החיפוש הניב 25 תוצאות

חזור

על ידי בורכתא
13 דצמבר 2017, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

מקץ - מספר הפרות שהשתתפו בסעודה..

חידוש נפלא בשם אאמו"ר זצ"ל בפרשה שהנה המתבונן יראה כי בכל מקום בחלום פרעה מופיע המספר שבע. בעליית הפרות/השבלים - השמנות/המלאות וכן במניין הפרות/שבלים שנאכלו. ובעניין אחד לא מופיע המספר 7 - והוא כמה פרות/שבלים אכלו את ה.... אלא נכתב ותאכלנה הפרות/השבלים... וביאר בפשטות, כי אכן למעשה אכלו את שנות השוב...
על ידי אברהם העיברי
05 ינואר 2018, 01:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

היה היה רועה, אציל נפש. עדין ולב גדול. בעדרו היו גם שוורים זקנים באים בימים, שתלאות החיים לימדו אותם דבר או שניים. חכמים, אך אם זאת עם חוכמה לא ניתן ללעוס. שיניהם, כבר לא עושות את העבודה. על תותבות לא שמעו באותו כפר נידח בו עוסק סיפורינו. בעדר, גם עגלים רכים שבאו לעולם רק עתה, טרם יודעים איך לנהוג, ...
על ידי תיובתא
14 אוגוסט 2018, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

הקושיא למה בחרתי את שמי, נותרה בתיובתא.
על ידי סיני ועוקר הרים
19 נובמבר 2018, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלשון "הרבה"

גיטין דף מו. אי כל נדר שידעו בו רבים, לא יחזיר וכמה רבים רב נחמן אמר ג' משום שנאמר בזבה וכי יזוב זוב דמה ימים רבים, ימים ב', רבים ג'. והובא כן גבי כמה עניינים יעויין בכס"מ פ"ה מאיסו"מ ה"ז לענין חטאת גזולה שנודעה לרבים, שהביא מהירושלמי דכמה רבים שלשה. ובשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' ס"ו דן בזה לגבי חליצה דבעינ...
על ידי תיובתא
20 נובמבר 2018, 13:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

פעמים רבות חז"ל מסתירים שמות חכמים, כגון: "אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי" (ברכות דף ו, ע"ב) ועוד רבות פעמים. ואילו על מקרה חמור שחז"ל מתריעים על כך (גיטין דף ז, ע"א): "לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול", היה טוב אילו הדבר היה נע...
על ידי רוצה לדעת
20 נובמבר 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וישלח, להוציא כסף לצורך מצוה, מקור מן הפרשה

ויקן את חלקת השדה עי' לרצ"ה בפרי צדיק כאן אות ט' שלכל מקום שיש השראת שכינה בעי לקנותה בדמים וכמו שהיה במשכן, וביאר בזה ענין קנית מערת המכפלה שכל זמן שלא היה מקדש אזי השכינה היתה בקברות הצדיקים, והביא לשון הזוה"ק בפר' תרומה (ב, קכ"ח, א): אבל אשתדלותא דקוב"ה דקיימא בעובדא, אסור לנטלא ליה במגנא ובריקני...
על ידי יהודה1
21 נובמבר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, מעשה שכם

ברש"י בפרשת וייגש על שאול בן הכנענית
על ידי חבלזון
24 נובמבר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות של בעלי תשובה

לגבי שאלה ב
שמעתי תשובה פשוטה מאוד.
כיון שהמנהג בויברך דוד לתת צדקה.
ויש ענין לעמוד בעשיית המצוות
על ידי אברך
25 נובמבר 2018, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זוהתה חומרא חדשה - מיועד להורים לילדים מתחת לגיל חמש

מכל מלמדי השכלתי כתב:
עם חכם ונבון כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:ראיתי בשם הגר"ח קניבסקי שבימינו שיש נייר ואין מקנחין בצרורות אפשר שאין צורך להקפיד על קינוח בימין
אפשר מקור.
כמדומה שבדעת נוטה חלק א
דעת נוטה חלק א_עמוד_1.jpg
דעת נוטה חלק א_עמוד_2.jpg
דעת נוטה חלק א_עמוד_3.jpg
על ידי רוצה לדעת
27 נובמבר 2018, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

חנוכה, זמן לחזור על תלמודו - של"ה הק'

כתב השל"ה הק' [מס' תמיד דרך חיים ותוכחות מוסר וז"ל: תוכחת מוסר לחנוכה, יחשוב שעיקרו נתקן להלל ולהודות להשם יתברך, על כי היונים חשבו לבטל תורה ומצות, אם כן הימים הקדושים האלה ראוים ביותר להתמדת תורה מבשארי הימים, כי תלמוד תורה כנגד כולם. ובעוונותינו הרבים רוב העולם נוהגים בהם בטול תורה והולכים אחר הה...
על ידי אוריאל
03 דצמבר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנוסח של הנרות הללו

אולי אפ"ל לפי התירוצים הנפלאים הנ"ל, דיש חילוק בין הלל להודאה שלהודות שייך גם על מלחמות, אבל להלל שזה מסתמא יותר, לא שייך לומר על מלחמות, ובזה יתורץ קושיי בעל המלמד להואיל ודו"ק נפלא מאד. וכך כתב השפת אמת בראשית דף קג: [מדה"ס הישנים] "ההודאה הכנה אל ההלל", ובשם האמרי אמת שהלל הוא מגיע מהנשמה כאמור ...
על ידי רוצה לדעת
09 דצמבר 2018, 17:15
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויגש, "ויגש" יהודה, ניגש לתפילה

כ' הרוקח סי' שכ"ב: וכשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות שכתוב ג' הגשות לתפלה. ויגש אברהם. ויגש יהודה. ויגש אליהו, עכ"ל. והובא בד"מ או"ח סי' צ"ב ובבי' הגר"א שם. מבואר שיהודה בכל דיבורו ומילותיו עם יוסף, עסק בתפילה להשי"ת, ולא רק בדיבור והתנצחות עם יוסף. וא"ש ה"ויגש" והיינו שניגש לענין אחר והיינו התפיל...
על ידי ברל
10 דצמבר 2018, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

ניקוי הבזיכים שלהחנוכיה

למי שיש אץ החנוכיות הפשוטות אין טעם להשקיע מאמץ אבל מי שיש לו בזיכים מותאמים או יפים שיקח קערה וישים שם אבקת כביסה ואז זה מתנקה ממש יפה
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

עם חכם ונבון כתב:אני שמעתי, שהסיבה שבברית אומרים כי המנהג היה שהיו עושים את הברית לפני 'עלינו' שבתפילה וכך זה נשאר. וככל שידוע יש עוד מקומות שכך נוהגים (אני נזהר מאד אבל נדמה לי שבגור נוהגים כך)
אופס, אתה מקליד יותר מהר ממני.
על ידי ים סוף
13 דצמבר 2018, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

בכל זאת מגיע לי לתרום משהו לדיון, לא?
ש"ך יור"ד רסה':
"כתוב בהגהות מנהגים שמלין קודם עלינו לשבח וכן המנהג, עוד נהגו שלא לחלוץ התפילין עד אחר המילה משום שהתפילין הם אות והמילה ג"כ אות"
על ידי ים סוף
14 דצמבר 2018, 00:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיבת אמירת עלינו לשבח בתפילה/ברית/קידוש לבנה

דרומאי כתב: הוי אומר, לא שנשאר המנהג לומר עלינו כיון שהיו מלין בסוף התפילה, אלא אדרבה- מלין קודם עלינו כדי לומר עלינו לאחר המילה, ודוק.
https://tora-forum.co.il/download/file. ... ew&id=4626
על ידי במבי
17 דצמבר 2018, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלתו של רש"י: מדוע אומרים "נחמתא" בקדיש?

שואל רש"י מדוע אומרים לעלא מכל... תושבחתא ונחמתא? שהרי הקדיש עניינו שבח, ולעילא מכל ברכתא שירתא תושבחתא מובן, אך מדוע נחמתא? (שהרי ניחום אינו שבח) ומתרץ: שאומרים יהא שמיה רבה מובא בריש ברכות שהקב"ה מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שו...
על ידי גבריאל פולארד
23 דצמבר 2018, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

עם חכם ונבון כתב:איתא בילקוט מעם לועז פרשת וישב, כשבני יהודה נולדו בער כתוב שיהודה קרא, ובאונן כתוב ותקרא שהיא קראה, ואצל שלה כתוב שהיא קראה לו שם, משום שיהודה היה בכזיב בלידתה אותו, וכותב שם ששם ראשון שייך לאב ושני לאם ושלישי ג"כ לאב.
הוזכר כבר לעיל בשם בעלי התוספות. אמנם הרמב"ן חולק בתוקף על פירוש זה.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
23 דצמבר 2018, 19:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

עם חכם ונבון כתב:איתא בילקוט מעם לועז פרשת וישב, כשבני יהודה נולדו בער כתוב שיהודה קרא, ובאונן כתוב ותקרא שהיא קראה, ואצל שלה כתוב שהיא קראה לו שם, משום שיהודה היה בכזיב בלידתה אותו, וכותב שם ששם ראשון שייך לאב ושני לאם ושלישי ג"כ לאב.
לעיל הביאו ד"ז מדעת זקנים.

ייש"כ.
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההגדרה של חסיד אומות העולם

ברמב"ם הלכות מלכים פ"ח ה"יא כתב
"כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם"
וכן הוא באיסו"ב פ"יד ה"ז
על ידי המימד הנוסף של הענין
24 פברואר 2019, 21:43
עבור לפורום
עבור לנושא

כיצד נקיים בפורים הכרת הטוב למנהלי הפורום

כבר נהגו ישראל קדושים להכיר טובה בפורים ולשלוח מנות למי שמיטיב להם כל השנה והנה כאן יש בעיה חמורה שאין לנו אפשרות להכיר טובה כי אנו אנונימיים מי יכול להביא פתרון? יצויין שמתוך העיסוק עם הציבור אני מכיר בכך שלעולם לא נדע כמה צריך להכיר טובה כי רוב העמל והעגמ"נ אף פעם אינם מתפרסמים וכפי שאמר לאאמו"ר א...
על ידי עורך
17 מרץ 2019, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טור שולחן ערוך

ההבדל היחיד בין שני המהדורות של שו"ע 'לשם', הוא שבמהדורה המוקטנת הם הוציאו את המפרשים שבסוף הספר שהם מהווים כשליש או רבע מהכרך. [זה יותר מתאים לאלו שהשימוש היחיד שנעשה בשולחן ערוך הוא תצוגה יפה בארון הספרים].