החיפוש הניב 2 תוצאות

חזור

על ידי amsgula.net
24 אוקטובר 2018, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על בנים ב'בריך שמיה'

ציטוט מדברי עורכי סידור רש"ס: לפני גמרה של בקשת בריך שמיה נוסח קושטא יש ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך כאשר הוא בנוסח הזוהר שלפנינו ובסדורים יש והקיפו תיבות אלו בשני חצאי לבנה ובהרבה סדורים נשמטו לגמרי מנוסח בריך שמיה. וכבר העיר והתעורר לזה הגאון רבי אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים סימן קלה אות ב...
על ידי amsgula.net
30 אוקטובר 2018, 18:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנהג עשיית עיסה להפרשת חלה, מצווה או איסור??

לכאורה הרמ"א שכתב בשם המרדכי שיש לעשות [לכתחילה] דווקא שיעור חלה סובר שיש ענין לא לחלק לקבין, ולכאורה יש מדבריו הכרעה לזה, וע"ע בענין זה בביהגר"א או"ח שכ"ו סק"י, צל"ח ברכות לז ע"ב, ש"ך יו"ד סי' שכ"ד סקכ"ה עיש"ה, קצש"ע סי' עב ס"ו. ולגוף הענין של סגולה בהפרשת חלה הנה ברור שיש מקור מהמשנה בשבת פ"ב הנ"ל...