החיפוש הניב יותר מ 1473 תוצאות

חזור

על ידי מנהל ראשי
20 ספטמבר 2015, 15:17
עבור לפורום
עבור לנושא

חיפוש בפורום על ידי גוגל

חוץ מאפשרות החיפוש המוטמעת באתר עצמו יש אפשרות לחיפוש בפורום ע"י חיפוש גוגל מותאם אישית, שבו החיפוש הוא של גוגל אבל הוא רק באתר זה.
לצורך כך יש להיכנס ללינק המצ"ב
https://cse.google.co.il/cse/publicurl? ... c7a2f_nb7y
על ידי מוטי
28 דצמבר 2015, 13:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מיקומים של ארצות קדומים לעומת היום?

ר' רפאל, אתה גדול! כ"כ ברור ופשוט.
להשלמת תשובתך הנהדרת, והקלת המשך ההשוואה, אני מעלה את מפת 'דעת מקרא' (שהעלית כקובץ pdf) באותה מתכונת שהעלית את המפות האחרות
דעת מקרא.png
על ידי אריך
28 דצמבר 2015, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

החמיץ זמן ק"ש, האם צריך ליסוע אל מעבר קו התאריך?

שמעתי בשם הגר"א גנחובסקי זצ"ל שמי שהחמיץ זמן ק"ש עליו להוציא חומש ממונו וליסוע מעבר לקו התאריך במקום שעדיין בוקר. ויש שרצו לדון בזה דדלמא כיון שביטל העשה לא מחויב להכניס עצמו למחייב חדש בכדי לתקן. ונראה דאין לדמות לד' הרמב"ם שצ"ל בשכמל"ו כדי שלא יוציא ש"ש לבטלה, דשאני התם דהוי תיקון למפרע. ועוד יש ל...
על ידי מרדכי היהודי
13 ינואר 2016, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

שנאת החתול לעכבר

מי יודע מה מקור שנאת החתול לעכבר?
אם מעניין אותך, עיין בקובץ המצורף.
חתול ועכבר.PDF
על ידי יעבץ
15 ינואר 2016, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

במסכת שבת דף לא: נמצאת המשנה המפרסמת "על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינו זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". מה הכוונה אינן זהירות בהדלקת הנר? אפשרות א': האשה לא נזהרת לקיים המצווה ולא מדליקה נרות שבת. הסיבות להבין כך: ראשית נראה שפשטות לשון המשנה "אינן זהירות" הוא שהם לא מקפידות על קיום המצו...
על ידי יאיר
17 ינואר 2016, 02:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שנאת החתול לעכבר

המקור הוא 'אלפא ביתא דבן סירא' שאינו אמין כ"כ (אם כי מעניין).
על ידי אמת וצדק
20 ינואר 2016, 23:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

אגב גם מקור להניף אצבעו כנגד הגבהת ס"ת הוא דבר בלי מקור (לפחות כמעט), וכן שמעתי בשם הרב וואזנר זצ"ל ובמעם לועז (כי תבא כו-כז. עמ' תתרלז. מחבר כרך זה הוא ר' יצחק ארגואיטי, די קדמון) כתב שנוהגים להצביע עם הזרת. ובשם הגרח"ק מובא שהדגיש שצריך להצביע עם האצבע, שכן כתוב בר' חיים פלאג'י. המעם לועז על פרשה...
על ידי הכהן
22 ינואר 2016, 03:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

אני אתייחס ברשותך לשני: למה הוא אכל תפו"א? אולי בגלל שזה היה זמין וזול? אולי הוא פשוט לא אהב צנון?
ועכשיו לשלישי: באמת כל מי שאביו התפלל בנץ חייב לעשות כן גם הוא? גם אם באמת הוא התכוון להידור ההלכתי?
על ידי הכהן
24 ינואר 2016, 12:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה זה בעצם מנהג?

לתועלת החסומים, אצטט דבריו: אאמו"ר שליט"א נוהג לאכול מעט מכל ירק: מלפפון, עגבניה, פטרוזיליה ותפו"א. איני יודע אם זה מנהג שחידש אחד מזקניי זצ"ל, או שמקורו קדוש בצאנז, שאת מנהגיהם אנו נוהגים. אולי זה כבר נחשב מנהג, כי הוא רצה להדר במשהו, אבל כאמור, האוכל אחד המינים, אין סיבה להחשיב זאת למנהג. כתב בספר...
על ידי מוטי
25 ינואר 2016, 14:57
עבור לפורום
עבור לנושא

טעם נטילת ידים שחרית

במ"ב ריש סימן ד הביא את דברי שו"ת הרשב"א חלק א סימן קצא בטעם של נט"י, ואעתיק לשון הרשב"א המלא: תשובה איברא כך נהגו בכל מקום לברך בשחר על נטילת ידים ומקפידים בה בכל תנאי הנטילה כבשעת סעודה. ואני לא מצאתי בשום מקום דבר מבורר שיצטרך אדם ליטול ידיו שחרית בכלי. דאי משום שיבתא ובת מלך די ברחיצה. ואי משום ...
על ידי מוטי
25 ינואר 2016, 17:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם נטילת ידים שחרית

שוב מצאתי בבית יוסף (או"ח ו,ב) שמבואר להדיא כדברי, וז"ל: ולפי מה שכתבתי בסימן ד' (ד"ה ומשמע) בשם תשובת הרשב"א (ח"א סי' קצא) שבשחר תקנו שיטול אדם ידיו לפי שאז אנו נעשים כבריה חדשה וכו' יש לומר דכיון דנטילת ידים לא אתיא אלא כדי להתקדש לברך ברכת ההודאה בתרייהו גרירא ומאחר שהן נסדרות בבית הכנסת גם ברכת ...
על ידי רפאל
25 ינואר 2016, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעם נטילת ידים שחרית

כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק: הרשב"א פשוט אומר לנו שכבר רואים בהלכה שהתחשבו בטעם הזה של בריה חדשה ולכן תיקנו את כל ברכות השחר כל בוקר מחדש שלפי הבנתי בדבריו לולי בריה חדשה לא היו מתקנים להודות ולחזור ולהודות על זה, ולכן הוא מרשה לעצמו להסביר גם שזה הטעם של הנטילה מחדש כל בוקר.
על ידי יונה בן יעקב
08 פברואר 2016, 22:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקרא זה אל זה ואמר

דרך אגב, בהגבהת ס"ת יש דבר שלא כולם עושים. מנהג זה מובא ברמב"ן על הפס' "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת" [דברים פרק כז פסוק כו], ז"ל: ואמרו על דרך אגדה, זה החזן, שאינו מקים ספרי התורה להעמידן כתקנן שלא יפלו - ולי נראה, על החזן שאינו מקים ספר תורה על הצבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו שמפורש במסכת...
על ידי אריך
27 פברואר 2016, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

גארטל או חגורת קלאץ'

מה הטעם של הלובשים גארטל בתפילה? כתב השו"ע בסי' צא שיש ללבוש אזור בתפילה, משום הכון, מלבד האבנט שבא להפסיק בין לבו לערוה. ו"היכון" הכוונה משום כבוד התפילה שלובש בגדים מכובדים (כן פשוט וכן כתוב ב'לבוש' כאן). וכאן הבן שואל: האם הגארטל נחשב בעיני הלובשים אותו כ"בגד מכובד"? ניקח למשל חבר כנסת חסידי, כשי...
על ידי אריך
06 מרץ 2016, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גארטל או חגורת קלאץ'

יתירה מזו, החסידים שלובשים כל היום את הגארטל, לכאורה איבדו את מעלת היכון שבגארטל, כי נמצא שאינו הכנה לתפילה כלל. וכבר העירו בזה הדברי חיים והדינובר כמו שמובא במ"ב עוז והדר. אך שוב נתבוננתי שיש להשיב בפשטות, שהיכון אינו הכנה מיוחדת לתפילה, אלא הכנה הכוונה שיהיה לבוש בבגד חשוב, וזה שלובש כל היום בגד ...
על ידי כבוד שמים
10 מרץ 2016, 14:04
עבור לפורום
עבור לנושא

מעות שנמצאו ב'חיידר'

הלכה פסוקה מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ולא חיישין שמא נפלו מילד קטן, ואצל אביו הוי יאוש שלא מדעת, כיון שרוב הכספים הנופלים מאנשים הם מגדולים. אבל יש לדון במוצא מעות ב'חיידר' שרוב המאבדים ילדים, דבכה"ג אינם של המוצא, כיון שבעל הכסף לא התייאש
על ידי אבא לאחד
10 מרץ 2016, 23:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

באותו ענין קשה לי. בזמנינו שהנשים מצויות ברחובות הרי אין ממונם שלהם ואין יאושם יאוש
על ידי אבא לאחד
11 מרץ 2016, 00:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעות שנמצאו ב'חיידר'

אין לי אוצר החכמה לחפש את אלו ששמעו זאת מפיו שיהיה לזה דין של הוראה שחכם שמע מחכם הלכה למעשה. ובדבר הטעם. "מטפס ועולה" דקדק בלשונו שאינו ברור כ"כ והגירסא שזכורה לי שאמר <באידיש> "הוא הפסיד, חכמים כבר פסקו הרי אלו שלו," ואפשר שהמביאים בשמו שמעו כך ופרשו כהבנתם. ואומר אשר על ליבי בדבר זה. א. יש לציין ...
על ידי כבוד שמים
01 יוני 2016, 08:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זריזין מקדימין

החזו"א באמת אכל סעודה ג' אחרי מנחה גדולה, אצל חסידים הי' ענין להמשיך קדושת השבת לימות החול לכן התחילו סעודה ג' לפני השקיעה כדי שתימשך למוצש"ק.
לגבי מנחה קטנה יש ענין להתפלל עם דמדומי חמה, ואף שלפי מסקנת הגמ' לא ממש סמוך לשקיעה, יש מעלה לאחר את התפילה.
על ידי בני ברקי
08 ספטמבר 2016, 09:45
עבור לפורום
עבור לנושא

שולחן שבת עם ילדים

כידוע לכל אבא והורה שבשביל לערוך סעודת שבת רגועה ונעימה עם הילדים צריך קודם כל הרבה תפילות וסייעתא דשמיא וגם הכנה וישוב הדעת לפני זה וכן בשעת מעשה. אשמח מאוד אם חכמי ורבני הפורום יעלו מנסיונם האישי או מרוחב ידיעתם כל מיני רעיונות ואפשרויות האיך אפשר לחבר את הילדים לשולחן, שישבו יפה בחלק גדול מהזמן, ...
על ידי אריק
30 ינואר 2017, 11:03
עבור לפורום
עבור לנושא

באיזה מאגר תורני אתה משתמש

באיזה מאגר תורני אתה רגיל להשתמש? [/size][/color][/b] היה מעניין לדעת האם המאגרים הנפלאים: אוצרות התורה - מורגנשטרן,DBS - התקליטור התורני , עדיין באים לשימוש אצל הלומדים, או שפרוייקט השו"ת - בר אילן, ואוצר החכמה , עברו אותם והשאירו אותם כל כך מרחוק. Hebrew Books - היברובוקס ותורת אמת כנראה ישארו תמ...
על ידי נפתולי
13 יולי 2017, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

קושיא אלימתא עתיקה, שהרי בתורה כתוב אכן "כי בחטאו מת ובנים לא היו לו", ולא קשיא מידי. ושייך למצודת השגיאה הידועה. והוא רחום יכפר וכו' בזמנו היה ע"ז אשכול בפורום אוצר החכמה, ובו ליקוט של כל השגיאות הללו המצויות בספרי אמת, והעתקתי משם תגובה הולמת. עכשיו מצאתי זאת בארכיון שלי, והנני מעתיק משם: א) ישנו ...
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

חנוכת התורה פרשת פינחס קמד) בפסוק אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח ובנים לא היו לו כי בחטאו מת וגו'. ויש לדקדק דהוה ליה למיכתב כי בחטאו מת תיכף אחר הדיבור והוא לא היה בעדת קרח וכך הוה ליה למיכתב אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא ה...
על ידי אלכס
16 יולי 2017, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת פנחס ספר חנוכת התורה מי יכול להסביר את הקטע הזה

זה אפשר להגיד על רבותתינו הראשונים שלא היה בנמצא ספרים לפניהם, אבל בזמן רבותינו רועי החסידות, היה בנמצא ספרים מודפסים לרוב, ולא מסתבר שטעה בדבר כזה. הערת אגב הרבי ר העשיל נפטר עוד לפני שהבעש"ט נולד כך שהוא לא קשור לרועי החסידות.... https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%A7...
על ידי עפר ואפר
19 ספטמבר 2017, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

ל"משיב כהלכה" אכן השבת כהלכה, דברים אלו היו ברורים לי זה מכבר אלא שלא היו לי את כל המקורות כמו שהבאת, לדוגמא מה שהפיצו בשם הגר"ח קנייבסקי שצריך לכסות עד הקרסול וברור לי שר"ל מחמת המנהג לכסות בגרביים וכמדומני שאשתו הרבנית ע"ה לא הלכה עם חצאית עד הקרסול, תודה, נהנתי מאד ממה שכתבת. לטרולים איני מגיב, ...
על ידי אברך כולל
30 אוקטובר 2017, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "שוק" באדם, היכן ?

אה"נ דכך סובר המשנ"ב אבל כבר הקשה עליו בשבט הלוי סי' א' דצע"ג ולכאורא מרוב הראשונים מוכח דשוק הוא התחתון (עכ"פ לפי מה שאני מצאתי) כך הוא פשטות המשנה באהלות פ"א מ"ח ועי"ש ברע"ב ובתו' יו"ט ובאלי"ר. וביבמות קג ע"א ובמפרשים שם וכן בערכין יט ע"ב וברש"י שם. ובבכורות מה ע"א וברש"י ד"ה עקיבו ובנדה נז ע"ב נח...
על ידי ר' יונה
31 דצמבר 2017, 21:41
עבור לפורום
עבור לנושא

בפרך - בפה רך

בפרשתנו כתוב שמצרים העבידו את בנ"י בפרך, ודרשו חז"ל: בפה רך, שבהתחלה פרעה שכנע אותם לעבוד יחד עם המצריים לטובת הממלכה וגם פרעה עצמו השתתף בבניה, ולפי מה שהספיקו בבניה חייבו את בנ"י בעבודת פרך. ותמיד תמהתי, מה באים להגיד לנו כאן, האם זו תביעה על עמ"י שהצטרפו לעבודת המצריים, שהרי לכאו' מדוע לא, הם נמצ...
על ידי אלימלך
11 ינואר 2018, 18:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

החזו"א מבאר [באמונה ובטחון סוף פ"ג] שחכם יכול לפסוק גם בדבר הנוגע אליו
על ידי סבא
11 ינואר 2018, 18:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

החזו"א מבאר [באמונה ובטחון סוף פ"ג] שחכם יכול לפסוק גם בדבר הנוגע אליו שמעתי פעם מתלמיד של הגאון ר' נתן שולמן זצ"ל שאמר, שאצלו הפרק הזה בחזו"א הוא בגדר "פרוזה", כי הלא אצל החזו"א עצמו דברו כל הזמן בשפה אחרת [איני רוצה לפרט את הדוגמאות שאמר, כי זה לא מתאים לפורום ציבורי עם הרבה דעות]. וכמובן אין ללמ...