החיפוש הניב 37 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
10 אפריל 2019, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אופן סיפור יצי"מ לבן הקטן או הטיפש ולבן החכם

יתכן, ושוב "רק יתכן"! ואיני מדבר על גוף ההערה, רק על מה שלבן הקטן או הטיפש אין מזיכירין את משה רבינו, דהנה ידוע מאדונינו הגר"א זיע"א בטעם שלא הוזכר משה רבינו בסיפור יצי"מ בהגדה לפי שיציאת מצרים היתה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא ע"י שליח ומלאך. ויתכן שכ"ז אמור כלפי גוף היציאה [ומכת בכורות היא חלק מגוף...
על ידי רוצה לדעת
14 אפריל 2019, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הארות ופירושים בהגדה של פסח - האשכול המרכזי

לבן ביקש לעקור את הכל, למה לא הוזכר גם עשו, וראה מהר"ל בס' גבורות ה' פנ"ג שעמד ע"ז, וביאר וז"ל: דע כי במאמר הזה גלו דברים הרבה מאוד, כי יש לישראל מתנגדים לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סבה, אבל יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סבה, וזה דוקא בישראל שאיזה אומות שונאיהם מבלי שעשו להם דבר ויבא התנגדות ל...
על ידי רוצה לדעת
16 אפריל 2019, 15:31
עבור לפורום
עבור לנושא

קובץ גליונות לפסח תשע"ט

קובץ גליונות מורחב לחג הפסח תשעט.pdf
בכדי להצטרף אל מקבלי המייל בקביעות, שלח אימייל אל kovetz+subscribe@googlegroups.com
על ידי גבריאל פולארד
02 יוני 2019, 00:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאן נעלם הכיור במסעות?

עי' חזקוני ועי' אזנים לתורה .   אני מעתיק מעלון "חדוותא דאורייתא" שקילבתי השבוע. צירפתי בסוף. פרשת במדבר גדול.pdf יל"ע מי נשא את הכיור [דלא מוזכר בתורה מי נשאו], ואעתיק בזה דברים נחמדים מספר חשוקי חמד בכורות ד. "כתב הרמב"ן (שמות לח כא) שלכן לא הוזכר בפרשת פקודי את החשבון של הכיור וכנו, כי לא נעשה ב...
על ידי מכון קול יוסף
27 יוני 2019, 18:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ייחוס לשבטים

מהשערה- ממתי שסנחריב בלל את כל האומות, שכמו שהאומות נשתכחו כדאיתא בגמ', כך גם נשתכחו השבטים, שמכיון שלא היה להם גבולות בארץ, נתערבבו אלו באלו ונשתכחו, וכמו שניתן לשים לב שיש כהנים יותר מלויים, למרות שהלויים היו יותר, וזה כנראה מכיון שחוץ מעלית 'לוי' לא היה להם משהו מיוחד כמו הכהנים (ברכת כהנים, קברו...
על ידי בנציון
15 יולי 2019, 23:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה זה חשוב להכיר את ירבעם בן נבט

הרבה פעמים פוגשים אברכים רציניים ות"ח שאין להם הכרות בסיסית עם הנ"ך ואפילו את הבסיס הפשוט  לי אישית זה מאוד מפריע ואני לא מסוגל להשלים עם זה  אבל הרבה לא מרגישים את החסרון בזה  הם יודעים ללמוד סוגיות הלכתיות הייטב  ובשביל מה חשוב להם להכיר את ההתפלגויות והמלחמות שהיו בזמן המלכים ואייזה מלכים היו רש...
על ידי אוריאל
26 אוגוסט 2019, 09:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוספת "יוד" ליהושע בן נון

העיר בזה החיד"א בספרו פני דוד פרשת האזינו, כיעו"ש
על ידי יואל נהרי
03 דצמבר 2019, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תבעל להגמון תחילה - גזירת היוונים

כנראה שדוקא כשהיא נכנסת תחת ממשלת בעלה, צריך להראות מי כאן בעל הבית. הלשון בילק"ש שם בהמשך: ומפני מה מת בתואל שהוא היה מלך בארם נהרים וכל בתולה שתנשא בועל אותה לילה ראשונה ואח"כ חוזרת לבעלה נתקבצו כל השרים ואמרו אם הוא עושה לבתו כשם שעשה לבנותינו מוטב ואם לאו אנו הורגים אותו ואת בתו לפיכך מת כדי שינ...
על ידי גל גל
04 דצמבר 2019, 13:25
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא: האם מותר בזמיננו לשאת שתי נשים

בס''ד                         פרשת ויצא: האם מותר לשאת אשה שנייה   פתיחה   בפרשת השבוע מסופר, כיצד עבד יעקב אבינו את לבן ארבע עשרה שנה, בשביל לזכות גם ברחל וגם בלאה. כפי שראינו בעבר (וירא שנה א') , יש מחלוקת בשאלה האם האבות קיימו את כל התורה, אך לשיטות הסוברות שהם אכן קיימו, קשה, כיצד יעקב נשא שתי ...
על ידי יואל נהרי
13 דצמבר 2019, 02:32
עבור לפורום
עבור לנושא

הרגיל בנר

שבת (כג,ב): 'אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין', ע"כ. וברש"י ד"ה בנים תלמידי חכמים: "דכתיב כי נר מצוה ותורה אור על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה", עכ"ל.        דברי רש"י צ"ב לכאורה, ...
על ידי נדיב לב
18 דצמבר 2019, 23:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מכבים

עוד כמה פירושים יש לתואר מכבי. יש אומרים מכבי הוא ראשי תיבות 'מתתיהו כהן בן יוחנן' (חתם סופר) בספר הדורות כתב על שם ראשי תיבות של הפסוק 'מי כמוך באלים ה'. שהיו נוהגים הלוחמים לכתוב תיבה זו על דגלם. השל"ה הקדוש כתב שזהו ראשי תיבות של 'ברוך כבוד ה' ממקומו'. ויש שכתבו שהאות כף מתחלפת עם האות קוף - מקבי...
על ידי גל גל
22 דצמבר 2019, 12:19
עבור לפורום
עבור לנושא

למה מדליקים נרות חנוכה בבית כנסת

בס''ד                       חנוכה: למה מדליקים נרות חנוכה בבית כנסת   פתיחה   הגמרא במסכת שבת (כא ע''ב) כותבת, שבעקבות נס פח השמן, נקבעו שמונה ימים הנקראים חנוכה להלל ולהודאה. בעקבות דברי הגמרא דייק המהר''ם מרוטנבורג (מובא בתשב''ץ סי' קע) , שאין מצווה לעשות סעודות בחנוכה, כי החג נקבע להלל ולהודאה -...
על ידי נבשר
26 דצמבר 2019, 15:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה משמעות יש לקריאה?

בימים אלו ובהרבה מועדים וזמנים טובים קוראים הלל. הברכה היא שמברכים "אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקרא את ההלל" ותמיד מפריע לי, איזה משמעות יש לקריאה? ונראה היה לברך "וציונו להלל" וכדו'. ודאי שתוכן ההלל הוא להלל, רק חז"ל קבעו לנו נוסח להלל, שהוא צורת ההלל, א"כ על האדם מוטל לקרוא את ההלל היינו את נוסח ה...
על ידי בר בי רב
19 ינואר 2020, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ד"ת מהגר"ש אלתר - מתעדכן

מאמר על סיום הש"ס מהגר"ש אלתר שליט"א

סיום השס.pdf
על ידי שמעיה
30 ינואר 2020, 17:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כרם חמר (ישעיה 27)

אני ממש מציע לך למהר ולשנות את הכותרת ואת ההודעה. ציון לפרק ספרתי נחשב כסטיית השקפה חמורה שמקומו לא יכירנו כאן.
-------
אזהרת ציניות.
על ידי HaimL
04 פברואר 2020, 07:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי מרה - מתיקות ואמיתות לימוד התורה.

רק הערה אחת קטנה. פרה אדומה לא מטהרת בדרך נס כי נס שייך לומר רק על דבר שהוא לא בדרך הטבע, ולא על חוקים מחוקי התורה. אבל בעיקר הרעיון הוא כמובן נכון (שהקב"ה בורא רפואות מעין המכה).
על ידי HaimL
08 פברואר 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות קצרות בפרשת המן.

מצאתי עכשיו בדברי הרמב"ן שיש בזה דעות אשר תאפו אפו" - פירש רש"י מה שאתם רוצים לאפות בתנור או לבשל במים אפו ובשלו היום לשני ימים ואם כן יאמר את אשר תאפו משני העומר אשר בידכם אפו היום ואת אשר תבשלו משניהם בשלו עתה ואת כל העודף לכם משבעכם היום הניחו לכם למשמרת עד הבקר ובבקר כאשר ראו שלא הבאיש באו לפניו...
על ידי וחי בהם
17 מרץ 2020, 14:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות קצרות לאור רבותינו: בענין הכיור - ומראות הצובאות.

אני מעתיק כאן מה שכתבתי בשנה שעברה בענין זה: ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראות הצובאות אשר צבאו פתח אהל מועד (שמות לח ח). וברש"י: בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע, א"ל הקב"ה קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל...
על ידי שיתא אלפי
26 מרץ 2020, 21:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראש ישיבת פחד יצחק הגר"י דיויד שליט"א בעקבות במצב

ישר כח ל'מהבהב בחושך' על כך שהאיר את עיינינו עם המאמר של הגר"י דיויד שליט"א. בשפתו החכמה והעדינה מעלה ראש הישיבה שליט"א את הבעיה הארורה שכולנו יודעים שקיימת בתוכנו. כתלמיד בישיבתו בעבר זו התבטאות מאד נדירה שכדאי ללמוד אותה לעומק ולהסיק את המסקנות האישיות שיש בהם על כל אחד ואחד. המסקנות הם לא אישיות...
על ידי שואל
27 מרץ 2020, 11:26
עבור לפורום
עבור לנושא

מאמר מהרב יחיאל יעקובסון. נאמר בישיבה.

* התפקיד שלנו, ועבודת ד' של כל אחד בימי המגיפה  ראשית כפי שכבר דיברנו בעבר, שבעצם התפקיד שלנו בתור עובדי ד' בעולם הזה, הינו, להכיר ולחיות ולתפוס ש' אין עוד מלבדו' ,  כלומר, שהעולם מתנהל בצורה של העלם, ופעמים רבות ניתן לחשוב שהדברים מתנהלים מעצמם, אך היות ואנחנו יודעים ש'אין עוד מלבדו', הרי שמאומה ל...
על ידי שיתא אלפי
27 מרץ 2020, 16:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מראש ישיבת פחד יצחק הגר"י דיויד שליט"א בעקבות במצב

מצאתי כתוב באוצר החכמה: יצאתי היום לנשום אויר בטווח מאה מטר קרוב לבית ובס"ד שמעתי כמה שיטות ודעות מה זאת עשה השם לנו ובשל מי הסער הזה ומרוב עוונות ששמעתי רח"ל אמרתי לנפשי ברוך ה' שלא הסיר חסדו מאיתנו ולא כחטאינו גמל עלינו. "הכל בגלל הפיאות הארוכות" אמרה השכנה עם המטפחת בשם כמה מגדולי ישראל זצ"ל "הכ...
על ידי אורח
30 מרץ 2020, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרומת הדשן - ומדת הענוה.

יעוין עוד בחובת הלבבות - לרבינו בחיי - שער הכניעה פרק ו' שיקטן בעיניו מעשהו ויתרעם על נפשו על קצורה בעניני תורתו לפני האלהים ולפני בני אדם ויבקש מאלהים עזר ואומץ ויניח הגבהות לכבוד הבורא ויעזוב הגדולה והיקר בעת שהוא עושה לאלהים יתברך בין לבדו בין בתוך מקהלות בני אדם כמו שאמר הכתוב על אהרן על גדולת מ...
על ידי מהבהב בחושך
31 מרץ 2020, 16:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כוס מלא

כוס מלא הכוונה כמו שממלאים לאדם חשוב, ולא מביאים לו כוס חצי ריקה, גם אם היא גדולה. ואין הכוונה למלא עד למעלה, שלא עושים כך למלך, ואין זה דרך כלל. וכ"כ הגרשז"א אתה יודע מקורות לדין הזה? שמעתי פעם מהגרמ"מ פרבשטיין ר"י חברון, שאמר בשם אביו כי פשוט שכוס מלא אין הכוונה לגמרי אלא כעין 'כוס תה מלאה'. כלשו...
על ידי רוצה לדעת
31 מרץ 2020, 19:29
עבור לפורום
עבור לנושא

משכו וקחו לכם, כניסה לארץ ישראל - באותו יום.

הנה ה"משכו וקחו לכם" היה בי' בניסן
כמו"כ הכניסה לארץ ישראל היה בי' בניסן, [עי' ריש ספר יהושע]

כמושרש לן מהמהר"ל ש"דברים גדולים אינם במקרה"
אשמח לביאור עומק הענין.
על ידי נדיב לב
04 אפריל 2020, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שיר השירים כולו יראת שמיים - האמנם?

כתב רש"י בתחילת שיר השירים (א, א): "ושיר השירים קדש קדשים שכולו יראת שמים וקבול עול מלכותו", וכן כתב במסכת ברכות (נז, ב): "שיר השירים - כולו יראת שמים וחיבת המקום בלב כל ישראל", עכ"ל. ואנכי לא הבנתי, שלכאורה שיר השירים מדבר באהבת השם לישראל וישראל להשם, כך ידוע ומפורסם, ומה אם כן הפשט ברש"י? לאפוקי...
על ידי חיים דוד
07 אפריל 2020, 14:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יהיה בחירה אחרי ביאת המשיח???

ממרן הגר"ש אויערבאך זצוק"ל שמעתי, דיהיה בחירה כמו אדם הראשון קודם החטא, האם להכניס את הרע מבחוץ לתוך האדם, והיינו כוחות הפיתוי, בתוך האדם. והיום האדם עצמו יש בו פיתוי.
על ידי מכל מלמדי השכלתי
07 אפריל 2020, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פורסם: רבבות ילדי ישראל ישאלו "מה נשתנה" בליל הסדר בשעה 20:30 במרפסות

זה קצת מביך בהתחלה! אבל זה רעיון עצום! מי שנכנס לשורש הדברים מבין שאין לך "וכאן הבן שואל" גדול מזה!
זה גם ישמח את לבבות כל העצובים והנדכאים!!!

מצווה גדולה להצטרף!!!!
על ידי ברל
08 אפריל 2020, 11:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להקפיד או לא? ואולי בכלל אסור לי?

ישר כח לחברים דכאן עזרתם לי בהתגברות על הכעס כל אחד מבין כמה זה מתסכל שאתה נתקע אם כל מיני דברים שנתקתעת.
על ידי רוצה לדעת
13 אפריל 2020, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משיח בא דווקא מגרים.

עי' במלבי"ם סוף רות, אולי יקדם משהו.
על ידי אחד מן הגולה
13 אפריל 2020, 11:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משיח בא דווקא מגרים.

אינני יודע אם זהו אבידתך, אך זה מקדם ראיתי מובא בשם האריז"ל (כמדומני פע"ח שער הברכות פ"ז) אשר בימי בין המצרים נולדים נשמות גרים מיוחדים עליונים, וביום אחרון דבין המצרים דהיינו ט' באב נולד משיח. [וסמך זה על דברי הגמ' ביבמות כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח, דכיוון שנולד משיח כבר נפסקו לידת נשמות הגרים...