החיפוש הניב 14 תוצאות

חזור

על ידי הטרוד לדעת
03 דצמבר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

ראה מש"כ 'בן איש חי' [שנה ראשונה פרשת ראה יז']: ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליו"ט וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתינו. ושמעתי שיש מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס בו האדם בבריתו של אברהם אבינו, ומנהג יפה הוא וערב לי מאד, אך לא נהגנו בזה בביתנו, ורק אנא עבדא נהגתי לומר בכל שנה ושנה...
על ידי דרומאי
04 דצמבר 2018, 18:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

שעת השקט כתב:מצ"ב מאמרו של ר' חיים עוזר לספר בו הוא מעיר על זרות העניין.
שם כמדומני מדובר על ציון חמישים שנה להרבצת התורה של ר' שמעון, ולא על יום הולדת, לא?
(אין לי גישה לקובץ המצורף)
על ידי חכם באשי
08 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פפוס בן יהודה

הנני לקבוע בזה מראי מקומות משחר בחרותי, אודה מאד אם מישהו יתקן טעויות שנפלו בהם מסתמא. בגמרא סוף פרק סדר תעניות (תענית יח:), כשביקש טרויינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו (פרש"י, צדיקים גמורים היו) בלודקיא (פרש"י, היא לוד. והיינו דאמרי' בכל דוכתא (ב"ב י:) הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן ...
על ידי ים סוף
09 דצמבר 2018, 00:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

ריב"א: (טו) אלה בני לאה וגו' ואת דינה בתו. פרש"י תלה הכתוב הזכרים בלאה והנקבות ביעקב ללמדך אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה והטעם לפי שאמת הדבר כן הוא מזרע האיש יולד הזכר ומזרע האשה יולדת נקבה הילכך כשאשה מזרעת תחלה הזרע מתפשט על ידי תשמיש שעדין לא נגמר ומתבטל וזרע האיש הבא אחריו ב...
על ידי עמוס חדד
11 דצמבר 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

המשך הנ"ל - אחרונים
מנהגי חת"ס ז יד - השלים החומש בז' אדר יום הולדתו וחילק לתלמידים כסף.
חוט המשולש על הכת"ס - נהג לסיים מס' ביום הולדת.
בא"ח שנה א' ראה יז - יש נוהגים לעשות יום הולדת ליום טוב.
ועוד, אמשיך בהמשך בע"ה.
על ידי סופר
15 דצמבר 2018, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יום הולדת את פרעה

לסיכומו של ענין.
יש שני עניינים שעושים ביום הולדת, 1. יום ראוי לתפילה ותחנונים. 2. יום שמחה.
לגבי יום תפילה כבר רמזו ע"כ מהכתוב 'אני היום ילידתיך שאל ממני ואתנה'. לגבי לעשותו יום שמחה יש כאלו בהתנגדו ויש צדיקים שאכן עשו עסק מכך, ויש מי שהביא פשרה בין פשוטי עם לבין צדיקים. ואלו ואלו אלקים חיים.
על ידי מכון קול יוסף
17 דצמבר 2018, 19:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בבחור שחזר לחדר בישיבה מאוחר בלילה

אנו כשלמדנו את הסוגיא במקומה (כרגע לא זכור לי המקורות) הבנו בפשטות מהראשונים שכל האיסור הוא כשבלא העבירה לא היה מצוה, או במקום טינופת שזה דין מיוחד, אבל אם לא, ובייחוד במקרה הנ"ל שאין זה איסור 'בעצם' אלא רק שחיתות המידות (כך מבואר בפוסקים, כי גזל שינה הוא 'היזק שאינו ניכר' ואכמ"ל), וודאי שצריך לענות...
על ידי ים סוף
17 דצמבר 2018, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויחי - למה דוקא כאפרים וכמנשה???

אכן צדקו דבריו של הרב @שעת השקט בעניין תשובתו של הרב @שמעיה שעברה התפתחות, מפשט פשוט ברש"י שהכוונה היא לאיחולי טוב מרובה שיהפוך לסמל ומושא לברכה. שהוא יפה כיישוב הפשט בפסוק אך כמו שהערתי לעיל אני הקטן @רוצה לדעת בירור במנהג ישראל. והיכן מצי' שנתקיימה באפרים ומנשה ברכת יעקב שנתברכו באופן מיוחד כזה עד...
על ידי אור זרוע
20 דצמבר 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חנוכיה

[mention]שעת השקט[/mention] הקלויזנבורגר ידוע ומפורסם בהתנגדותו לשפה העברית, והיה מדבר ע"ז הרבה, שידברו אך ורק אידיש. אודה על האמת. משום מה, כמה ביקורים בקריית צאנז נתנו לי את הרושם שלא מדובר בחסידות "יידשיסטית" במיוחד. (או שצוואתו לא מומשה או שטעיתי) לא הצלחתי למצוא שו"ת דברי יציב בפורום חינמי, מי...
על ידי דרומאי
24 דצמבר 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מאותה סיבה שהסטייפלר נקרא בפי כל הסטייפלר על שם מקומו, וכן הרוגצ'ובר ועוד רבים.
על ידי אור זרוע
24 דצמבר 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צבע שיער ככיסוי ראש

נראה לי שמעיקר הדין שיער צבוע אינו נחשב לחציצה בטבילה, וכיון שכן אינו נקרא כיסוי. לגבי חציצה הדין כן מחמת שזה מיעוט ואינו מקפיד. ובאם מקפידה על הצבע כן חוצץ. כי שם הגדר הוא שלא יהיה דבר חוצץ בינה למים. ויש כללים מה חוצץ ומה לא. אך מכך שאינו חוצץ אין ללמוד שהצבע בטל לשערה. לסיכום. לדעתי סברתך יפה שה...
על ידי אברך
24 דצמבר 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

pkd כתב:
במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
אי נמי על דא קא בכינן ... :(
על ידי ים סוף
25 דצמבר 2018, 01:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - וַיִּ֤פֶן כֹּה֙ וָכֹ֔ה וַיַּ֖רְא כִּ֣י אֵ֣ין אִ֑ישׁ, אם לא היה איש מהיכן נודע הדבר?

שעת השקט כתב:היו שם יהודים רבים שראו את הדבר אלא שמשה לא העלה בדעתו שיש מהם דלטורין, וסוף דבר היה שמהם יצאה ההלשנה( ולאו דוקא מהמוכה)
מצי' במדרש "וישמע פרעה, שעמדו דתן ואבירם והלשינו עליו". אכן הדברים מסתברים שהיו שם יהודים אחרים והדבר התפרסם עד שהגיע לאוזניהם של דתן ואבירם, ובזה יתו' דברי הפרד"א שלא כהאלשי"ך.
על ידי מבקש אמת
25 דצמבר 2018, 02:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהיכן לקוח הביטוי המוזר "בעל מחבר ספר"?? [בעמח"ס]

מישהו שאלני השבוע, ולא הייתה לי תשובה. אכן ביטוי מוזר. או שהוא בעל ספר, או שהוא מחבר ספר, מהיכן "בעל מחבר ספר"?? :?: השואל כיוון בדבריו להערתו של מחבר נחל אשכול על ספר האשכול להראב"ד. במבוא לספרו כתב המחבר בהערה 1b: "המחברים החדשים מכנים עצמם בשם בעל המחבר. אם בעל נפש אתה תמצא שבעל המחבר איננו המחב...