, כתב ההפלאה בספרו נתיבות לשבת (אבן העזר סימן יט ס"ק א') וזו לשונו: "דהא דאמרינן רוב בעילות אחר הבעל, אין הפירוש דתלינן ברוב ביאות, דאם כן אם נתעברה מביאה ראשונה לא שייך זה. ועוד הוכחנו מבן תשעה לראשון ובן שבעה לשני אפילו אם שמשה עם בעלה ראשון פעמים ה...
על ידי פרלמן משה
21 נובמבר 2018, 12:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוטה יג. היכן נבואתך

לכאו' יש לחלק עוד בין הנביא עצמו לשאר אינשי, וצ"ע.
בכל אופן, יישר כוחו על שהאיר עיני בביאור דברי רש"י "מבטל גזירת המלך" תשח"ח לו.
על ידי אור זרוע
21 נובמבר 2018, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך עשו החשמונאים את המנורה

בחידושי הגרי"ז סימן קיא, מתייחס לעניין: תרומה (כ"ה, ל"א) ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה. איתא דמשה נתקשה בעשיית המנורה והראו לו בשמים. וארבעה מלאכים היו צריכים להראותו. ו צ"ב מה נתקשה כ"כ הא בבית שני עשו ב' מנורות, ומה היה קשה למשה יותר מהם . והנראה דהנה כפתריה ופרחיה וככר זהב מעכב לדורות, א...
על ידי שאר לעמו
21 נובמבר 2018, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך עשו החשמונאים את המנורה

בחידושי הגרי"ז סימן קיא, מתייחס לעניין: חידושי הגרי"ז עה"ת סטענסיל, אות עג (פר' תצוה). (ודברי הגרי"ז היה מקום לומר שהוא אף על גבהה). ומ"מ דברי הגרי"ז הם רק לדעת הרמב"ן עה"ת בפר' תרומה עה"פ 'וכן תעשו' (שמו' כה ט) , אבל רש"י פליג ארמב"ן, וס"ל שמחוייב כתבניתם. וראה באור החיים שם שהאריך לבאר פלוגתתם בס...
על ידי אברך
27 נובמבר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירורי מנהגים

דעת נוטה חלק א.jpg
על ידי אברך
27 נובמבר 2018, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירורי מנהגים

לאחרונה עורר אותי חבר לדבר מדהים. יש מנהגים שנוהגים הנשים, ואנו לא שמענו על כך מעולם. לדוגמא: מה אתם עושים בשעת אמירת 'ברוך כבוד ד' ממקומו', בקדושה? מרימים מעט את הרגליים. ובכן תתפלאו לשמוע, הנשים בכלל מתכופפות כמו 'מודים דרבנן' כזה. גם אם אתם בטוחים שאני טועה, תבררו, תבדקו. כנראה שהטעות השתרשה עם ...
על ידי אליהוא
28 נובמבר 2018, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משה מוציא וכלב מכניס

שאלתי חברים והנה: א' ראו באוצר: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=45&t=40150 שימו לב שידידי הרב דוד יצחקי [האריס לשעבר] כתב בהוצאתו של לוח ארש. ב' ידידי יוסי עופר הביא אדם בן-נון: אדם בן נון כתב לי ביחס למסורת תימן: "לא מבטאים את האלף כמובן". [אני קויתי לקבל תשובה על מק"ג הכתר, אבל טרם הגיעה.]...
על ידי אברך
30 נובמבר 2018, 02:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משה מוציא וכלב מכניס

יש כלל ידוע בדקדוק ,שכשקוראים את שם השם, כשיש לפניו אותיות מ.ש.ה.קוראים בצורה שנשמע ה"אלף", ואילו באותיות כ.ל.ב.מבליעים את ה"אלף ". הסתפקתי, בפסוק שאומרים בארמית ,בקדושה דסידרא, "בריך יקרא דיקוק מאתר בית שכינתיה " האם קוראים באופן של מוציא, או של מכניס. אם יש למישהו מידע ,ישמח אם יודיעני . תתייג את...
על ידי חגי פאהן
01 דצמבר 2018, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משה מוציא וכלב מכניס

תמיד אמרתי בהבלעת הא' מטעם דומה למש"כ אליהוא, אך לא בדיוק: באותיות מש"ה הא' לא מתבטלת בגלל הדגש שהיא מודגשת. בוכל"ב אין דגש ולכן א', שבלא"ה היא עיצור חלש, אובדת בינו לבינו. אבל במש"ה הרי היה ראוי להדגישה, אלא שאות גרונית לא מקבלת דגש, אך מ"מ זה מועיל לה שלא תישמט. ומסיבה זו גם ה' התמיהה מבטלת באדנות...
על ידי פרלמן משה
02 דצמבר 2018, 01:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכה, ופשטו ידם בממונם.

ב. כשרוצים להשפיע על הרוחניות, מפסיקים את התקציבים. צחוק חנוכה מוקדם.... פשטו ידם בממונם הכוונה בממון שכבר הי'ה לישראל. ואגב, גם הנחת היסוד שכשרוצים להשפיע על הרוחניות מפסיקים את התקציבים, הוא בדיוק ההפך הגמור!!! כשרוצים להשפיע מחלקים תקציבים שמנים! וכמליצה אמר אויב אחלק לכולם שלל ועי"ז תמלאמו נפשי...
על ידי יהודי
05 דצמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקיים בנו חכמי ישראל - אשכול שמות גדו"י ותפילות לרפואתם השלימה

מחילה, מה הענין להעתיק את כל הכתבה מאתר מתועב זה, בעיקר שמש"כ שנמצא בהכרה מליאה כנראה איננו מדויק.
על ידי אור זרוע
16 דצמבר 2018, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, שני גדיי עיזים לקרבן פסח, למה יצחק לא ביקש מעשו ק"פ

וע"ז טוען הצל"ח (לפי איך שאני מבין מדברך שכן לא ראיתי בפנים) הנה דבריו: יש"כ מצוין ,א"כ דבריו מבוארים היטב כפי שנתבאר . ועיקר הנקודה בענין הוא ,(וזה ההסבר על שאלתך, שכיון שס"ס הוא חלק מעולה ולמה הוא לא בכלל הפרטים) משום שכל דיני התורה מחייבים איפה שהם כתובים ,וע"ז באה הטענה שכיון שאין הפרטים של הפש...
על ידי ים סוף
18 דצמבר 2018, 13:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

שו"ר שהוא תלוי בשיטות למה נקרא אברהם "עברי " עיין ב"ר מב ח על הפסוק כי גנב גונבתי מארץ העברים כ' הרמב"ן ז"ל "וטעם מארץ העברים - מארץ חברון אשר גרו שם אברהם יצחק ויעקב, כי אברהם שהיה ראש היחס נקרא אברהם העברי (לעיל יד יג) כי היה מעבר הנהר, וגדול שמו בגוים כי נתקיים בו ואגדלה שמך (לעיל יב ב), ועל כן ...
על ידי מבין ענין
18 דצמבר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה באי אפשרות גישה לאתר

שלום, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי. אני מנסה לגשת לאתר מסוים, שניגשתי אליו בעבר כמה וכמה פעמים, נפתח לי דף שכתוב בו כך: שגיאה כללית, לא ניתן ליצור קשר ,מכיון שמכשיר המטרה סירב לכך באופן פעיל, אם מישהו יודע מה זה , וכיצד מתגברים על זה ,אודה לו מאד לפעמים יש מצב שהאתר חוסם כתובות IP מסוימות שעושות שימ...
על ידי יוסף יוסף
19 דצמבר 2018, 22:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 68ב

האחד בא לגור כתב:מוצ"ש של שבת חנוכה כשיום ראשון הוא ר"ח
נכון מאוד
יש אתה חוננתנו, יעלה ויבא, ט"ו לברכה, משיב הרוח, על הניסים.
על ידי ים סוף
20 דצמבר 2018, 00:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

אולי יסכים הרב @שמעיה שלפחות הגרח"ק סובר כדברי @האחד בא לגור שדברי רש"י ברור מללו..
על ידי בנציון
20 דצמבר 2018, 21:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

כנגד הדעות שהובאו כאן מן הראוי להביא כאן גם את דעתם של החולקים, וכפי שידוע בשם החזו"א ששאלו אותו אם ראוי להמשיך להחזיק בשפת האידיש, וענה במשל על הגנרל הזקן שנלחם בחזית הישנה, דהיינו שאין בעיה בעצם בדיבור בעברית, אלא שבזמנו זה היה הדרך של החילוניים להשתלט על היישוב בארץ, והיום זה לא שייך. ומן הראוי ל...
על ידי אור זרוע
21 דצמבר 2018, 02:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש כמה נכדות היו ליעקב

העמק דבר בראשית פרק מו (ז) בנותיו ובנות בניו. פרש"י יוכבד ושרח, והפלא לומר שבני יעקב לא הולידו כולם רק זכרים ולא נקבות , אלא נראה דגם המה הולידו הרבה נקבות, אלא שלא היו בכלל שבעים נפש, ולא עוד אלא דיעקב עצמו היו לו עוד בנות מנשיו כמשמעות הכתוב לעיל ל"ה ויקמו כל בניו וכל בנותיו, אלא שלא נזכרו בשמם מש...
על ידי בן אהרון
29 דצמבר 2018, 22:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ''דברי משה'' או ''משה כתב'' באב''ע על התורה

@האחד בא לגור
אלו דברי האברבנאל (ירמיהו מט, יט)
אוצר החכמה_7204.jpg
על ידי רוצה לדעת
01 ינואר 2019, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנה ע"מ להחזיר קידושין ו:

בנתיה"מ ק" מפורש דמהני פרעון ע"מ להחזיר, ואכן כ' שם שזה דוחק, עיי"ש
ועי' קוב"ש בקידושין שם
ואכן צ"ב.