החיפוש הניב 29 תוצאות

חזור

על ידי יפה מראה
09 אפריל 2019, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמש הקרני אבא את ההלל.

אולי מכיון שהחידוש של יציאת מצרים זה מה שהיה בלילה, ולא מצינו באף מקום שקוראים את הלל בלילה חוץ מליל פסח. ואכן גאולת מצרים הייתה אפילו שעם ישראל לא היו ראויים ולכן זה היה מצב כמו לילה, ובכל אופן נגאלו שזה היה בבחינת האור שבלילה. ולכן כשבא גדעון לומר שיזכו אפילו שאינם ראויים כמו ביציאת מצרים שלא היו ...
על ידי יפה מראה
11 אפריל 2019, 17:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סמיכת גאולה לתפילה - בהגדה של פסח

עי' שו"ע או"ח סימן קי"א סעיף א', מבואר שיש דעות שאין צריך לסמוך גאולה לתפילה בשבת ויו"ט. ועי' בספר משלי יעקב למגיד מדובנא פרשת וארא [בדפוס ישן אות פ"ו] שמביא משל נפלא לבאר את הדין הזה. ולפי"ד המגיד מדובנא בייחוד אפשר להבין שפסח ודאי יותר קל משאר שבתות שנה [וביחוד שגם נקרא שבת בלשון הכתוב] ועוד שהוא ...
על ידי יפה מראה
11 אפריל 2019, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

אולי הביאור שבן קטן או טיפש ענינו שאינו מודע למה שהיה עבד ועתה הוא בן חורין - ואביו צריך ללמדו ולהראות לו שפעם היינו כמו עבד פלוני וכדו'. וככה יכיר אתת ההטבה של הקב"ה. ולא יחשוב שחירותו היא מאליו. [ועי' חובת הלבבות שער הבחינה בהתחלה, שכתב שלושה סיבות מדוע אין האנשים מאושרים ואחד מהם מכיון שהתרגלו ל...
על ידי יפה מראה
14 אפריל 2019, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

רוצה לדעת כתב:
14 אפריל 2019, 03:16
אשר גאלנו וגאל את אבותינו.
למה מזכירים "גאלנו" לפני "אבותינו" הלא קודם נגאלו אבותינו ואח"כ "אנחנו"?
בפשטות קודם האדם צריך להודות על עצמו, ורק אח"כ גם על גאולת אביו.

ויש לעיין מדוע צריך להודות בכלל על גאולת אביו. ואכמ"ל.
על ידי יפה מראה
14 אפריל 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ואפילו כולנו חכמים וכו' וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. וכתב ה"אור שמח" [הלכות פ"א ה"ג] וז"ל ויש ענינים שהם להפקת רצון הבורא אף כי לא הטיל ולא הכביד בתורת חובה בכל זאת כאשר ראו ראשי הכנסיה כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה התחייבו בזה וזהו אל תבוז כי זקנה אמך וגו' והנה באשר אנו רואי...
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כוס חמישי - של אליהו הנביא -כנגד לשון חמישי "והבאתי" וצ"ב. והנה מצינו בכמה מקומות את אחאב וכנגדו יאשיהו. קהלת פרק ט' פסוק ב' "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא, ולזבח ולאשר איננו זבח" ופי' רש"י "ולזובח" זה יאשיהו שנאמר [דברי הימים פרק ב' פסוק ל"ז] ויזבח יאשיהו. "ולאשר איננו זובח" ...
על ידי יפה מראה
06 יולי 2019, 22:37
עבור לפורום
עבור לנושא

עבר הירדן [חומש במדבר, וספר יהושע]

עבר הירדן ומשה רבינו.docx בעז"ה כתבתי את המאמר הזה יש בו שני סעיפים. סעיף א' - עוסק בבקשת בני גד בני ראובן וחצי שבט המנשה שמבקשים ממשה רבינו את עבר הירדן. סעיף ב' - עוסק במה שכתוב ב"ספר יהושע" שבני גד ובני ראובן חוזרים לנחול בעבר הירדן ובונים במה וכו'. יש במאמר "הערות שוליים" שמתבאר שם עוד כמה ענינ...
על ידי יפה מראה
14 יולי 2019, 21:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך זוכים להרגיש - באמת - שבכלל לא קשה ולא מסובך להיות יהודי?

כשקראתי בהפטרת השבוע פרשת בלק "עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי". הבנתי שה' בא לומר לנו שזה לא קשה להיות יהודי, כי לא דורש מאיתנו אלפי אילים ורבבות נחלי שמן וקרבנות וכו'. והמעט שהנביא מביא שנדרש מאיתנו הוא רק כמו שכתוב שם "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". אבל אח"כ כשניסיתי להעביר את המסר...
על ידי יפה מראה
25 יולי 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

לכאורה דברי הרב זוין מפורש במה שהקב"ה סילק את אליהו הנביא מההנהגה כמבואר במלכים א' פרק י"ט.
על ידי יפה מראה
20 נובמבר 2019, 18:33
עבור לפורום
עבור לנושא

באר לחי רואי - הגר [קטורה] וישמעאל - ויצחק אבינו ובית שני

באר לחי רואי - הגר וישמעאל שרה אמנו מענה את הגר והיא בורחת אל המדבר [כמבואר בבראשית פרק ט"ז] ואז מתגלה אליה מלאך ה' שמבשר לה שתלד בן והיא קוראת למקום "באר לחי רואי" כמו שכתוב בראשית פרק טז, יג-יד ותקרא שם ה' הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי: על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש...
על ידי יפה מראה
21 נובמבר 2019, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

בגדר סימן וניחוש שאליעזר עשה - ובענין מה' אשה לאיש

בגדר ניחוש ובגדר סימן בראשית פרק כד, יב-יד ויאמר ה' אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם: הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים: והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני:  ויש לעיין מדוע לא...
על ידי יפה מראה
19 דצמבר 2019, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זאת תורת האדם - כללים בנפש האדם - האשכול המרכזי

גינונים ונימוסים

רש"ר הירש בראשית פרק לז פסוק ד
ולא יכלו וגו', לא יכלו לדבר אתו לשלום, באופן המביא לידי שלום, או: לא יכלו לשאת את דברו לשלום, לא יכלו לסבול, כאשר דיבר אתם בידידות. במקום שיש ידידות, שם אין מקפידים על כלום; במקום שיש מתיחות - שם מקפידים על הכל, ודורשים לגנאי דוקא גינוני ידידות.
על ידי יפה מראה
29 דצמבר 2019, 10:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השלכות הלכתיות מכח דין ד'אשתו כגופו'

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א
בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה שנים שישנים במטה אחת, מהו שזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע, וזה יחזיר פניו ויקרא קריאת שמע אמר ליה הכי אמר שמואל ואפילו אשתו עמו. מתקיף לה רב יוסף אשתו ולא מיבעיא אחר אדרבה אשתו כגופו, אחר לאו כגופו. ועי"ש ברש"י.
על ידי יפה מראה
02 ינואר 2020, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

ירידת השבטים ויעקב אבינו למצרים - ומשכן שילה ובית המקדש

סעיף א' - בטעם ירידת השבטים למצרים יש להתבונן מה המטרה שיוסף נהיה מלך במצרים ? עוד יש להתבונן מדוע האחים היו צריכים לרדת למצרים מחמת הרעב ? ונראה לענ"ד שעיקר הירידה למצרים זה כדי להגשים את "חלום האלומות" שבו יוסף הצדיק מלך, וכל האחים משתחווים לו ואוכלים בזכותו לחם, וככה ממילא הם נשמעים לדבריו ובעיק...
על ידי יפה מראה
04 פברואר 2020, 09:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף לא - כמה הערות והארות

יח - בגמ' שמואל מורה הלכה לפני רבו היה ... אמר ליה מימר שפיר קא אמרת מיהו מורה הלכה בפני רבך את וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, אתיא חנה וקא צוחה קמיה אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו', אמר לה שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה, אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי: צ"ב אם הוא חייב מיתה משום מורה...
על ידי יפה מראה
10 פברואר 2020, 18:26
עבור לפורום
עבור לנושא

בטעם מצוות כיבוד הורים - וההבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות

סעיף א' - בטעם מצוות כיבוד אב ואם     בחז"ל בכמה מקומות מבואר שמצוות כיבוד ואב היא מצווה שכלית כפריעת חוב בעלמא, והכרת הטוב ואפילו אומות העולם מקיימים אותה. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא עמוד א דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה, מאי דכתיב יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך מאמר פיך לא נאמר אלא אמרי ...
על ידי יפה מראה
31 מרץ 2020, 19:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשעה שפסחתי ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים", היכן היה אמירה זו???

לא תמיד שמיעה הכוונה לחוש השמיעה בפועל אלא לפעמים זה פועל יוצא ממילא מחמת מה שקרה במציאות כגון במכת בכורים שהקב"ה הבדיל ופסח על עם ישראל והבדילם מהמצרים מחמת שהם עבדי המקום.
כמו שראיה זה לא תמיד ע"י חוש הראות אלא לפעמים הבנת השכל נקראת גם ראיה כמו שנהוג עלמא לומר "נראה לי" ואין הכוונה לחוש הראות.
על ידי יפה מראה
31 מרץ 2020, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משכו וקחו לכם, כניסה לארץ ישראל - באותו יום.

יכול להיות משום שבאמת עיקר לקיחת הקרבן ביום י' בניסן אינו אלא דווקא לעצבן ולהכעיס את המצרים ולהוכיח להם שעם ישראל במצרים במקום הגלות יכולים לשלוט על האלהים של מצרים ששעבדו אותם. כלומר לא היה כאן השמדה של הפסל אלא הפסל נשאר ואדרבה הוא נהפך לעבד של עם ישראל עבדי ה' במקום ששעבדו אותם. נמצא שעם ישראל לא...
על ידי יפה מראה
01 אפריל 2020, 15:08
עבור לפורום
עבור לנושא

קרבן תודה - וקרבן פסח

אות א' - על מה בא קרבן תודה ויקרא פרק ז' פסוק י"ב אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן:  ופירש רש"י ויקרא פרשת צו פרק ז' פסוק י"ב אם על תודה יקריבנו - אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בית האסו...
על ידי יפה מראה
07 אפריל 2020, 18:40
עבור לפורום
עבור לנושא

הפטרת יו"ט ראשון של פסח - לכל חברי הפורום

אשכול לכל חברי הפורום הארות הערות ביאורים וחידושים בהפטרת יו"ט ראשון של פסח יהושע פרק ה (א) ויהי כשמע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה' את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברנו עברם וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל: ס (ב) בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה ...
על ידי יפה מראה
09 אפריל 2020, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

הערות והארות במצוות ברית המילה והמסתעף

אות א' - בגדר ברית מילה תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ל"ב עמוד א' רשב"ג אומר: לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק, שנאמר כי חתן דמים אתה לי, צא וראה מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוק.  ופירש המהרש"א [שם] מי קרוי חתן כו'. מפני שדוחק הוא לו שתקרא צפורה למשה חתן שאישה הוא ולא חתנה אבל התינוק נקרא לה ח...
על ידי יפה מראה
09 אפריל 2020, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפטרת יו"ט ראשון של פסח - לכל חברי הפורום

זה מחלוקת גדולה בין הראשונים ביבמות דף ע"א: עי"ש בתוס' ד"ה סוף מילה ובתוס' ד"ה מאי טעמא ובשאר הראשונים.
על ידי יפה מראה
14 מאי 2020, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך חשב יעקב שיוסף נטרף ע"י חיה

פרשת וישב " ויכירה ויאמר כתונת בני היא , חיה רעה אכלתהו , טרוף טורף יוסף ". צ " ע , כיצד חשב כן , הרי אמרינן בשבת קנא : אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה , ויוסף היה צדיק יסוד עולם . (השאלה לפי הפשט של חיה רעה) עי' הרחב דבר בראשית פרק ל"ז פסוק י"ג. ובהעמק דבר בראשית פרק לז פסוק ל"ג.  
על ידי יפה מראה
15 מאי 2020, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרוש על לכה דודי

לענ"ד לכה דודי זה שיר עמוק, וכמו הרבה שירים מהראשונים הקדמונים שהטמינו מרגליות יקרות במילים ספורות. דוגמה א': שמור וזכור בדיבור אחד - צ"ע מה הכוונה ומה המעלה בזה האם מה שה' התברך אמר שני דברים בב"א או שיש כאן עוד איזה עומק. השמענו א-ל המיוחד - לכאורה זה כפשוטו. ה' אחד ושמו אחד - כאן שוב צ"ע מה הכוונ...
על ידי יפה מראה
18 מאי 2020, 20:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בדעת רבותינו

מה דעת רבותינו על תורת הנפש והפסיכולוגיה? מה דעת רבותינו על הפסיכיאטריה? מי פוסל לגמרי ומי לא, ולמה? מה אפשר לקבל ומה לא? האם ראוי לכל אחד לעסוק בהם? האם נכונה היא השמועה, שלומדי הפסיכולוגיה יוצאים בשאלה, יותר מאשר לומדי מקצועות אחרים? החכימוני רבותי הבהרה: שאלתי היא על תורת הפסיכולוגיה, ולא אם מות...
על ידי יפה מראה
19 מאי 2020, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בדעת רבותינו

הפסיכולוגיה של פרויד היא בעיקר עוסקת על דרך סיבה ומסובב, כלומר אם אדם עשה משהו ננסה להבין מה הסיבה, כאשר יש תמיד סיבות, הטיפול הזה הוא ארוך יכול לקחת שנים של חפירה לאחור עד אפילו שנות הילדות מה שנקרא "משקעים".   אך רבותינו ר' איזיק שר זצ"ל ועוד דעתם הייתה שבמקום שאדם יחפור לאחור וינסה להבין מהיכן ה...
על ידי יפה מראה
19 מאי 2020, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בדעת רבותינו

יצא לי לשוחח עם אדם יר"ש שלמד פסיכולוגיה היטב, והוא אמר לי שהוא סבור שתורת חב"ד וספר מדרגת האדם לסבא מנוברדוק הם ספרי פסיכולוגיה ממדרגה ראשונה זה מאוד מעניין שהוא הזכיר דווקא את הספרות התורנית של ב' דרכים הנ"ל, כי ידוע שבתקופת סגירת הישיבות ברוסיה הקומוניסטית, כשכולם ברחו וכו' וכו' היו ב' קבוצות שנ...
על ידי יפה מראה
20 מאי 2020, 00:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בדעת רבותינו

נ.ב.
אני שמעתי שפעם אמר הסבא מסלבודקא לסבא מנוברדוק שמהשיטה שלו יש הרבה נושרים ענה לו ע"ז הסבא מנוברדוק שגם אלו שנשרו כבר טעם בעבירה לא יהיה להם.