החיפוש הניב 77 תוצאות

חזור

על ידי יהודי
28 פברואר 2018, 15:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שופט חרדי- שלילה מוחלטת?

זה לא מאן דהו, אלא המנהלים המסורים שדואגים לרמתו של הפורום למרות אי אלו חברים כאן.
על ידי pkd
11 נובמבר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

ראיתי פעם דעה שהפחים קטנים הכילו אפר פרה אדומה. למישהו יש מקור?
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

צרור המור פר' ואתחנן עה"פ שמע ישראל וז"ל: ולכן נעשה נס בשמן זה, היא פך של שמן שהיתה חתומה בחותמו של כ"ג (שבת שם), וחותמו של כ"ג היא התורה, כאומרו תורת אמת היתה בפיהו (מלאכי ב, ו), ובשביל זה החותם נעשה נס בשמן התורה יותר מבשאר דברים, לפי שהיו הכהנים עוסקים בשמן התורה, עכ"ל. ובעוללות אפרים מאמר רפ"ח ו...
על ידי האחד בא לגור
13 נובמבר 2018, 02:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

וראה זה פלא, דהנה התו' (שבת כ"א ב') הק' כיצד לא נטמא פך השמן בהיסט ע"י היונים שהם טמאים כזבים, ע"ש, והב"ח (סי' עת"ר) תירץ שהיה פיו צר שאינו יכול להכניס בו אצבעו, ולכך אינו מיטמא בהיסט, וכבר תי' כן הריבב"ן (בשבת שם), והרא"מ (בפי' על הסמ"ג). וצ"ע דהלא היה בפך שיעור להדליק יום אחד דהיי' שלשה לוגין וחצ...
על ידי יוסף יוסף
15 נובמבר 2018, 01:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

מכוער ברצוני לבאר כוונתי: יש דברים שהם נכונים, אך לא צריכים להיאמר! ברור שמצוות התוכחה חשובה, אך מצווה התורה ולא תשא עליו וגו' וכן יש מצווה לתלות את הנסקלים, אך מצווה התורה לא תלין נבלתו וגו' כך שגם באם זה נכון שיש דברים שיש לתקן ולשפר - אך מקומם רק באופן פרטי ולא כוללני לנביאים היה מותר להוכיח את ב...
על ידי דרומאי
19 נובמבר 2018, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית - שקית חלב וחלב בקרטון

הערה מציאותית: נ"ל שחלב בקרטון ובשקית מחירם אחד. (לכה"פ מצד הפיקוח על המחירים). ועוד פתרון מציאותי: לאחר שאתה גומר להשתמש בחלב תחזיר לו את הקרטון... לא נכון, מחירם שונה. צ''ע אם מועיל להחזיר את הקרטון, כי החלב עצמו בקרטון שוה יותר היות והוא מחזיק מעמד יותר זמן (כמדומני שגם מבחינת הפיסטור הם לא שוים).
על ידי יוסף יוסף
25 נובמבר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, למה יעקב מנסה בכלל להתרצות לעשו הרשע

ספר הזכות - וישלח במדרש שלא יפה עשה מחזיק וכו' צדיק מט וכו' ממיט עצמו וכו' לדרכו היה מהלך וכו'. ובזוה"ק מפליג בשבח ענין זה ששלח והכניע עצמו מאוד, והוא כעניין שעיר המשתלח. ונראה בעזה"י כמ"ש בגמרא יעקב אבינו לא מת וכו' ופריך וכי בכדי חנטו וכו' וספדו, ומשני לי' מקרא אני דורש וכו' זרעך מה זרעו בחיים אף ...
על ידי אברך
25 נובמבר 2018, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוהתה חומרא חדשה - מיועד להורים לילדים מתחת לגיל חמש

מכל מלמדי השכלתי כתב:
עם חכם ונבון כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:ראיתי בשם הגר"ח קניבסקי שבימינו שיש נייר ואין מקנחין בצרורות אפשר שאין צורך להקפיד על קינוח בימין
אפשר מקור.
כמדומה שבדעת נוטה חלק א
דעת נוטה חלק א_עמוד_1.jpg
דעת נוטה חלק א_עמוד_2.jpg
דעת נוטה חלק א_עמוד_3.jpg
על ידי אלימלך
27 נובמבר 2018, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישב – "דמות דיוקנו של אביו", מה מקורה של השמועה שהמדובר הוא בהשתקפות בחלון / מראה / או כל דרך פיזית אחרת.

ומ"מ ברור שפשט המדרשים והראשונים לא משמע כן.
ולגבי הקושיא מי פתי יסור י"ל שכאשר היצה"ר בוער באדם כולם פתיים ומסבירים בטח זה רק דמיון וכו' והסיבה שיוסף זכה לזה היא "ורגלי חסידיו ישמור" שכמה פעמים לא חטא.
על ידי בנציון
09 דצמבר 2018, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

יעוי' בעלון המצורף מאמרו של הרב חיים יצחק ויזל.
תקג - ויצא - לידת בת.pdf
על ידי סופר
12 דצמבר 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור בהנהגת הגראי"ל שטיינמן זלה"ה בענין גידול צפרניים

ב. נכון הוא נפטר, אבל הטענה שלי היא תמיד המשפחה, אני בטוח שהגרח"ק שליט"א אינו מסתובב ביוטיוב למרות שלאחרונה פורסמה תמונה שלו עם מחשב נייד. (ד"א אשמח להחליף כמה מילים חריפות עם אותו שוטה מדופלם שאחראי על הבזיון הנ"ל). הזלזול בכבודו של הגר"ח קנייבסקי שבא דווקא מצד המשפחה שלו - הוא לדאבונינו דבר נפוץ,...
על ידי יחי
14 דצמבר 2018, 08:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

איתא במדרש (מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה') "אמר להם יוסף הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי בלשון הקודש אני מדבר, ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית." שהראה להם שהוא מהול. (הובא בעוד מדרשים וברש"י) וקשה מה הוכחה יש כאן שהרי כל מצרים מהולים היו שכ' רש"י לעיל על הפסוק "אשר יא...
על ידי אור זרוע
16 דצמבר 2018, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

דרך אגב אם כבר נפתח כאן אשכול בענייני דקדוק ומילים שהוכנסו בידי זדים הייתי מעוניין לדעת : א. מה מקורה של המילה 'חולצה', שלא ידוע לי שנזכרה בתנ"ך. וזכורני שר' דן סגל היה נוהג לומר 'כותנת' במקומה. ב. ממתי החלו להשתמש בביטוי 'גאון' ככינוי לאיש מוכשר מאד. שהרי בלשוה"ק הוא ביטוי המורה על שלטון משורש גאו...
על ידי רוצה לדעת
17 דצמבר 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

ובת"י: ובריכינון ביומא ההוא למימר בך יוסף ברי יברכון בית ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתא. מבואר שמברכים כן ביום שנימול. ו אולי יש לרמוז בזה שאפרים ומנשה זכו לברכה זו לפי שהיו במצרים ושמרו עצמם מערוות מצרים אף שדרך האדם לימשך בדיעותיו ומעשיו אחר סביבתו. ולא ראו אצלם ירידת הדורות על אף הסביבה המנוכרת לגמ...
על ידי שמעיה
17 דצמבר 2018, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

בְּךָ֗ יְבָרֵ֤ךְ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יְשִֽׂמְךָ֣ אֱלֹהִ֔ים כְּאֶפְרַ֖יִם וְכִמְנַשֶּׁ֑ה וברש"י "הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלהים כאפרים וכמנשה" והדבר צריך לביאור מה נתייחדו אפרים ומנשה יותר משאר צאצאי יעקב שנבחרו הם דוקא להיות הדוגמא לברכות ישראל? וביותר, שהרי הדין נותן שכמ...
על ידי שעת השקט
17 דצמבר 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

בְּךָ֗ יְבָרֵ֤ךְ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יְשִֽׂמְךָ֣ אֱלֹהִ֔ים כְּאֶפְרַ֖יִם וְכִמְנַשֶּׁ֑ה וברש"י "הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך אלהים כאפרים וכמנשה" והדבר צריך לביאור מה נתייחדו אפרים ומנשה יותר משאר צאצאי יעקב שנבחרו הם דוקא להיות הדוגמא לברכות ישראל? וביותר, שהרי הדין נותן שכמ...
על ידי הכהן
17 דצמבר 2018, 22:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ולא היו מאמינים בו עד שפרע את עצמו והראה להם חותם ברית", מה הראיה הרי כל המצרים מהולים היו?

שאלתי שאלה זו בש"ק ילד יניק וחכים, וענה לי שמצרי לא היה מראה להם את זה כהוכחה, כיון שהמצרים לא ידעו שמקור המילה הוא מזרע אברהם, א"כ עצם זה שהוא הראה להם את זה כהוכחה - זו ההוכחה ודו"ק.
על ידי אברך
18 דצמבר 2018, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

שפת אמת בראשית פרשת ויחי שנת תרל"ב וכ' ישימך כו' כאפרים כו'. וקשה כי רק כראובן ושמעון יהיו כו' ואמאי נתיחד הברכה ישימך כאפרים ומנשה. אך כי לאשר הי' דור שאחר השבטים ומ"מ נתעלו להיות בכללם. וזה ע"י הברכה כנ"ל להיות דבוק בשורש אף שהם למטה במדרגה. ובאופן זה יוכל להיות נמשך ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדוש...
על ידי אברך
18 דצמבר 2018, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

שמעתי מהרב אברהם שפירא זצ"ל שמברכים שלילדים תהיה ילדות מתוקה כמו שהיתה לאפרים ומנשה שגדלו בארמון של מלך חסר ילדים שגדלו בארמון של מלך ? ועוד, זה מה שאנו מברכים את ילדינו ? שתהיה להם ילדות מתוקה ? לא שיהיו צדיקים וימלאו מטרתם בעולמם ? אכפת לך שלילדים שלך תהיה ילדות מתוקה? ברור שאני מאד מאד רוצה שליל...
על ידי רוצה לדעת
23 דצמבר 2018, 00:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

עי' רוח חיים ריש אבות: [הג"ה מהגאון ריץ בן הגאון המחבר - לפי מה שכתב ההבדל בין משה ליהושע בבחינת הזדככות החומר שנקרא נעל כמו שכתוב לעיל יתבאר שפיר על פי מה שכתב השל"ה פרשת שמות על פסוק של נעליך מעל רגליך וזה לשונו, וביהושע כתיב של נעלך מעל רגלך כי במשה כתיב נעליך הענין שיש שני מיני לבושי עור לאדם. א...
על ידי w119204
23 דצמבר 2018, 05:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

שמעתי בשבת תשובה מהרב דוד מנשה שיעקב תחילה בירך אותם בברכה שתכנן מראש לברכם ואז כתוב שבירך אותם ביום ההוא בעוד ברכה שלא תכנן מראש אלא שראה שאפרים לא מתגאה על מנשה ומנשה לא מקנא באפרים, בניגוד להרבה אחים בספר בראשית, אז יעקב התפעל מכך ובירכם שכל ישראל יברכו את בניהם שיהיו כאפרים וכמנשה
על ידי במבי
23 דצמבר 2018, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

ראיתי להוסיף שלא מספיק לומר רק "של נעליך" וצריך לומר גם "מעל רגליך" כי מצינו ג"כ נעל במובן כפפה על הנאמר ברות (ד-ז) "ושלף איש נעלו" והתרגום מתרגם שם "בית ידיה" וא"כ צריך לדייק ולהוסיף מעל רגליך. ובנוגע לשאלה - מובא שיש לתמידי חכמים כח לקלל שכתוב להזהר מנשיכתם שהיא נשיכת נחש, עקיצתן... לחישתן..... וכ...
על ידי שאר לעמו
23 דצמבר 2018, 22:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

אתה צודק. הרמב"ן לא כותב שזה מצד חציצה בין העומד ובין אדמת קודש.
דברי הרמב"ן הם משמות רבה, והושוו קרקע עזרה וקרקע הר סיני. ולא מצד שייטנף המקום כמובן.
והטעם שכתבתי, ראיתי מובא בשם יערות דבש (ח"א יא) שריצפת הקודש משגת חכמה ורוח הקודש ולכן הלכו בלא חציצה.
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

לפי המדרש המובא ברש"י: "ויירא משה - כפשוטו, ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל"
הדברים מתבארים בפשוטם שמשה בדק שאין מצרי אחר בסביבה אך היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה)
על ידי שעת השקט
25 דצמבר 2018, 01:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה) מצי' במדרש "וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו". אכן הדברים מסתברים שהיו שם יהודים אחרים והדבר התפרסם עד שהגיע לאוזניהם של דתן ואבירם, ובזה יתו' דברי הפרד"א שלא כהאלשי"ך. ...
על ידי מבקש אמת
27 דצמבר 2018, 01:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - האם רק יהודים נשואים עבדו בפרך?

איתא בתנא דבי אליהו "וכשהיו ישראל עושין שבעה ימי משתה היו אומרים להם המצריים מה אתם עושים שבעה ימי משתה הלא לאחר שעה מוציאין אותו לענוי ואמרו להם ישראל אעשה שבעה ימי משתה ואח"כ עשו לנו כרצונכם המת ימות והנהרג יהרג והבא בחיים יחיה". וכו' ובזיקוקין דנורא דייק מזה ז"ל "נ"ל שלא היו בני ישראל עובדים במצ...
על ידי באמונתו יחיה
27 דצמבר 2018, 16:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - "של נעליך מעל רגליך", מה טעם העניין להסיר הנעליים במקום קדוש?

נראה עוד סיבה למה צריך להסיר את הנעלים במקום קדוש כי נעלים הם לא בגד שנועד לכבוד או לצניעות ואינם אלא בגד תשמיש