החיפוש הניב 44 תוצאות

חזור

על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!

כאן בקובץ המצורף יש לך תשובה ערוכה מבעל הקב הישר זיע"א בספרו של אביו הק' בעל הברכת שמואל.
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 02:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

עיין בהקדמת הרמב"ם למשנה תורה שיוסף אבי רבי עקיבא זיע"א היה גר צדק עיי"ש.
על ידי טעם ודעת
04 אפריל 2019, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ולמען תספר באזני בנך ובן בנך - האם יש חיוב לספר לנכד.

כאן יש לך ביאור ובירור מקיף על כל הנושא בהרחבה:
על ידי טעם ודעת
09 אפריל 2019, 17:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחבר ההגדה

כאן מצורף קונטרס שבו גם מבואר שבעל ההגדה היה "רבי עקיבא" זיע"א ועל כן באו כל התנאים קדישא לשהות בצילו בבני ברק.
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקורו של צורת המגן דוד

הנה כאן מצורף צילום מהספר:
על ידי טעם ודעת
10 אפריל 2019, 18:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם המנהג לחבר בין דיני המשכן לעניני שלום בית זה מוסר או עומק הפשט

עייין רבנו בחיי על שמות פרק כה פסוק ח (ח) ועשו לי מקדש. קרא המשכן מקדש על שם שהוא מקודש בשריית השכינה. ויתכן לומר לפי שהוא דוגמת בית המקדש של מעלה. ובמדרש (שמות רבה לד, ג) ועשו לי, אמר להם הקב"ה לישראל אתם צאני ואני רועה , אתם צאני שנאמר (יחזקאל לד, יז) ואתנה צאני, ואני רועה דכתיב (תהלים פ, ב) רועה ...
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כרם כתב:
14 אפריל 2019, 14:50
אשר גאלנו וגאל את אבותינו.
למה מזכירים "גאלנו" לפני "אבותינו" הלא קודם נגאלו אבותינו ואח"כ "אנחנו"?
אולי מכיון שכל ענין הגאולה הוא "שחייב אדם לראות את 'עצמו' כאילו יצא ממצרים" על כן יש הדגש אשר 'גאלנו' ע"י שגאל אבותינו.
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: באיזה מאגר תורני אתה משתמש

יש גם אתר הנקרא 'סאפריה' שבו יש היום מאות רבות של ספרים ברמה גבוהה מאד עם הרבה קישורים והכל חינם

וזה הכתובת https://www.sefaria.org.il/
על ידי טעם ודעת
14 אפריל 2019, 21:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חומש עם ביאור 'מעט צרי' על תרגום אונקלוס

זה ספר נפלא ביותר ללומדי התרגום.
על ידי טעם ודעת
15 אפריל 2019, 12:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קרבן פסח הוא התיקון 'למכירת יוסף'

ולהאמור אולי נזכה עתה לעמוד על עומק דברי הרשב"ם עה"פ ליל שימורים (שמות יב, מב) וז"ל, ליל שימורים הוא לה', מימות אביהם היה ה' מצפה לזה הלילה להוציא את בני ישראל ממצרים כמו שהבטיחם. ולישראל הוא ליל שימורים לדורותם, לכל דורותם, שמצפים לזה הלילה לחוג בו חג הפסח [ככל חקותיו] ומשפטיו. שמורים - לשון המתנה,...
על ידי טעם ודעת
17 אפריל 2019, 00:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה הארות בקרבן פסח שהביא יצחק ליעקב

ואמנם שיש להבין אמאי התעכב עשו כ"כ ולא הגישו לאביו עוד קודם חצות, וראיתי ביאור נפלא בספר 'בלילה שירו עמו' (על הגש"פ) שכתב לבאר על פי מה שמצינו בגמרא פסחים (קב ע"ב) פלוגתא בין רבי עקיבא לרבי אליעזר גבי מצות אכילת הפסח אי הוה כל הלילה או עד חצות, דרבי עקיבא סבר דהוא כל הלילה, ורבי אלעזר בן עזריה סבר ש...
על ידי טעם ודעת
28 אפריל 2019, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מישהו יכול להסביר לי מה עושים בספירת העומר?

בתורת החסידות מתייחדים ביאורים רבים למשמעותם של ימי ספירת העומר והעבודה הרוחנית שלהם. תורת החסידות שמה את הדגש על עבודת ימי הספירה כחלק מתהליך כולל שמתחיל בחג הפסח ונמשך עד לחג השבועות, מתן תורה: בזמן יציאת מצרים היו עם ישראל שקועים בתוך טומאת מצרים ולא היו זכאים לגאולה בכח עבודתם האישית. הגאולה הגי...
על ידי טעם ודעת
28 אפריל 2019, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדכונים הלכתיים ופרקטיים בכל עניני חמץ שעבר עליו הפסח

מאד צריכים להיזהר במכולים השכונתיים, בעוד שברשתות הגדולות קרי אושר עד - יש - שערי רווחה וכוד', הכל ממוסד וכל ענין המכירה נעשה על הצד הטוב ביותר, מה שאין אצל האנשים הפרטיים צריכים טוב טוב לבדוק את המכירה. גם עוד מצוי שנושאים בקיץ לצפון ונעצרים באמצע הדרך להתרננות וקונים בחנויות דשם זה ממש חשש חמץ שעב...
על ידי טעם ודעת
29 אפריל 2019, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר על 'מכירת יוסף'

שלום וברכה לחברי הפורים היקרים, ברצותי לשתף אותכם היות ויש לי תחת אמחתי חיבור שלם של ספר אדיר על מעשה מכירת יוסף הנקרא 'מעשה ברבי עקיבא' והוא חיבור אשר נתיסד על סוד הדבר שהתנא הקדוש רבי עקיבא בא להיות עשירי קודש עבור 'יוסף' ולתקן כל מעשה המכירה, החיבור מראה איך שמכל פסוק ופסוק בכל מעשה המכירה עולה ...
על ידי טעם ודעת
29 אפריל 2019, 23:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להזהיר גדולים על קטנים - מלשון זוהר

ראה דעת משה פ' וירא ט"ו ע"ב
אמונת משה פ' אמור
שמן המאור פ' אמור
ליקוטי יהודה פ' אמור
ארץ צבי פ' אמור
על ידי טעם ודעת
01 מאי 2019, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

אוצר החכמה_609776.jpg
אוצר החכמה_173281.jpg
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המלבין פני חבירו

האיסור לבייש אחרים הרמב”ם כולל את האיסור לבייש את הזולת בספר המצוות (לא תעשה שג): “שהזהירנו שלא לבייש קצתנו את קצתנו, וזהו העון אשר יקראו אותו מלבין פני חבירו ברבים”. בהלכותיו (הלכות דעות ו, ח) הרמב”ם מרחיב את הדיבור באיסור זה: “המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו, שנאמר: ‘ולא תשא עליו ...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות עשה שיש בו חיוב כרת

שני מצות עשה בלבד יש בתורה שכל העובר עליו אזי יש לו עליהם 'חיוב כרת',
והלא הם מצות קרבן פסח ומצוות מילה,
והשאלה היא, מפני מה נשתנו אלו הצוות משאר כל מצוות עשה שבתורה. [והאם יש טעם 'אחד' המקשר ומאגד אלו שני המצוות דייקא בהדי הדדי].
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "וזה בחינת"...

שמעתי כמה פירושים. פירוש אחד (מהרמ"ק): בחינה זה אותו דבר אבל לא אותו בחינה. אם תיקח טס של זהב ועליו תשים טס של כסף ועליו תשים טס של בדיל ועליו תשים טס של נחושת, ותשים במכונת הטבעה ותחתים את כולם באותה חותמת - הרי כולם אותה בחינה. אבל לא אותו עניין. כי זה זהב עם הטבעה ושוויו נגיד 1000 שקל, וזה פח עם...
על ידי טעם ודעת
13 מאי 2019, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טעם ודעת
15 מאי 2019, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

מצות יישוב ארץ ישראל תלויה וקיימא במצות שמטה ויובלות

הנה נאמר בכתוב, וַיְדַבֵּר יְדֹוָד אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי וגו' וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַידֹוָד. מבואר כאן בכל הפרשה וכן בפרשת בחקותי דעיקר הגלות עם ישראל מן הארץ היה מפני שלא שמרו את מצות השמיטה והיובל, וכמו שפי' רש"י בחקותי ...
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 22:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור

ידועים דברי השפ"א זיע"א שכותב על ימי הספירה, שמי ששמור כדבעי ומקדש ומטהר עצמו באלו הימים, אזי אינו צריך כלל לחשוש אז בבואו 'הימים הנוראים'
על ידי טעם ודעת
16 מאי 2019, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת מקורות וטעמים לחידוש העצום שימים אלו הם קובעים לכל השנה ובלעדיהם אפילו יו"כ לא יעזור

[אמור תרמ"ב] ימי הספירה נזכרים תוך המועדות שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם מיצ"מ עד קבלת התורה. וכתי' תמימות תהיינה ובמד' אימתי הן תמימות כשעושין רצונו של מקום. כדאיתא ע"פ יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. כמו כן קאי על ימים אלו דכתי' תמימות תהיינה ונק' ימי...
על ידי טעם ודעת
18 מאי 2019, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 15:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משביע לכל חי רצון מה זה רצון?

ומשביע לכל חי 'רצון', בספה"ק נכתב דרצון אותיות צינור והבקשה היא שנהיה מחוברים לצינור אשר משם מגיע השפע הגדול מיד הקב"ה.
על ידי טעם ודעת
19 מאי 2019, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 02:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

עכשיו לפני פסח נפטר אחד מגדולי מזכי הרבים הרב רבי עזריאל טאובר זצ"ל והוא סיפר פעם סיפור מדהים מאד. באחד ההרצאות שנתן פעם עסק בנושא של נקי כפיים בעניני ממונות וישרות בעסקים, ודיבר על כמה צריך להיזהר בזה ולנהוג רק בדרך התורה וכו' , אחרי השיעור ניגש אליו יהודי שהשתתף בשיעור והתעורר מזה מאד, ואמר לרבי ע...
על ידי טעם ודעת
20 מאי 2019, 13:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפורים על אנשים (לא!) פשוטים.

הסיפור שכתבתי האם לזה התכוון המשורר, והאם מישהו ירד לעוצמת המעשה?
על ידי טעם ודעת
22 מאי 2019, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך צריך לשמוח ולרקוד בל"ג בעומר

הרשב"י חיבר את 'התיקונים' שבעים אופנים הנסוב על תיבת בראשית, ומה נפלא למאוד בראשית ר"ת תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, האם אפשר שלא לרקוד.
על ידי טעם ודעת
22 מאי 2019, 22:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה כל כך צריך לשמוח ולרקוד בל"ג בעומר

ובםפר אור היוקד 'מסכם' מספה"ק אלו הן 'עשר' עטרות אשאר נתעטרה זה היום. [א] יום שהתחיל המן לרדת. [ב] יום שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות. [ג] יום שבו הוסמכו רשבי וחבריו. [ד] יום הסתלקות רשבי, ומסתמא בו ביום נולד. [ה] יום שבו יצא רשב"י מן המערה. (ערוך השולחן סי' תצג אות כו). [ו] יום שבו גילה רשבי סוד נסתרי...