החיפוש הניב 7 תוצאות

חזור

על ידי יפה מראה
09 אפריל 2019, 20:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמש הקרני אבא את ההלל.

אולי מכיון שהחידוש של יציאת מצרים זה מה שהיה בלילה, ולא מצינו באף מקום שקוראים את הלל בלילה חוץ מליל פסח. ואכן גאולת מצרים הייתה אפילו שעם ישראל לא היו ראויים ולכן זה היה מצב כמו לילה, ובכל אופן נגאלו שזה היה בבחינת האור שבלילה. ולכן כשבא גדעון לומר שיזכו אפילו שאינם ראויים כמו ביציאת מצרים שלא היו ...
על ידי יפה מראה
11 אפריל 2019, 17:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סמיכת גאולה לתפילה - בהגדה של פסח

עי' שו"ע או"ח סימן קי"א סעיף א', מבואר שיש דעות שאין צריך לסמוך גאולה לתפילה בשבת ויו"ט. ועי' בספר משלי יעקב למגיד מדובנא פרשת וארא [בדפוס ישן אות פ"ו] שמביא משל נפלא לבאר את הדין הזה. ולפי"ד המגיד מדובנא בייחוד אפשר להבין שפסח ודאי יותר קל משאר שבתות שנה [וביחוד שגם נקרא שבת בלשון הכתוב] ועוד שהוא ...
על ידי יפה מראה
11 אפריל 2019, 19:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

אולי הביאור שבן קטן או טיפש ענינו שאינו מודע למה שהיה עבד ועתה הוא בן חורין - ואביו צריך ללמדו ולהראות לו שפעם היינו כמו עבד פלוני וכדו'. וככה יכיר אתת ההטבה של הקב"ה. ולא יחשוב שחירותו היא מאליו. [ועי' חובת הלבבות שער הבחינה בהתחלה, שכתב שלושה סיבות מדוע אין האנשים מאושרים ואחד מהם מכיון שהתרגלו ל...
על ידי יפה מראה
14 אפריל 2019, 14:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

רוצה לדעת כתב:
14 אפריל 2019, 03:16
אשר גאלנו וגאל את אבותינו.
למה מזכירים "גאלנו" לפני "אבותינו" הלא קודם נגאלו אבותינו ואח"כ "אנחנו"?
בפשטות קודם האדם צריך להודות על עצמו, ורק אח"כ גם על גאולת אביו.

ויש לעיין מדוע צריך להודות בכלל על גאולת אביו. ואכמ"ל.
על ידי יפה מראה
14 אפריל 2019, 21:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

ואפילו כולנו חכמים וכו' וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. וכתב ה"אור שמח" [הלכות פ"א ה"ג] וז"ל ויש ענינים שהם להפקת רצון הבורא אף כי לא הטיל ולא הכביד בתורת חובה בכל זאת כאשר ראו ראשי הכנסיה כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה התחייבו בזה וזהו אל תבוז כי זקנה אמך וגו' והנה באשר אנו רואי...
על ידי יפה מראה
17 אפריל 2019, 17:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

כוס חמישי - של אליהו הנביא -כנגד לשון חמישי "והבאתי" וצ"ב. והנה מצינו בכמה מקומות את אחאב וכנגדו יאשיהו. קהלת פרק ט' פסוק ב' "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא, ולזבח ולאשר איננו זבח" ופי' רש"י "ולזובח" זה יאשיהו שנאמר [דברי הימים פרק ב' פסוק ל"ז] ויזבח יאשיהו. "ולאשר איננו זובח" ...
על ידי יפה מראה
25 יולי 2019, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סיפור על הרב מבריסק והרב זוין בהקשר לפרשת פנחס

לכאורה דברי הרב זוין מפורש במה שהקב"ה סילק את אליהו הנביא מההנהגה כמבואר במלכים א' פרק י"ט.