החיפוש הניב 418 תוצאות

חזור

על ידי יואל נהרי
23 אוקטובר 2019, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יט מובא בנפש החיים ד-כ
'אמר ר' שמואל בר אבא ידע אנא בשבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא, וכי שמואל עלה לרקיע, אלא על ידי שהוא יגע בחכמתה של תורה, למד מתוכה מה שיש בשחקים'.

מומלץ גם לראות כוזרי מאמר ד'
על ידי עתיקא
23 אוקטובר 2019, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמואל אמר - נהירין לי שבילי כרקיע כשבילי דמחוזא. מהיכן הכיר שבילי דרקיע?

עכשיו מצאתי ביפה מראה על הירושלמי שם (ברכות פ"ט ה"ב), וז"ל: וכי שמואל עלה לשמים. קשה דקארי לה מאי קארי לה, דודאי בחכמת האיצטגנינות קאמר. ועוד, מה ראיה מ'מי יספר שחקים בחכמה', דאדרבה נראה מהתם כי אין יכול בזה אפס אלהים. ויש לומר, לפי שמופתי התכונה לא נאמנו, וכל דברי התוכנים אינן אלא על צד ההשערה, והר...
על ידי ספר וסופר
25 אוקטובר 2019, 00:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

יש עוד עצה של רביה"ק למחשבות זרות בתפילה ובכלל: לא להתווכח עם המחשבות, לא לנסות לגרשם. להתנהג כאילו לא אכפת לך מהן. פשוט להמשיך להתפלל אע"פ שהן שם. היצר הרע בשלו ואתה בשלך, ממשיך להתפלל כאילו הוא לא פה. מתוך תורה קנ"ה: ...וְזֶה בְּחִינַת אֶרֶך אַפַּיִם הַיְנוּ מַה שֶּׁאֵינוֹ יָרֵא מִשּׁוּם דָּבָר ו...
על ידי עת לדבר
26 אוקטובר 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות בזמירות שבת ?

במבי כתב:
25 אוקטובר 2019, 16:25
בריש סימן תלב' מובא בנתיב חיים שגם את הסוכה אחד היה עושה לכולם ומשמע שכולם יצאו יחי חובה בסוכת ביה"כ (כנראה עקב החורף האירופאי)
ברמ"א סי' תרל"ט ס"ב משמע שעפ"ר לא הייתה סוכה מיוחדת לכל משפחה.
על ידי אסף
27 אוקטובר 2019, 02:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה: מהו שורש ה"תפילה"?

דברים שנכתבו לפני תקופה בענין זה: כובד ראש ושמחה בתפילה א) במשנה ברכות (ל ב) "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם" ובגמרא "מנא הני מילי... אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" ובהמשך (שם לא א) "תנו רבנן אין עומדי...
על ידי י'שי
27 אוקטובר 2019, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

בספה"ק תניא כבר האריך בנושא זה וז"ל: פרק כ"ו: אך העצבות ממילי דשמיא צריך לשית עצות בנפשו לפטר ממנה אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד ה' בשמחה ובטוב לבב אלא אפילו מי שהוא בעל עסקים ודרך ארץ אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אח"כ בתאוות ח"ו כנודע שאל"כ מא...
על ידי עת לדבר
30 אוקטובר 2019, 22:35
עבור לפורום
עבור לנושא

היכן אחסנו את הפירות (התבואה) בתיבת נח?

באיזה קומה?
אם מישהו יכול להביא מקור.
כמדומה שהגננות מסתבכות בזה.
על ידי יוסף יצחק
31 אוקטובר 2019, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש המילה "שדכן"

לגבי החלק שכתבת על שידוך, זה כתוב כמדומה בר"ן או בחידושיו. (אביא בעז"ה המקור בהמשך). שבת דף ה עמוד ב מדפי הרי"ף: אין משדכין. מלשון שקט ומנוחה שהאשה מוצאת בבית בעלה כדכתיב (רות א) ומצאן מנוחה אשה בית אישה ומתרגמינן (שופטים ה) ותשקוט הארץ ושדוכת ארעא ואסור משום ממצוא חפצך: (לפ"ז א"ש "משדכין הבנות" בז...
על ידי אבר כיונה
03 נובמבר 2019, 00:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מאייתים כוי

עי' פה: https://www.hamichlol.org.il/%D7%9B%D7%95%D7%99
שכך היה מנהג האשכנזים לקרוא מלה זו, אבל התימנים ורוב הספרדים אומרים כּוֹי (בחולם.
על ידי בנציון
03 נובמבר 2019, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך מאייתים כוי

ישנה גמרא בכתובות סז. שכותבת "צאי בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך" אל תקרי גדיותיך אלא גוויותיך ומביא שם השוטנשטיין הסבר שבהחלפת אטב"ח ד' מתחלף בו' וזה סיבת ה"אל תקרי" שם. ועפ"ז י"ל שכוי הנולד מתיש הבא על הצביה צריך לנקדו עם חיריק בו' והוא הכלאה של ב' השמות כי הכוי מתחרז גם צבי וגם עם הגדי - א. צבי / כו...
על ידי יאיר
04 נובמבר 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?

"ש אומרים שהסיבה שמברכים על הקוף ועל הפיל 'משנה הבריות' היא משום שהם דומים לאדם במקצת דברים (רבינו המאירי בברכות דף נח עמוד ב). וראה עוד במלאכת שלמה במסכת כלאים (פרק ח משנה ו) שכתב, שמעתי מפי חכם חסיד מקובל ר' משולם זצ"ל על ההיא דתניא בברכות (דף נח עמוד ב) הרואה פיל וקוף וקיפוף אומר ברוך משנה הבריות...
על ידי יעקב שלם
05 נובמבר 2019, 19:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המילים המתהפכות.

@במבי אם נושא זה מסקרנך וזה נראה שאכן כך

ממליץ בחום על ספר חדש שיצא ממש לאחרונה לאור בשם היפוך אותיות מדהים ומקיף ומרתק
על ידי בן ישיבה
08 נובמבר 2019, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע כתוב לברך על פילים משנה הבריות הרי הם היו עוד בתיבת נח?

כדי להיות אומר דבר בשם אומרו, כל מה שהעליתי באשכול זה ראיתי במוסף התורני 'אוצר' מעיתון 'דער בלאט' שיו"ל ע"י חסידי סאטמאר, והנני מעלה בזה את כל המאמר, אך היות שהכל נכתב בשפת האידיש, ולתועלת אלו שאין מבינים אידיש אז תירגמתי הקטעים לגבי ההערות שהתייחסו כאן באשכול,  ברכה על פיל וקוף 1.PNG ברכה על פיל וק...
על ידי יואל נהרי
10 נובמבר 2019, 12:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגעי כח

איוב פרק ג (יז) שָׁ֣ם רְ֭שָׁעִים חָ֣דְלוּ רֹ֑גֶז וְשָׁ֥ם יָ֝נ֗וּחוּ יְגִ֣יעֵי כֹֽחַ:   זהו מקור המילים הכונה שם לאחר מיתה, וא"כ אולי הכונה ליום שכולו שבת [ומנוחה לחיי העולמים]. ו'שם' זה עוה"ב, ואף שמקודם כתוב 'בו', כבר כתבו פה שבפיוט זה יכול לקרות, [בפרט כשמעתיק לשון פסוק]. ר"ה ל"א: בשביעי היו אומר...
על ידי HaimL
11 נובמבר 2019, 14:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות במחזור ליום כיפור של רינת ישראל

חבר, זה לא אותו הדבר. לפי פירוש המלבי"ם, לעות הוא שם דבר, כמו עזות פנים, צחות לשון.
אבל בפיוט, וצוויתו בלי לעוט מעץ הדעת, לעוט הוא פועל, ולא שם דבר.
על ידי גל גל
11 נובמבר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע אין מקפידים לעשות זימון על יין (לפחות בשבת)?

אצלינו מקפידים בשבת לעשות זימון על יין, אך ראיתי במקומות אחרים שאין מקפידים ע"כ כלל, וידועה הגמ' בברכות נא. שהמזמן על כוס מלא נותנים לו נחלה בלי מצרים וזוכה ונוטל ב' עולמים. וא"כ מדוע כך הדבר? מצורף דף על הסוגיה, הסיבה היא, שלמעשה לדעת נהוג כדעת הרמב''ם, שאין חובה ממש, אלא מצווה מן המובחר. קיצר, הכ...
על ידי ידידיה
11 נובמבר 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בענין ברכת בני הבית בשבת המוציא על החלה אף שכבר בירך בעה"ב

לבד מן האשל אברהם, יש גם בספרו של ר' ידידיה טיאה ווייל בנו של הקרבן נתנאל שגם הוא סבור שניתן לחלק בין לצאת ידי חובת מצוות לחם משנה, ולבין ברכת המוציא. שו''ת ר ידידיה טיאה וייל סי' כו.PDF יש להעיר שאף אם נחלק כדבריך בין מצות לח"מ לדין הברכה, עדיין פשטות הדברים שלא מתקיים בזה לח"מ, משום שדין לח"מ הוא...
על ידי יעקב שלם
11 נובמבר 2019, 23:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה השורש של המילה "ציקן"

ציקן.PDF
מצאתי משהו באוצר החכמה

אשמח למסקנות
על ידי יעקב שלם
13 נובמבר 2019, 08:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכתב שפורסם בימים האחרונים בעידוד זריקות למניעת מחלות

אני מכיר אישית מקרה C.F. שהיה נמנע אילו היה באותה תקופה דור ישרים. מה זאת אומרת מכיר מקרה כל המקרים היו נמנעים אם היו עושים בדיקות דור ישרים חלילה. כי הגזרה אמת והחריצות שקר (לשון הרמב"ן בראשית לז טו). אכלת ארוחת בוקר ושבעת חלילה הגזירה אמת והחריצות שקר..... מאיך צ"ע שכתוב ואכלת ושבעת וברכת ויש ליש...
על ידי אלכס
14 נובמבר 2019, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדין חצי ממזר חצי כשר

לא הבנתי
מפורש שם ס"ק יז
מי שחציו עבד וחציו בן חורין שבא על אשת איש, הולד אין לו תקנה, מפני שצד ממזרת וצד כשרות מעורבים בו. לפיכך אסור אף בשפחה, ובניו כמותו לעולם:
על ידי ספר וסופר
14 נובמבר 2019, 15:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החיסולים הממוקדים של "פורום לתורה"

  אביא כעת כמה מקורות לענין המדובר, ואם אצטרך אוסיף להסביר בהודעה מאוחרת מה אני מבין בזה.   מקור למושג הראשי, שיש בתורה כללים ופרטים, וכמו כן באנושות , וכמו כן [וזה תגובה ל@יהודי נאמן] בכל דור ודור.   והכלל כי כל מה שהיה והוה ויהיה עד עולם הכל כלול בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. ולא הכללים בלבד אל...
על ידי משה נפתלי
14 נובמבר 2019, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידוש בדין עבד כנעני ושאלה עפ"ז בהיתר שפחה לע"ע (והיכי תמצי של חצי יהודי חצי גוי)

הוא אשר אמרתי למעלה: התורה אמרה 'אם אדוניו יתן לו אשה' - מכל מקום, בין אם טבלה לשם שפחות ובין אם לאו.
על ידי שמעיה
14 נובמבר 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיעה בניו יורק ברכבת תחתית

למשל הגריי קלמנוביץ איפה מי ששאל מה יעזור לצעוק ולא להתקרר? אני כאן. ידידי, חסידי סטמר מובילים קו צעקני נעדר התקררות כבר שבעים שנה, (עוד הרבה לפני שגדולי ליטא עלו על הרעיון הזה), והנה, ברגע שהניסיון ממתין להם בפתח הדלת במלכות של חסד ולא בגלות יזרעאל הרחוקה, הופה! התקררות רצינית. מה זה אומר על יעילו...
על ידי עת לדבר
14 נובמבר 2019, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיעה בניו יורק ברכבת תחתית

במבי כתב:
14 נובמבר 2019, 23:17
זאת הנקודה שבמדינה דמוקרטית משפיעים רק בבחירות ולא בצעקות.
אתה תמים גדול גדול.
 
על ידי מנהל א'
15 נובמבר 2019, 00:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נסיעה בניו יורק ברכבת תחתית

לו היו דנים ענינית על נושא החינוך בארה"ב, מבלי שיהיו לדיון השלכות או הקבלות מהנעשה כאן בארץ ומחילוקי הדעות סביב זה, עוד היה אפשר להשאיר את האשכול
אבל היות ואי אפשר לאפשר כאן שיח על הנושא של ההפגנות, בלא שיגרם מזה תוצאה של ביזוי לגדולי התורה, למי מהצדדים, לא ניתן לאפשר אשכולות שעוסקים בענין.
על ידי HaimL
15 נובמבר 2019, 09:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

לכן כתבתי שאולי זה יוהרה. אבל אתה צודק, הייתי צריך לכתוב שאולי זה נחשב בטעות ליוהרה. כי כל דין או מנהג שכתוב במפורש בפוסקים, אינו יוהרה כלל ועיקר. ומה שכתבת שאם אדם היה מניח תפילין כל היום היה נחשב ליוהרה, הוא לא נכון, בימינו. למעשה, הייתי אומר שהוא כמעט חיוב גמור על כל אדם, נגיד מגיל 30 ומעלה, להני...
על ידי הכהן
16 נובמבר 2019, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הליכה בתפילין לביהכנ"ס

שער הכוונות: ונבאר כל הקדישים שיש בתפלת שחרית ואגב יתבאר לך שאר הפרטים של התפלה הנה נת"ל כי מן התחלת התפלה עד ב"ש הוא בעולם העשיה ומשם עד יוצר אור הוא עולם היצירה ומשם עד תפלת י"ח הוא עולם הבריאה ותפלת י"ח הוא עול' האציל' ואח"כ אלו יורדים מעילא לתתא לפי שבימי החול אין בנו כח להעמיד כך רק ליחדם לפי ש...
על ידי בר נש
17 נובמבר 2019, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות חילונית

אם אין דברי עגבים בשיר של חילוני אין בשיר עצמו איסור לכאורה ואין תמיד הבדל בין זמר חילוני וכוכב חרדי
על ידי HaimL
18 נובמבר 2019, 13:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אליעזר אומר "וְאִם־לֹ֕א הַגִּ֣ידוּ לִ֔י וְאֶפְנֶ֥ה עַל־יָמִ֖ין א֥וֹ עַל־שְׂמֹֽאל" מהו ימין ושמאל?

קצת מזכיר שאלה אחרת שנשאלה היום בנושא זה. בכל אופן, אפשר לומר באופן פשוט, שאם לא הוא היה אומר להם שיש לאברהם עוד קרובים להתחתן בהם, היו מרבים עליו מוהר ומתן, כי היו מבינים שאברהם חפץ להידבק במשפחתו הוא. ובאמת אברהם אבינו כך רצה, אבל לא דיקדק בכך, לכן אמר שייקח מבנות ענר אשכול וממרא. אבל אליעזר, שראה...
על ידי שאר לעמו
19 נובמבר 2019, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פירוש השם "אסתר"

אין כוונתו לשאול לא על אסתר ולא על מרדכי מה מקור שמותם מן התורה. אלא לבאר מהו השם 'אסתהר'. ולעצם דבריך, באמת הרי חז"ל התמאצו לחפש רמז גם לאסתר וגם למרדכי מן התורה, אך לא מצד שחיפשו מקור לעצם השם, אלא מקור לנס שנעשה על ידם, ולכן אמרו מרדכי 'מור דרור', ואסתר, 'ואנכי אסתר אסתר פני'. מעניין שאף שסהר על ...