החיפוש הניב 27 תוצאות

חזור

על ידי יהודי של פעם
17 מרץ 2019, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

בש"ס הרגיל שכתוב בר פפא למשל ברכות ה. ח. שבת פח: קיא.
על ידי יהודי של פעם
20 מרץ 2019, 11:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגר"ד לנדא באמצע בדיקה יסודית על התכלת

קטע משיעור של ר' משה שפירא בביאור הגמ' סהדרין יב שנוגע לתכלת ומהרש"א שם ברש"י: דברים הנעשים בלוז - תכלת - בלוז עושין אותה, כדאמרינן בסוטה, היא לוז שצובעין בה תכלת. הם יצאו בשלום שלא כדרך הטבע, רק בזכות הרחמים ובזכותם. מה התכלת עושה פה? לשם מה מספרים לנו שבידם היה תכלת? [כל מי שמצפה שהדברים יהיו מוב...
על ידי יהודי של פעם
21 מרץ 2019, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

חבל שכבודו טורח להקשות קושיות ולהביא מאמרי חכמים בלי להסתכל בפנים [צורף להודעה הראשונה באשכול], הגראי"ל הקשה קושיא זו איך ידע המן שעיקר ביטול הגזירה אינו על ידי הצום והתפילות אלא ע"י הריתחא דאו' שזוהי ההשקפה הטהורה המסורה לבני התורה ואיך זכה לזה גוי עמלקי? ועל זה אמר מה שאמר ואין לזה שום שייכות לגמ'...
על ידי יהודי של פעם
22 מרץ 2019, 00:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היאך פתאום המן הבין שעסק התורה של מרדכי יבטל את גזירתו? הארה נפלאה ממרן הגראי"ל זצ"ל

פשוט שהכוה ללימוד שלמדו שם, כמש"כ שם בגמ' ששאל במאי קעסקיתו,
וציינו כאן למעלה שכן הבין גם מהרש"א ועוד,
ואיני יודע איך אפשר להבין אחרת,
וגם אם אפשר זה לא קושיא
על ידי יהודי של פעם
24 מרץ 2019, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

מספרים שפעם אחת אמר מרן החזו"א ז"ל מה ביני לבין אחרים, אחרים אומרים זו מדינה, ממילא אסור לפנות אליהם ולהשתתף עמם במשהו ואין צריך לומר למוסדותיהם, ואני אומר זו חבורה של ליסטים, וצריך להשתדל עמהם כדי למעט את ליסטנותם וגזלנותם,
על ידי יהודי של פעם
24 מרץ 2019, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת הגר"מ שטרנבוך על התכלת - בירור

לדעתי הפירסום לתכלת נעשה בצדק!! ידוע המעשה על היהודי שנתן שוחד לשופט הגוי, ולתמיהת השופט שתמה היאך יתכן שיהודי נוהג שלא ביושר ענה היהודי מאחר ובאופן טבעי לבו של גוי נוטה לרעת היהודי הרי שוחד זה בא ליישר את ליבך ולהוציא לאור משפט צדק, ואף לגבי התכלת מאחר והמציאות היא שיש כאלו שנמנעים מלהטיל תכלת בגלל...
על ידי יהודי של פעם
25 מרץ 2019, 01:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד פרשת פרה

מלמד להועיל כתב:
25 מרץ 2019, 00:16
הוא הדין נמי העסק בה מכפר,
ובפרט אם נבין למה פרשת פרה קשור לחטא העגל..
וכי מפני שעגל הוא בנו של פרה תבא ותכפר???
על ידי יהודי של פעם
29 מרץ 2019, 00:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ביאור: ולבקר בהיכלו

הלשון 'בוקר' מבואר באבן עזרא בראשית עה"פ ויהי ערב ויהי בוקר שבוקר מלשון הבחנה וביקורת [כמו ביקור מומים] ערב-לשון עירוב שמחמת שמחשיך אין הבחנה בין הצורות והכל מעורב בוקר-שניתן לבקר ולהבחין בין צורה לחברתה, וגם לערוך שלבקר הוא לשון היכר הוא אותו ענין שבבוקר הדברים ניכרים ומובדלים [כמו משיכיר בין תכלת ...
על ידי יהודי של פעם
29 מרץ 2019, 01:38
עבור לפורום
עבור לנושא

המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

כפי ששמעתי ממורי הוראה העוסקים בעניני ריבית במקרה דלהלן קיים המכשול הכי נפוץ בהל' ריבית שנכשלים בו אברכים ובני תורה לרוב ל"ע, ובעצמי נתקלתי בכמה שנכשלו בזה, והוא שכאשר יהודי בשם אפרים לוקח הלואה מהבנק או מחברת אשראי עבור חבירו מנשה הזקוק להלואה, אסור לו לגבות ממנו את הריבית ששילם עבורו לבנק אא"כ עוש...
על ידי יהודי של פעם
29 מרץ 2019, 16:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

יש כאן נידון של איסור, ולא שייך ע"ז הממע"ה. כמו"כ אשמח אם ר' @יהודי יביא כאן מקור מי הם המתירים. לא מדויק, אמנם לכתחילה מדובר בספק איסור אבל דין השבת ריבית הוא בפשטות מצוה ממונית למאי דקיי"ל דמהני מחילה ועי' בש"ך האחרון בהל' ריבית שנח' האח' בספק השבת ריבית אם הממע"ה ונקט שאכן הממע"ה ככל ספק ממון.
על ידי יהודי של פעם
30 מרץ 2019, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המכשול הכי נפוץ בריבית דאורייתא

מבואר בשו"ע יו"ד סימן קע' [ע"פ העולה מהגמ' והראשונים בב"מ ע:] שאם יהודי לוה מגוי בריבית אסור ליהודי אחר להיות ערב קבלן על ההלואה כי נחשב שהערב לוה מהגוי ומלוה ליהודי בריבית, [כי ערב קבלן נחשב כלוה ומלוה וי"א רק ערב שלוף דוף ולא נוגע לנושא כאן] וכתב הרמ"א שאף אם עבר ונעשה ערב והערב היהודי שילם לגוי א...
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 08:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

כבו"ד ר"ת
בטל ומבוטל כעפרא דארעא
הרב מאזוז
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מלתא דבדיחותא -במשנתם של גדולי ישראל

ר' משה שפירא זצ"ל סיפר שבפעם הראשונה שבא למרן הגרי"ז
לדבר איתו בלימוד שאל את הגרי"ז האם הוא מפריע כעת
והגרי"ז ענה לו תיכף נראה..
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם 'גריאטריה' ו'גרוטאה' מגיעים מאותו שורש?

מסתבר שמזיק ומציק שייך לאותו שורש, ו'מציק' כתוב בישעיה כז-ז ועוד, ובתורה כ' במצור ומצוק, ומאן דתני מציקין לא משתבש ומאן דתני מסיקין לא משתבש-ב"ק קטז ויתכן שמזיק משורש זיקה ונזקק ובי"ד נזקקין לשו"פ, זקוקה ועומדת, שהוא לשון קשר, וכן לאסור מלכיהם בזיקים הוא ענין של קשירה, וכשאחד צריך את השני לתועלתו נק...
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

דרופתקי דאורייתא כתב:
02 אפריל 2019, 03:51
היכן הרמב"ם כותב שלכל מצוה יש שורש ויש ענף. [ופעמים בענף פחות מרגישים שעוברים עליו].
ספר המצוות שורש השני [יותר בחצי השני] שכל הנלמד מדרשות הם ענפים מן השורשים עי"ש
על ידי יהודי של פעם
02 אפריל 2019, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה בכמה מקורות

דרופתקי דאורייתא כתב:
02 אפריל 2019, 06:13
@האחד בא לגור תודה רבה!!טעם ברכת שלא עשאני גוי - כיון שיש לנו תרי"ג מצות וגוי רק ז'.
מובא בפוסקים כמדומה במג"א שאם הקדים ברכת עבד לגוי עדיין יכול לברך שלא עשני גוי
ע"פ הצריכותא בגמ' ב"ק טו. דעבד עדיף מגוי שחייב במצוות וגוי עדיף שיש לו חייס.
על ידי יהודי של פעם
16 אפריל 2019, 22:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצאתי אייפון פרוץ

המשיב אבידה לכותי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו ופרש"י ''מפני שמראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצות בוראו שאף לכותי הוא עושה כן שלא נצטווה עליהם'' (סנהדרין עו:) ומאחר ולא צריך להחזיר אייפון שאבד את"ל משום לפנ"ע ומסייע ואת"ל כדאיתא בברכות כ. ממילא גם המשיב אייפון פרו...
על ידי יהודי של פעם
19 אפריל 2019, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

בכל המכות ה' אמר למשה לעשות מעשה כלשהו, לזרוק השמימה פיח כבשן, או לנטות את ידו אל השמים וכיו"ב. אבל במכת בכורות משה ואהרן ישבו בביתם יחד עם כל ישראל, וה' הביא לבד את המכה. גם בערוב ודבר משה ואהרן לא עשו כלום. עכשיו שמתי לב, נראה מה יהיה לו להגיד על זה. הוא יענה בפשטות שבערוב אפי' שה' לא שלח את משה ...
על ידי יהודי של פעם
29 אפריל 2019, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במוסף של יו''ט - בבית בחירתך - בבית הגדול והקדוש''

יש לציין, שיש שגרסו בהגדה של פסח "אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית המקדש דיינו, אילו בנה לנו את בית המקדש ולא בנה לנו את בית הבחירה דיינו", וכן גירסת שבלי הלקט עיי"ש. היום שמתי לב שגם בתפילת מוסף אומרים "בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו", אז בעצם יש כאן ג"כ כפילות של "ביתך", "מקדשך"....
על ידי יהודי של פעם
30 אפריל 2019, 07:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב עזריאל טאובר זצ"ל

ייסד ועמד בראשות ארגון ושננתם
במטרה להעמיד ת"ח בקיאים בש"ס
והרבה חבים לארגון זה את ידיעותיהם במסכתות הש"ס
והכל עשה בצניעות וללא פרסום בעיתונים ומודעות רחוב
ולוואי ילמדו ממנו ארגונים נוספים..
על ידי יהודי של פעם
01 מאי 2019, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוסף מועדים ''ותערב לפניך''

נמצא ברש,י ברכות יא: ובראשונים מסכת תמיד שכך היו ותמים בברכת רצה בזמן שהבית קיים, ולפי זה היום בזמן החורבן צריך לומר המחזיר שכיתו לציון אמם המתבונן בוסח ברכת מעין שבע יראה שתיקנו לומר כנגד ברכת רצה 'לפניו נעבד ביראה ופחד' וזה מילים שמקבילות לנוסח שבזמן הבית, ולא נמצא בנוסח שלנו, ושמעתי מר' לייב מיצב...
על ידי יהודי של פעם
01 מאי 2019, 22:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן נמצא העולם הבא?

בן של רב כתב:
01 מאי 2019, 22:04
הרמח"ל באיפשהו אומר ש"שמים" זה כינוי לכלל המשפיעים
ו"ארץ" זה כלל המקבלים.
איפשהו נמצא?
כ"כ במדרש תנחומא (עקב-י)
עי' רמב"ן עה"ת שמות כ-יג בסופו ד"ה והנראה.
על ידי יהודי של פעם
02 מאי 2019, 01:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: היכן נמצא העולם הבא?

משמע שם, כפי שכתבתי, שהעולמות העליונים אינם למעלה ולמטה, פיזית, אלא במציאות אחרת נסתרת ועליונה, ממציאות הארציות. אלא שהוא מוסיף שם שעלינו לצייר את זה, כאילו הכל נמצא כאן במקומנו. ובודאי צ"ל שאין כוונתו, שזה כאן ממש, רק שטחו עינינו מראות, אלא רק שאיננו שם למעלה, יותר מאשר כאן. רק שהיא מציאות אחרת, ש...
על ידי יהודי של פעם
05 מאי 2019, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש להניח שראשי המדינה הם מזרע דוד? ואם לא איך יתקיים "לא יסור שבט מיהודה" ?

עי' שם ברמב"ן וגור ראיה עה"פ
שלא יסור שבט מיהודה בזמן שיש מלכות בישראל
על ידי יהודי של פעם
07 מאי 2019, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי יהודי של פעם
10 מאי 2019, 10:36
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.