החיפוש הניב 418 תוצאות

חזור

על ידי במבי
20 מרץ 2019, 18:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תעויוט נפוצות בענין פורים

כדאי להפיץ 2 ידיעות חשובות בעיקר כדי שיגיע לכמה שיותר גננות... א] הגננות מלמדות שמרדכי היה דוד של אסתר. בפסוקים כתוב שהיה בן דוד שלה לפני שכבודו מתקן את העולם (ירבו כמותך, באמת !) עיין בבקשה בתרגום במקום שמתרגם "אחבוי" שפירושו אח אביו וא"כ במקרה דנן כבוד הגננות במקומן מונח. אך באמת אתה צודק מאד שצר...
על ידי במבי
20 מרץ 2019, 20:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גישה מעניינת ביחס לבנין ארץ ישראל

והנביא זועק "ותבואו ותטמאו את ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה"! כל מי שמדבר בהתלהבות השקפתית על נושא "ארץ ישראל"- לנוכח הנסיון בעבר- הוא בסכנה רוחנית נוראה ח"ו! ולא לחינם לא ראינו ולא שמענו על גדולי ישראל שאין להם חלק בכל זה. ובעל עלוני קדושת ציון הוא מסית לעלות להר הבית ולסכן את חיי הציבור, בנוסף על עצ...
על ידי במבי
23 מרץ 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם למשלוח מנות

רוצה לדעת כתב:
22 מרץ 2019, 14:46
אגב, מענין לשון התוספתא שהיו זהירין במעשרות ומ"מ היו "אוהבין את הממון".
פעם אמרתי זאת לראש כולל שלי, והוא אמר לי שאוהבין את הממון היינו דכתיב שחרבה ירושלים על שהעמידו דבריהם על דין תורה.
על ידי במבי
24 מרץ 2019, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מצות משלוח מנות היא דוקא לאנ"ש - לכתחילה ובדיעבד

:roll: היום שאלני בני הינוקא - האם עליו לשלוח מנות רק לחברים = רעהו. כמובן שהשבתי שכל ישראל חברים. אלא שמיד התעוררתי לחשוב אם אכן יוצאים יד"ח כששולחים למי שאינו ראוי להיקרא רעהו = כל מי שעובר במזיד על דבר אחד בקביעות וא"כ נעשה מומר לדבר אחד שאינו עמיתך כמ"ש הביאוה"ל סי' תרח. (ונחשב להכעיס גם כששביק...
על ידי במבי
24 מרץ 2019, 01:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה האיסור הכי חמור בתורה שמצוי מאוד בפורום והוא ממש מת מצוה?

עצם ההלבנה איננה אבל אביזרייהו דהלבנה ישנם וישנם.
על ידי במבי
25 מרץ 2019, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מצות עשה מדברי קבלה להדליק מוזיקה חסידית. ומה לגבי סיפורי ניסים

שמעתי מהגר"מ קארפ (בשיעור) שהוא מכיר אדם גדול שבאמצע שמונה עשרה כשמרגיש שחסר לו בריכוז הוא רומז שידליקו לו מוזיקה. והיושב לידי לחש לי שכונתו לרבי דב קוק מטבריה. 🎷 ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך, ...
על ידי במבי
25 מרץ 2019, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

מקובל להגדיר את האורך כחלק הארוך ואת הרוחב כניצב מקביל לאורך, אך אין הדבר פשוט, ואסביר - רש"י בעירובין ה: ד"ה ומה חצר - ומה חצר מרובעת או רחבה יותר על אורכה ! וכן בעירובין דף כג: ד"ה וסבב חמישים - השכב האחת למזרח והאחת למערב, הרי רחבה שבעים וארכה חמישים ! וא"כ ממש הוי "לא תסור ימין ושמאל" שאומר על ש...
על ידי במבי
25 מרץ 2019, 22:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנחת אבנים על מצבה

לפני הרבה שנים עצר אותי ברחוב אדם שאיננו דתי ושאלני שאלה זו, עניתי לו שאיני יודע, ואז אמר לי, אני אגיד לך אבן זה ר"ת אב - בן - נכד, וזה מראה על המשכיות הדורות. עכ"ל
על ידי במבי
27 מרץ 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

כשרות מו"צ עיוור צבעים

מה דין כשרות מו"צ עיוור צבעים, שמסוגל לזהות את דין הכתם, על אף לקותו, האם זוהי בעיה?
בהתחשב בעובדה שמובא במכלול ש10% מהגברים סובלים מצורה כלשהיא של ליקוי בתפיסת הצבעים, מסתבר ששאלה זו אקטואלית למדי.
על ידי במבי
28 מרץ 2019, 14:33
עבור לפורום
עבור לנושא

הגעני כפול או כזנב הלטאה

מבואר בחולין קיט. נקודה המייחדת את הפול, שאפשר לאחזו ביד בנוחות.

ואולי עפ"ז י"ל את דברי הכהנים בפסחים ג:
הכהן שאמר הגעני כפול, התכוון קיבלתי קצת אבל כמות שאפשר לאחזה.
והכהן שאמר כזנב הלטאה, התכוון קיבלתי קצת אך א"א לאחזה כזנב הלטאה המקפץ ממקום למקום.
על ידי במבי
28 מרץ 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?!

כתוב בגמ': ר' אבהו אתי לטיבריא, חמוניה תלמידוי דר' יוחנן אפוי נהורין, אמרון תלמידים לרבי יוחנן אשכח רבי אבהו סימא, אתא לגביה א"ל מאי אורייתא חדתא שמעת ? א"ל תוספתא עתיקא, קרא עליה חכמת אדם תאיר פניו. (שקלים ח:) רואים שהשמחה הכי גדולה של ר' אבהו היתה התורה, וא"כ א"ל מעין תשובת תיובתא מכיון שנחשף לג"ע...
על ידי במבי
29 מרץ 2019, 07:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חשיבות כתיבת דברי תורה

ראיתי פעם שאם אדם כותב ד"ת, אז בשמים אומרים:
אהה, זה חשוב לו ! הבה נגלה לו עוד.
על ידי במבי
31 מרץ 2019, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

מה טעם גזרו טומאה על העור...

הגמ' בדף היומי אומרת מה טעם גזרו טומאה על העור גזירה שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחים (חולין קכב.)
ונשאלת השאלה, לכ' היה יותר מתאים לומר גזרה שמא יעשה עורות או"א תפילין ומזוזות? (למ"ד דהווי מן המותר בפיך)
וכיוון דעביד ביה מצווה חדא... ומ"ט אמרו שטיחים שאין בהם תועלת רוחנית?
על ידי במבי
31 מרץ 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש.

ובפתיחת האשכול רשמתי שאני אביא צורות התנהגות בקרב האנשים.

מה לעשות, חלקם אכן פשוטות. (ולעניות דעתי, זהו יופים)
על ידי במבי
01 אפריל 2019, 00:01
עבור לפורום
עבור לנושא

דבור של חול המורגל בפי האדם, הוא ד"ת ממש !

כותב ר' צדוק הכהן: דבור של חול המורגל בפי האדם ומרגלא בפומי' הוא דברי תורה ממש, אפי' אצל איש ההמוני מישראל ! וכמו שנראה הרבה בתלמוד מביא "דאמרי אינשי" והוא ד"ת. ובפ"ק דסנהדרין (ז.) הרבה ההוא דהוה קאמר ואזיל כו' וא' שמואל קרא כתיב. כי כל נפש מישראל, יש לו אחיזה בד"ת מיוחדת כנודע, ובדבור שמרגלא בפומיא...
על ידי במבי
01 אפריל 2019, 01:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דבור של חול המורגל בפי האדם, הוא ד"ת ממש !

קחו למשל את המשפט time is money
טיים איז מני - ובלשונינו - זמן שווה/זה כסף
אם היינו לוקחים זאת כמצווה או ליתר דיוק מוטו איך היינו מסתכלים על בזבוז זמן?
וכמו שחשוב לי שקל הייתה לפחות חשובה לי כל דקה ובטח שהייתי מנצלה בצורה רוחנית.
ולא היינו מבזבזים את זמנינו על שטויות שלא שוות גרוש.
על ידי במבי
03 אפריל 2019, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "ילדים זה שמחה" - האומנם?

כבוד הרבנים החשובים שכחו את התוס' שכותב כי יעקב פדא את אברהם מצער גידול בנים -
"פי' בקונטרס גידול יב' שבטים ולא נהירא חדא דאינו צער אלא שמחה ! כדאמרינן גבי עובד אדום שברכו ה' בבנים בשכר הארון וכו'
(סנהדרין יט:)
על ידי במבי
08 אפריל 2019, 11:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

הגמ' בשבת כותבת שאין מדליקין בשמן שריפה בשבת ומאי שמן שריפה, שמן תרומה שנטמאה ושמו שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד, ובשבת מ"ט לא? מתוך שמצוה עליו לבערו, גזרה שמא יטה (שבת כג:) כותב רש"י שמצווה עליו לבערו - דילמא אתי לידי תקלה דאכילה. שמא יטה - כדי שיתבער מהר ---- מעניין והדבר מפליא ! שהרי אם מקסימום יכ...
על ידי במבי
08 אפריל 2019, 13:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לחלוקת היום ל24 שעות ושעה לשישים דקות

ידוע בשם הבני יששכר שישנם 12 צירופים שם ה' לחודשי השנה, (ובחודש העיבור זה צירופי כל השמות) וכן ר' אפרים כותב ששנים עשר השבטים הם כנגד 12 שעות היום והלילה וכנגד 12 חודשי השנה וכנגד 12 גבולות האלכסון, אגב שראיתי זאת שברתי את הראש לדעת פירוש "12 גבולות האלכסון" ולא עלתה בידי, מספר שעות אח"כ התפללתי מנח...
על ידי במבי
08 אפריל 2019, 16:22
עבור לפורום
עבור לנושא

מקורו של צורת המגן דוד

משהו יודע מה מקור צורת המגן דוד? חשבתי פעם אולי מקורו ע"פ הגמ' בריש נידה שאשה רחבה מלמטה וצרה מלמעלה שזה יוצא צורת משולש, ומשולש ומשולש הפוך כנגדו יוצר צורת מגן דוד. שזה אולי מרמז על רחל ולאה. ראיתי שכתוב בר' אפרים ששנים עשר השבטים הם כנגד 12 שעות היום והלילה וכנגד 12 חודשי השנה וכנגד 12 גבולות האלכ...
על ידי במבי
09 אפריל 2019, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

המלצה של ר' דב יפה זצ"ל על עשיית התעמלות

החברותא שלי סיפר לי שר' דב יפה זצ"ל המליץ לבחור בישיבה (כפר חסידים) לפני 40 שנה לעשות התעמלות עם שיטת 5bx
אני מצרף את צילום הספר
על ידי במבי
09 אפריל 2019, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלצה של ר' דב יפה זצ"ל על עשיית התעמלות

מדובר בתוכנית של עשיית תרגילים 11 דקות ביום.
בלי נדר אצרף בימים הקרובים צילום של הטבלה בעברית.

(התכנית הזו לגברים בלבד לנשים היתה התכנית אחרת בשם xbx)
על ידי במבי
12 אפריל 2019, 00:03
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי במבי
12 אפריל 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

הות לאביו בן כסיל ודלף טורד מדיני אשה (משלי יט-יג)

כתוב במשלי: הות לאביו בן כסיל ודלף טורד מדיני אשה (יט-יג) ומיד בפסוק לאחמ"כ כתוב "בית והון נחלת אבות, ומה' אשה משכלת", וכותב שם יב"ע "ומן אלקא מתמסרא אתתא לגברא" ויש לשאול, אם אשה שלא מסתדרת עם בעלה היא כדלף טורד, וכן מה' אשה לאיש, מה יעשה האדם, ומה אשם בצרה צרורה זו שנפלה בחיקו? ואולי מחכים אותנו ש...
על ידי במבי
14 אפריל 2019, 13:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

יעויין בילקוט אליעזר ערך גלות אות לב' ישיחו בי יושבי שער אלו ישראל בבתי כנסיות ונגינות שותי שיכר, מאחר שהם יושבים ואוכלים ושותים ומשתכרים בסעודת ט' באב, יושבים וקוראין קינין ונהי ואיכה. ומסביר בפירוש ר' אליעזר, שלאחר שאוכלים ושותים ומשתכרים, ובטוב ליבם ביין ולא חסר מתאוותם מאומה, בכ"ז יושבים ומקונני...
על ידי במבי
14 אפריל 2019, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי אייפון פרוץ

אם מצאתי משקפיים של אדם שאינו שומר את עיניו אסור להחזירם?! אמרו לי זאת בשמו בנוגע לאחד שהיה טכנאי מחשבים וזה היה ההיתר שלו לתקן מחשבים אף שלעיתים ידע למה מוביל תיקונו. מעולם לא ראיתי אופטיקאי שומר מצוות שמסרב למכור משקפיים לאדם שאינו שות"ו, וכן חשמלאי שמסרב לתקן חשמל בבית אינם שומרי תורה וחנות שבעלי...
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההמחשה איננה חדשה! = לא לחינם גדולה שימושה!

חז"ל אני לא יודע אבל תשאל כל תימני ממוצע ויספר לך איך מסתובבים עם השק סביב השולחן כביציאת מצרים.

אבי שיחי' כשאוכל החריין נאנח קשות ואומר כשדמעות בעיניו "אוי איך היה מר לאבותינו במצריים"
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

שמעתי לפני 20 שנה לערך פירוש יפה מזקן ת"ח ר' לוזער בלונדר זצ"ל שהיה בקי בכתבי האריז"ל ואמר שיש 15 סימני הסדר 1. קדש 2. ורחץ 3 כרפס 4. יחץ 5. מגיד 6. רחצה 7. מוציא 8. מצה 9. מרור 10. כורך 11. שולחן עורך 12. צפון 13. ברך 14 . הלל 15. נרצה ואמר שה15 כנגד "יה" וא"כ מה עם ה"וה"? ותירץ בשם האר"י שבסימן הש...
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 14:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

בפסחים ג: איתא גדי מסונק ובערוך ערך סנק מביא שהכוונה לגדי ממולא ביצים ותבלין
ובערוך בהוצאה החדשה לפי הדף מביא בצד שsinago (סינגו) ביוונית פירושו לאסוף ולכנס (על משקל גיכ"ק)

ועפ"ז מובן מדוע מכנים בית הכנסת בלועזית "סינגוג" שפי' כמילה העברית "בית הכנסת" מקום הכינוס.
על ידי במבי
15 אפריל 2019, 16:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "סופר פארם" בזמן האמוראים.

חלק א׳ ממעל כתב:
15 אפריל 2019, 15:14
במבי כתב:
17 ינואר 2019, 21:44
(אגב גם המרחק מיל המופיעה בגמ' כמדומני שהוא 1000 אמה)
לא 2000?
טעיתי, מיל זה 2000 אמה.

(ידוע בשם גדולי המוסר שאנשים מעדיפים לומר "אתה צודק", ולא "טעיתי"...)