החיפוש הניב 414 תוצאות

חזור

על ידי משה
21 אוקטובר 2015, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לך לך- איסור לא תחנם השבת הרכוש למלך סדום ע"י אברהם

ואולי י''ל דבר נפלא דאיתא בשכר מחוט ועד שרוך נעל זכה לבניו במצות חליצה. ומה הקשר ועפ''יז יומתק מאד כי כשיהודי נזהר מחילול השם הרי זה לעומת זה הקב''ה דואג לו 'להקים שם' ולא ימחה שם המת מישראל
על ידי צבי
28 דצמבר 2015, 11:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בנשמת כל חי

השמטת את ידינו פרושות כנשרי שמים,

אני מבין שענין הודאה לא מתבטא רק במילים שיהיו רק חלקי הפה שותפים לזה, אלא גם תנועות הגוף אומרות הודאה, רגליים לפיזוז, ידים לתנועות, וגם העיניים בורקות משמחה והודאה, וכל הגוף כולו אומר תודה.
מיהו קשיא לי אם כבר אומרים שהם בורקות ומאירות עד כדי השמש מה לירח מקום פה.
על ידי אריך
11 ינואר 2016, 08:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שרוכים

אינו מובן כ"כ הנידון. הרי הנוגע בנעליו צריך ליטול משום נקיות (ולא משום רוח רעה, כמ"ש במפורש המ"ב ד, מא), כלומר כי הנעליים מלוכלכות. ואם כן פוק חזי אם השרוכים מלוכלכים. לומר שזה תלוי בשאלה אם השרוכים טפלים לנעל או לא, אין לזה מקום אלא אם תחדש שעשו "גזירה" על נגיעה בנעליים, כלומר תקנה מיוחדת ו'לא פלוג...
על ידי אריך
11 ינואר 2016, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

יתכן שהביאור הוא כך: מי שרוצה להתעשר, ואין לו יכולת רק באופן שיסע לחו"ל, לא אומרים לו שאסור לו להתעשר כי הוא חייב להשאר בארץ. כי הרווחת הנכסים נחשבת גם ל"צורך" שעבורו לא נחשב שיוצא 'סתם' לחו"ל. אבל מי שרוצה לטייל, הרי וודאי יכול לעשות זאת גם בארץ חמדה, ולמה יצא דווקא לחו"ל? יציאה זו נחשבת ליציאת חי...
על ידי Shimon100
11 ינואר 2016, 22:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יציאה לחו"ל להרווחה

ב) החילוק שכתבת מעניין, יורשה לי לחדד: יציאה להרווחה היא 'לצורך' כיון שהיא פעולה שמביאה תוצאה, למרות שהתוצאה היא 'עוד כסף', דבר שאין לו שום משמעות כלפי האדם הזה זולת שיכול לעשות עם זה עוד תענוגים במקרה הטוב, וחמדת ממון גרידא במקרה הגרוע. יציאה לטייל אינה 'צורך' כיון שהמטרה היא עצם השוטטות. לי נראה ...
על ידי מרדכי היהודי
13 ינואר 2016, 11:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת- "זכירת נס מצרים", קו' בדברי החינוך.

במילים יותר פשוטות אפשר לומר, שגם המנוחה בשבת היתה כי כך פרעה החליט, משה רבינו הצליח לשכנע אותו שזה כדאי לו, אבל לא נחו בגלל שכך הם רצו.
על ידי טוביה
14 ינואר 2016, 14:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיני ועוקר הרים - האם עפ"י הציטוט הנ"ל אפשר להסיק שעוקר הרים עדיף?

הגהות מהרש"ק פרי מגדים או"ח קלו ייראה דהיינו סיני ועוקר הרים סיני עדיף. נ"ב לדעתי אין ראיה מן הש"ס, דבזמנם שלא היו ספרים נדפסים היה סיני עדיף, אבל עכשיו אחר מעט החיפוש יכול האדם למצוא מבוקשו לא שייך הטעם דהכל צריכין למארי דחיטי, לכך חריף עדיף, דהוא מוציא מלבו ואי אפשר למוצאו ממילא, ודו"ק. וידוע מה ש...
על ידי טוביה
17 ינואר 2016, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

פירוש יפה. לגבי השאלות: לשון זהירות מתקבלת אצלנו כהקפדה יתירה הנובעת מחשש ומדאגה לקיום מושלם כגון הזהיר בציצית ובמזוזה וכן הזהיר בכבוד אשתו ועוד. וכעין המשמעות שבה עוסק המסילת ישרים שזהירות היא שימת לב על הנהגתו ומעשיו כמו "הוי זהיר ברוחך". אולם ישנה גם משמעות של עיקר הקיום של המצוה או ההימנעות מעבי...
על ידי מנהל ראשי
18 ינואר 2016, 15:04
עבור לפורום
עבור לנושא

הפורטל יוצא לדרך בעז"ה...

אחרי עמל של תרגום והתאמה אישית, הפורטל יוצא לדרך בעז"ה, יתכן שידרשו תיקונים מספר, והתאמות נוספות, אבל שחררתי בכל זאת, מצפה לתגובותיכם בכדי שיהיה מושלם... אם יש תפריט או קישור שנראה למישהו כאן שהוא יכול להיות שמיש והוא אינו מופיע בפורטל, או אם מישהו כאן איתר באג טכני או שגיאה כלשהי בתרגום, ולכל הערה ...
על ידי רחמים
26 ינואר 2016, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארבעים יום

כמו שכבר אמרתי, משה התפלל בהר 40 יום וה' שמע תפילתו ולא השמיד את עם ישראל אחרי חטא העגל דברים פרק ט (כה) וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי יְקֹוָק אֵת אַרְבָּעִים הַיּוֹם וְאֶת אַרְבָּעִים הַלַּיְלָה אֲשֶׁר הִתְנַפָּלְתִּי כִּי אָמַר יְקֹוָק לְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם: (כו) וָאֶתְפַּלֵּל אֶל יְקֹוָק וָאֹמַר אֲדֹנָי יְק...
על ידי צבי
26 ינואר 2016, 23:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת הדיור בחורף בזמן חז"ל

ירמיהו לו כב-כג
והמלך, יושב בית החורף, בחודש, התשיעי; ואת-האח, לפניו מבוערת. ויהי כקרוא יהודי, שלוש דלתות וארבעה, יקרעהא בתער הסופר, והשלך אל-האש אשר אל-האח: עד-תום, כל-המגילה, על-האש, אשר על-האח.
על ידי רחמים
27 ינואר 2016, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רופא כל בשר

מדוע בברכת "אשר יצר" אומרים אנו "רופא כל בשר" ואילו בברכת רפאנו "רופא חולי עמו ישראל" - מה ההבדל? ברכת אשר יצר היא ברכת השבח, ולכן שבח יותר גדול לומר 'רופא כל בשר' לעומת זאת ברכת רפאנו בתפילת העמידה היא בקשה, ולכן עדיף להזכיר את עם ישראל ולא את כל הבשר כדי לתפילתו תתקבל בזכות הרבים, וגם יהיו לו את ...
על ידי רחמים
28 ינואר 2016, 12:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבת ל"א: על שלוש עבירות נשים... מה הפירוש?

יעבץ ראה את זה שפת אמת מסכת שבת דף כה עמוד ב בד"ה הדלקת כו' דפשיטא דחובה היא כו' משמע דפי' דמתני' הוא שאין זהירות להדליק כלל הנר ולכאורה יותר נראה לפרש שמאחרין להדליק ובאין לחילול שבת דאין סברא כלל שיענשו על ביטול מצוה דרבנן בשגם דגם הבעל יכול להדליק אלא שנתנו להם המצוה אבל לא שיענשו כ"כ ע"ז ואולי ל...
על ידי רחמים
31 ינואר 2016, 12:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא טוב להרבות בתפילה??

נתקשיתי בההיא דברכות סא, א ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. מה מימרא זו אומרת למעשה? הרי בפשטות מדובר על תפילה ('לפני הקב"ה'), אז הכוונ...
על ידי משה
05 פברואר 2016, 12:18
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה דבש וצוקיר התפלה הזאת

איזו תפילה מתוקה
הורני ה' דרך חקיך, מהו הורני? אמר דוד: אל תאמר לי, הרי הם לפניך למוד מעצמך. אלא, אתה הורני! שנאמר הבינני ואצרה תורתך (תהלים קיט לד), לכך נאמר הורני ה' דרך חקיך, מהו דרך, עשה אותם לפני דרך! ואצרנה עקב, מהו עקב, שתהיה בידי התורה עד עקב, (עד הסוף). מדרש תהלים (בובר) מזמור קיט
על ידי מנין
21 פברואר 2016, 14:22
עבור לפורום
עבור לנושא

חידה לפרשת השבוע (כי תשא)

כמה פעמים בשנה קוראים קטע מתוך הפרשה?
על ידי אריך
21 פברואר 2016, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מסר אדיר מפרשת תצוה. מומלץ לקרוא!

אמרתי פעם ווארט על דתן ואבירם: הרי כולם שואלים איך דתן ואבירם יוצאים ממצרים, הראשונים למות במכת חושך היו צריכים להיות הם! אלא, שדתן ואבירם הם לא רק אנשים, הם תופעה, ואם הם ימותו במכת חושך, יהיו דתן ואבירם אחרים שיהיו האופוזיציה של משה רבינו. אז הקב"ה ריחם על משה רבינו ונתן להם לצאת, כי אליהם הוא כבר...
על ידי אריך
24 פברואר 2016, 08:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: צורת התפילה בשעת זעם ובשעת שלום

מחלות ותאונות היו בכל דור, ובכמות פי כמה מהיום. ההבדל הוא שהיום כל אחד יודע מכל מה שקורה בכל מקום. תשאל כל מי שקצת יודע ומבין ויגיד לך שלפני 20 שנה היו הרבה פחות תאונות ומחלות (לדוגמא סרטן). זה ויכוח שלא ייגמר, כי אין לנו נתונים מול העיניים. אבל ברור שתוחלת החיים מתארכת והולכת בגלל התפתחות הרפואה, ...
על ידי מוטי
25 פברואר 2016, 08:53
עבור לפורום
עבור לנושא

סוד העיבור

מצ"ב קונטרס נפלא שמסכם כמעט את כל הענינים בענין שנה פשוטה ושנה מעוברת, שכידוע מעומעמים מאוד
טעמו ותחי נפשכם
על ידי אחד התלמידים
25 פברואר 2016, 20:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרסום הפורום - רשימות תפוצה

אני חשבתי שהמצטרפים חדשים הם בזכותי, שהרי הם הצטרפו אחר שמישהו עשה קישור באוצר החכמה לאשכול שפתחתי, ועי"ז הם נחשפו להפורום.
על ידי גאון הדור
27 פברואר 2016, 23:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר על יעילות המערכת

שלום לכולם מרגיז אותי שאנשים לא עונים על הסקר למה מתוך כ150 חברי הפורום ענו בס"ה 16 אנשים האם האנשים לא מעונינים בהתפתחות הפורום והלא ידוע כמה דמים אנשים משקיעים ע"מ להגדיל תורה ולהאדירה והנה כאן יש אופציה להראות לבאי הפורום שאינם מחוברים עד כמה אנשים אוהבים פה את הפורום דבר שיכול להרבות את מעגל העמ...
על ידי אחד התלמידים
05 מרץ 2016, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

לשון הרע לתועלת

יש צורך דחוף לקבוע כללים ברורים להבאת לשון הרע לתועלת בתוך הפורום. התעוררתי לזה מהאשכול על צוה"ג. מצד אחד יש חיוב להביא דברים שהם לתועלת, כגון להציל אנשים מחשש איסור, אבל מאידך זה גורם לכתוב לשון הרע כנגד. א"א להתעלם מדעתו של רב מפורסם, אבל א"א להביא דעתו בלי להביא כמה סיבות שהוא אינו כ"כ מהימן. כ"כ...
על ידי מוטי
05 מרץ 2016, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

הקשר בין צניעות לבין נטילת ידים

[quote="רש"ר הירש שמות פרק ל"] (יח - כ) כל חלקי הגוף, פרט לידיים ולרגליים, מתקדשים בתכונה הסמלית של הכהונה על - ידי לבישת בגדי הכהונה (עי' פרק כח). רק הידיים והרגליים , שבהן מבצע האדם את עיקר מעשיו ושאיפותיו, אינן מכוסות בגדים , ו במקום זה ירחצו אותן מים מתוך הכיור. מפרטי דיני רחיצה זו מתחוור, כי אי...
על ידי לחזות בנועם
06 מרץ 2016, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת המלכה - הסופר הכי מקצועי לא יוכל להמחיש את תענוגה

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון קודש לה' כל העושה בו מלאכה יומת. [/i][/b] שבת המלכה – עונג רוחני וגשמי כאחד. [/u][/b] זכית? ששת ימים תעבוד! לא זכית? שבעה ימים תעבוד! איזה זכות יש לנו, 'שבת קודש', שבת - וינפש, מתנה; רק לנו! אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ו...
על ידי אריך
06 מרץ 2016, 22:33
עבור לפורום
עבור לנושא

תמיהה בדברי השערי תשובה על מזמור התשובה של דוד המלך

כתב השערי תשובה (שער א אות מה): "או יהיה פירושו: לך לבדך חטאתי - לא חטאתי לאיש ולא העתרתי דברי עליו, ולא לקחתי מיד איש מאומה שאצטרך למחילתו ולהשיב את גזלתו, ואין כפרתי תלויה אלא בסליחתך". ולכאורה הוא תימה עצום, שהרי הפסוק הזה נאמר במזמור התשובה הפותח: "למנצח מזמור לדוד בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל ...
על ידי יודע ספר
06 מרץ 2016, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי לחזות בנועם
08 מרץ 2016, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוה מדאורייתא לדעה אחת ועבירה גמורה לדעה שנייה

התשובה היא
מצוה כ"ג בחינוך, 'עריפת פטר חמור', הרמב"ם : מצוה. הראב"ד: עבירה. עיי"ש. ובמנחת חינוך ג"כ מביא מחלוקתם.
על ידי כבוד שמים
09 מרץ 2016, 13:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בענין ריבית לגבי רב קו לאחר הרפורמה בתחבורה ציבורית

לא מובן למה להחזיר 10 ש"ח על נסיעה שמחירה 5 ש"ח - זה שכתוב בחשבונית סכום של 10 ש"ח אין לזה שום משמעות. על כל פנים ריבית זה רק בהלואה ולא במכר. אם אדם רוצה לקנות מחבירו זכות נסיעה במחיר הנמכר ע"י החברה, ולא במחיר ששילם עליו חבירו, אין סיבה למנוע זאת ממנו.
על ידי יוני
09 מרץ 2016, 16:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תספורת מרדכי היהודי

יתכן שאיסור תספורת היא תקנה מאוחרת וגזרוהו חכמים אחר זמנו של מרדכי.
על ידי יהודי
10 מרץ 2016, 00:13
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.