החיפוש הניב 21 תוצאות

חזור

על ידי איש פשוט מאד
07 פברואר 2019, 19:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גבאים בבתי הרבנים

הקושיא היא אכן קושיא, משום שהגמרא שם מוכיחה שלא יתכן שמשרתיו של יאשיהו היו רשעים משום שאם הוא צדיק בהכרח שמשרתיו צדיקים, וכן להיפך גבי משרתיו של אחאב, ומדוע הגמ' לא אומרת שיתכן שלא היה כך, אמנם יתכן שזהו על צד רחוק ולכן הגמ' לא מחשיבה ד"ז כאפשרות, אם לא שיש הוכחה היפך זה (וכבר מצאנו כן בכמה מקומות),...
על ידי איש פשוט מאד
07 פברואר 2019, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עוד מעשה מופת ששמעתי. (אין לי אחריות על המקור). פעם בא אל הגר"ח יהודי מחו"ל להתייעץ עמו איך לקרוא לבנו שנולד, אמר לו הגר"ח "תקרא לו אחשורוש", השואל חייך ושאל שוב, אך הגר"ח התעקש וחזר ואמר "תקרא לו אחשורוש", חשב השואל שהגר"ח לא מעוניין להתייחס ברצינות מסיבות הכמוסות עמו וכך עזב את החדר. לאחר זמן התב...
על ידי איש פשוט מאד
11 פברואר 2019, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה, האם במשכן היה גמילות חסדים?

בתרגום יונתן מבואר שהבריח התיכון שהיה בתוך הקרשים היה מהאשל של אברהם אבינו.
על ידי איש פשוט מאד
11 פברואר 2019, 20:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה להתחזק בעקבות התאונה הנוראה ב- 443 מק"ס לירושלים

חשוב מאוד להתחזק בנושא הזה, וגם להשפיע על כל מי שאפשר: זכיתי בטאבלט של המכירה הסינית! [. עם כל חומר הנושא וח"ו שאינני מזלזל בו ובצורך להתחזק בו, עדיין זו לא היתה השאלה, אפשר לכתוב כל נושא שרוצים ולומר שעלינו להתחזק בו, ואין סוף לזה, השאלה היתה האם יש מקור על דבר ספציפי להתחזק בו שיש קשר ברור או אמי...
על ידי איש פשוט מאד
12 פברואר 2019, 19:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תרומה, האם במשכן היה גמילות חסדים?

אין ה"נ, ע"ז אינו מיישב, רק רואים ששייך עצם הענין. אבל כמו שכבר כתבו קצת מעי"ז, עצם ענין הקרבנות מבו' בכתובות י', ב' שמזבח הוא מזין את כל העולם בזכות הקרבנות, ויש עוד מאמרי חז"ל ע"ז, וא"כ לכאו' ג"ז קיום של חסד, שעי"ז מושפע הטבה בבריאה. ויש להוסיף עוד ע"ז שהרי כל ענין העולם הוא משום דרך הטוב להיטיב, ...
על ידי איש פשוט מאד
14 פברואר 2019, 14:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי יכול להביא מקור היכן הגבול המגדיר מהי הלכה ומהי אגדה

לגבי דברים שנאמרו בש"ס כהוראה מעשית, יתכן שיש אמנם שסוברים כמו שכתב הרב שקורא לעצמו בענוותנותו איש פשוט מאד, אמנם ידוע שדעת הגר"א לא כן, אלא שסובר שכל מה שנאמר בגמרא הוא חיוב גמור. לענין האם אנחנו מבינים את האגדות שבש"ס כבר השיב יפה הרב הנ"ל, וברצוני להוסיף שאכן האגדות שבש"ס אנחנו מבינים רק את הפן ...
על ידי איש פשוט מאד
21 פברואר 2019, 17:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

מופיע בשיח השדה ברכות י"א, ב' ובתשובות וכתבים חזו"א סי'' ע"ה ובהערות הגרח"ק שם.
בזמנו שלחתי לשאול את הגרח"ק מהא דמנחות דקיים לא ימוש בק"ש שחרית וערבית ומהא דנדרים הנ"ל, והשואל שאל מהא דמנחות, וא"ל הגרח"ק דלא ימוש מקיימים אף שלא מקיים ת"ת ושכח לשאול מהא דנדרים...
על ידי איש פשוט מאד
21 פברואר 2019, 21:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

דברי החזו"א מובאים בהערות מרן הגרח"ק שליט"א לס׳ תשובות וכתבים (אולי זה אפי׳ מרומז גם בדברי החזו"א שם) וכמדו׳ כ׳ כן גם בספרו שיח השדה, וכמדו׳ מופיע כן בספרי הגר"מ גריינימן שליט"א. ועיקר דבריו משום שאין ב׳ חיובים על דבר א׳, ולכך גם חלק על הח"ח וס"ל שאין המדבר לה"ר חייב גם משום דברים בטלים. אינני יודע...
על ידי איש פשוט מאד
24 פברואר 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענייני ביטחון..

תודה למגיבים. תודה גם לאלו שעסקו בכינויי "דורדיא".. את דעתו של החזו"א זי"ע הכרתי וכן את דעת החוה"ל וכפי שהאריך לבאר הסבא מנובהרדוק זי"ע. בכ"א אבקש מחו"ר הפורום. א. מקורות לדברי החזו"א (אע"פ שכמובן החזו"א הוא מקור בפני"ע) ב. עוד הרחבה למקורות ו\או מעשיות בשיטת החוה"ל. ג. כמו"כ כיצד ניתן לבאר לפי החז...
על ידי איש פשוט מאד
25 פברואר 2019, 14:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם זה הגיוני שתומך תורה נוטל שכר כנגד כל אחד מהלומדים כפשוטו?

ידוע המימרא שנאמרה בשם כמה גדולים וביניהם הגה"ג ר' אהרן קוטלר זצ"ל: לתומך תורה יש עוה"ב כמי שלמד תורה, אבל למי שלומד בעצמו תורה יש גם עולם הזה... וזהו עומק הלימוד לשמה המבואר בנפש החיים יש לציין, שאת העמל והיגיעה של הלומדי תורה וכן התורה מתוך הדחק את זה גם התומך תורה לא יוכל להשיג המימרא הזו מפורסמ...
על ידי איש פשוט מאד
26 פברואר 2019, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

לצערנו המציאות היא שרוב האנשים אינם מקפידים בהרבה נושאים גם בעיקר הדין, ואין כאן המקום להאריך בדוגמאות. כמובן שאין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו וכו', אבל מהבחינה הזו של להקפיד על עיקר הדין, כמדומני שלכל החוגים והעדות יש מה ללמוד מחוג חזו"א. יש הרבה דברים שנקראים "חומרה של חזונאישינקים", אבל למעשה מס...
על ידי איש פשוט מאד
28 מאי 2019, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

בב"ח או"ח תחילת סי' שט"ז כ' בדעת הרמב"ם שהרמב"ם לא קיבל את התירוץ של הגמ' והניח את המשנה כפשטה, וכתב שמצינו בכמה מקומות כן ברי"ף וברמב"ם שכשהגמ' מעמידה אוקימתא את הברייתא מעדיפים לפרש כפשטה כאשר הוא שינויי דחיקי.
על ידי איש פשוט מאד
12 יוני 2019, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

סיפור ששמעתי השבוע ממקור מוסמך
נכנסו אב ובנו גרים לגר"ח לבקש ברכה לבושים כחרדים. הגר"ח אמר "יש כאן גוי בחדר", והתברר שהאב אכן התגייר בגיור רפורמי.
על ידי איש פשוט מאד
13 יוני 2019, 17:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקור

שמעתי את זה בשם הרמב"ן בפירושו לשיר השירים, וכך פירש את הפסוק אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ - שאם יש התעוררות של אהבה צריך לעשות אותה "חפץ" - משהו מעשי, אבל לא כמו שהביא פותח האשכול אלא כמו שכתב @זאת תורת (שמעתי את זה מת"ח גדול מאד).
על ידי איש פשוט מאד
15 יולי 2019, 15:37
עבור לפורום
עבור לנושא

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בקריאה נרגשת "הצלתו הצלתי"

לחברי הפורום שליט"א בימים אלו מתקיים קמפיין התרמה לישיבות תפארת ציון וקרית מלך בב"ב. מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א יצא מגדרו בקריאה נרגשת ביותר "הצלתו הצלתי וישועתו ישועתי", כמו"כ כתב "ובל"נ אם אוכל אמליץ טוב לעת"ל בעד המסייע". ואף בירך שהמסייעים יזכו לראות פני משיח. אשמח מאד לשתף את רבני הפורום בזכות ז...
על ידי איש פשוט מאד
16 יולי 2019, 09:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

יש הרצאות של הרב יחיאל יעקובזון בעניני חינוך (נמצא בקול הלשון) ששם הוא מאריך להבהיר איך שרק נדמה לנו להיות יהודי זה דבר קשה, ולמעשה רוב הדברים שאנו חושבים שהם פעולות שאנו חייבים לעשותם מחמת שאנו יהודים כל העולם עושים אותם, ואדרבה אנו גם מקבלים עליהם שכר ובזה רק אנו מרויחים. ומספר שם את הסיפור הנודע ...
על ידי איש פשוט מאד
16 יולי 2019, 09:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם איזה מפרש ללמוד נ"ך..?

ללמוד נ"ך בהבנה מלאה של כל הרצף ההסטורי לדעתי המפרש הכמעט יחיד לכך הוא המלבי"ם, הוא מסביר כל מאורע את כל הרקע ההסטורי של הדברים ונותן תמונה מאד מושלמת על הלימוד.
על ידי איש פשוט מאד
17 יולי 2019, 09:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמות בדויים בפורום - מה עומד מאחורי הקלעים?

אני הסברתי את שמי בחתימתי. מאד הושפעתי מהמשפט של מרן הגראי"ל זצוקללה"ה ולקחתי אותו לאבן דרך בחיי (ויש בדבריו הרבה עומק).
והסיבה שנהייתי איש פשוט "מאד", כי היה איש פשוט לפני שלקח לי את התואר איש פשוט, אז נאלצתי להתכופף יותר ונהייתי פשוט מאד.
על ידי איש פשוט מאד
19 יולי 2019, 09:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החרדים והאינטרנט

מאד תלוי מה אתה מחשיב לגלישה, אם לפתוח את המייל נקרא גלישה אז יש לך הרבה, אם לשלם בנדרים פלוס גם נקרא גלישה אז כבר כל החרדים גולשים. יש הרבה הבדל בין כניסה לאינטרנט מסונן או מבודד (כמו נדרים פלוס) לבין גלישה חופשית ברשת פתוחה. כך שקשה לתת מימדים על זה. אבל אם באמת מדובר על גלישה באינטרנט פרוץ אז בהח...
על ידי איש פשוט מאד
08 אוגוסט 2019, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור על ר"י אייבשיץ בעניין חטיפת כל המצווה לעצמו

מכיר את הסיפור לא זוכר מקור.
הישיבה של ר"י אייבשיץ עצמו.
הסיפור עם כנסייה.
השומר הגיע לרי"א בעצמו להציע לו.
השומר הגיע אח"כ לרי"א לפני שהספיק לברוח (לי לא זכור שהוא ניסה לברוח בכלל רק שהשומר הגיע לביתו).
על ידי איש פשוט מאד
08 אוגוסט 2019, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד בדברים הרגילים בתשעה באב במקום דחק

לא זוכר על מי מסופר זאת, אבל אחד מגדולי ישראל היה לומד בתשעה באב ואמר שהוא רוצה לטעום טעם גיהנם שמקבלים על לימוד תורה (אולי מדובר ברוגעצובער) מה שנקרא להיות חכם על הקב"ה. הסיפור על הרוגטשובר בימי אבלו. ושם יש היתר של הירושלמי שאם היה להוט אחר התורה מותר. (אינני זוכר את הביאור וי"א כמדו' שזה משום שק...