החיפוש הניב 137 תוצאות

חזור

על ידי אסף
20 פברואר 2019, 01:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעללי העלונים

רציתי להציע לראות את הדברים במבט אחר. הצורך לקרוא משהו מענין הוא משהו שרבים וטובים מרגישים אותו ולשם כך קוראים עיתונים או גולשים באתרים "כשרים". עיתון מעצם טבעו הוא בעל אינטרס כלכלי או קבוצתי כמפורסם על גבי כל עיתון במפורש... וק"ו אתר. גם אם עיתון מופץ 'לשם שמים' יש בו הרבה מן החיסרון, ומי שקורא עלו...
על ידי אסף
26 פברואר 2019, 01:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

כמו הרבה סיפורים אפשר לפרשן סיפור זה ולהוציאו למקום לא נכון. ואסביר את כוונתי. יש שמתייחסים אל החסד כ"מעשה מצוה" עם חלות ודינים והגדרות (וזה גם נכון) ומתוך כך שוכחים שיש להם עסק עם אנשים אחרים במצות החסד, עד שאפשרי להגיע למצב שהזולת הוא חפצא דמצוה (וידועים הסיפורים על המהדר במצוות שנטל גמד בידו בעת ...
על ידי אסף
27 פברואר 2019, 14:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול סיפורים מחכימים ואמרות שפר מרבותינו

כמו הרבה סיפורים אפשר לפרשן סיפור זה ולהוציאו למקום לא נכון. ואסביר את כוונתי. יש שמתייחסים אל החסד כ"מעשה מצוה" עם חלות ודינים והגדרות (וזה גם נכון) ומתוך כך שוכחים שיש להם עסק עם אנשים אחרים במצות החסד, עד שאפשרי להגיע למצב שהזולת הוא חפצא דמצוה (וידועים הסיפורים על המהדר במצוות שנטל גמד בידו בעת...
על ידי אסף
03 מרץ 2019, 23:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

ר' יהודה החסיד כותב בספר חסידים בסעיף קנח' : ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך, באותו ניגון אמור תפילתך, ושתתפלל תפילתך בכוונה וימשוך ליבך אחר מוצא פיך, לדבר בקשה ושאלה ניגון שמכין את הלב, לדבר שבח ניגון המשמח את הלב, למען ימלא פיך אהבה ושמחה ...
על ידי אסף
04 מרץ 2019, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

הנה עיקר היראה היא יראת הרוממות שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצוה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא, והוא מה שהזהיר התנא (אבות פ"ב): וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל, והנה ג' דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה: האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך...
על ידי אסף
04 מרץ 2019, 20:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקורות "ליטאיים" לכך ש"תפילה היא להשיח דאגותיו לפני אדון עולם" + חידה..

"מזמור לתודה יש לאומרה בנגינה, שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממזמור לתודה. " או"ח נא אגב, שאלתי פעם את האחראי ההלכתי של סידור מפורסם שמדוייק מאד בהערותיו ההלכתיים, מדוע לפני מזמור לתודה הוא לא רשם שיש לאומרו בנגינה כהנ"ל והוא ענה לי שהלא דבר הוא שמעולם לא ראינו מי ששר במזמור לתודה, והוסיף ואמר שאף הח...
על ידי אסף
05 מרץ 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול רעיונות של חיזוק והעצמה מול ההתמודדויות של בנות דורנו

נא המשך, הבניה של הנושא בצורה הנוכחית מאפשרת לפתח כל נקודה בפני עצמה.
תודה
על ידי אסף
06 מרץ 2019, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבות מחשבות

והחכמה מאין תמצא. מלמד שהיה שלמה מחפש היכן החכמה מצויה, ר' (יהושע) [אליעזר] אומר בראש, ר' (אליעזר) [יהושע] אומר בלב, הה"ד נתתה שמחה בלבי (תהלים ד ח), וכתיב חכם בני ושמח לבי (משלי כז יא), ומפני מה ניתנה [חכמה] בלב, מפני שכל האיברים תלויים בלב, אמר שלמה אני עושה כדפתח אבי, שהוא פתח בחכמתו בראש אותיות ...
על ידי אסף
11 מרץ 2019, 01:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד?? במלבי"ם כתוב אחרת

יש מי שדייק מהלשון "כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה - כך משנכנס אדר מרבין בשמחה" - שישנה שמחה תמידית שלעיתים מרבים בה ולעיתים ממעטים בה, אך לעולם אינה פוסקת. יש זמנים שבהם יש "דין שמחה" - לעשות פעולות מסוימות על מנת לשמוח ושמראות את השמחה כלפי חוץ. אך היהודי מהותו שמחה - על עצם הויתו וזכותו לחיות כאן בע...
על ידי אסף
11 מרץ 2019, 23:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההבדל הגדול בין שמחת פורים לכל שמחה אחרת והטעם לבדיחות המצויות דוקא בפורים

הדברים מבוארים בהקדמת המהר"ל לאור חדש להלן ציטוט חלקי - "אמנם מי שסבר כי גם יוה"כ לא יהיה בטל דעתו כי אלו שני ימים דהיינו ימי הפורים ויוה"כ דומים בענין זה כי ימי הפורים מפני שהמן היה רוצה לכלות אותם מן העולם ודבר זה הוא ביטול גופם ומפני כך ימי הפורים הם ימי המשתה ושמחה וזהו הנאות הגוף וצריך שיהיה הש...
על ידי אסף
24 מרץ 2019, 23:29
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אסף
26 מרץ 2019, 22:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אסף
27 מרץ 2019, 14:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בטחון - תנאי לקבלת התורה

ראה בכתבי ר' ירוחם ממיר זת"ע -
דחו"מ ח"ב מאמר לא
דחו"מ ח"ג מאמר א
יש גם בדע"ת איננו תחת ידי כעת
על ידי אסף
29 מרץ 2019, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות מדינה הלכות פוליטיקה והלכות פרופורציה.

אינני בטוח שזה נכון, יעויין שבועות ו,ב שרבא תמה על רב פפא שאינו יודע שמלך גדול רומי גדול ממלך פרס "בחורשיא קאכיל ליה" (פירש"י האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי), ומשמע דלא כאותם האומרים שכל מי שאינו יודע בעניני העולם גדול מחבירו. אינני יודע מאיפה המצאת נוסח שמי שאינו יודע ב...
על ידי אסף
31 מרץ 2019, 02:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוו כעבדים המשמשים שלא על מנת לקבל פרס - ונזכה ונחיה ונראה כו'

אולי כדאי לדייק ולהעמיד את דבריך - אם אדם מקיים את המצוות רק מתוך שכך מורה לו שכלו ושהוא מבין ברוחב דעתו שכדאי לו לקיים אותן - הוא גרוע ממי שעושה ע"מ לקבל פרס, כי סו"ס עובד את עצמו ולא את אלוקיו. אבל אם אחר הלימוד וההעמקה במצוה הוא מבין שזכה להבין מעט מן המעט (שהרי אין אפשרות בשכל האדם להבין את כל ט...
על ידי אסף
31 מרץ 2019, 14:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שכר על כל מילה ומילה בתפילה

כמה ציטוטים מנפש החיים שער ב שמרחיב ביסודות התפילה - פרק י "ולא זו בלבד שבתיבת ברוך אתה שפירושו הוא תוספת ריבוי ברכה ושפע שייך זאת הכוונה. אלא שגם בכל תיבה ותיבה מכל נוסח התפלה. שייך ג"כ זאת הכוונה הק'. כי כל תיבה מהתפילה או של איזה ברכה. היא העולה למעלה מעלה ע"י מארי קלין וגדפין דנטלין לה. לפעול פע...
על ידי אסף
01 אפריל 2019, 02:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש קשר מיוחד בין מחמאות ועידוד לבין סידור ותהלים???

מה שהאדם זקוק לעידוד הוא חולשה שיש בו, שעל ידי קבלת פידבק מהסביבה הוא מתעורר יותר לפעול, ואם לא מתייחסים אליו הוא כאיש נרדם. וחלילה לומר על האל שהוא זקוק לבריותיו שיעודדו אותו. וכל עניין תנו עוז לאלוקים הוא דבר עמוק מסתרי הנהגתו ית'. ולא נכון לענ"ד שמזה נגזר עניין העידוד אצל בני תמותה. טעות נפוצה ל...
על ידי אסף
08 אפריל 2019, 11:11
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אסף
10 אפריל 2019, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

שמעיה כתב:
07 אפריל 2019, 21:26
לענ''ד מסתבר שמנהל הפורום מוקיר את ביהמ''ד הגר''א ורוצה בהצלחתו. הואיל ומדובר באתר השייך לו מבחינה חוקית וממונית, מותר לו לתלות כל שלט שימצא לנכון כחפצו.
אפשר לבקש בקשות אבל יש 'ענין' להכיר את מקומינו כאורחים וגם

להכיר טובה
על ידי אסף
12 אפריל 2019, 01:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התרסקות החללית בירח

הדבר פשוט שעם ישראל נוצר בעולם רק לגלות שמו של הקב"ה וכל מה שאנו מבקשים הוא "גלה כבוד מלכותך עלינו", לזה נועדנו. וכעת עולים בזכרוני כמה מקומות - וישנם עוד רבים - עם זו יצרתי תהילתי יספרו כי חלק ה' עמו כל מלכות ישראל הנכונה היא רק כשהיא מגלה את מלכותו של הקב"ה (דוד המלך הוא מהיחידים שמכונה "עבד ה'" ש...
על ידי אסף
14 אפריל 2019, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "נותנים באמונה"

אם לא הובנתי אסביר יותר - מותר ורצוי לשמוע את מה שמדברים שם כפי שמעידים ת"ח חשובים שאפשר לשמוע את דבריהם בקישורים שהועלו כאן. לא השתתפתי אישית בשיעורים או ועדים שנמסרו בבימ"ד הגר"א, אבל שמעתי מעט הקלטות וראיתי באתר שלהם את הנושאים, הכיוון והדוברים, ונראה שכוונתם כפי שהם מצהירים - לברר מה ה' אלוקיך ש...
על ידי אסף
14 אפריל 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אוסף גיליונות

מצורף 'אוסף גיליונות' מורחב לרגל חג הפסח
עם תוספות רבות בהלכה ובאגדה ובמהדורה חדשה
אוסף גליונות תזריע.pdf
על ידי אסף
14 אפריל 2019, 15:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגעלת כלים חדשים

מצורף גיליון העוסק בענין
על ידי אסף
14 אפריל 2019, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

בתוך המאמר המצורף מאת הגר"נ רוטמן שליט"א יש מענה לשאלתך
על ידי אסף
15 אפריל 2019, 01:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור יציאת מצרים, סיפר בלשון התורה הוא "חדשות"!

ואכן מתאים פירוש זה גם למשנ"א "ויספר משה לחותנו וגו'". ובפירוש שבחידושי הגרי"ז שם (סטנסיל) שהכוונה סיפור לאחרים שעדיין לא יודעים.
ולפי זה יש גם לחדש התבוננות בכל שנה לראות "חדשות" ביציאת מצרים שאילו לא הוציאנו - הרי אנו גם היום עבדים היינו לפרעה במצרים - ואותה עבדות הומרה בעבדות ה'.
על ידי אסף
16 אפריל 2019, 02:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקראת הייארצייט של יש"ו - כעת שריפה בכנסיית נוטרדאם. האם זה בזכותנו, או אולי דוקא יש להצטער

גם אחר מה שהרמב"ם מגלה ביחס לדתות הנ"ל, בהדי כבשי דרחמנא למה לנו, ומהיכי תיתי להתערב ולהביע דעה או רגש כלפי משהו שלהדיא אין לנו שום שייכות אליו אלא רק ידיעה בעלמא בכבשונו של עולם. שהרי בלא"ה כל מה שקורה מוביל ליום בו יהיה ה' אחד ושמו אחד ובכל אופן אין לנו כעת לברך הטוב והמטיב על דברים שראוי להם ברכת...
על ידי אסף
16 אפריל 2019, 02:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם בפסח יש ענין לספר גם בכל הניסים של הקב"ה לעם ישראל או רק בניסי יציאת מצרים

מסתבר שאם בעל ההגדה הוסיף פסקה משמעותית מאד בהגדה - "והיא שעמדה... שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם", שבאה להכניס ולהטמיע את ה"כאילו הוא יצא ממצרים" עמוק יותר ומוחשי יותר, יש ענין לספר ולהכניס בתוך ההגדה את המציאות האחרת השונה והנבחרת מכל עם - שלנו, שמתבטאת בניסים הנסתרים שחווי...
על ידי אסף
17 אפריל 2019, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חדש! הגדת פרעה...

אפשר להבין את המצרי. אלינו מישהו פנה. הקב"ה הראה לנו שכל סיבוב הסיבות ושידוד המערכות תוכנן ויצא לפועל בשביל להביא אותנו למעמד מסוים. לא הכריחו אותנו אלא עוררו אותנו - תתבוננו. לכן, מי שבאמת התבונן והכיר בטובה והצטרף אליה - יצא ממצרים ונכנס לכלל ישראל מקבלי התורה. מי שעומד בצד ורואה את כל זה - זה באמ...