החיפוש הניב 8 תוצאות

חזור

על ידי ישי בן ישראל
18 אפריל 2018, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוריד הטל, אומדנא עצמית במקום שיש אומדנת חז"ל כללית

הנה כמו כן יש להסתפק להיפך, במי שאחר ל' יום יש לו איזו ריעותא שעדיין הרגל לשונו לומר ותן טל ומטר.
ומצאתי באשל אברהם בוטשאש סי' קיד שהסתפק בזה, כלק':
על ידי במבי
08 ינואר 2019, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

פירושים שהשתרשו בטעות.

ישנם פירושים על פסוקים שהשתרשו בקרב הציבור אף שאינם כלל פשט הפסוק ואביא דוגמאות: "מבשרי אחזה אלוק" (איוב יט-כו) - את זה יודע כל רבן צעיר לומר על נפלאות גופינו וכו' אך מפרשי הפשט במקום מסבירים שאיוב כ"כ סבל, ואמר שרואה על עצמו את מידת הדין שהרי "אלוקים" זה דין ומסבלות גופו ראה זאת. עיר פרא אדם יולד (...
על ידי מבקש אמת
25 פברואר 2019, 07:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נוגע בדבר

בשלחן ערוך אבן העזר יב,א כתב וז"ל: "שני עדים המעידים לאשה שמת בעלה מותר אחד מהם לישא אותה שאין שנים מצויים לחטוא בשביל אחד". ולכאורה הכוונה שמאחר ואין חשש משקר א"כ אין כאן פסול. ואמנם אם אמר העד שרוצה לישא אשתו מצדד בהגהות רעק"א שם שעדותו פסולה משום נוגע וכמו ביבם המעיד שמת אחיו וגם לאחר לא תנשא (אך...
על ידי מבקש אמת
11 מרץ 2019, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לאחר מיתת אשתו נחשבת אשת איש? הערה על הקובץ הערות

קושיא נפלאה! הנה לשיטת הרמב"ם פי"ג מעדות ה"א שדין אשה כבעלה לגבי עדות אינו אלא מדבריהם וקרא אסמכתא בעלמא ניחא, דהגם דאחר המיתה נחשבת כשארו מ"מ עצם העובדה שחתנו פסול לעדות הוא מדבריהם, ולא פסלוהו אלא כשעדיין יש קרבה נפשית בין החתן לחותנו (כגון כשיש לו בנים). אמנם לשיטת המאור והרמב"ן במלחמות שדין אשה ...
על ידי האחד בא לגור
18 מרץ 2019, 03:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק בענין מאבד עצמו לדעת

כתב החזו"א בגליונותיו על ספר חידושי רבינו חיים הלוי יסודי התורה פ"א הל"א ד"ה ואין חבירו נדחה וז"ל :
ואילו כפהו לדבר הרשות, ובכעסו לא שמע אליהם עד שהרגהו, ה"ז מאבד עצמו לדעת
על ידי רוצה לדעת
19 אפריל 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

הנהגה יפה בבין אדם לחבירו לליל הסדר!

שמעתי הנהגה של יהודי יקר שליט"א
שפותח את הליל הסדר ב-
אמירת "תודה רבה" לאשה ולילדים, שניקו וטרחו כ"כ לנקות הבית,
ובמיוחד לאשה שכל המתח על כתפיה....
וכמובן על עריכת השולחן וכו' וכו',
מי כעמך ישראל!

מצא חן בעיני, אמרתי אשתף הרבנים שליט"א.
על ידי יעקב שלם
01 מאי 2019, 18:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הנהנה מן העולם הזה - האם מנכין לו מזכויות העולם הבא?

הסתפקתי האם הנהנה מן העולם הזה האם מנכין לו מזכויות העולם הבא, ושורש השאלה מחמת הא דאיתא בסנהדרין [דף ע.] "לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים" ופרש''י לשלם שכר לרשעים - שמתעדנין בו בעולם הזה ומקבלין בו שכר מצוה שעושין בעולם הזה ידוע בשם ר' ישראל (?) העוה"ז הוא בית מלון יקר שעל כל הנא...
על ידי חכם באשי
11 מאי 2019, 22:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות

על הסברא שיש בזה חסר בעסק התורה, חושבני שאי"ז מספיק כ"כ, יש בריטב"א לגבי אדם שיש לו הרהורי עבירה, שאם יכול לקחת משקה שגורם שלא יהרהר, ה"ז מחובתו. ויש לעיין אם יש הבדל בין מ"ע לביטול מ"ע, אבל גם כאן יש ביטול מ"ע של ת"ת, ושוב באנו לגדרי חובת ת"ת, ואכמ"ל. איפא הריטב"א? ריטבא יבמות סג. וז"ל, מה אעשה שנ...