החיפוש הניב 839 תוצאות

חזור

על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 03:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר הנישואין

לענ"ד יש אי בהירות גדולה בקרב הציבור בכל הנוגע לנידון זה, הן מבחינת ההשקפה התורנית והן מבחינת המציאות, ואנסה לסדר את הדברים עד היכן שידי מגעת. בחינת הענין מזוית ראיה היסטורית: המצב כמעט בכל קהילות ישראל בכל הדורות מאז שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל לפני כ-3300 שנה ועד לפני כארבעים שנה, היה שרוב הציבור ע...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 18:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

אינני מבין למה קשה לאנשים לעכל את העובדה הפשוטה שיש מחלוקות בין גדולי הדור וכל אחד נוהג על פי רבו ומורה דרכו. לא ראיתי אף אחד מנסה לשכנע את חבירו להחליף את הנוסח שלו או לפסוק על פי המחבר כנגד הרמ"א או להיפך. כל אחד מבין שכך היא דרכה של תורה. למה כשזה נוגע לעניני השקפה לא מסכימים לקבל את המושג שיש דע...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

בנוגע לעצם השאלה איך מסתדרת דעת גדולי הדור של זמננו ושל הדור שעבר שמורים לנשים לבחור עם דעת גדולי הדור של אז שאסרו את הענין, לכאורה התשובה פשוטה: לא מצינו שום איסור בתורה או בחז"ל לנשים לבחור. אלא שמבחינה השקפתית, מאחר ואין תפקידן של נשים לעסוק בעניני ציבור כמו שרואים בכמה וכמה דינים בתורה (עדות, שר...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כבוד הרב שליט"א כנראה לא הבין את כוונת הדברים. יש כאן שני שאלות שונות: א. בהלכות ציבור - האם יש לציבור לערב נשים בכל הנוגע לניהול ענינים ציבוריים, ובכללם מתן זכות בחירה לנציגי הציבור. ב. על מעשה היחיד - האם עצם מעשה ההצבעה בבחירות ע"י נשים הוא בעייתי או לא. השאלה הא' היא כשבאים לקבוע נורמה ציבורית, ...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

נ.ב. על כל הנ"ל יש להוסיף את הנקודה שציינתי לעיל, כי כל הנידון איננו שאלה של איסור והיתר, שהרי לא מצאנו בתורה או בחז"ל שום איסור לנשים לבחור, אלא מה ההשקפה הנכונה בקביעת הנורמה הציבורית. לדוגמא: דומני שגדולי הדור מסכימים שדבר רצוי הוא מבחינה השקפת התורה לקבוע נורמה בתחבורה הציבורית בה יש הפרדה בין נ...
על ידי מבקש אמת
22 אוקטובר 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כפי שנתבאר, האיסור משום תשים עליך מלך הוא לגבי בחירת אשה לשררה, ולא נוגע כלל לשאלה האם אשה יכולה להצביע. (זאת מלבד העובדה שדעת הרמב"ם היא דעת יחיד כנ"ל) הלשון היא שעל פי דין תורה אין זכות בחירה לנשים. אין זה אומר שיש איסור לבחור, אלא שאין להם זכות, וזאת משום שאין לנשים עסק בעניני ציבור. הדבר דומה לש...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 18:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

לגבי המצוה, רוב גדולי ישראל סברו שהיות והבחירות מסייעות להרבה מעניני היהדות אם בהשגת תקציבים או במניעת חוקים נגד התורה וכדומה, על כן זה מצוה גדולה. אם היה איסור לבחור לא היה מקום לשיקול זה (ואין זה בגדר עשה דוחה לא תעשה), אבל מאחר וסברו שאין שום איסור להשתתף בבחירות א"כ יש בזה מצוה. הגרי"ז כנראה סבר...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 19:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים: א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך". תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המג...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא בשר וחלב

דקדוק הלשון של קמא קמא ברש"י באמת מבואר להדיא במדרש הגדול וברוקח ובאברבנאל, שכותבים שנתן להם החמאה והחלב קודם ואח"כ הבשר.

אך המדרש השני שסובר שאכלו בשר בחלב ביחד אפשר שמדייק מהלשון "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם" שמשמע שנתן הכל יחד לפניהם.
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

הרב שך לא הספידו בפוניבז', ולא ביטל תורה בפוניבז'. הרב שך הספידו בכולל חזו"א, והרב שך הספיד עוד הרבה רבנים אחרים. הרבי מסאטמר היה ת"ח וגם ערליכער איד. אבל איך זה מתקרב לרבותינו הגדולים והקדושים מרן החזו"א מרן הגרי"ז מרן הטשעבינר רב, מרן האבן האזל מרן הגר"י סרנא, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', שכל אחד מה...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

זה עדיין לא מיישב את התמיהה כל הצורך, היות ובשלמא אם המורה היה פוסק לשואל לאיסור בגלל שלדעתו יש לנקוט כדעה המחמירה בגלל סיבה השקפתית ניחא, אבל כשמישהו מפרסם מאמר בהלכה המוכיח מהסוגיות ומהפוסקים שאין כל צד לאסור או להתיר איזה דבר, ואיכשהו תמיד זה מסתדר עם ההשקפה של אותו אחד או של החוג שלו, זה אומר ד...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתחילה לא רציתי להתייחס לנושא זה

כי מראש ידוע כי כמעט אי אפשר למנוע מאשכול כזה מלהגיע לביזוי ת"ח, ועל כן דעתי האישית הוא כי מהראוי לנעול אשכול זה, אך אם כבר נכנסתי אתייחס אך ורק ל-2 נקודות כאן באשכול, 1 דעתו של החזון איש לגבי בחירות לעיריה ידועה שהיתה לחיוב גמור (אם כי אפשר לומר כי אז היתה בני ברק על כף המאזניים ועל כן אין להביא מ...
על ידי מבקש אמת
23 אוקטובר 2018, 23:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

יצא לי דוקא לאחרונה לשמוע מיהודי יקר את הטענה שיש רק סמכות תורנית אחת בדור שהרי "דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור", וממילא כל מי שמעז לחלוק על אותה סמכות דינו כזקן ממרא והוא מסית ומדיח וכו' וכו'. לא נתווכחתי עמו על עצם הטענה, אלא שאלתיו: מהם הקריטריונים להחליט מיהי אותה סמכות? אם תאמר מי שיש לו הקבוצ...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' לך לך - אשה לא תקרא לבעלה בשמו!

יל"ע בדברי הרד"ק שהרי יהושע אמר "אדוני משה כלאם" ואילו בגמרא מצינו שכשהתלמיד פנה לרבו אמר "רבי" או "מר" וכדומה בלי להזכיר את שמו, וכך נהוג גם היום שבפניה אל הרב באופן אישי אין זה מכובד לקראו בשמו אף בתוספת תואר הרב, אלא אומרים "הרב" סתם. כמו כן האבות והנביאים דיברו עם הקב"ה בלשון נוכח ("ויאמר אברם ה...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 02:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

סלח לי יהודי יקר אבל מימיך לא קראת את הספר ואחזור שוב פעם בשביל לשבר את אזניך ספר ויואל משה הוא ספר שדן בהיקף גדול מכיל מאות מאות של דפים הוא מלבן כל טענה בסוגיא שלימה כמו איך בא לידי ביטוי השותפות של המצביע הוא מביא סוגיות שלמות פעם עברתי מלמעלה ורצוני לדעת את תמצית דבריו מתוך הסוגיות ולא מתוך המו...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 16:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

אבקש מהקהל הקדוש שיענה לי בבהירות על השאלה הבאה המטרידה אותי מזה זמן רב: למה אנשים טורחים להמשיך להתווכח ולהתפלמס על ויכוח ישן נושן שכבר הוכרע ע"י גדולי הדור, אלו לכאן ואלו לכאן, וכל ציבור נוהג על פי דעת רבותיו. וכי עכשיו שפלוני העלה איזה מכתב או סברא מצדיק פלמוני נגד או בעד הבחירות פתאום הציבור בהמ...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]

לכאורה אלו שני סוגי מסירות נפש: אברהם מסר את נפשו על אמיתות האמונה בה', והיינו שה' לא ציווה לו למסור נפשו אלא שמרוב אהבתו ית' לא רצה לכפור בה' אפילו כדי להציל את עצמו. ואילו יצחק מסר את נפשו בתור קיום ציווי ה'. גם בעם ישראל יש שני סוגי מסירות נפש: יש מסירות נפש שנצטוינו מה' למסור, כגון בעת השמד. ויש...
על ידי מבקש אמת
24 אוקטובר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה נוגע לנו כרת

א. לגודל חיוב התשובה - ברוקח מבואר תיקון חמור בהרבה לעובר על כרת ממי שעובר על לאו. יתירה מזו הרי יום הכפורים אינו מכפר לו משא"כ מי שעובר על לאו או עשה. ב. לדעת רבי חנינא בן גמליאל (וכפי שפסק הרמב"ם כן להלכה בפי"ז מסנהדרין) מלקין את החייב כרת ונפטר בזה מידי כרת. ג. לדעת רבי נחוניא בן הקנה בכתובות ל,ב...
על ידי מבקש אמת
25 אוקטובר 2018, 18:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשמח לעזרת הציבור בהבנת הפשט

לכאורה בכי על אדם שנפטר הוא על שני ענינים: א' מה שאותו אדם חסר לנו כעת. ב' ההפסד שנגרם לאותו אדם בכך שנפטר ולא הספיק עוד בחייו. מי שנפטר בגיל זקן הרי שבד"כ הספיק את מה שצריך, שהרי רוב בני אדם בעולם נקצבו להם שבעים שמונים שנות חיים וממילא אין להתאונן שיכל להספיק עוד, שהרי אין כך טבע הבריאה. אמנם עדיי...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 06:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה אברהם אבינו לא אמר לשרה שהוא הולך לעקוד את יצחק

בעצם יש להקשות על אברהם אבינו עצמו מה הנסיון הגדול הלא הקב"ה עצמו אמר לו לשחוט את בנו ומי לא יקשיב לקול הקב"ה? ובאבי עזרי הל' יסודי התורה תירץ עפ"י דברי מהרי"ל דיסקין שמה ששנינו שכל שאר הנביאים לא ראו את הנבואה באספקלריא המאירה פירושו שלא היה נבואה ברורה אלא חזיון שממנו הבינו את דבר ה', והנסיון של א...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 08:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות מו.

גמרא שם בעי רבי ירמיה שכרן בפחןת משווה פרוטה מהו ותמוה טובא הרי לכאורה הוא צריך לשכור אותם בדיני ממונות והרי קנין פועל הוא בכסף כמו בקרקע ובפחות משווה פרוטה אי אפשר לקנות ודוחק לומר שלא בעינן שיתחייבו בדיני פועל להעיד לו דא"כ מה המשמעות במה שילם להם וכי הנושא כיצד שיכנע אותם להעיד? ולע"ע לא מצאתי מ...
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת חיי שרה, למה אברהם התעסק בנישואי יצחק, ולא יצחק עצמו.

צ"ע וכי יצחק לא האמין להבטחה שקיבל אביו? הלא הוא הסכים למסור נפשו על סמך דברי אביו שקיבל נבואה מה', ואיך לא יתעסק בנשואיו על סמך הבטחת ה'?
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 06:24
עבור לפורום
עבור לנושא

קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ

בגמ' ב"ב קכ,ב ילפינן מגז"ש דזה הדבר מנדרים דאיכא שאלה בהקדש על שחוטי חוץ, וביאר הרשב"ם דאם שחט קדשים בחוץ ונתחייב כרת יכול לילך לחכם ולהשאל על הקדשו ויפטר מהכרת למפרע דאיגלאי מילתא דמעולם לא היתה הבהמה קדושה. ונתקשיתי בזה הלא כיון דהשחיטה היתה שחיטה שאינה ראויה א"כ בשעת מיתתה נבילה היא (עיין ב"ק עו,...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 06:51
עבור לפורום
עבור לנושא

דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

כתב החזון איש באגרותיו (ח"ג אגרת צב) וז"ל: "השיטה לעשות התורה לחלקים שונים,הוראה באיסור והיתר חלק אחד, והוראה בשוק החיים חלק שני, להיות נכנעים להוראות חכמי הדור בחלק הראשון, ולהשאיר לחופש בחירתם בחלק השני, היא השיטה הישנה של המינים בירידת היהדות באשכנז, אשר הדיחו את עם ישראל עד שיתערב בגוים ולא נשאר...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 17:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

במקום שמורים שמחוייבים על פי הדין לעשות כך זה נכלל בתקנות וגזרות. אבל אם יעצו לעשות דבר ואינו רוצה לשמוע לו (ולא שאמר לו שכך הוא חובה על פי הדין) אז הוא בכלל בניין נערים סתירה המוזכר במסכת מגילה ל: ולא דווקא איסור לעבור על דברי חכמים. עניין אמונת חכמים הנזכר במשנה במסכת אבות לכאורה הוא גם להאמין שכ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

מצאתי כעת מקור שמבואר בו שאין דעת תורה בענינים שאינם רוחניים, באגרת הקודש לבעל התניא אגרת כב: אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה, זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, ההיתה כזאת מימות עולם ואיה איפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאו...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא, הר המוריה, קטורת.

נראה שהוא משום שהקטורת מסירה קטרוג ומכפרת על בני ישראל כדאיתא בפרשת פנחס (ובזוה"ק איתא שמעורר לתשובה את מי שמריח ריח הקטורת) ועקידת יצחק ג"כ שימשה למטרה זו.
על ידי מבקש אמת
01 נובמבר 2018, 01:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

כפי שכבר נראה מכמה תגובות כאן, הבעיה בדיון בנושא זה - כמו גם בנושאים אחרים דומים* - היא שהדיון בנושא נהפך מסוגיא תורנית טהורה לענין מפלגתי/קבוצתי, בו מי שמשתייך לקבוצה שמכוונת את חבריה להשאר באהלה של תורה כל ימי חייהם רואה בכל טענה המצביעה על מעלה כלשהי בעיסוק בפרנסה כמתקפה על התורה ולומדיה או על הצ...