החיפוש הניב 16 תוצאות

חזור

על ידי סבא
15 פברואר 2018, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה- הלימוד לת"ח שיהא תוכו כברו

לכאו' הלימוד הוא שכשם שהארון היה מצופה באותו ציפוי גם בפנים וגם בחוץ, גם הת"ח צריך שיהיה תוכו כברו, אבל אין הלימוד מעצם הארון, כי כמו שאמרת לארון יש גם פנים שהוא מעץ, אלא מציפוי הארון, וכאילו העץ במשל מקביל לת"ח בנמשל, והוא צריך לעבוד על עצמו שגם הפנימיות שלו וגם החיצוניות שלו תהיה שווה, כשם שאת האר...
על ידי אברך כולל
03 פברואר 2019, 16:30
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי ביני עמודי גרסי
27 מרץ 2019, 01:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

כהמשך הדיון והבירור בגאונים. בהיבטים השונים שלו. האם ישנה אפשרות להעמיד בדברי הגאונים ש הפלג דדנקא האמורה בסוגיא הולכת על הדקה וחצי שאחרי השקיעה הראשונה? ישנם צדדים לפה וצדדים לפה. ונעלה לכאן את הדיון והאפשרויות שיש בדבר, והלומדים יאירו את עיננו בכל הצריך: הדיון מתחלק לכמה ענפים: 1. מציאות; מה קורה ...
על ידי יהודי של פעם
29 מרץ 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

כפי ששמעתי ממורי הוראה העוסקים בעניני ריבית במקרה דלהלן קיים המכשול הכי נפוץ בהל' ריבית שנכשלים בו אברכים ובני תורה לרוב ל"ע, ובעצמי נתקלתי בכמה שנכשלו בזה, והוא שכאשר יהודי בשם אפרים לוקח הלואה מהבנק או מחברת אשראי עבור חבירו מנשה הזקוק להלואה, אסור לו לגבות ממנו את הריבית ששילם עבורו לבנק אא"כ עוש...
על ידי ביני עמודי גרסי
31 מרץ 2019, 03:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הדיון בסוגיא מאד ממש מרתק, אבל מבלי להכנס לגופם של דברים אני לא מצליח להבין על מה ולמה כל האמוציות כאן. הרי מבחינה עיונית גרידא בהבנת דברי הראשונים אין מה על מה להתרגז ולקחת את הנושא אישית, אלא אפשר לדון בדברים ענינית כדרכה של תורה, וכמו בכל סוגיא אחרת. ומבחינה מעשית - הרי המנהג שפשט בארץ ישראל בעש...
על ידי ביני עמודי גרסי
03 אפריל 2019, 11:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

הנה לפננו לשונו של הגאון בעל 'רכב על דבר אמת' אשר הבהיר את כוונת הדברים: וזה לשון "רכב על דבר אמת" עמוד כ : "והנה ראיתי בספר מנחת אלעזר לרב ממונקאטש הביא ששמע אומרים בשם הגאון הקדוש מבעלזא כי בענין זה לא יבינו עד עת קץ לפשוט כל הספיקות אשר בענין זה עכ"ל, וכפי זה נטה הרב הנ"ל דנפקא מינא מזה גם לענין...
על ידי סתם יעקב
02 יולי 2019, 19:10
עבור לפורום
עבור לנושא

צאת הכוכבים על פי הגמרא

בס"ד להלן נסביר מדוע צאת הכוכבים אינו 13.5-72 דקות לאחר שקיעת החמה הנראית בימי תקופת ניסן ותשרי. איתא במגילה דף כ' ע"ב וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר: מנהני מילי? אמר רבא דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום למאיר ובא קראו יום, אלא מעתה ולחשך קרא לילה למחשיך ובא קרא לילה, הא קיי"ל דעד צאת הכוכבים לאו לילה ...
על ידי יהושע
06 אוגוסט 2019, 17:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בירור דעת הגאונים בסוגיית בין השמשות - האם חולקים הם על הראשונים?

אחרונים שכתבו שחמה בראשי דקלים היא אחר השקיעה
על ידי שניאור
19 ספטמבר 2019, 18:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מהו שיעור מהלך מיל לדעת שולחן ערוך

אני לא מאמין מה שאני רואה כאן, כל הפוסקים (ואני מדגיש "כל") למדו ששיעור מיל לדעת השו"ע הוא 18 דקות שוות, עי' פמ"ג ביאור הגר"א שו"ע הרב משנ"ב ועוד, וכאן עדיין מתווכחים ע"ז, לאן הגענו?
על ידי אשרי משכיל אל דל
15 דצמבר 2019, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קטע חדש לרבינו אברהם בן הרמב"ם בעניני השקיעה

ב"ה הובררו דברי הקודמים: אך כבר כתבתי שאיני מעוניין בשום אופן להתכתב בנושא כאן בפורום. כי לענ''ד לא מכאן תצא תורה. הכותבים ממהרים להשיב מבלי עיון, ביחד עם בעלי מחלוקות ואידיאולוגיות, שאינם חפצים לקבל האמת. היו שלום. ממש בגלל "וחי בהם" ודכוותיה איני רוצה לכתוב כאן, כי הדברים ברורים, שכאן יש אנשים מגמ...
על ידי פרלמן משה
19 דצמבר 2019, 11:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה - הדלקת נרות חנוכה בליל שבת!

אני מבקש את מחילת הציבור על כך שלא קיימתי את דברי, פשוט הייתי עסוק במצוה גדולה, ומ"מ אני עדיין מסופק האם ת"ת דרבים כמו שיש כאן אכן דוחה את אותה מצוה או לא, ואכמ"ל. ראשית יש לדון האם בכלל ישנה מצוה להדליק נרות חנוכה בליל שבת, ושורש הספק הוא כדלהלן. א. חכמים תקנו להדליק נר חנוכה בכל לילה, אך בליל שבת...
על ידי צבי500
08 מרץ 2020, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי כמוכה ומי כמוכה למה רק השני עם דגש

בית יוסף אורח חיים סימן נא וכתב עוד (בספר אורחות חיים) יזהר לומר מי כמוך נאדר בקדש בכ"ף דגושה שאם לא כן נמצא מחרף כאומר ה' מיכה ומיכה הוא האיש שגנב השם ועשה העגל שנאמר (זכריה י יא) ועבר בים צרה ואין להקשות מפסוק (תהלים לה י) כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך שהיא רפויה שזה לא נאמר על הים ואין להזכיר עליו ...
על ידי אין חכמה
26 אפריל 2020, 12:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טבילה בזמנה מצוה בזה"ז

יעקוב כתב:
26 אפריל 2020, 09:48
אין חכמה כתב:
26 אפריל 2020, 09:40
זכרונות כתב:
26 אפריל 2020, 01:45
 
ו
למה אם ישבה הם טמאים מדרס? הרי הם לא מיועדים למשכב ומושב?

בגדים מיועדים למושב מצד מהותם שהלובשם יושב עליהם ובואופן כללי בגד שיש בו שלשה על שלשה טפחים מטמא מדרס
על ידי ספר וסופר
15 יוני 2020, 15:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחה על כך שקיבלנו את התורה ונתחייבנו בשמירתה

צודק הרב יראתי בפצותי בכל דבריו. וחלילה להמעיט במשהו היראה. על זה נאמר - אין אומרים אל תירא אלא למי שהוא ירא שמים לאמיתו. אולם הדרך לחיות עם היראה הזאת, היא למתק אותה באהבה. כלומר, יש כאן ענין של מפלסים, וכאשר מפלס היראה עולה, בגלל שההכרה בצד הגבולי של המציאות גדלה, צריך גם להגביר את המודעות והמעלה ...
על ידי משכנות יעקב
15 יוני 2020, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמחה על כך שקיבלנו את התורה ונתחייבנו בשמירתה

מה ענית לטענתי, שיתכן שכל חיינו, לריק עמלנו ח"ו, שהרי בארזים נפלה שלהבת, ולשמחה מה זו עושה. הרב יראתי בפצותי, נגעת בעמוד התיכון, ויזדעזעו עמודי הבית, ותהום כל העיר עליהם ותאמרנה הזאת נעמי. והנה בדיוק על נושא שאלתך כתב בזוה''ק בפרשה זו, והוא הולך ומפרש את כל עניין המרגלים על שאלה זו בדיוק. ה' יעזרנו...