החיפוש הניב 418 תוצאות

חזור

על ידי דרומאי
23 דצמבר 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

בספר "מגד גבעות עולם" כותב: הגר"מ (ר"מ פיינשטין) היה מנשק את נכדיו בביהמ"ד דמתיבתא תפא"י, ושמעתי שסבר שדין זה שלא להראות חיבה בביהמ"ד הוא רק בעת התפילה (ובשו"ע מובא דין זה בהלכות תפילה ולךא בהלכות ביהכנ"ס), אבל שלא בזמן תפילה מותר, ואף אני בהיותי חתן קיבלני כנהוג ולא הקפיד על דין זה בביהמ"ד האם מיש...
על ידי דרומאי
23 דצמבר 2018, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

במבי כתב:וכן מעניין שהרמ"א מביא דין זה בסי' צח בשם שו"ת בנימין זאב אף שהדבר מובא בספר חסידים סי' רנה'
וכמדומני הרבה קודם לשו"ת בנימין זאב
שמא משום דספר חסידים הוא מילי דחסידותא ואין להביא ממנו ראיה לדין גמור.
על ידי בנציון
23 דצמבר 2018, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?!

"אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין התורה מתפרשת, אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן; אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא" (מסכת כלה רבתי פרק ד הלכה לא). פלא הוא הרי אליהו הנביא קפדן היה כעדותו של רבי יוסי בציפורי: "אבא אליהו קפדן היה" (סנהדרין דף קיג, ע...
על ידי משיב כהלכה
24 דצמבר 2018, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

נאמרו כאן שני חילוקים יפים. ישנו עוד חילוק שמביא מרן הגר"ש משאש, לגבי המנהג של בני מרוקו לנשק את העולה לתורה בחזרתו, והוא שמותר נשיקה לשם כבוד, ואינו דומה לנשיקת הקטנים שהוא משום אהבה.
על ידי משיב כהלכה
24 דצמבר 2018, 09:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו!

ספר קב הישר פ"ג: והנה זה מבואר בדברי רבינו האר"י ז"ל שמדבריו של אדם ניכר שורש נשמתו למעלה, אם הוא רגיל בקללות או בדברי ריבות, אזי תדע שנשמתו היא מס"א, משורש נחש וצפע, ואינו מגזע קדושים, כ"א מערב רב, ואף שיש לו אב ואם צנועים וחסידים, מ"מ גלגול נשמתו מערב רב כמה נחמדים הדברים, שמרתי זאת לעצמי למקרה ה...
על ידי מבקש אמת
24 דצמבר 2018, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגה''צ רבי ירוחם ממיר ועזיבתו את ישיבת ראדין

הרושם שקיבלתי מתיאורים שונים של הפולמוס סביב המוסר היה שבעיקר אלו שחוללו מהומות ומריבות ותקפו והתנהגו שלא כהוגן וכו' היו מתנגדי המוסר, ואילו תומכי המוסר הרבה פחות. האם אכן זו היתה המציאות?

אם כן, הרי שזהו ההוכחה הגדולה ביותר לתנועת המוסר...
על ידי דרומאי
24 דצמבר 2018, 20:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מאותה סיבה שהסטייפלר נקרא בפי כל הסטייפלר על שם מקומו, וכן הרוגצ'ובר ועוד רבים.
על ידי אחד התלמידים
24 דצמבר 2018, 20:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

לי היה פשוט שהענין הוא רק שלא לנשק בניו, שיש בזה אהבה גדולה, ואינו ראוי להראות אהבה כזו במקומו של ה' לזולתו. אבל לאנשים זרים אין בזה אלא רעיות בעלמא ולית לן בה. וזה דומה או זהה לסברת הגרש"מ המובאה למעלה. נסתפקתי אם לומד עם בנו בבהכ"נ מותר לנשק אותו כתגובתו למה שהוא לומד טוב. שאולי גם בזה שייך סברא ה...
על ידי חכם באשי
24 דצמבר 2018, 20:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

עי' ספר כנסת חיים סופר שמעיר בזה, אינו לפני.
על ידי שעת השקט
24 דצמבר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

מאותה סיבה שהסטייפלר נקרא בפי כל הסטייפלר על שם מקומו, וכן הרוגצ'ובר ועוד רבים. אמת כמובן. אבל עדיין יש לשאול על הכינויים "אשרי" ו"מיימוני" והתשובה לכא' היא שאין איסור לקרוא לת"ח בכינויי, וכמו שמותר לקרוא לת"ח ע"ש מקומו כך מותר לקרוא לו על שם אביו או בכינוי המזכיר את שמו( ועוד שבעיקר לגבי הרא"ש המכ...
על ידי אור זרוע
24 דצמבר 2018, 22:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מ"מ לספר יוסף תהלות למרן החיד"א זיע"א

נראה לי שזה ר"ת "כביכול". ומש"כ בהמשך "ע"ש באורך", הכוונה למה שכתב בדרושיו במקום אחר, כמו שהקדים בתחילת דבריו.
על ידי pkd
24 דצמבר 2018, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
על ידי אור זרוע
24 דצמבר 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צבע שיער ככיסוי ראש

נראה לי שמעיקר הדין שיער צבוע אינו נחשב לחציצה בטבילה, וכיון שכן אינו נקרא כיסוי. לגבי חציצה הדין כן מחמת שזה מיעוט ואינו מקפיד. ובאם מקפידה על הצבע כן חוצץ. כי שם הגדר הוא שלא יהיה דבר חוצץ בינה למים. ויש כללים מה חוצץ ומה לא. אך מכך שאינו חוצץ אין ללמוד שהצבע בטל לשערה. לסיכום. לדעתי סברתך יפה שה...
על ידי שאר לעמו
24 דצמבר 2018, 23:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

ר' חצקל לוינשטיין מכנה את הרמח"ל 'הלוצטאי'
על ידי אברך
24 דצמבר 2018, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי משה פיינשטין זי"ע מנשק נכדיו בביהמ"ד

pkd כתב:
במבי כתב:פעם התפללתי בבית כנסת ולידי עמד אדם שהתפלל עם תינוק בידו ומידי דקה בערך נתן לו נשיקה, אחר התפילה ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי כבודו יודע, מובא בהלכה שאין לנשק בבית כנסת, ענה לי הלה,
אני יודע, אבל מה לעשות לא הייתי מסוגל...
ועל דא קאמרינן "אונס פטריה רחמנא"
אי נמי על דא קא בכינן ... :(
על ידי דרומאי
24 דצמבר 2018, 23:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הסיבה שפי' ר' עובדיה מברטנורא נקרא "ברטנורא" גרידא

שאר לעמו כתב:ר' חצקל לוינשטיין מכנה את הרמח"ל 'הלוצטאי'
בפי בעלי המוסר כינוי הרמח''ל הי' 'דער לוצאטו' או 'דער לוצאטער'.
על ידי דרומאי
25 דצמבר 2018, 00:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיסוי הילדים בטלית בעת "ברכת כהנים"

במבי כתב:ישנו מנהג במשפחתי שבעת ברכת כהנים (בשבת) ילדי באים לחסות בצל טליתי.
ידוע לי שבקהלות ספרד גם נהוג כך, ופעם משהו אמר לי שזה היה נוהג יהודי אטליה.
אשמח אם היודע פרטים אודות מנהג זה, יחכימני.
הוא מנהג ותיקין, ואני זוכר בילדותי שר' חיים קניבסקי היה אוסף את ילדיו לטליתו בעת ברכת כהנים.
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 01:40
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, דברים בטלים ודברי שקר - היינו הך.

תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר (ה, ט)
ובת"א בדברים בטלים היינו כי לא שיקרו כלום ורק שאמר להם שמדברים דברים בטלים. ומבואר שדברי שקר הם גם דברים בטלים היינו כל שאין משמעות אמיתית לדיבור הרי שהדברים הם כדברי שקר. וכ"ה ברש"י דברי הבאי ושוא, והוא כנ"ל.
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 01:56
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת שמות, למה בני ישראל לא יצאו למלחמה כנגד המצרים, ולקח נפלא לדידן

כתב באבן עזרא להלן פר' בשלח: התיצבו וראו את ישועת ה' - כי אתם לא תעשו מלחמה רק תראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום. יש לתמוה איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם. התשובה כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונ...
על ידי משיב כהלכה
25 דצמבר 2018, 12:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צבע שיער ככיסוי ראש לאשה

בשו"ת אגרות משה כתב לגבי התר פאה נכרית שאין לאוסרה משום מראית העין כי אין איסור במראית העין מלבד במקום שחז"ל גזרו בהדיא. וכתב דוגמא מה שלא אוסרים גילוח בסם אף שנראה כתער ממש. (וכמובן שיש חולקים ואוסרים). לפי זה נשאלת השאלה האם ניתן לסמוך על צבע שיער אטום והרמטי לחלוטין שיועיל בתור כיסוי ראש לאשה. ו...
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

בדברי הימים נאמר "ובני דישון חמרן" ולעומת זאת בספר בראשית כתיב "חמדן" וכותב ע"ז רש"י: "ובחומש כתיב חמדן (בראשית לו) בתחילה היו חמודים ונחמדים כצדיקים ולבסוף מכוערים כחמור כן דרך החמור, בתחילה חמוד ולבסוף נעשה מכוער והסוס מתחילה מכוער ולבסוף יפה. " עכ"ל (דברי הימים א-מא) אך דא עקא אם נדמה זאת ללומדי...
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

וכמו שאמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהושע, שהתורה אצלו בכלי מכוער.
על ידי האחד בא לגור
25 דצמבר 2018, 14:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ההגדרה של חסיד אומות העולם

ברמב"ם הלכות מלכים פ"ח ה"יא כתב
"כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם"
וכן הוא באיסו"ב פ"יד ה"ז
על ידי אור זרוע
25 דצמבר 2018, 15:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

מתוך חשוקי חמד נדרים דף כ עמוד ב אכן יעוין במדרש (ויקרא רבה פרשה א): עשרה שמות נקראו לו למשה... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חייך מכל שמות שנקראו לך, איני קורא לך אלא בשם שקראתה לך בתיה בת פרעה. ותקרא שמו משה (שמות ב, י). ויקרא אל משה, יעו"ש. מבואר שבאמת היו למשה עשרה שמות, אלא שהקב"ה קראו דוקא בשם שנ...
על ידי אור זרוע
25 דצמבר 2018, 17:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות, דברים בטלים ודברי שקר - היינו הך.

הדברים מתחברים היטב עם דברי האדמו"ר מפיאסעצנא זצ"ל בקונטרס בני מחשבה טובה:
על ידי רוצה לדעת
25 דצמבר 2018, 17:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבע החמור ולפי"ז ביאור דמיון שבט יששכר אליו

בדרך כלל ת"ח עולה ומתעלה עד שמשחיר פניו על התורה,
יחידים ממש היו כך מילדותם ממש.
לכך ה"מכוער" זה רק לבסוף.
על ידי נדיב לב
25 דצמבר 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד נער בהזכרת שם ה'

תודה לכל הכותבים
בסופו של דבר התייעצתי עם עוד כמה ת"ח וכולם פה אחד טענו שאין סיבה להתיר בהאי גוונא וכך מסרתי לשואל הנזכר.
ועם כל הכבוד למנהג הוא לא עולה בקו אחד עם ההלכה הצרופה
על ידי מבין ענין
26 דצמבר 2018, 02:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה מס' 75

היכן מצינו פסוק בתנ"ך שיש בו 8 הטיות של אותו שורש [כמו - שמע, שמעתי, שמועות, משמע וכד'] טוב, נגלה... הפסוק נמצא ביחזקאל (פרק מג פסוק ג) וּכְמַרְאֵ֨ה הַמַּרְאֶ֜ה אֲשֶׁ֣ר רָאִ֗יתִי כַּמַּרְאֶ֤ה אֲשֶׁר־ רָאִ֙יתִי֙ בְּבֹאִי֙ לְשַׁחֵ֣ת אֶת־הָעִ֔יר וּמַרְא֕וֹת כַּמַּרְאֶ֕ה אֲשֶׁ֥ר רָאִ֖יתִי אֶל־נְהַר כְּ...