החיפוש הניב 68 תוצאות

חזור

על ידי אליהו52
10 פברואר 2019, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סידור קלפים בשבת

כפי שזכור לי יש שיטות שאין בורר שלא באוכלין וגם לפי השיטות שיש בורר שלא באוכלין במקרה דנן אולי זה נקרא אוכל מן הפסולת וגם לאלתר. רב מניין ובנין של הפוסקים החמירו בברירה שלא באוכלין. מוכח מכמה וכמה ראשונים. (לשם דוגמא רש"י בעשיית כוורת) גם בערוה"ש שקצת תמה על זה לא מיקל למעשה. לגבי סידור קלפים לצורך...
על ידי אליהו52
17 פברואר 2019, 21:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה בשבת מתקבלת כמו בעשרת ימי תשובה, ידיעה חשובה!

הגר"א בתיקו"ז [כ"א, דף מ"ט ע"א בדפה"ס] שתפילה בשבת כמוה כתפילה בעשי"ת שנא' בה "דרשו ה' בהמצאו" ומתקבלת מיד ואף היחיד נענה בה כציבור, וז"ל התיקונ"ז: דהא צלותא דשבת אתקריאת קבלה ומינה מקבלין כל ספיראן דין מן דין ובה צלותא דבר נש מקובלת קדם ה' ואיהי צלותא דעשרת ימי תשובה, עכ"ל. ובהגר"א שם איתא: דשם אי...
על ידי אליהו52
17 פברואר 2019, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שינויים עצמאיים בנוסח התפילה - מצוה או עברה

יש לי חבר שיש לו הקפדה לא לומר בתפילה מילים שלא מעודכנות כגון 'שתעלנו בשמחה לארצנו' וכל כיו"ב מה שלא מתאים ממש להווה הוא טוען שזה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ולגבי גדולי הדור הוא אומר ששינויים הם דבר מסוכן ולכן הם לא עושים כמותו מחמת שילמדו מהם לשנות דברים אחרים אבל לטענתו אין להם שום בעיה עם שינו...
על ידי אליהו52
18 פברואר 2019, 21:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אם אפשר להעלות את דברי המאמר מרדכי או"ח סי׳ קס"ח ס"ז יש"כ (יד) והלכה כדברי כולם. כ"כ בב"י וז"ל ולענין הלכה כיון דספיקא במידי דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם להקל וכו' ע"כ. ואיכא למידק דמאי קולא איכא הכא הא אם אינו מברך ברכה הראויה נמצא שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה והברכה שבירך היא לבטלה ועובר משום לא תש...
על ידי אליהו52
20 פברואר 2019, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איפה המקור בחז"ל שקהלת נקרא על שם שקיהל חכמות הרבה

מתוך פירוש מהר"י קרא על קהלת נמצא דהמקור הוא פסיקתא דרב כהנא כד ז דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם - על שם שקיבץ את החכמה נקרא 'קהלת'. וכן מצינו שהניחו חכמים שם שקראוהו אביו ואמו וקורין אותו על שם אומנותו, שכן הוא דורש בפסיקתא 'שאלו לתורה' (ראה פר"כ כד,ז): כשהוא רוצה לומר 'שאלו למשה' אומר: 'שאלו לתורה';...
על ידי אליהו52
24 פברואר 2019, 20:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תכנת לעולם לא אשכח- בקשת מידע

אני יכול לנסות לשאול איזה מסכת אתה רוצה כרגע אני צריך חולין [דף היומי] ומנחות, אם זו אותה עבודה להוריד על עוד מסכתות / מ"ב - עדיף [אם אין חומר סודי כמובן, אך אני לא חושב שיש]. אם אין למסכתות אלו, גם חומר תורני אחר יעזור שאוכל לנסות את התוכנה. תודה. חולין לא מושלם https://drive.google.com/open?id=1I...
על ידי אליהו52
26 פברואר 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגילה ה: אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו

לא כל גזירה או תקנה של חכמים יכולים לשנות הכל תלוי בצורת הגזירה ומה נגזר ועיין במנחת חינוך מצוה שא שמתייחס לעניין ר"י ותשעה באב ומסיים מסקנתו בעניין: "הוא הדבר אשר דברתי בעזה"י דהקבלה לא קבעה יום מיוחד כלל רק החדשים ובאיזה יום בחודש שרוצים מתענים" א"כ לא קשה מידי כיון שר"י לא חלק על חכמים וחזר בו כי...
על ידי אליהו52
26 פברואר 2019, 21:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

לשון הגמרא "ונים", משמע שישן או נמנם, ולא שנפטר. בנוסף, גם המאורע הזה בא ליישב לו מה שתמה על הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים", מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא, הדבר מלמד שהנושא הוא על שינה, בה חולמים חלומות. ובמהרש"א פירש שלא ישן שבעים שנה ממש, אלא כל זה הראוהו בחלומו [כיו"ב גבי אותו חסיד ...
על ידי אליהו52
27 פברואר 2019, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שמע ברכו בשעת אמירתו שהם משתחוים

יל"ע באדם שהיה באמצע עלינו ואמר שהם משתחוים להבל וריק ושמע ברכו היכי ליעביד הרבה פוסקים סוברים שאין לכרוע כלל בברכו ולכא' ניתן "לסמוך" עליהם שלא יראה ככופר. עיין למטה. ואם הוא רוצה "להחמיר" לכרוע בכל אופן שיפסיק מאמירתו קצת קודם ואז יכרע. ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן נז - דין ברכו ו...
על ידי אליהו52
28 פברואר 2019, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

אינני יודע אם דוד המלך היה ליטאי :lol:
אך הוא אמר (במזמור משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה) אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד
על ידי אליהו52
02 מרץ 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים

בברכת המזון נוסח עדות המזרח אומרים בברכת האורח "הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה...הוא ובניו ואשתו " ולכאו' קשה שראוי להקדים את האם לבנים. שהרי הבנים גם הם חייבים בכבודה. וגם שמן הסתם היא זו שעמלה על הסעודה. אשמח לתשובה. וכן למקורות על מקור נוסח ברכת האורח רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו שבעת ימי הפסח ושמו...
על ידי אליהו52
02 מרץ 2019, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

במבי כתב:
סלע כתב:שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה.
המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד.
זכור לי מהגמ' המונח, שבשתא כיוון דעל על.
דווקא כן מהמקרא דניאל ה ט ורברבנוהי משתבשין
וכן לשון חכמים במשנה יבמות טז ז שהמדינה משובשת בגייסות
על ידי אליהו52
13 מרץ 2019, 13:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בפורים שחל בערב שבת

שאלה, השנה חל פורים דמוקפין ביום ו', האם מי שגר בבני ברק ובא לירושלים ביום ו' לאחר עלות השחר, ואצלו אי"ז פורים, האם מותר לו להשתתף בסעודת פורים, שהרי אצלו אי"ז כלל פורים. מותר לו לאכול בתנאי שמברך לפני ואחרי כו יהודי טוב :lol: סליחה הייתי חייב ברוח הימים... אם מתחילים סעודה לאחר מנחה קטנה (וי"א מנח...
על ידי אליהו52
15 מרץ 2019, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האוסף מעות למתנות לאביונים, האם מותר לקחת אחוזים לעצמו?

לא
אפי' שמותר לעני לשנות ממעות פורים ולא להשתמש בהם לצורך סעודת פורים אבל משהגיעו ליד ה"גבאי" במקרה דנן האוסף הם כולם נתרמו על דעת מעות פורים ולא דמי משולחים.
אין תחת ידי המקורות כרגע אבל הם סוגיות ערוכות בדיני צדקה ומתנות לאביונים
על ידי אליהו52
17 מרץ 2019, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרושות עצות פרקטיות למידת השמחה

קראתי פעם באיזה מאמר על סדנאות צחוק וכיוצ"ב שחיוך אפי' מאולץ מפעיל קולטנים וכו' במוח ומשדרים לו שמחה ומשם המח כבר פועל במערכת שמחה יותר...
אפשרות נוספת להוסיף סמיילי לכל הודעה בפורום

אבל העצה הכי טובה זה לחדש חידוש באיזה סוגיא...........
על ידי אליהו52
10 יוני 2019, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

שלמה המלך בערך בזמן חנוכת ביהמ"ק עם בת פרעה ניתן לחשב את התאריך סביבות יו"כ ע"פ המדרשים
על ידי אליהו52
10 יוני 2019, 21:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.  פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! יתירה מכך, על פי המסופר על התנאית ברוריה, אשת ר"מ כמופיע (ע"ז יח ע"...
על ידי אליהו52
10 יוני 2019, 22:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה ללמוד בליל שבועות?

בדברי שי"ח כתבו שלומד את חוק לימודו הרגיל ומחצות לומד את התיקון לפי נוסח השל"ה (תוספת פסוקים יותר ממה שהביא האר"י וכן משניות ועוד)
על ידי אליהו52
13 יוני 2019, 20:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש רעיון לשיעור

אם אתה מחפש שיעורים הלכתיים יש את שיעורי "עולמות" שמסכמים סוגיות הלכתיות מלמעלה עד למטה (יש חולקים קצת על הסגנון לפעמים אבל אפשר לברור)
כדאי שמישהו יעבור על זה ויכין מראש
http://olamot.net/shiurim
על ידי אליהו52
15 יוני 2019, 21:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

לא מובא בברכי יוסף לא לגעת בזקן ע"פ האר"י? צודק חלקית: שיורי ברכה יורה דעה סימן קפא י. כל זה מדינא, אמנם על דרך האמת סתרי תורה, איסור גמור לעשות הזקן בשום אופן. וכבר האחרונים הביאו דברי רבינו האר"י זצ"ל . יא. העושה זקנו בתער או פאות הראש, גדול עונו מנשוא, שעובר בכל יום שעושהו על כמה לאוין. ומלבד שע...
על ידי אליהו52
16 יוני 2019, 19:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פר' שלח - עשרון ועשירית האיפה

רש"ר הירש במדבר כח ועשירית האיפה וגו'. בשמות כט, מ נאמר רק "ועשרן סלת", ולא נזכר שם בפירוש שהסולת היא למנחה; ואילו כאן נאמר "למנחה" ושיעור הסולת נקבע בלשון "עשירית האיפה". שני הדברים האלה מתאימים למגמה של החזרה על מצות התמיד. יש להביא לתודעת האומה שרעיון העולה טעון השלמה על ידי מושג המנחה, כי אין די...
על ידי אליהו52
16 יוני 2019, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נישואין עם גיורת

מכר שלי שהיה לו נערווועעעןןן בעניין יוחסין (לא על עצמו כמובן אלא על כל שאר ישראל) הלך לר' חיים קנייבסקי עם ספקותיו והוא המליץ לו להתחתן עם גיורת דהרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואין בעיות יחוס.
וכך הוי.
כך הוא סיפר בזמנו
על ידי אליהו52
18 יוני 2019, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מניעת קיבוץ נדבות באמצע התפילה

אצלנו בשטיבלאך נהגו האוספים לתת דרשה שלמה בזמן אשרי ובא לציון מה שגורם הרבה פעמים שאם הדרשה היא כדרשת שבת הגדול הציבור מפסיד קדושה דסידרא בציבור זה כבר בעיה רצינית. מאידך אנשים שמסתובבים לדעתי לא כ"כ מפריעים מי שרוצה נותן ומי שלא רוצה לא נותן, נראה לי שרוב הציבור לא מכוין עד כדי כך שיפריעו לו אם מיש...
על ידי אליהו52
18 יוני 2019, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אליהו52
18 יוני 2019, 22:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אליהו52
18 יוני 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזכרת שם עבודה זרה

אני מקווה שטעמים אלו יספיקו מראית העין (החיד"א) מסכת סנהדרין דף סג עמוד ב ואפשר דהטעם דהכתוב גילה דיש לברר ממנה ניצוצי הקדושה ובהזכרת שמה אהניא לברר כדמוכח מדברי הינוקא גבי עמון ומואב וכמ"ש במקום אחר בס"ד: שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נב אי נמי ברם צריך עבודה זרה הכתובה בתורה מהו להזכיר שמה מי ...
על ידי אליהו52
18 יוני 2019, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אליהו52
24 יוני 2019, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי - איך לומדים

שוטנשטיין זה נשמע כמו ירושלמי קומיקס.. מתאים למי שעמל בתורה ?? למדת פעם סוגיא עם ובלי? לאחר שתלמד הרבה סוגיות בירושלמי תבין שהם מצילים אותך משגיאות קשות גם למי שעמל בתורה. בדרך צחות אמר לי יהודי ת"ח שא"א לומר יש לי ראיה מירושלמי כיון שלעיתים יש כ"כ הרבה דרכים להבין האם זו שאלה או תשובה פירכא או ראי...
על ידי אליהו52
24 יוני 2019, 20:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמוד ירושלמי - איך לומדים

שוטנשטיין זה נשמע כמו ירושלמי קומיקס.. מתאים למי שעמל בתורה ?? למדת פעם סוגיא עם ובלי? לאחר שתלמד הרבה סוגיות בירושלמי תבין שהם מצילים אותך משגיאות קשות גם למי שעמל בתורה. לא חוזרני בי בכהוא זה ממה שכתבתי! ואם הנך סבור שע"י שוטשטיין תוכל להבין ירושלמי - הרי שגם בכך טעית. רק בעיון ועמל עצמי לבד אחרי...